Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2003-10-21

Sammanträde 2003-10-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade (för närvarande Roger Mogert (s) och Bo Vahlne)

6 Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Remiss (S)

7 Behov av förbättrade rutiner för information och yttrande. Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2003 (utdelas) (A)

9 Sammanträdesdagar m m för gatu- och fastighetsnämnden år 2004 (A)

10 Avtal om omdisponering av Fortums verksamhet (gaslager, kraftledning m m) inom Hjorthagen. Delgenomförande-beslut (RI)

11 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (1:a Höghuset) på Norrmalm (RI)

12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2003 (RI)

13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2003 (RI)

14 Överenskommelse med Folkhem Produktion AB om överlåtelse av fastigheten Sjökrogen 1, Hammarby Sjöstad (RI)

15 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (RI)

16 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm (RI)

17 Nya instruktioner för stadens handikappråd. Yttrande över förslag (RI)

18 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restau-rang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm (RI)

19 Statsbidrag till investeringar för att utöka förmågan att tappa av Mälaren vid höga vattenstånd. Anmälan av remissyttrande (RI)

20 Lex Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

21 Genomförande av detaljplanen Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

22 Avtal med AMF Pension avseende försäljning av del av fastigheten Skansen 23 m m på Norrmalm (RI)

23 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens genomförande-beslut för kv Munklägret inom stadsdelen Kungsholmen (RI)

24 Norra Station inklusive Stockholm Bio-Science. Remiss av skrivelse från kommunstyrelsen och lägesredovisning (RI)

25 Ny detaljplan för fastigheten Eremiten 1 i Midsommar-kransen. Programremiss (RY)

26 Markanvisning för industriändamål som tillägg till fastig-heten Vindkraften 1 i Skrubba företagsområde till SWEDOL AB. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut (RY)

27 Flyttning av gångbro till Drottningholmsvägen i Nockeby-hov. Skrivelse från Jan Tigerström (m) (RY)

28 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut (RY+RI)

29 Detaljplan för nya bostäder vid Bredbyplan – fastigheten Rinkeby 2:3 – inom stadsdelen Rinkeby. Remissvar (RY)

30 Program för ny planläggning av kv Tamburen m m inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar (RY)

31 Bullerskydd längs Enskedevägen. Inriktnings- och genomförandebeslut (RY)

32 Ny detaljplan för fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 m m i Hammarbyhöjden. Remiss av planförslag

Markanvisning inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Triplexen 4 i Hammarbyhöjden till Svenska Bostäder för parkeringsändamål (RY)

33 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen. Inriktningsbeslut. Återremiss (RY)

34 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Lillehammer 1 i Husby till Folkhem Produktion AB. Inriktningsbeslut (RY)

35 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan (RY)

37 Nya tomträttsavgälder för flerbostadshus samt revidering av principen för beräkning av grundläggningsbidrag (SV)

38 Nya tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus (SV)

39 Ansökningar om tillstånd till förvärv av andelar av fastigheten Orion 14 i Vasastaden. Yttrande till hyresnämnden (SV)

40 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Årsboken 9 och Katalogen 2 i Abrahamsberg. Yttrande till hyresnämnden (SV)

41 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

42 Redovisning av Stockholms stads sommargårdar och in-ventering av upprustningsbehov under år 2004 till 2008 (F)

43 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp) (F)

44 Rivning av förskolebyggnad på fastigheten Århus 182, Århusgatan 18, i Kista. Genomförandebeslut (F)

45 Utbyte av ventilationssystem m m i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Inriktningsbeslut (F)

46 Försäljning av del av fastigheten Iselsta 1:2 i Grödinge, Botkyrka kommun (F)

47 Överföring av skolfastigheter till SISAB. Genomförande-beslut (F)

49 Försäljning av fastigheten Fituna 2:9 i Nynäshamns kommun (F)

50 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano (F)

51 Avgift för handläggning av boendeparkeringstillstånd (Pa)

52 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2003 (Pa)

53 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm

Bordlagt 30 september 2003 nr 10 (RI)

54 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss

Bordlagt 30 september 2003 nr 13 (RI)

55 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Bordlagt 30 september 2003 nr 23 (RI)

56 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 (RY)

57 Detaljplan för livsmedelsbutik i Lindalen i Tyresö kommun i anslutning till Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Remiss av planförslag från Tyresö kommun.

Bordlagt 30 september 2003 nr 31 (RY)

58 Markanvisningar för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta till Veidekke och SKB. Inriktingsbeslut

Bordlagt 30 september 2003 nr 33 (RY)

59 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Bordlagt 30 september 2003 nr 43 (F)

60 Översyn av boendeparkeringszoner

Bordlagt 30 september 2003 nr 47 (Pa)

61 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 11 och 30 september 2003 nr 49 (RI)

62 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Bordlagt 9 september 2003 nr 18 och 30 september 2003 nr 50 (RY)

63 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och senast 30 september 2003 nr 53 (RY)

64 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och senast 30 september 2003 nr 54 (RY)

65 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 30 september 2003 nr 56 (Pa)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) - §§ 1-13, 15-33 och 35-65 - och ledamoten Berthold Gustavsson (m) - §§ 14 och 34 - att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 november 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Stoppa bilarna på gångvägen i Sabbatsbergsområdet av ersättaren Björn Nyström (kd) och Anders Broberg (kd).

 2. Minska halkrisken på våra gator av ersättaren Björn Nyström (kd) och Anders Broberg (kd).

 3. Begäran om redovisning av tillgängliga och planerade infartsparkeringar av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 4. Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 5. Miljöprövning av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 6. Bildande av en stiftelse för skydd av grönmark av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 7. Långsiktiga utvecklingsmöjligheter för Aquaria Vattenmuseum av ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 8. Förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 9. Bostäder för flyktingfamiljer av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

                 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm samt köp av del av fastigheten Gamen 8 (Skatteskrapan) på Södermalm

----------------------------------------------------------------------------------------------------

På fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) informerade gatu- och fastighets-direktören Olle Zetterberg om att ett ärende om försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (Första höghuset) på Norrmalm samt köp av del av fastigheten Gamen 8 (Skatteskrapan) på Södermalm beräknas vara klart till gatu- och fastighetsnämndens sammanträde den 4 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om principer för trädbeskärning

----------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om principer för trädbeskärning utifrån ett fall av grov beskärning av en ek på Långholmen. Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade i ärendet och utlovade att återkomma vid ett kommande sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om planerna för verksamheten vid Hässelby Slott efter årsskiftet

-------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ledamoten Karin Wanngård (s) om planerna för verksamheten vid Hässelby Slott efter årsskiftet informerade fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret om pågående arbete i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Avtal om omdisponering av Fortums verksamhet (gaslager, kraftledning m m) inom Hjorthagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

På fråga av ersättaren Helena Bonnier (m) informerade regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret om att ett ärende rörande avtal om omdisponering av Fortums verksamhet (gaslager, kraftledning m m) inom Hjorthagen beräknas vara klart till gatu- och fastighetsnämndens sammanträde den 4 november 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 oktober 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 21 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade

Protokollsutdrag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt omvälja Roger Mogert (s) och Bo Vahlne till sina ledamöter i stadshusdelegerade.

§6 Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Remiss

Dnr 2003-000-03035

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag och att därutöver anföra följande:

Vi håller med om många av de slutsatser som rapporten redovisar. För att Stockholmsregionen ska utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart måste samarbetet öka och en strävan efter flerkärnighet understrykas. Vi vill därför särskilt hänvisa till nämndens och stadens svar på remissen ”Flera kärnor”.

Stockholm är idag till stor del en enkärnig region där tätheten av arbetsplatser liksom lönenivåerna faller med växande avstånd från city. För att hela regionen ska utvecklas måste flera kärnor stimuleras. Det är också olyckligt att människor behöver resa långa sträckor för att komma till arbete, fritidsaktiviteter och affärer.

För att kärnorna ska fungera krävs också en utbyggd kollektivtrafik. Åtgärder som stärker kärnornas position som regionala knutpunkter i det spårbundna kollektivtrafiksystemet måste prioriteras.

När prognoser visar på en ökning av invånarantalet i regionen med upp till 600.000 personer fram till 2030, medför detta att utvecklingen av nödvändighet måste vara flerkärnig om den skall vara hållbar.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§7 Behov av förbättrade rutiner för information och yttrande.Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2003-000-02322

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen från Östermalms stadsdelsnämnd med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 9/2003

Dnr 2003-112-1365

En av gatu- och fastighetskontoret den 16 oktober 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Sammanträdesdagar m m för gatu- och fastighetsnämnden år 2004

Dnr 2003-010-3194

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m under år 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Avtal om omdisponering av Fortums verksamhet (gaslager, kraftledning m m) inom Hjorthagen. Delgenomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§11 Försäljning av del av fastigheten Beridarebanan 10 (1:a Höghuset) på Norrmalm

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 9 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 4 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Överenskommelse med Folkhem Produktion AB om överlåtelse av fastigheten Sjökrogen 1, Södra Hammarbyhamnen

Dnr 2003-410-100

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del köpeavtal rörande fastigheten Sjökrogen 1 i Södra Hammarbyhamnen.

 2. Beslut i ärendet bör justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§15 Planering av torg- och parkytor. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-620-2982

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm

Dnr 2002-411-3361

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Nya instruktioner för stadens handikappråd. Yttrande över förslag

Dnr 2003-005-2669

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm

Dnr 2003-512-02827

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, Alternativ A, samt i övrigt överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Statsbidrag till investeringar för att utöka förmågan att tappa av Mälaren vid höga vattenstånd. Anmälan av remissyttrande

Dnr 2002-410-3501

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan av i utlåtandet redovisade remissyttrande om statsbidrag till investeringar för att utöka förmågan att tappa av Mälaren vid höga vattenstånd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna anmälan samt att därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att åtgärder snarast vidtas för att öka kapaciteten att tappa av vatten från Mälaren. Vi vill understryka de önskade åtgärdernas karaktär av kollektiv nyttighet. En åtgärd på en plats kan ha stor betydelse för dem som bor och verkar på en helt annan plats. Precis som infrastrukturinvesteringar i transportsystemet bör sättas in där de ger störst effekt för hela transportsystemet bör de här aktuella åtgärderna vidtas där de på bästa sätt möjliggör regleringen av Mälarens vattenstånd och statsbidrag bör utgå för att täcka kostnaderna för detta då det inte bör belasta de aktuella kommunerna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§20 Lex Gamla. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§21 Genomförande av detaljplanen Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 2003-511-404

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 376 mnkr och investeringsinkomster om 77 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 376 mnkr och investeringsinkomster om 77 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Avtal med AMF Pension avseende försäljning av del av fastigheten Skansen 23 m m på Norrmalm

Dnr 2001-630-3844

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal med AMF Pension avseende försäljning av del av fastigheten Skansen 23 m m.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut för kv Munklägret inom stadsdelen Kungsholmen

Dnr 2000-512-4368

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar av juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande som svar till länsrätten i mål nr 12915-03.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart för att svar skall kunna avges inom stipulerad tid.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Norra Station och Stockholm Bio-Science. Lägesredovisning och remiss av skrivelse från kommunstyrelsen

Dnr 2003-510-02905

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapporten i utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att som svar på remiss av skrivelse från Sten Nordin (m) till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet samt att föreslå att skrivelsen därmed är besvarad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Ny detaljplan för fastigheten Eremiten 1 i Midsommarkransen. Programremiss

Dnr 2003-512-2688

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet med anledning av remisstiden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Markanvisning för industriändamål som tillägg till fastigheten Vindkraften 1 i Skrubba företagsområde till SWEDOL AB. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr 2002-513-3166

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för industriändamål i anslutning till fastigheten Vindkraften 1 till SWEDOL AB (inriktningsbeslut) och ger kontoret i uppdrag att träffa tilläggsavtal till tomträttsavtal enligt förslag i utlåtandet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Flyttning av gångbro till Drottningholmsvägen i Nockebyhov. Skrivelse från Jan Tigerström (m)

Dnr 2003-670-2984

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarne Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Markanvisningar för butikslägen till lågpriskedjan LIDL. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-2652

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. Tjänsteutlåtandet hade ändrats den 13 oktober 2003. I det ändrade tjänsteutlåtandet, till vilket hänvisas, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Huddinge­vägen/Rågsvedsvägen i Rågsved till LIDL Sverige KB.

 2. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid Lindstigen i Bromma till LIDL Sverige KB.

 3. Nämnden godkänner en tidsbegränsad mark­anvisning på två år för en butik vid korsningen Östbergavägen/Tussmötevägen i Östberga till LIDL Sverige KB.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal för de anvisade lägena på sedvanliga villkor och att marken säljs till marknadsmässigt pris.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Detaljplan för nya bostäder vid Bredbyplan – fastigheten Rinkeby 2:3 – inom stadsdelen Rinkeby. Remissvar

Dnr 2003-512-1843

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Program för ny planläggning av kv Tamburen m m inom stadsdelen Hässelby Gård. Remissvar

Dnr 2003-512-2894

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidare utreda bullerdämpande åtgärder i samband med nybebyggelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Bullerskydd längs Enskedevägen. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2003-370-3221

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktnings- och genomförandebeslut för projektet och uppdrar åt kontoret att genomföra detsamma inom ramen för 7,5 mnkr.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att med glädje godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Kontoret bör följa utvecklingen på Enskedevägen. Redan idag framförs bilar i allt för höga hastigheter. Bullerskydden kan innebära att känslan av att man kör i en stadsmiljö minskar, något som i sin tur kan bidra till ytterligare hastighets-ökningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§32 Ny detaljplan för fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 m m i Hammarbyhöjden. Remiss av planförslag Markanvisning inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 samt Triplexen 4 i Hammarbyhöjden till Svenska Bostäder för parkeringsändamål

Dnr 2003-512-838

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 m m i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-15318-54.

 2. Nämnden anvisar mark inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Triplexen 4 i Hammarbyhöjden till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och tomträttsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att genomföra kompensation för ianspråktagen grönmark i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Den grönmark som tas i anspråk ska kompenseras genom att den gamla entréhallen till tunnelbanan rivs och tillsammans med en del av den allmänna parkeringen omvandlas till park. Det handlar om totalt ca 500-600 kvm som konverteras från exploaterad mark till parkmark.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 i Björkhagen. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2003-411-3429

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Passadvinden 1 till Veidekke Bostad & Fastighet AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Lillehammer 1 i Husby till Folkhem Produktion AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3133

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, som behandlades efter ärende 14, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för studentbostäder inom fastigheten Lillehammer 1 till Folkhem Produktion AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§35 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan

Dnr 2003-322-3462

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§37 Tomträttsavgälder och grundläggningsbidrag för flerbostadshus

Dnr 2003-413-3435

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att av­ gälds­nivåerna för flerfamiljshus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 7).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att vid nybebyggelse av bostäder på tomträttsmark skall markens grundförhållanden fortsättningsvis beaktas på det sätt som anges i kontorets utlåtande.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Tomträttsavgälder samt friköpspriser för småhus

Dnr 2003-413-3435

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avgäldsnivåerna för småhus bestäms i enlighet med någondera av de två förslag till nya avgälder som ges i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till huvudgrunder enligt kontorets utlåtande (bilaga 6).

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att framdeles korrigera tomträttsavgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att friköpspriser för småhustomträtter skall beräknas på det sätt som föreslås i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Ansökningar om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Orion 14 i Vasastaden. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-781-381

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Frebaco Fastighets AB ansökningar om tillstånd till förvärv av andelar av fastigheten Orion 14.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos polismyndigheten begära utdrag ur belastningsregistret avseende det sökande bolagets ägare.

 3. Nämnden justerar omedelbart beslutet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 24 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Katalogen 2 och Årsboken 9 i Abrahamsberg. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2002-781-03316 och -03318

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Elisabeth Lang Arvors och Sten Arvors ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Katalogen 2 och Årsboken 9.

 2. Nämnden justerar omedelbart beslutet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 24 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-2907

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Redovisning av Stockholms stads sommargårdar och inventering av upprustningsbehov under år 2004 till 2008

Dnr 2001-785-3408

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisning inkl prioriteringsordning och inventering av upprustningsbehov samt upplåtelse av sommargårdar till Stiftelsen Barnens Dag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Stadens målsättning är att alla barn som så önskar skall få möjlighet att åka på sommarkollo. En förutsättning för detta är att tillgången på sommargårdar räcker för behovet. Försäljning av sommargårdar måste därför ske med stor försiktighet. Endast de sommargårdar som inte fungerar för sitt ändamål och/eller inte behövs kan säljas. Utförsäljning för att finansiera upprustning kan innebära att utbudet minskar så att sommargårdarna inte räcker till för alla barn.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga G2.

§43 Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelse från Åsa Romson (mp) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-930-2981

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Rivning av byggnad på fastigheten Århus 182, Århusgatan 18, i Kista. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3148

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att riva förskolebyggnaden på fastigheten Århus 182, Århusgatan 18.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Utbyte av ventilationssystem m m i fastigheten Skansen 23 på Norrmalm. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-770-3225

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att projektera en systemhandling för ca 7 mnkr inför utbytet av ventilationsanläggning och återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Försäljning av del av fastigheten Iselsta 1:2 i Grödinge, Botkyrka kommun

Dnr 2003-785-3167

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna till utlåtandet bilagt köpekontrakt avseende försäljning av del av Iselsta 1:2 i Botkyrka kommun samt uppdra åt kontoret att genomföra försäljningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Överföring av skolfastigheter till SISAB. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3437

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna skolfastighetsöverföringarna till SISAB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§49 Försäljning av fastigheten Fituna 2:9 i Nynäshamns kommun

Dnr 2003-785-3227

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Fituna 2:9 (Hästhagen) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano

Dnr 2000-785-2840

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 16 oktober 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan om köp av fastigheten Norra Djurgården 1:51 för användning till vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på lämpligt sätt fortsätta förvalta fastigheten och träffa erforderliga avtal för dess användning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§51 Avgift för handläggning av boendeparkeringstillstånd

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§52 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 7/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 28 augusti 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§53 Samarbetsavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om exploatering och kollektivtrafikdepåer i Stockholm

Dnr 2003-511-3172

Bordlagt 30 september 2003 nr 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till samarbetsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för dels område vid Majrovägen i Gubbängen och för dels område kring Hornsbergsdepån av stadsbyggnadskontoret.

 3. Nämnden anvisar del av fastigheten Gubbängen 1:1 samt fastigheten Domnarvet 5 till SL för bussdepåer och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 4. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i övrigt kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§54 Redovisning av alternativa nya lägen för asfaltsverket på Kungsholmen. Återremiss

Dnr 2002-006-243

Bordlagt 30 september 2003 nr 13

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Karin Strandberg, Ronny Christoffersen, Lars och Ingegerd Cederberg, Tore Strandberg, Lisebergs Villaförening, Evy och Åke Wärngård samt protestlista med 1985 namn. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisad utredning av alternativa lägen för asfaltverket i Hornsberg, Kungsholmen.

 2. Nämnden godkänner för sin del att asfaltverket i Hornsberg flyttas till området vid Drivhjulsvägen, Västberga och ger kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för asfaltverk och betongstation samt att kontoret får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga H2.

§55 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkering AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 2000-511-1424

Bordlagt 30 september 2003 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut

Dnr 2003-620-3084

Bordlagt 30 september 2003 nr 27

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstenvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§57 Detaljplan för livsmedelsbutik i Lindalen i Tyresö kommun i anslutning till Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård. Remiss av planförslag från Tyresö kommun.

Dnr 2003-512-2171

Bordlagt 30 september 2003 nr 31

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 3003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun som svar på planremiss rörande förslag till ny detaljplan för livsmedelsbutik invid Skrubba Malmväg i Skarpnäcks Gård.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter ajournering, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp), att i huvudsak bifalla kontorets förslag och att därutöver anföra:

Nämnden förordar det förslag som gatu- och fastighetskontoret betecknar som alternativ 1, vilket innebär utfart mot Skrubba Malmväg. Det är rimligt att förorda det alternativ som innebär att trafik inte leds in i det närliggande bostadsområdet och att de kunder som skall besöka den aktuella livsmedelsbutiken ges möjlighet till god framkomlighet.

En utfart direkt mot en förlängd Skrubba Malmväg måste dock kompletteras med hastighetsdämpande åtgärder för att säkerhetsmässigt uppnå en god trafiksituation

i området. Genom att anpassa Skrubba Malmväg efter den extra trafik som detta innebär kan det närliggande villaområdet besparas från onödig genomfartstrafik.

§58 Markanvisningar för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelen Årsta till Veidekke och SKB. Inriktingsbeslut

Dnr 2003-511-2977

Bordlagt 30 september 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 till Veidekke Bostad och Fastighet AB och Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

 2. Nämnden godkänner till utlåtandet bifogade markanvisningsavtal. (Bilaga 1 och 2).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna förslaget till markanvisningar och därmed sammanhängande avtal, att kontoret i det fortsatta arbetet ska försöka minska antalet ytparkeringar och i möjligaste mån tillskapa andra parkeringslösningar, att i huvudsak godkänna kontorets förslag till inriktningsbeslut samt att därutöver anföra följande:

Det är också av vikt att kompensationen för ianspråktagen grönmark harmonierar med den planerade reservatsbildningen i närområdet. En strävan ska vara att minska intrånget i grönmark.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§59 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 30 september 2003 nr 43

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med kontorets redovisning.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Översyn av boendeparkeringszoner

Dnr 2002-344-1995

Bordlagt 30 september 2003 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att bilda en boendeparkeringszon av Vasastaden/City, en av Östermalm/Gärdet där Hjorthagen och södra Djurgården ingår och att boendeparkeringszonen Gamla stan bibehålles samt att de boende i Gamla stan får parkera i de angränsande zonerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§61 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag.

Dnr 2003-512-2599

Bordlagt 9 september 2003 nr 11 och 30 september 2003 nr 49

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom fastigheten Krillans Krog 1 i Kristineberg, S-Dp 2002-04003-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det vore önskvärt om möjligheten att inrymma simhallen i hotellbyggnaden utreddes i syfte att minimera intrånget i slottsparken.

Det är också av största vikt att den planerade gång- och cykelbron byggs, även om den inte ryms inom den detaljplan som nämnden nu avger remissyttrande på. Kontoret bör återkomma till nämnden med ett dylikt ärende snarast.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§62 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag.

Dnr 2003-512-2042

Bordlagt 9 september 2003 nr 18 och 30 september 2003 nr 50

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningarna till JM AB, SBC Mark AB och AB Familjebostäder avseende 1000 lägenheter inom Årsta 1:1 från Bolidenplan och västerut samt till JM AB avseende 110 lägenheter öster om Bolidenvägen med fyra år från nämndens beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§63 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8.

Dnr 2003-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 och senast 30 september 2003 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§64 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss.

Dnr 2003-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 och senast 30 september 2003 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§65 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Dnr 2003-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 30 september 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.