Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-04-16

Sammanträde 2002-04-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
16 april 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Remiss (S)

6 Bygg bashyresrätter nu. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (S)

7 Kvartalsrapport 1/2002 (A)

8 Byte av gatubeläggning och belysning på Munkbrogatan, Stora Nygatan och Lilla Nygatan i Gamla stan. Genomförandebeslut (RI)

9 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss (RI)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2002 (RI)

11 Cykelbana på Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut (RI)

12 Åtgärder inför start av stomlinje 2. Genomförandebeslut (RI)

14 Investeringsprojekt vid tre nämnder. Revisionsrapport (RI)

15 Detaljplan för del av kv Gångaren inom nordvästra Kungsholmen. Remiss (RI)

16 Detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad. Remiss (RI)

17 Sanering av mark inom detaljplanen Sickla Park i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

18 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut (RY)

19 Markanvisning för ett nytt djursjukhus inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. Inriktningsbeslut (RY)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut (RY)

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

22 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby (RY)

23 Bergbana i Skärholmen. Slutredovisning (RY)

24 Förbättrad tillgänglighet, säkerhet och gatumiljö längs Tussmötevägen inom Stureby. Genomförandebeslut (RY)

25 Vägutredning inför beredning för tillåtlighetsprövning av E18 Hjulsta – Ulriksdal. Remiss (RY)

26 Markanvisning för samlingslokal på del av fastigheterna Akalla 4:1 och Hörninge 5 i Hjulsta till Syrisk-Ortodoxa församlingen. Inriktningsbeslut (RY)

27 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

28 Planprogram för Vårby Gård. Remiss (RY)

29 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss (RY)

30 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kv Dalkarlshugget m m i Sköndal. Genomförandebeslut (RY)

31 Bygg fler villor/radhus. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m) (RY)

32 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss (RY)

33 Bostadsbyggande i kv Bäverdalen i Rågsved. Genomförandebeslut (RY)

34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

35 Bildande av naturreservat för Stockholms stads mark inom Nacka friluftsområde, ”Nackareservatet” (F)

36 Ombyggnad av östra flygeln på Åkeshovs Slott (F)

37 Försäljning av del av fastigheten Lindholmen 1:1 i Vallentuna kommun (F)

38 Stadens rätt att bortforsla fordon utan registreringsskyltar – ”Ta fast fortkörarna när de står still”. Motion av Roger Mogert (s), 2001:78 (Pa)

39 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1 - 2 / 2002 (Pa)

40 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88. Bordlagt 19 mars 2002 nr 6 (S)

41 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Bordlagt 19 mars 2002 nr 21 (RI)

42 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 i Alvik. Bordlagt 19 mars 2002 nr 24 (RY)

43 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholm stad, december 2001. Bordlagt 19 mars 2002 nr 26 (RY)

44 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s). Bordlagt 19 mars 2002 nr 28 (RY)

45 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder. Bordlagt 19 mars 2002 nr 33 (RY)

46 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning av Älvsjö centrum. Bordlagt 19 mars 2002 nr 35 (RY)

47 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 mars 2002 nr 36 (RY)

48 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss. Bordlagt 19 mars 2002 nr 46 (F)

49 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd. Bordlagt 19 februari 2002 nr 20 och senast 19 mars 2002 nr 58 (RI)

50 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning för 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 21 och senast 19 mars 2002 nr 59 (RI)

51 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 24 och senast 19 mars 2002 nr 61 (RI)

52 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77. Bordlagt 19 februari 2002 nr 31 och senast 19 mars 2002 nr 63 (RI)

53 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 februari 2002 nr 36 och senast 19 mars 2002 nr 65 (RY)

54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda. Bordlagt 19 februari 2002 nr 43 och senast 19 mars 2002 nr 67 (RY)

55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss. Bordlagt 19 februari 2002 nr 56 och senast 19 mars 2002 nr 70 (F)

56 Anmälan av promemorian över Trafiksituation i Stockholm under oktober 2001. Bordlagt 19 februari 2002 nr 58 och senast 19 mars 2002 nr 71 (St)

57 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 19 mars 2002 nr 72 (St)

58 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 5 och senast 19 mars 2002 nr 74 (S)

59 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Bordlagt 22 januari 2002 nr 21 och senast 19 mars 2002 nr 76 (RI)

60 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag. Bordlagt 22 januari 2002 nr 23 och senast 19 mars 2002 nr 77 (RI)

61 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm.

Bordlagt 22 januari 2002 nr 24 och senast 19 mars 2002 nr 78 (RI)

62 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus. Bordlagt 22 januari 2002 nr 26 och senast 19 mars 2002 nr 79 (RY)

63 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige. Bordlagt 22 januari 2002 nr 29 och senast 19 mars 2002 nr 80 (RY)

64 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen. Bordlagt 11 december 2001 nr 35 och senast 19 mars 2002 nr 81 (RY)

65 Metoder för hastighetsdämpning. Bordlagt 11 december 2001 nr 52 och senast 19 mars 2002 nr 82 (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Leif Karlsson, Solveig Svedgård,

Tomas Victorin, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 30 april 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1 Bällstavägen av ledamoten Teres Lindberg (s)

2 Söderledstunneln av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)


Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Samarbetsavtal med tidig markreservation för KB Positionen 2
avseende del av Södra Värtahamnen

-----------------------------------------------------------------------------

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) anmälde att s-gruppen vid nämndens behandling den 19 mars 2002, § 62, av rubricerat ärende hade haft för avsikt att framställa yrkande och reservera sig enligt bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

Fråga om intressenter av att köpa timmermagasinet i Kista

----------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om intressenter av att köpa timmermagasinet i Kista.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om ärendet utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11
samt kv Spiselhällen i Alvik

----------------------------------------------------------------------------------------

Projektledare Tomas Victorin vid gatu- och fastighetskontoret informerade om ärendet utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 samt kv Spiselhällen i Alvik (se
§ 42).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Norra länken

----------------

På initiativ av vice ordföranden Börje Vestlund (s) diskuterades nämndens behandling av frågan om Norra Länken. Skrivelse från regeringen, näringsdepartementet till banverket m fl av den 14 mars 2002 med uppdrag att upprätta långsiktiga planer för transportinfrastrukturen m m hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade efter avslutad diskussion frågan till handlingarna för dagen.

Synskadades möjligheter att passera uteserveringar på trottoarer

-----------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Sten Nordin (m) och regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) i rubricerade ämne.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Handikapptillgängligheten i Hammarby Sjöstad

---------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) i rubricerade ämne.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Gatu- och fastighetsnämndens beslut om riktlinjer för
handikappanpassning av utemiljön

-------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Juan Carlos Cebrián (s) om nämndens beslut i rubricerade ämne, bl a spridningen av detsamma.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 april 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 16 april 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Till utlåtandet förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret med Stockholms stads bidrag till Nordiska Handikappolitiska Rådets tävling "Stadsplanering för alla" och e-post från Astrid Wase rörande beslut på delegation avseende fällning av träd vid fastigheten Olympiavägen 88. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:


Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen
med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets utlåtande

2 därutöver anföra

Även vid verksamheter som staden upphandlar ställs miljökrav. Det vore dock önskvärt att följa de totala miljöförbättringar som staden bidrar med i såväl egen som extern regi. Gatu- och fastighetsnämndens nyckeltal bör kompletteras med antal kilometer cykelbanor/-fält.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Bygg bashyresrätter nu. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 01-511-4235:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga C2.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C3.

§7 Kvartalsrapport 1/2002

Dnr 02-111-851

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1/2002 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen att budgeten för internräntekostnader justeras med 13,5 mkr med anledning av fastighetsförvärv i samband med stadens överenskommelse med Stockholm Läns Landsting angående pensionsskuld (förv nr 181).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1/2002 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen att budgeten för internräntekostnader justeras med 13,5 mkr med anledning av fastighetsförvärv i samband med stadens överenskommelse med Stockholm Läns Landsting angående pensionsskuld (förv nr 181).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§8 Byte av beläggning och belysning på Munkbrogatan,

Stora Nygatan och Lilla Nygatan i Gamla stan.

Genomförandebeslut

Dnr 02-620-956

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för gatuupprustning i Gamla stan enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för gatuupprustning i Gamla stan enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§9 Detaljplan för område vid Norra Bantorget. Remiss

Dnr 99-512-2634

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att som yttrande över förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget på Norrmalm, S-Dp 1999-08281- 54, till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om rivningslov för den f d busstationen på Norra Bantorget samt i övrigt vidta erforderliga åtgärder för detaljplanens genomförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 19 februari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Cykelbana i Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden. Genomförandebeslut

Dnr 02-322-974

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor i Surbrunnsgatan samt tillgänglighetsåtgärder och underhållsarbeten i Vasastaden i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Åtgärder inför start av stomlinje 2. Genomförandebeslut

Dnr 98-331-391

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att teckna avtal med SL angående genomförande och gemensam finansiering av stomlinje 2.

2 Nämnden fattar genomförandebeslut angående förstärkning av Slussen för att möjliggöra stombusstrafik.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med SL se över utformningen av Birger Jarlsgatan så att en lösning med acceptabel framkomlighet för stomlinjebussarna kan åstadkommas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga F1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga F2.

§13 Tillgänglighetsprojektet, kvartalsrapport 1/2002

Dnr 99-005-366

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets kvartalsrapport 1 av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga G.

§14 Investeringsprojekt vid tre nämnder. Revisionsrapport

Dnr 02-130-762

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2).

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga H1.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga H2.

§15 Detaljplan för del av fastigheten Gångaren 12 Inom nordvästra Kungsholmen. Remiss

Dnr 02-512-389

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) enligt bilaga I2.

§16 Detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad. Remiss

Dnr 00-511-535:24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss av ny detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss av ny detaljplan för Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga J3.

§17 Sanering av mark inom detaljplanen Sickla Park i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 99-511-2864

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 18 Mkr enligt kontorets utlåtande.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av sanering av mark inom detaljplan för Sickla Park i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Marksanering i kv Fredsfors, Mariehäll. Investeringsbeslut

Dnr 00-512-1276

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.
2 Nämnden fattar investeringsbeslut för marksanering av fastigheten
Fredsfors 12.
3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att fatta beslut om entreprenader avseende punkt 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Markanvisning för ett nytt djursjukhus inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-22116

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ett djursjukhus inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal mellan staden och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm i enlighet med de villkor som redovisas i utlåtandet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ett djursjukhus inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal mellan staden och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm i enlighet med de villkor som redovisas i utlåtandet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen till Veidekke Bostad & Fastighet AB. Inriktningsbeslut

Dnr 99-411-3002

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 till Veidekke Bostad & Fastighet AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktnings- beslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-1478

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Program för ny detaljplan vid kv Minken inom stadsdelen Sundby

Dnr 02-512-828

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Bergbana i Skärholmen. Slutredovisning

Dnr 99-410-1247

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga L.

§24 Förbättrad tillgänglighet, säkerhet och gatumiljö längs Tussmötevägen inom Stureby. Genomförandebeslut

Dnr 02-370-909

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ombyggnad av Tussmötevägen skall genomföras enligt kontorets förslag i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 19 Mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Vägutredning inför beredning för tillåtlighetsprövning av E18 Hjulsta – Ulriksdal. Remiss

Dnr 01-512-513

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga M3.

§26 Markanvisning för samlingslokal på del av fastigheterna Akalla 4:1 och Hörninge 5 i Hjulsta till Syrisk-Ortodoxa Församlingen i Tensta. Inriktningsbeslut

Dnr 97-411-2093

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av fastigheterna Akalla 4:1 och Hörninge 5 i Hjulsta till Syrisk-Ortodoxa församlingen i Tensta på två år.

2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas för det aktuella området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Redovisning av byggbar mark vid Lövstavägen i Hässelby Gård och Vinsta samt markanvisning till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 02-511-00738

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Vinsta Företagsgrupp från mars 2002 och från Samfälligheten Rosenkavaljeren den 7 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av fyra stadsvillor med 24 lägenheter och till AB Svenska Bostäder för uppförande av ca 60 lägenheter.

2 Nämnden godkänner den i utlåtandet föreslagna ersättningsplatsen för befintlig bensinstation.

3 Nämnden godkänner att anbudsförfarande genomförs, innan markanvisning föreslås, för tre - fyra delområden för uppförande av totalt 300 - 400 lägenheter norr om Lövstavägen.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av Lövstavägen och dess närområde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter diskussion - varunder ersättaren Svante Linusson (sp) uttryckte önskemål om att trafikförsörjningen i området redovisas - att bordlägga ärendet.

§28 Planprogram för Vårby Gård. Remiss

Dnr 02-412-542

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 11 mars 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorens förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§29 Vision för Söderort och inriktning för genomförande av visionen. Remiss

Dnr 02-511-263

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar till kommunstyrelsen.

2 Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kv Dalkarlshugget m m i Sköndal. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-1448

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kv Dalkarlshugget m fl.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att genomföra exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kv Dalkarlshugget m fl.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att genomföra exploateringen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§31 Bygg fler villor/radhus. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Mikael Söderlund (m)

Dnr 00-511-3686

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga P3.

§32 Detaljplan för del av kv Årstaberg m m i Liljeholmen. Remiss

Dnr 02-512-642

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remiss för ny detaljplan inom kvarteret Årstaberg m m i

Liljeholmen, S-Dp 2001-07922-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Bostadsbyggande i kv Bäverdalen i Rågsved. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-2358

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga Q2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Q3.

§34 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Bildande av naturreservat för Stockholms stads mark inom Nacka friluftsområde, ”Nackareservatet”

Dnr 99-682-984

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att hos Nacka kommun anhålla om bildande av naturreservat för Stockholms stads mark inom Nacka friluftsområde.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna gatu- och fastighetskontorets förslag till beslut,

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret ges i uppdrag att parallellt utreda vilka delar av Nacka friluftsområde inom Stockholms stad som bör bli föremål för reservatbildning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga R3.

§36 Ombyggnad av östra flygeln på Åkeshovs Slott

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en investering om 8 Mkr för grundförstärkning och ombyggnad av östra flygeln på Åkeshovs Slott.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Försäljning av del av fastigheten Lindholmen 1:1 i Vallentuna kommun

Dnr 00-785-1910

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheten Lindholmen 1:1 (Vita Staten) i Vallentuna kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Stadens rätt att bortforsla fordon utan registreringsskyltar – ”Ta fast fortkörarna när de står still”. Motion av Roger Mogert (s), 2001:78

Dnr 01-350-4243

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp), att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande

Om möjligheten att förbättra trafiksäkerheten i staden finns, förutsatt att en förändring i förordningen fordrar ett beslut från regeringen, bör staden hemställa om en sådan förändring.

§39 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1 och 2/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 24 januari och 21 februari 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§40 Ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken. Motion av Annika Billström m fl (s), 2001:88

Dnr 02-700-216:1

Bordlagt 19 mars 2002 nr 6

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:88 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2001:88 med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§41 Försäljning av fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården

Bordlagt 19 mars 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Rotaria Invest AB angående försäljning av fastigheten Konsthallen 2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Utveckling av fastigheterna Akka 4 och Akka 11 samt kv Spiselhällen i Alvik

Bordlagt 19 mars 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från advokat Tommy Nilsson på uppdrag av Bilia Fastigheter AB, Bilia av den 11 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att meddela SL att Akka 4 och Akka 11 inte upplåts med tomträtt för nu gällande ändamål efter respektive upplåtelsetids utgång.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att meddela Bilia att Spiselhällen 7 efter 2005-06-30 ej skall upplåtas med tomträtt samt upplåta fastigheten till Bilia med nyttjanderätt enligt villkor i kontorets utlåtande.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att inleda projektarbete för resp områdes framtida utveckling.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 meddela Bilia att Spiselhällen 7 efter 2005-06-30 ej skall upplåtas med tomträtt samt upplåta fastigheten till Bilia med nyttjanderätt enligt villkor i kontorets tjänsteutlåtande,

2 inleda projektarbete för framtida utveckling av Spiselhällen 7 samt

3 inleda projektarbete för framtida utveckling av Akka 4 och Akka 11 tillsammans med SL.

Beslutet innebär att nämnden inte fattar beslut enligt kontorets första punkt avseende SL´s depå.

Det är oerhört viktigt att de fysiska förutsättningarna för en fungerande kollektivtrafik finns i vår stad. Det område som idag används av SL till framför allt depå är ett framtida utvecklingsområde, men en utveckling måste ske i samarbete med SL så att även kollektivtrafikens fortsatta verksamhet kan garanteras, i samverkan mellan staden och SL.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

§43 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, december 2001

Dnr

Bordlagt 19 mars 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt näringslivskontoret hade den 5 februari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapport december 2001, Mark och plan­projekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapport december 2001, Mark och plan­projekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga U2.

§44 Trafiksituationen i Fagersjö. Skrivelse från Börje Vestlund (s)

Dnr 02-641-346

Bordlagt 19 mars 2002 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§45 Markanvisning för studentbostäder vid Knypplerskevägen i stadsdelen Åkeshov till AB Svenska Bostäder

Dnr 01-411-3450, 01-411-88

Bordlagt 19 mars 2002 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, till vilket sedermera fogats översiktsbild, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid Knypplerskevägen i Åkeshov till AB Svenska Bostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att finna mark för dessa studentbostäder på annan plats i närområdet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§46 Startpromemoria för planläggning samt markanvisning i Älvsjö centrum

Dnr 01-411-88

Bordlagt 19 mars 2002 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 28 februari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelser med JM AB och Seniorgården AB, AB Familjebostäder samt Centrum Kompaniet i Stockholm AB om anvisning av mark i Älvsjö.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden

att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelser med JM AB och Seniorgården AB, AB Familjebostäder samt Centrum Kompaniet i Stockholm AB om anvisning av mark i Älvsjö.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga X4.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§47 Markanvisning till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-2185

Bordlagt 19 mars 2002 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

3 Nämnden godkänner att kontoret löser frågan rörande trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana i samband med detaljplanearbetet i kvarteret Jämlikheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Inrättande av Paradisets naturreservat i Huddinge kommun. Remiss

Dnr

Bordlagt 19 mars 2002 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Huddinge kommun som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Hiss vid Allébrons södra fäste i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 00-511-4476

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra

Frågan om tillgänglighet är central i stadens planering. I aktuellt ärende har under planprocessen flera alternativ prövats för hiss vid Allébrons södra fäste. Att bygga en hiss i hörnet av huset på fastigheten kräver en detaljplaneändring, vilket i detta läge skulle försena nödvändiga bostäder. Nämnden vill att kontoret, trots tidigare utredningar om hiss, ser på möjligheten att på annat sätt lösa tillgängligheten från Allébron till kajen, utan behov av ny detaljplan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin

Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Tillgänglighetsprojektet. Redovisning av 2001

Dnr 99-005-366

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 21

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2001.

2 Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Program för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden

Dnr

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 januari 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stockholms Handelskammare av den 18 februari 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att förbereda markanvisning för delar av Södra Värtahamnen och Gasverksområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Avgiftsfria loppmarknader för bl a skolbarn. Motion av Roger Mogert (s), 2001:77

Dnr 01-428-4249

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 31

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av motionen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

§53 Markanvisning för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-1036

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att närmare studera möjligheterna att eventuellt bygga bostäder på en del av den delvis dubbla Sågverksgatan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§54 Programförslag för ny bostadsbebyggelse vid Ågesta Broväg i Larsboda

Dnr 01-512-3879

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som sedermera delvis ändrats vid två tillfällen, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden på rubricerat programförslag.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för att ny detaljplan upprättas i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden ersätter idrottsnämnden med 3 Mkr för att Larsboda bollplan tas i anspråk.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Utredning om den framtida användningen av Kyrkhamn. Återremiss

Dnr 97-400-2102

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även beslut från Hässelby-

Vällingby stadsdelsnämnd den 20 mars 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag att utreda framtida användning av Kyrkhamnsområdet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal med NCC om att tillsammans utreda och utveckla ett förslag till mycket försiktig kompletteringsbebyggelse i området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§56 Anmälan av promemorian över trafiksituationen i Stockholm Under oktober 2001

Dnr

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även kompletterande promemoria från kontoret av den 12 april 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter diskussion - varunder fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om användning av mobiltelefoner i trafikräkningen hänvisades till trafikutskottet - och propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag
d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Ä2.

§57 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

Dnr 02-520-207

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Rapporten uppföljning av Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Remiss

 

Dnr 01-001-3764

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker hos stadsbyggnadsnämnden förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

2 Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2002-12-31.

3 Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

4 Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm, med kontor och bostäder. Redovisning av KF-uppdrag

Dnr

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreslagen om- och tillbyggnad av fastigheterna Adam och Eva 16 och Beridarebanan 13, Norrmalm.

2 Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§61 Detaljplan för del av fastigheten Jericho 34 på Norrmalm

Dnr 01-512-3933

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerat planförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§62 Anvisning av mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus

Dnr 01-411-88

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Kalendern i Abrahamsberg till Byggnads AB Abacus.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§63 Trafik- och exploateringsutredning om Skärholmsvägen. Uppdragsredovisning till kommunfullmäktige

Dnr 99-320-1048

Bordlagt fr o m 22 januari 2002 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 januari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Skärholmens stadsdelsnämnd. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 [GF1] Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utförd trafik- och exploaterings-utredning berörande Skärholmsvägen.

2 Nämnden översänder kontorets utlåtande till kommunfullmäktige som redovisning på uppdrag utdelat 1999-09-20.

3 Nämnden hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnads- nämnden att utarbeta ett fördjupat planprogram för exploateringsområdet.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA3.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt

ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att vidare utreda området och utifrån målet om en högre exploateringsgrad, som dock inte får stå i konflikt med en eventuellt kommande förbifart Stockholm. Det är angeläget att få till stånd en flytt av Skärholmsvägen. Därutöver är det viktigt att se hur de olika alternativen kan etappindelas och genomföras även med ett mindre antal kontorsfastigheter.

Redan nu bör dock de markanvisningar som ej är beroende av de olika alternativen ges bland annat i Bredäng, Sätra, Vårberg samt för de planer Stockholmshem har längs Skärholmsvägen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§64 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen

Dnr 01-512-3836

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från bostadsrättsföreningen Årsta Gård av den 7 december 2001 och den 20 januari 2002.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§65 Metoder för hastighetsdämpning

Dnr 00-370-1906, 99-300-1616

Bordlagt fr o m 11 december 2001 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§66 Information om nämndutflykt och revisorsbesök

Ordföranden Sten Nordin (m) informerade om att en gemensam nämndutflykt till Sturehovs Slott planeras efter nämndsammanträdet den 28 maj 2002.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade om att nämndens revisorer besöker nämnden den 28 maj 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.