Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-01-22

Sammanträde 2002-01-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
22 januari 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss (S)

6 Enkät för att klarlägga vilka av stadens centrala verksamheter som kan flyttas till ytterstaden. Remiss (S)

7 Flytta tekniska förvaltningarna till Hammarby Sjöstad och därigenom skapa lägenheter som ungdomar kan efterfråga. Remiss av skrivelse av Annika Billström (s) (S)

9 Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

10 Kikare vid toppen av Katarinahissen m fl offentliga utsiktsplatser. Motion av Teres Lindberg (s), 2001:67 (RI)

11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 10 – 12 / 2001 (RI)

12 Dubbelriktning av Kammakargatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

13 Skyttelfärja till Hammarby Sjöstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

14 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut (RI)

15 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Remissutskick (RI)

16 Anmälan av handikapprådets protokoll 8 – 9 / 2001 (RI)

17 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

18 Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och handikapprådet. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

19 Försäljning av fastigheten Nektarinen 1 på Södermalm (RI)

20 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall vid Sergels Torg (RI)

21 Ny detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm (RI)

22 Detaljplan för del av fastigheten Mårtensdal 6 inom Hammarby Sjöstad (RI)

23 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. (RI)

24 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm (RI)

25 Tomträttsupplåtelse avseende skola på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till SISAB (RI)

26 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus (RY)

27 Markanvisning av område vid kv Räknestickan i Råcksta till AB Borätt (RY)

28 Förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet vid Örbyleden förbi Hökarängen. Genomförandebeslut (RY)

29 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige (RY)

30 Försäljning av tomträttsfastigheten Gravröset 3, Norra Ängby (RY)

31 Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder (RY)

32 Detaljplan för del av kv Akterspegeln i Gröndal (RY)

33 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Rinkeby. Inriktningsbeslut (RY)

34 Överdäckningar av väg E 18 i stadsdelarna Rinkeby och Tensta. Inriktningsbeslut (RY)

35 Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik i Sundbyberg. Remiss (RY)

36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

37 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Essingestupet 12 på Stora Essingen (SV)

38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Essingetorpet 9, 10 och 11 på Stora Essingen (SV)

40 Försäljning av fastigheten Östfora 1: 27 i Järlåsa, Uppsala kommun (F)

41 Försäljning av Fiskartorpets friluftsgård på Norra Djurgården jämte överlåtelse av arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Hemligt (F)

42 Ombyggnad av fastigheten Gamlebo 8, Stureby sjukhem, i Stureby. Reviderat genomförandebeslut (F)

43 Försäljning av del av fastigheten Brandalslund 1:1 i Södertälje kommun (F)

44 Försäljning av del av fastigheten Tyttinge 1:1 i Botkyrka kommun (F)

45 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster, Söder och Ytterstaden. Hemligt (Pa)

46 Polisverksamhetsutredningens delbetänkande ”Mot ökad koncentration – förändring av polisens verksamhet”. Remiss (Pa)

47 Anmälan av trafikutskottets protokoll 11 / 2001 (Pa)

48 Trafikutskottets studiebesök vid busskörfält 2001-10-12 (Pa)

49 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad. Inriktningsbeslut (Tt)

50 Ansökan om begränsad hastighet till 30 km/h på Herrhagsvägen och på Enskedevägen mellan Svedmyraplan och Oppundarondellen i stadsdelarna Tallkrogen och Svedmyra. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

51 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Tätorpsvägen i stadsdelen Skarpnäck. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

52 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Roslagsgatan inom stadsdelen Vasastaden. Hänskjutet från trafikutskottet (RI)

53 Ansökan om 30 km/h-zon på Lilla Essingen. Hänskjutet från trafikutskottet (RI)

54 Ansökan om 30 km/h på Dvärglinsgränd. Hänskjutet från trafikutskottet (RY)

55 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36. Bordlagt 11 december 2001 nr 5 (S)

56 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden. Bordlagt 11 december 2001 nr 15 (RI)

57 Program för kvarteren Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss. Bordlagt 11 december 2001 nr 19 (RI)

58 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut. Bordlagt 11 december 2001 nr 22 (RI)

59 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränninge vid Tenstaplan. Bordlagt 11 december 2001 nr 27 (RY)

60 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö. Bordlagt 11 december 2001 nr 29 (RY)

61 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd. Bordlagt 11 december 2001 nr 30 (RY)

62 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 11 december 2001 nr 33 (RY)

63 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 (RY)

64 Kista Science City – lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät för området vid Kista Gård och Kista IP. Bordlagt 11 december 2001 nr 37 (RY)

65 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull. Bordlagt 11 december 2001 nr 51 (St)

66 Hastighetsdämpande åtgärder. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 (St)

67 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 20 november 2001 nr 25 och senast 11 december 2001 nr 57 (RY)

68 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 och senast 11 december 2001 nr 59 (Pa)

69 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002 (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Ersättare

Catarina Agrell (s), tjänstgörande

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 februari 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12 / 2001

----------------------------------------------------------------

En av gatu- och fastighetskontoret den 18 januari 2002 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1. Inled arbetet med Österleden av ordföranden Sten Nordin (m).

2. Det behövs ytterligare en kombiterminal i Stockholmsområdet av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

3. Vilka regler gäller för uppställning av insamlingscontainrar av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

4. Miljökontrollerade snötippar av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp).

5. Åtgärder för att minska intrång på trottoarytor från vinkelparkerade bilar av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

6. Redovisa kösituationen för att få tillstånd till fast torgplats respektive upplåtelse för fast respektive mobilt försäljningsställe av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

7. Bilda en betald frivilligkår för snöröjning av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

8. Åtgärder för att ändra att smutsig snö dumpas i Riddarfjärden av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastig-hetskontoret för beredning.

Fråga om anställdas bisysslor

-----------------------------------

Administrative direktören Bengt Hjelm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) rörande kontorets kännedom om anställdas bisysslor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om gatubelysningen vid Fridhemsgatan 20-22

--------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Mats Rosén (kd) om fel på gatubelysningen vid Fridhemsgatan 20-22.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastig-hetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 15 januari 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 22 januari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan, dels medge deltagande av förtroendevalda i invandrarförvaltningens konferens Ta makten den 8 februari 2002 i Stockholm och Cykelfrämjandets konferens Bra att cykla den 24 januari 2002 i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2001 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Enkät för att klarlägga vilka av stadens centrala verksamheter som kan flyttas till ytterstaden. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av integrationsnämndens förslag med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av integrationsnämndens förslag med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga A2.

§7 Flytta tekniska förvaltningarna till Hammarby Sjöstad och därigenom skapa lägenheter som ungdomar kan efterfråga. Remiss av skrivelse av Annika Billström (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms skrivelse med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms skrivelse med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren 1996 - 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag och konstaterade därutöver att gatu- och fastighetskontoret har i uppdrag att se över trafiksäkerheten och miljön på Valhallavägens västra del (återremiss 1998-02-17).

§9 Propaganda á la Östeuropeiskt 1970-tal. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Kikare vid toppen av Katarinahissen m fl offentliga utsiktsplatser. Motion av Teres Lindberg (s), 2001:67

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

§11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 10 – 12 / 2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 23 oktober, 6 november och 20 november 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Dubbelriktning av Kammakargatan. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Skyttelfärja till Hammarby Sjöstad. Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att:

1 som entreprenör anta anbudslämnare nr 4 i redovisad anbudsutvärdering med trafikstart 2002-07-01 samt ge kontoret i uppdrag att teckna erforderligt avtal

2 skyttelfärjan skall trafikera Lumavägen - Tullgårdsgatan

3 omedelbart justera punkt 1 samt

4 därutöver anföra

Avtal skall tecknas i enlighet med av gatu- och fastighetsnämnden tidigare fattade beslut.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga D4.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§14 Programförslag för Medborgarplatsen. Återremiss och inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget i utlåtandet som inriktning för disposition, möblering och trafikförhållanden på Medborgarplatsen.

2 Nämnden uppdrar till kontoret att beställa en revidering av detaljplanen för Medborgarplatsen i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Trafikplan och trädplan för Södermalm. Remissutskick

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden skickar Trafikplan och Trädplan för Södermalm på remiss till berörda parter utan eget ställningstagande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Anmälan av handikapprådets protokoll 8 – 9 / 2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 15 november och 6 december 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§17 Val av ledamöter och ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de av Kommun-HSO

Stockholm nominerade personerna enligt bilaga till kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och handikapprådet. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om ett gemensamt möte mellan nämnden och handikapprådet och att sådana möten planeras in årligen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Försäljning av fastigheten Nektarinen 1 på Södermalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljningen av fastigheten Nektarinen 1 på Södermalm enligt till kontorets utlåtande bilagda köpeavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljningen av fastigheten Nektarinen 1 på Södermalm enligt till kontorets utlåtande bilagda köpeavtal.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga E3.


§20 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall vid Sergels Torg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Hans Blomstedt av den 18 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik m fl angående upprustning av T-Centralens norra biljetthall.

2 Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om detaljplaneändring i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker hos stadsbyggnadsnämnden förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2002-12-31.

3 Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

4 Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Detaljplan för del av fastigheten Mårtensdal 6 inom Hammarby Sjöstad

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerat planförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Tomträttsupplåtelse avseende skola på Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till SISAB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsdirektören ges i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering och tomträttsavtal i huvudsaklig överensstämmelse med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsdirektören ges i uppdrag att teckna överenskommelse om exploatering och tomträttsavtal i huvudsaklig överensstämmelse med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§26 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning av område vid kv Räknestickan i Råcksta till AB Borätt

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med AB Borätt för uppförande av bostäder intill kv Räknestickan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet vid Örbyleden förbi Hökarängen. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ombyggnad av Örbyleden m m förbi Hökarängen skall genomföras enligt kontorets förslag och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 15 Mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utförd trafik- och exploateringsutredning berörande Skärholmsvägen.

2 Nämnden översänder kontorets utlåtande till kommunfullmäktige som redovisning på uppdrag utdelat 1999-09-20.

3 Nämnden hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att utarbeta ett fördjupat planprogram för exploateringsområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Försäljning av tomträttsfastigheten Gravröset 3, Norra Ängby

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Gravröset 3, Norra Ängby Bromma församling samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Gravröset 3, Norra Ängby Bromma församling samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar fastigheten Kastanjen 9 till AB Familjebostäder på två år och ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att träffa avtal om markanvisning med byggherren.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar fastigheten Kastanjen 9 till AB Familjebostäder på två år och ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att träffa avtal om markanvisning med byggherren.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga H2.

§32 Detaljplan för del av kv Akterspegeln i Gröndal

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att omedelbart justera ärendet med anledning av remisstiden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att:

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Det är viktigt att värna framkomligheten i Gröndals-området. Bl a måste man se till att andelen parkering på gatumark inte ökas, och att det byggs erforderligt med parkeringsplatser i garage. Annars är risken stor att framkomligheten försämras på gatunätet i Gröndal och att den redan svåra parkeringssituationen förvärras.

Mot bakgrund av detta anser nämnden att den föreslagna p-normen för kvarteret Akterspegeln är för låg. En parkeringsnorm på minst 0,75 bör eftersträvas vilket även ökar andelen parkering på tomtmark.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga I3.

§33 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Rinkeby. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu– och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 17 december 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

2 Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i idékatalogen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Överdäckningar av väg E 18 i stadsdelarna Rinkeby och Tensta. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att det fortsatta projekteringsarbetet inom E 18-projektet för överdäckningar skall inriktas på en 300 m lång överdäckning i Rinkeby, så utformad att den kan bebyggas.

2 Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik i Sundbyberg. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu– och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen samt förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen samt förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Essingestupet 12 på Stora Essingen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Sophie Krönleins förvärv av fastigheten Essingestupet 12.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 25 januari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Gert-Inge Thoréns förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 25 januari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11 på Stora Essingen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Essingestupet AB:s förvärv av fastigheterna Essingestupet 9, 10 och 11.

Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges tillhyresnämnden senast den 25 januari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Försäljning av fastigheten Östfora 1: 27 i Järlåsa, Uppsala kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheten Östfora 1:27 till Andreas Karlsson för en överenskommen köpeskilling om 450.000 kronor.

2 Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Försäljning av Fiskartorpets friluftsgård på Norra Djurgården jämte överlåtelse av arrendeavtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga K2.

§42 Ombyggnad av fastigheten Gamlebo 8, hus 21 och 22, Stureby sjukhem i Stureby till äldreboendeplatser. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden utökar den tidigare beslutade kostnadsramen med 4 Mkr, från 23 Mkr till beräknad kostnadsram 27 Mkr för ombyggnad av hus 21 och 22, Gamlebo 8.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 i Södertälje kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheten Brandalsund 1:1 (Västra Dalfallet) i Södertälje kommun.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Försäljning av del av fastigheten Tyttinge 1:1 i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheten Tyttinge 1:1 i Botkyrka kommun.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheten Tyttinge 1:1 i Botkyrka kommun.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§45 Förfrågningsunderlag för parkeringsövervakning i område Öster, Söder och Ytterstaden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§46 Polisverksamhetsutredningens delbetänkande ”Mot ökad koncentration – förändring av polisens verksamhet”. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§47 Anmälan av trafikutskottets protokoll 11 / 2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 13 december 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§48 Trafikutskottets studiebesök vid busskörfält 2001-10-12

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del att godkänna redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Upphandling av skadedjurssanering inom Stockholms stad. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att pröva skadedjurssanering för konkurrensutsättning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att pröva skadedjurssanering för konkurrensutsättning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga N2.

§50 Ansökan om begränsad hastighet till 30 km/h på Herrhagsvägen och Enskedevägen mellan Svedmyraplan och Oppundarondellen i Tallkrogen och Svedmyra

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§51 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Tätorpsvägen i Skarpnäck

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Robert Lundh av den 14 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på Roslagsgatan i Vasastaden

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar ansökan utan bifall.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§53 Ansökan om 30 km/h-zon på Lilla Essingen

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och lämnar ansökan utan bifall.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Ansökan om 30 km/h på Dvärglinsgränd i Hässelby Villastad

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att sänka hastigheten på Dvärglinsgränd till 30 km/h vardagar 7 - 18.

2 Nämnden avslår att sänka hastigheten på Dvärglinsgränd till 30 km/h övrig tid.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att sänka hastigheten på Dvärglinsgränd till 30 km/h vardagar 7 - 18.

2 Nämnden avslår att sänka hastigheten på Dvärglinsgränd till 30 km/h övrig tid.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§55 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 5

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från boende i fastigheten Tulegatan 3 av den 14 december 2001 och från Gösta Wigerman av den 11 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden.

3 Kontoret ges i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar som föreslås i planen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Program för kv Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 19

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av program för kv Fikonet och Persikan på Södermalm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av program för kv Fikonet och Persikan på Södermalm.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga T4.

§58 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger – under förutsättning som anges i kontorets utlåtande – markanvisning till AB Svenska Bostäder för student­bostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10, Södermalm.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger – under förutsättning som anges i kontorets utlåtande – markanvisning till AB Svenska Bostäder för student­bostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10, Södermalm.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§59 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränninge invid Tenstaplan till AB Svenska Bostäder

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 27

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av kv Bränninge invid Tenstaplan i Tensta till AB Svenska Bostäder på två år.

2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas för det aktuella området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av kv Bränninge invid Tenstaplan i Tensta till AB Svenska Bostäder på två år.

2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas för det aktuella området.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§60 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till en tidsbegränsad markanvisning på två år för butik och parkering inom del av Fagersjö bollplan till LIDL Sverige KB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss- yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till en tidsbegränsad markanvisning på två år för butik och parkering inom del av Fagersjö bollplan till LIDL Sverige KB.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga W4.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§61 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 30

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Farsta stadsdelsnämd som svar på ”Högdalstoppen, ett grönt idéförslag”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelser från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av trafiksituationen i Gröndal och förslag till åtgärder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att:

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra:

Parkeringssituationen i Gröndal är problematisk. Kontoret skall därför se över denna och snarast återkomma med förslag till nämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§63 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen.

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från bostadsrättsföreningen Årsta Gård av den 7 december 2001 och den 20 januari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§64 Kista Science City – lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 37

Protokollsutdrag

Gatu– och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 26 november 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Vidare förelåg två skisser för tvärbanans dragning. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad gäller gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens läges­redovisning.

2 Nämnden godkänner och överlämnar till kommun­fullmäktige gatu- och fastighetskontorets förslag till gatustruktur, utbyggnads­ordning och finansiering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens läges­redovisning.

2 Nämnden godkänner och överlämnar till kommun­fullmäktige gatu- och fastighetskontorets förslag till gatustruktur, utbyggnads­ordning och finansiering.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§65 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den genomförda utredningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med nio ja, tre nej och en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Catarina Agrell (s)

Helena Bonnier (m)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Kajsa Stenfelt (v)

Avstod

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den genomförda utredningen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Teres Lindberg (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt bilaga Z3.

Röstförklaringar

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Z4.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Z5.

§66 Metoder för hastighetsdämpande åtgärder

Dnr

Bordlagt 11 december 2001 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§67 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt fr o m 20 november 2001 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§68 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” Dnr

Bordlagt fr o m 20 november 2001 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§69 Rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapport.

2 Nämnden överlämnar kontorets utlåtande för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§70 Extra nämndsammanträde

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin (m), att

hålla extra nämndsammanträde den 5 februari 2002, kl 15.00.