Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2002-12-17

Sammanträde 2002-12-17

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 14/2002 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n 17 december 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Lönebonus för anställda som går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (St)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2002 (A) (utdelas)

7 Kontroll av säkerheten vid lekplatser. Skrivelse från Anders Broberg (kd) (S)

8 Göm återvinningsstationerna under gatan och i nybyggda hus. Remiss av skrivelse av Anders Broberg (kd) (S)

9 Värna Stockholms uteserveringar. Skrivelse från Sten Nordin (m) (RI)

10 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Anmälan av remissutskick (RI)

11 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

12 Upprustning av Tengdahlsparken på Södermalm. Genomförandebeslut (RI)

13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8/2002 (RI)

14 Uppställning för turistbussar. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (RI)

15 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 11/2002 (RI)

17 Cykelvägsanalyser. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RI)

18 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut (RI)

19 Begäran om utredning och yttrande från JO gällande handläggningstiden för besvarande av skrivelse (RI)

20 Beredskap inför kommande vinter. Skrivelse från borgarrådet Roger Mogert (s) (RI)

21 Tillgänglighetsprojektet. Åtgärdsprogram 2003 (RI)

22 Avtal med Skandia Fastighet AB angående försäljning av del av Norrmalm 2:48 och 1:102 (RI)

23 Borgmästarsten i gatstensbelagda ytor. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

24 Nordvästra Kungsholmen. Mål och totalekonomi (RI)

25 Låt färjan gå, skrivelse från Svante Linusson (sp), samt permanenta båttrafiken med ms Emelie och ms Lotten, skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp) (RI)

26 Uppsägning av avtalet om de gröna insamlingsbingarna samt namnändring av renhållningsförvaltningen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

27 Handikapparkeringsplats vid Konserthuset. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp). Återremiss (RI)

28 Markanvisning för bostadsändamål i Lugnet, Hammarby Sjöstad (RI)

30 Tilläggsavtal med Jernhusen AB avseende exploatering av del av Västra City (RI)

31 Programförslag för bostäder och upprustning av Skärholmsdalen vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen (RY)

32 Detaljplaneförslag för bostäder i kv Järsätra och kv Hjälmsätra m m inom stadsdelen Sätra (RY)

33 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss (RY)

34 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Kålgården 1, Tapetrabatten 3 och blivande Tapetrabatten 5 i Hässelby Gård med Svenska Bostäder och Skanska (RY)

35 Årsavtal 2003 avseende gatu- och parkarbeten inom Region Ytterstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RY)

36 Effektivisering av markanvändningen i stadens industriområden. Skrivelse från Per Bolund (mp) (RY)

37 Avtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga industriområde (RY)

38 Markanvisning av område vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby. Inriktningsbeslut. Delvis hemligt (RY)

39 Detaljplan för kv Flåsjön i stadsdelen Årsta. Remissvar (RY)

40 Bostäder i kv Largen i Årsta. Genomförandebeslut (RY)

41 Kompensation för ianspråktagen grönyta. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v) (RY)

42 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB (RY)

44 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Nipfjället 7, Traneberg. Yttrande till hyresnämnden (SV)

45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

46 Nybyggnad av gruppbostad i fastigheten Prästgården, Bromma. Slutredovisning (F)

47 Överklagande av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut att anta områdesbestämmelser för Vidja (F)

48 Program för friluftsstaden Riksten i Botkyrka kommun. Samrådsremiss (F)

49 Ombyggnad av f d barnstuga, fastigheten Likriktaren 2, Västberga, till gruppbostad. Slutredovisning (F)

50 Försäljning av del av fastigheten Ängsholm 5:1 i Södertälje kommun (F)

51 Säker skolväg. Skrivelse av Sten Nordin (m) (St)

52 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36 (St)

53 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41 (St)

54 Reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande Söderledstunneln och Centralbron. Inriktningsbeslut. Bordlagt 3 december 2002 nr 11 (RI)

55 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 3 december 2002 nr 12 (RI)

56 Detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen, remiss, samt markanvisning för bostäder till Skanska norr om Drottningholmsvägen

Bordlagt 3 december 2002 nr 16 (RI)

57 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/ Midsommarkransen till Besqab.

Bordlagt 3 december 2002 nr 20 (RY)

58 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomför-andebeslut.

Bordlagt 3 december 2002 nr 24 (RY)

59 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta.

Bordlagt 3 december 2002 nr 25 (RY)

60 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag.

Bordlagt 12 november 2002 nr 20 och 3 december 2002 nr 41 (RY)

61 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Besqab Mark AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 12 november 2002 nr 21 och 3 december 2002 nr 42 (RY)

62 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar.

Bordlagt 12 november 2002 nr 22 och 3 december 2002 nr 43 (RY)

63 Bygglov för ändrad användning av fastigheten Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Remiss.

Bordlagt 12 november 2002 nr 23 och 3 december 2002 nr 44 (RY)

64 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006 (för närvarande vakant – tidigare Helena Bonnier (m) - resp Ingvar von Malmborg (mp)).

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 5 och senast 3 december 2002 nr 46

65 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen- Frihamnen- Loudden. Remiss av programförslag

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 15 och senast 3 december 2002 nr 47 (RI)

66 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar.

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 31 och senast 3 december 2002 nr 48 (RY)

67 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighets-nämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002 (efter Helena Bonnier (m) som kommunstyrelsen på förslag av kulturnämnden utsett till ordförande i rådet)

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 5 och senast 3 december 2002 nr 49

68 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 3 december 2002 nr 50 (S)

69 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen. Hemligt.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 3 december 2002 nr 51 (RI)

70 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss.

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 3 december 2002 nr 52 (RI)

71 Markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem).

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27 och senast 3 december 2002 nr 53 (RY)

72 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB.

Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och senast 3 december 2002 nr 54 (RY)

73 Markanvisning av kv Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB.

Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och senast 3 december 2002 nr 55 (RY)

74 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m.

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 3 december 2002 nr 57 (SV)

75 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut.

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 3 december 2002 nr 58 (RY)

76 Detaljplan för del av kv Hästen på Norrmalm. Återremiss (RI)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 31 december 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Möjligheten att bättre uynyttja parkeringsytorna vid Norr Mälarstrand av ledamoten Karin Wanngård (s)

 2. Förstärkt trafikövervakning i Gamla Stan av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

 3. Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg av ledamoten Per Bolund (mp)

 4. Bullerskärmar i plexiglas längs med gångbanan mellan Stadshuskajen och Riddarholmen och vidare över till Söder Mälarstrand av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 5. Den dubbelröda fasen hindrar säkerhet och framkomlighet av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 6. Stomlinje 5 östra delen av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

 7. Stomlinje 5 norra delen av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

 8. Fotgängarentré till Centralen från Stadshusbron av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

 9. Stockholm bör söka Velocity 2005 av ledamoten Kurt Hultgren (sp) och ersättaren Svante Linusson (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om tidpunkt för påbörjande av planerad upprustning av Sibeliusgången i Akalla

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret upprepade tidigare lämnat svar på fråga av ledamoten Börje Vestlund (s) om tidpunkt för påbörjande av planerad upprustning av Sibeliusgången i Akalla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om bilpoolers styrelser

-----------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om regler för bilpoolers styrelser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om vägverkets remiss till Stockholms stad av nordsydförbindelse

--------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om vägverkets remiss till Stockholms stad av nordsydförbindelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om användning av skrivare, färgkopiator och svartvit kopiator

----------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (sp) om användning av skrivare, färgkopiator och svartvit kopiator.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om p-förbudszoner i ytterstaden

---------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om tillämpningen av p-förbudszonerna i ytterstaden, i synnerhet på Järvafältet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 december 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i  rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Lönebonus för anställda som går, cyklar eller åker kollektivt till arbetet. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 02-200-3739:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2002

En av gatu- och fastighetskontoret den 12 december 2002 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Kontroll av säkerheten vid lekplatser. Remiss av skrivelse från Anders Broberg (kd)

Dnr 02-680-2709:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen av skrivelsen med vad som anförs i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag. Vidare beslöt nämnden att överlämna beslutet och tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämndena för kännedom.

§8 Göm återvinningsstationerna under gatan och i nybyggda hus. Remiss av skrivelse av Anders Broberg (kd)

Dnr 02-930-3494:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Värna Stockholms uteserveringar. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 00-422-1027:5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att riktlinjerna för uteserveringar får vara oförändrade, med en ”läsanvisning” som tillägg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att riktlinjerna för uteserveringar får vara oförändrade, med en ”läsanvisning” som tillägg.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Anmälan av remissutskick

Dnr 02-420-3904

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner remissutskick av ”Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats” enligt förslag i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner remissutskick av ”Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats” enligt förslag i kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§11 Cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 02-321-3925

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att anlägga cykelbanor på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade att nämnden beslutar remittera ärendet till Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att remittera ärendet till Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga D2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga D3.

§12 Upprustning av Tengdahlsparken på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 02-681-3924

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 17 december 2002, i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v), Per Bolund (mp) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga E.

§13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 8/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 7 november 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Uppställning för turistbussar. Uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Dnr 01-300-1647

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga F.

§15 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 11/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 22 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§16 Ärende som utgått.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§17 Cykelvägsanalys. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-322-3505:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en cykelvägsanalys i en stadsdel i innerstaden samt genomföra en PDS-studie för hela innerstaden under 2003.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 99-322-775:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utbyggnaden av cykelbanor på Birger Jarlsgatan sker mellan Nybroplan och Jarlaplan 2003 och mellan Jarlaplan och Roslagstull 2004 i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att återremittera ärendet

att uppdra åt kontoret att redovisa trafikkonsekvenserna i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande

Staden har redan en ansträngd trafiksituation. Det finns skäl att befara att de planerade reparationsarbetena i Söderledstunneln och på Centralbron kommer att påverka trafiken negativt. En aktuell redovisning av konsekvenserna av den planerade cykelbanedragningen mellan Nybroplan och Jarlaplan bör presenteras och konsekvenserna bör analyseras mot bakgrund av de alternativ för Söderledstunnelns och Centralbrons upprustning som förelagts nämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

§19 Begäran om utredning och yttrande från JO gällande handläggningstiden för besvarande av skrivelse

Dnr 01-413-3265:17

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande med anledning av begäran om utredning och yttrande från JO gällande handläggningstiden för besvarande av skrivelse från Bruno Eriksson. I tjänsteutlåtandet, till vilket hänvisas, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Beredskap inför kommande vinter. Skrivelse från borgarrådet Roger Mogert (s)

Dnr 02-660-3732:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 13 december 2002. I det ändrade tjänsteutlåtandet, till vilket hänvisas, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade därutöver och som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Propositionsordning

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först de båda huvudyrkandena till behandling och därefter tilläggsyrkandet.

Beslut i huvudfrågan

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvudyrkandena, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet i huvudfrågan.

Beslut i tilläggsfrågan

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda tilläggsyrkandet, att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m) och Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda tilläggsyrkandet.

§21 Tillgänglighetsprojektet. Åtgärdsprogram 2003

Dnr 99-005-366

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen plan för disponering av 2003-års medel och i utlåtandet föreslagen treårsbudget för att öka tillgängligheten inom staden.

 2. Gatu- och fastighetsdirektören ges delegation att upphandla entreprenader inom den godkända åtgärdsplanen även för belopp över 5 Mnkr.

 3. Nämnden underrättar samtliga stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia angående försäljning av del av Norrmalm 2:48 och 1:102.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Borgmästarstenar i gatstensbelagda ytor. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-620-956:11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Kurt Hultgren (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga I.

§24 Nordvästra Kungsholmen - mål och totalekonomi. Delgenomförandebeslut för kv Kojan m m

Dnr 01-512-1902

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de mål och de principer för en balanserad total exploateringsekonomi för nordvästra Kungsholmen som redovisas i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 15 miljoner kronor för utredningar, projektering av allmän platsmark samt ev evakuering för detaljplaneområde 5, Kojan m m (delgenomförandebeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förlag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Nämnden ställer sig bakom de principer och riktlinjer som presenteras i tjänsteutlåtandet. I det framtida arbetet med Nordvästra Kungsholmen bör markförsäljningar i möjligaste mån undvikas. Istället ska tomträttsupplåtelse vara det huvudsakliga instrumentet. Arbetet ska dessutom präglas av högt ställda miljökrav. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstadsprojektet ska tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga J2.

§25 Låt färjan gå, skrivelse från Svante Linusson (sp), samt permanenta båttrafiken med m/s Emelie och m/s Lotten, skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp)

Dnr 01-335-2123:3 och 02-335-2710:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Svante Linusson (sp).

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som yttrande över skrivelse från Viviann Gunnarsson (mp) och Christopher Ödmann (mp).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Roger Mogert (s) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först frågan om motförslag till det av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt följande.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Teres Lindberg (s) Tord Bergstedt (m)

Börje Vestlund (s) Helena Bonnier (m)

Karin Wanngård (s) Inge-Britt Lundin (fp)

Ann-Marie Strömberg (v) Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v) Kurt Hultgren (sp)

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp)

gemensamt framställda yrkandet d v s:

att uppdra åt kontoret att inleda samtal med SL om fortsatt båttrafik i Hammarby Sjöstad samt

att därutöver anföra följande

Färjetrafiken har varit central för transportsystemet i Hammarby Sjöstad. Innan snabbspårvägen fanns tillgänglig var färjetrafiken för många den enda fungerande förbindelsen mellan Södra Hammarbyhamnen och den övriga staden. Färjetrafiken har också uppskattats av många trafikanter och många finner båttrafiken passande för en "sjöstad". Möjligheterna att driva färjetrafiken vidare bör därför utredas.

Stockholms stad är dock inte huvudman för kollektivtrafiken i staden och äger därför inte frågan. Det är därför önskvärt att förutsättningarna för att driva trafiken vidare, såväl tillfälligt som mer långsiktigt, prövas i samråd med huvudmannen för kollektivtrafiken i staden och länet. Kontoret bör därför samråda med SL om förutsättningarna för att lösa drifts- och finansieringsfrågorna och därmed möjliggöra fortsatt färjetrafik i Hamarby Sjöstad.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tilläggsbeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt slutligen och som tillägg att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att lämna en rapport i ärendet vid nämndens nästa sammanträde.

§26 Uppsägning av avtalet om de gröna insamlingsbingarna samt namnändring av renhållningsförvaltningen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-930-3737:1, 02-000-3738:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till renhållningsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Handikapparkeringsplatser vid Konserthuset. Skrivelse från Inge-Britt Lundin (fp). Återremiss

Dnr 02-340-1975:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslaget i skrivelsen.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Roger Mogert (s) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla förslaget i skrivelsen.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt följande.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Teres Lindberg (s) Tord Bergstedt (m)

Börje Vestlund (s) Helena Bonnier (m)

Karin Wanngård (s) Inge-Britt Lundin (fp)

Ann-Marie Strömberg (v) Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v) Kurt Hultgren (sp)

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Markanvisning för bostadsändamål inom Lugnet i Hammarby Sjöstad till AB Stockholmshem, AB Borätt, Wallenstam Byggnads AB och Riksbyggen. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr 00-410-271:18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom Lugnetområdet till AB Stockholmshem, AB Borätt, Wallenstam Byggnads AB och Riksbyggen och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Nämnden godkänner kontorets förslag till markanvisningar. I det fortsatta arbetet bör kontoret i första hand söka upplåta marken med tomträtt och inte sälja densamma. Frågan avgörs slutligen i samband med att exploateringsavtal senare föreläggs nämnden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt kontorets förslag.

§30 Tilläggsavtal med Jernhusen AB avseende exploatering av del av Västra City

Dnr 97-511-2466

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal med Jernhusen AB avseende exploatering av del av Västra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga M.


§31 Programförslag för bostäder och upprustning av Skärholmsdalen vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen

Dnr 2002-512-03625

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programmet för bostäder och upprustning av Skärholmsdalen vid Skärholmens Gårdsväg i Skärholmen.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att godkänna kontorets förslag till beslut

att uttala att utökning och upprustning av Sätra IP eller Vårbergs IP är en förutsättning för att bollplanen vid Ekholmsvägen skall kunna tas i anspråk för bostadsbyggnation

att kedjehusen bör utgå ur projektet samt

att därutöver anföra följande:

Till en god boendemiljö hör områden för rekreation. Stadens idrottsplatser skall inte exploateras för byggnation av bostäder om det inte är möjligt med fullgod ersättningsyta i närområdet. I detta ärende kan ianspråktagen idrottsyta kompenseras genom utökning och upprustning av antingen Sätra IP eller Vårbergs IP. Denna utökning och upprustning måste då tidsmässigt samordnas med byggnationen på bollplanen vid Ekholmsvägen och får inte skjutas på framtiden.

För de yngre barnen är det viktigt att utrymme för spontanidrott finns i närområdet. Detta behov måste tillgodoses i samband med nybyggnadsprojektet.

Projektet innebär visst intrång i grönyta. De kedjehus som föreslås byggas på grönyta bör utgå ur projektet.

Markupplåtelse skall ske med tomträtt oavsett bostädernas upplåtelseform.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt

kontorets förslag.

§32 Samrådsförslag till detaljplan för bostäder i kv Järsätra och kv Hjälmsätra i Sätra

Dnr 2002-512-1010

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samrådsförslaget till detaljplan för kv. Järsätra vid Eksätravägen och kv. Hjälmsätra vid Bogsätravägen inom stadsdelen Sätra.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Kålgården 1, Tapetrabatten 3 och blivande Tapetrabatten 5 i Hässelby Gård med Svenska Bostäder och Skanska

Dnr 1997-1699-52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilagor utdelades vid sammanträdet, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del överenskommelse om exploatering med Skanska avseende Tapetrabatten 3 och blivande Tapetrabatten 5 samt med Svenska Bostäder avseende Kålgården 1. Köpeskillingen för överlåtelse av blivande Tapetrabatten 5 till Skanska uppgår till 3 948 000 kr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för att genomföra projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga O.

§35 Årsavtal 2003 avseende gatu- och parkarbeten inom Region Ytterstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 02-006-3824:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§36 Effektivisering av markanvändningen i stadens industriområden. Skrivelse från Per Bolund (mp)

Dnr 02-410-3735:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på skrivelse från Per Bolund (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Avtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga industriområde

Dnr 00-413-3694

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till köpeavtal angående friköp av fastigheten Elektra 22 i Västberga.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Markanvisning av område vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-3843

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område på två år inom och vid fastigheten Inköpschefen 5 i Vällingby.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Detaljplan för kv Flåsjön i stadsdelen Årsta. Remissvar

Dnr 01-512-3836

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som remissvar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Flåsjön i stadsdelen Årsta, S-Dp 2001-07220-54.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen vid kv Flåsjön till Besqab Mark AB med ett år, till 2004-02-20.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Bostäder i kv Largen i Årsta. Genomförandebeslut

Dnr 01-511-2912

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter enligt kontorets utlåtande (genomförandebeslut) samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Kompensation för ianspråktagen grönyta. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 02-410-3734:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg m fl (v) överlämna kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB

Dnr 02-413-246

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal för tennishall och garage vid Racketen 8 i Alvik med Salktennis AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförande av detaljplanen inklusive försäljning av marken i enlighet med i kontorets utlåtande angivna villkor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§44 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Nipfjället 7, Traneberg. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2002-781-01538

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Betege byggen AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Nipfjället 7.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till att yttrande ska avges till hyresnämnden senast den 20 december 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Nybyggnad av gruppbostad i fastigheten Prästgården 1, Bromma. Slutredovisning

Dnr 01-770-1839

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Överklagande av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut att anta områdesbestämmelser för Vidja

Dnr 97-512-1716

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fullföljer - med överlämnade och åberopande av kontorets utlåtande till Länsstyrelsen i Stockholms Län – överklagandet av kommunfullmäktiges i Huddinge beslut den 4 november 2002, § 136, att anta områdesbestämmelser för Vidja.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Program för friluftsstaden Riksten i Botkyrka kommun. Samrådsremiss

Dnr 02-512-3493

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Botkyrka kommun som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

att bebyggelse inte är aktuell på stadens mark öster om planområdet samt

att därutöver anföra följande

Stadens markområde öster om planområdet är inte aktuell för bebyggelse. Området ingår i en värdefull grönkil med betydelse för den regionala grönstrukturen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt

kontorets förslag.

§49 Ombyggnad av gruppbostad på fastigheten Likriktaren 2, Västberga Slutredovisning

Dnr 00-770-4448

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Försäljning av del av fastigheten Ängsholm 5:1 i Södertälje kommun

Dnr 00-785-1301

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Ängsholm 5:1 i Södertälje kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Säker skolväg. Skrivelse av Sten Nordin (m)

Dnr 02-361-2736:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera ärendet och därutöver anföra.

Skrivelsen bör behandlas tillsammans med det aviserade åtgärdsprogrammet där skrivelsens olika punkter även kommenteras.

§52 Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:36

Dnr 2002-330-01989

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 7 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Inrättande av ett oberoende godstrafikkontor. Motion av Per Ohlin (v), nr 2002:41

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§54 Reparationsarbeten och trafikkonsekvenser gällande Söderledstunneln och Centralbron. Inriktningsbeslut

Dnr 02-620-3902

Bordlagt 3 december 2002 nr 11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra trafikkonsekvensutredningar samt genomföra projektering och ta fram underlag för genomförandebeslut inom en investeringsram om 20 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga Q1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Q2.

§55 Utbyte av träd på Swedenborgsgatan, Södermalm. Inriktningsbeslut

Dnr 02-683-3444

Bordlagt 3 december 2002 nr 12

Gatu- och fastighetskontoret samt Maria Gamla Stans stadsdelsförvaltning hade den 11 november 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret av den 2 december 2002 med kommentarer till brev från Mona Wilcke och Mikael Wirén av den 10 november 2002 innehållande yttrande över hästkastanjerna från Klaus Stritzke, Sven A Hermelin AB samt protestlistor. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om utbyte av träd och ombyggnad av Swedenborgsgatan enligt förvaltningarnas förslag.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade att ärendet bordläggs.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade att ärendet avgörs i dag enligt förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v), Per Bolund (mp), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att bordlägga ärendet.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) för beslut idag enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen, remiss, samt markanvisning för bostäder till Skanska norr om Drottningholmsvägen

Dnr 00-511-1215:5

Bordlagt 3 december 2002 nr 16

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Birgitta Martinsson av den 21 november 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för kv Snöflingan m m vid Lindhagensplan på Kungsholmen.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder norr om Drottningholmsvägen till Skanska.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Skanska.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga S.

§57 Överenskommelse mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden samt markanvisning för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m i Aspudden/Midsommarkransen till Besqab

Dnr 02-410-1742

Bordlagt 3 december 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa ett trepartsavtal mellan garageföreningen Aspen, Besqab och staden i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder och lokaler inom kvarteret Eremiten m m till Besqab och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal i huvudsak enligt kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och gå ut på anbud för byggnation av ett underjordiskt garage till garageföreningen Aspen och återkomma till nämnden för redovisning av anbuden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Ändrad detaljplan för kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand. Remiss av planförslag och genomförandebeslut

Dnr 02-512-1223

Bordlagt 3 december 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Gästvåningen m m i Hässelby Strand, S-Dp 2000-05963-54.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 12 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Markanvisning för äldreboende till Seniorgården AB på bollplan vid kv Räknestickan, Råcksta

Dnr 01-770-3762

Bordlagt 3 december 2002 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ändrad detaljplan för området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Ny detaljplan för bostäder och idrottsanläggning vid Hagsätra IP i Hagsätra. Remiss av programförslag

Dnr 2002-512-03186

Bordlagt 12 november 2002 nr 20 och 3 december 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan för område vid Hagsätra IP i Hagsätra, S-Dp 2002-11911-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§61 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäcks Gård till Besqab Mark AB. Inriktningsbeslut

Dnr 01-411-516

Bordlagt 12 november 2002 nr 21 och 3 december 2002 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att godkänna kontorets förslag till markanvisning i den västra delen av området

att ej godkänna kontorets förslag till markanvisning i den östra delen då den tar grönmark i anspråk

att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande

Mark ska i första hand upplåtas med tomträtt. Grönmark som tas i anspråk ska kompenseras i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt

kontorets förslag.

§62 Program för nya bostäder vid Storsjövägen i stadsdelen Årsta. Remissvar

Dnr 02-512-3247

Bordlagt 12 november 2002 nr 22 och 3 december 2002 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget för nya bostäder vid Storsjövägen samt överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förlänger markanvisningen vid Storsjövägen till Veidekke Bostad och Fastighets AB med ett år, till 2004-04-24.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§63 Bygglov för ändrad användning av fastigheten Johannelund 4 i stadsdelen Vinsta. Remiss

Dnr 02-513-3397

Bordlagt 12 november 2002 nr 23 och 3 december 2002 nr 44

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§64 Val av en ledamot och en ersättare från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms Konstråd för tiden 2003-2006

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§65 Planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden inom stadsdelarna Ladugårdsgärdet och Hjorthagen. Remiss av programförslag

Dnr 02-511-757

Bordlagt 22 oktober 2002 nr 15 och senast 3 december 2002 nr 47

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för planering av området Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Det aktuella området utgör ett stort och attraktivt område i de centrala delarna av staden. Det är därför högst naturligt att det är intressant att utreda förutsättningarna för bostadsbyggande i området.

Stockholm är dock också Sveriges i särklass största konsumtionsområde och många av de varor som skall konsumeras i området kommer in via Stockholms hamn. Det är därför viktigt att det ges goda möjligheter för fortsatt hamnverksamhet i staden. Även passagerartrafiken till och från hamnen innebär ett betydande mervärde för staden.

I stora infrastrukturfrågor är det viktigt att inta ett långsiktigt perspektiv. Beslut som fattas idag kommer att påverka staden årtionden framöver. Ett sådant ställningstagande är att oljehanteringen på Loudden skall avvecklas. Även om ingen omedelbar lösning finns på problemet är det därför viktigt att redan nu slå fast att staden skall finna en lämpligare plats för denna hantering.

Den framtida bebyggelsen ska dessutom präglas av högt ställda miljökrav. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstads- projektet ska tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m) och Inge-Britt Lundin (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin

m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§66 Plansamråd om detaljplan för område vid kv Mätpinnen, Fagersjö (Fagersjö bollplan). Remissvar

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera ärendet med anledning av remisstiden.

 3. Nämnden delegerar till kontoret att teckna köpeavtal och exploaterings­överenskommelse med LIDL.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga W.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg

m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att i huvudsak åberopa kontorets remissvar

att därutöver anföra följande

Stockholm har ett stort behov av ökad priskonkurrens inom livsmedelshandeln. Det är därför önskvärt att finna platser där nya aktörer med lågprisprofil kan etablera sig. Dessa platser bör så långt möjligt vara nära befintliga centrumanläggningar och ha god kollektivtrafikförsörjning.

I den aktuella planen uppfylls delvis dessa krav. Planen är trots det förknippad med vissa problem. Om planen skall förverkligas rekommenderar nämnden att möjligheten att minska antalet parkeringsplatser noggrant ses över och att behovet av ytor för spontanidrott inventeras vidare. Idrottsytan ska dessutom kompenseras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt

kontorets förslag.

§67 Fyllnadsval av en ledamot från gatu- och fastighetsnämnden i Stockholms konstråd för tiden t o m 31 december 2002

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 5 och senast 3 december 2002 nr 49

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§68 Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp), 2002:21

Dnr 02-007-1416:1

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 7 och senast 3 december 2002 nr 50

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:21 med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§69 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Västra Kungsholmen

Dnr 02-006-293

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 14 och senast 3 december 2002 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende. I ärendet förelåg även komplettering av den 2 oktober 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§70 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss Dnr 02-512-2305:2

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 15 och senast 3 december 2002 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§71 Tillägg till markanvisningsavtal med AB Borätt för del av fastigheten Perstorp 1 (Farsta sjukhem)

Dnr 01-411-2494

Bordlagt 1 oktober 2002 nr 27 och senast 3 december 2002 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med tilläggsavtal.

 2. Nämnden delegerar till kontoret att teckna exploateringsavtal och köpeavtal för att genomföra projektet. (Genomförandebeslut)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga X.

§72 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostad AB, Familjebostäder AB samt Peab Sverige AB

Dnr 02-411-2567

Bordlagt 10 september 2002 nr 22 och senast 3 december 2002 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att godkänna kontorets förslag till beslut

att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag till kompensation i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande

Bollplanen ska ersättas i närområdet. Planen fyller en funktion för boende i Rågsved och ska därför ersättas. Därmed inte sagt att en bollplan måste vara belägen i anslutning till ett lokalt centrum. Nämnden ska under projektets gång föreläggas förslag på ersättning. Detsamma gäller ianspråktagen grönyta. Marken ska dessutom i första hand upplåtas med tomträtt.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§73 Markanvisning av fastigheten Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB

Dnr 02-411-1914

Bordlagt 10 september 2002 nr 25 och senast 3 december 2002 nr 55

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ina Avén den 8 september 2002 och aktionsgruppen för dagis och skola i Mariehäll inkommen den 9 september 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslag i utlåtandet till avtal om markanvisning avseende fastigheten Fålen 4 för en tid av två år för butik och parkering till LIDL Sverige KB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

att avslå kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Området är i tillväxt och behovet av kommunal och annan service måste noga avvägas. Någon ny exploatering av det slag som behandlas i ärendet bör inte genomföras utan att en helhetsbild av behoven i området finns.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.


§74 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m

Dnr 98-411-1617

Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och senast 3 december 2002 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria från gatu- och fastighetskontoret av den 5 juni 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Yrkanden om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först de båda yrkandena av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) respektive ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Reservation i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s) och Kurt Hultgren (sp) för beslut idag enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på de båda framställda återremissyrkandena, enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att återremittera ärendet och därutöver anföra

Gatu- och fastighetskontoret återkommer med genomarbetade förslag så att ”markskulden” till SMÅA är helt utklarad.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Å3.

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Börje Vestlund (s), Karin Wanngård (s) och Kurt Hultgren (sp) deltog inte i beslutet om återremissalternativ.


§75 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 3 december 2002 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§76 Detaljplan för kv Hästen på Norrmalm. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan för kv Hästen på Norrmalm.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse med Nordea Fastigheter AB angående fastigheten Hästen 27 m fl samt hemställer hos kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner överenskommelsen senast 2003-06-30.

 3. Nämnden lägger trafikplan för Östra City till handlingarna.

 4. Nämnden godkänner kontorets remissammanställning för trafikplanen för Östra City.

 5. Nämnden beslutar att trafikföringen i området i samband med genomförandet av detaljplanen skall ske i enlighet med alternativ 1 i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§77 Tillönskan om God jul och Gott Nytt År

Ordföranden Roger Mogert (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg tackade förtroendevalda i nämnden för samarbetet under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroendevalda i nämnden en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt informerade om att en nämnd-middag äger rum efter nämndens sammanträde den 21 januari 2003.