Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-06-22

Sammanträde 2004-06-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar.

Motion (2004:27) från Ulla Hamilton (m). Bordlagt 15 juni 2004 nr 13 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 19 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anläggande av ett kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm-Tantobadet.

Motion (2004:17) av Nina Ekelund (kd) och Hardy Hedman (kd). Bordlagt 15 juni 2004 nr 22 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp II. Genomförande-beslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 24 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved med Riksbyggen ekonomisk förening och med Järntorget mark och byggnads AB. Genomförandebeslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 35 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan. Inriktnings-beslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 40 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Släkten 1 i Östberga med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 41 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upprustning av Skärholmstorget samt svar på hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen. Genomförandebeslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 42 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Detaljplan för del av kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostadskomplettering på Hemholmen 1, tomträttshavare, Elsafemhundranio KB. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret.

12 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 - 2015. Svar på remiss från miljöförvaltningen

Bordlagt 15 juni 2004 nr 48 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FN:s barnkonvention.

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 18:1 och 28:1 i Hässelby till Småa AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 52 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Gamlebo 8, Stureby Sjukhem hus 23 och 24, framtida användning.

Framställning från stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta. Bordlagt 15 juni 2004 nr 60 (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Försäljning och överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen.

Genomförandebeslut och svar på skrivelser. Bordlagt 15 juni 2004 nr 69 (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad.

Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan. Bordlagt 15 juni 2004 nr 77 (Pa)

19 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd).
Bordlagt 18 maj 2004 nr 19 och 15 juni 2004 nr 80 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Norra och Västra Hjorthagen till ca 20 byggherrar.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 20 och 15 juni 2004 nr 81 (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 31 och 15 juni 2004 nr 85 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 42 och 15 juni 2004 nr 86 (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och 15 juni 2004 nr 87 (Pa)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat: 24 juni 2004
Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
Närvarande: 

Ledamöter
 
Jan Valeskog (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Ann-Marie Strömberg (v)

Anna Wersäll (m)
 

Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)

Helena Bonnier (m), tjänstgörande

Claes Fleming (fp), tjänstgörande

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande

Johanna Nilsson (s), tjänstgörande

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s), tjänstgörande
 

Tjänstemän
 
Tf gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, John Godberg och Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 6 juli 2004 i Stadshuset.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1. Biogasfärjor på Stockholms vattenvägar av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

2. Bostadsbyggnation i Västberga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Frågor om Nacka golfbana

--------------------------------

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) framställde frågor om  eventuell förändring av Nacka golfbana.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

Fråga om det s k huset som inte finns i Gröndal

---------------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) framställde fråga om det s k huset som inte finns i Gröndal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om avtalet rörande Nackareservatet

---------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m)  framställde fråga om avtalet rörande Nackareservatet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§2 Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion (2004:27) från Ulla Hamilton (m)

Dnr 2004-422-1681

Bordlagt 15 juni 2004 nr 13

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som remissvar på motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och åberopar utlåtandet som remissvar på motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§3 Avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning

Dnr 2004-600-1944

Bordlagt 15 juni 2004 nr 19

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse nr 3 om förlängning till och med 2004-12-31 av avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra avveckling av kommunens åtaganden        enligt nuvarande avtal att sköta vägar m m inom Norra och Södra Djurgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Jan Valeskog m fl (s),  vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v),  Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp), att godkänna tilläggsöverenskommelse nr 3 om förlängning till och med 2004-12-31 av avtal om skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården, att uppdra till förvaltningen att till nämnden redovisa resultatet av förhandlingarna för ett godkännande samt att därutöver anföra följande:

                  

Idag bidrar staden med en betydande subventionering av förvaltningen av skötsel av vägar m m inom Norra och Södra Djurgården. Det är rimligt att staden i viss mån bidrar till skötseln av Djurgården mot bakgrund av områdets betydelse som turistattraktion och rekreationsområde. Det är dock oacceptabelt att staten som indirekt ansvarig för området avser att överskjuta ytterligare kostnader för förvaltning och investeringar i området till Stockholms stad.

Det är viktigt att förhandlingarna i denna fråga fortsätter och att nämnden får en redovisning av resultatet av dessa och därefter kan besluta i frågan.

§4 Anläggande av ett kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm-Tantobadet. Motion (2004:17) av Nina Ekelund (kd) och Hardy Hedman (kd)

Dnr 2004-685-1291

Bordlagt 15 juni 2004 nr 22

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2004:17 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att anlägga ett kommunalt friluftsbad vid Drakenbergsparken-Tanto skulle vara till glädje för många av stadens invånare. Tyvärr går det inte att genomföra i nuläget då vattenkvaliteten är undermålig. Vår förhoppning är att åtgärder kommer att vidtas så att det på sikt kan anläggas ett kommunalt friluftbad på den föreslagna platsen. Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att aktivt medverka i denna process.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§5 Upprustning av Strandvägens kaj, etapp II. Genomförandebeslut

Dnr 2003-670-1504

Bordlagt 15 juni 2004 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar genomföra upprustningen av Strandvägens kaj mellan OK/Q8-macken och Djurgårdsbron, i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

De 18 snedställda parkeringsplatserna som kommer att finnas på Strandvägens kaj ska tas bort om Stockholms Parkerings AB genomför sitt tänkta projekt med ett parkeringsgarage under Strandvägen, då områdets parkeringsbehov i sådant fall måste anses tillgodosett i och med garaget.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra med Riksbyggen ekonomisk förening och med Järntorget mark och byggnads AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-03186

Bordlagt 15 juni 2004 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering vid Hagsätra IP i Hagsätra omfattande investeringsutgifter om ca 10 mnkr och försäljningsinkomster om ca 25 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

2 Nämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och        Järntorget Mark och Byggnads AB samt Riksbyggen Ekonomisk förening avseende byggande av bostäder invid Hagsätra IP.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att i närområdet genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet och återkomma till nämnden i frågan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga D2.

§7 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Dnr 2004-411-2080

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till markanvisning och        markanvisningsavtal med Viktor Hanson Fastigheter resp Järntorget avseende områden längs Västerled.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheten Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-411-1721

Bordlagt 15 juni 2004 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten        Aspudden 2:1 vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden till AB Stockholmshem och Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att det fortsatta utredningsarbetet skall ske i samarbete med stadsdelsförvaltningen och med ledningen för Aspuddens skola samt att därutöver anföra följande:

Förslaget innebär bostadsbyggnation i mycket  nära anslutning till Aspuddens skola. Aspuddens skola är en 0 – 9 skola med integrerad förskola och med plats för 800 elever i skolan och 50 barn i förskolan. Inom skolans område finns också en fritidsgård som dagtid används för pensionärsverksamhet. Det är därför av mycket stor vikt att nybyggnationen av bostäder planeras i nära samråd med både stadsdelsförvaltningen och ledningen för Aspuddens skola så att utformningen av bostäderna inte försvårar för verksamheterna inom skolans område och så att tillfartsvägarna till skolan och övriga verksamheter fungerar.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§9 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Släkten 1 i Östberga med AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2004-511-1802

Bordlagt 15 juni 2004 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och        fastighetsnämnden och AB Svenska Bostäder.

2     Nämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheten Släkten 1        omfattande investeringsutgifter om 9,9 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga F.

§10 Upprustning av Skärholmstorget samt hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen. Genomförandebeslut

Dnr 2004-630-15214

Bordlagt 15 juni 2004 nr 42

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut för upprustning av        Skärholmstorget samt att markvärmeanläggningen utgår ur projektet.

2     Nämnden godkänner ärendet som svar på hemställan från Skärholmens        stadsdelsnämnd angående driftkostnaden för markvärmen och underrättar Skärholmens stadsdelsnämnd om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Detaljplan för del av kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostadskomplettering på Hemholmen 1, tomträttshavare, Elsafemhundranio KB. Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-512-1645

Bordlagt 15 juni 2004 nr 44

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för kv Hemholmen m m inom stadsdelen Vårberg för bostäder.

2     Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

3     Nämnden uppdrar åt kontoret att teckna erforderliga avtal för tomträttsfastigheten        Hemholmen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 – 2015. Remiss från miljöförvaltningen

Dnr 2004-007-1796

Bordlagt 15 juni 2004 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FN:s barnkonvention

Dnr 2004-000-1926

Bordlagt 15 juni 2004 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av pågående arbete med FN:s barnkonvention.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Hässelby Villastad 18:1 och 28:1 i Hässelby till Småa AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1237

Bordlagt 15 juni 2004 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten        Hässelby Villastad 18:1 samt inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till Småa AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Hässelby Villastad 18:1 samt inom del av fastigheten Hässelby Villastad 28:1 till Småa AB.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Gamlebo 8, Stureby Sjukhem hus 23 och 24, framtida användning. Framställan från stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta

Dnr 2004-770-1363

Bordlagt 15 juni 2004 nr 60

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar överlämna kontorets utlåtande som svar på        remissen.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Johanna Nilsson (s), Jimmy Lindgren (s) och Gunnar Sandell (s) enligt bilaga H.

§17 Försäljning och överföring av kulturfastigheter till AB Stadsholmen. Genomförandebeslut och svar på skrivelser

Dnr 2004-770-2046

Bordlagt 15 juni 2004 nr 69

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de i utlåtandet föreslagna        fastighetsöverföringarna till Stadsholmen AB (bilaga 1 till utlåtandet).

2     Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagna principöverenskommelse.

3     Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagna svar på skrivelser.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Johanna Nilsson (s), Jimmy Lindgren (s) och Gunnar Sandell (s) enligt bilaga I.

§18 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad. Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan

Dnr 2004-344-1358

Bordlagt 15 juni 2004 nr 77

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden överlämnar samt åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från gatu- och fastighetsborgarrådet Jan Valeskog (s).

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att upphandla en konsult som närmareutreder konsekvenserna på bl a ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, pedagogik samt framkomlighet vid utvidgning av gatuservice på dagtid.

4 Nämnden beslutar att försöket med gatuservice på dagtid i Vasastan förlängs i avvaktan på att konsultutredningen enligt punkt 3 blir klar.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga J.

§19 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2002-340-882

Bordlagt 18 maj 2004 nr 19 och 15 juni 2004 nr 80

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att anordna parkeringsplatser längs Rålambshovsleden, att uppdra åt kontoret att i samband med hotellexploateringen i kv. Snöflingan studera möjligheten att låta ett, eller del av ett, körfält ersättas av kantstensparkering samt att därefter återkomma till nämnden för beslut samt att därutöver anföra följande:

Det markområde som berörs är otillgängligt beläget utmed vägrenen och har därför i praktiken lågt värde. Området är välbesökt och ytterligare parkeringsplatser skulle förbättra tillgängligheten och innebära ett bättre markutnyttjande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§20 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Norra och Västra Hjorthagen till ca 20 byggherrar

Dnr 2002-511-757

Bordlagt 18 maj 2004 nr 20 och 15 juni 2004 nr 81 

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Förbundet Ekoparken m fl av den 17 maj 2004, Naturskyddsföreningen i Stockholms län m fl av den 17 maj 2004 och Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 20 juni 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna        Hjorthagen norra 1:1-3, Norra Djurgården 1:14 m fl till byggherrarna enligt bilaga till kontorets utlåtande.

2     Nämnden anvisar hus 8 i det befintliga Gasverksområdet till Gerard De Geer.

3     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta        utredningsarbetet avseende bostäderna samt konsthall i Gasverksområdet

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut och att därutöver anföra följande:

Kontoret skall vid den fortsatta planeringen för området beakta stadens behov av gruppbostäder. Det är också av största vikt att man i det fortsatta arbetet eftersträvar en sammanhållen stadsdel där nyexploateringen och den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen vävs samman på ett naturligt sätt.

Kompensation för exploaterad grönmark bör prövas genom att eventuellt anlägga en ekodukt över Lidingövägen.               

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga L2.

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamoten Hasan Dölek (s) samt tjänstgörande ersättarna Johanna Nilsson (s), Jimmy Lindgren (s) och Gunnar Sandell (s) enligt bilaga L3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga L3.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga L4.

§21 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-1370

Bordlagt 18 maj 2004 nr 31 och 15 juni 2004 nr 85

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till        stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Drivremmen i Västberga, S-Dp 2003-15804-54.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att bredda        Västberga Allé vid Elektravägen.

 

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att  överlämna och i huvudsak åberopa kontorets förslag, att uppdra åt kontoret att fortsätta utreda hur anslutning till Upplagsvägen kan ske, att uppdra åt kontoret att utreda trafiksituationen i området, att uppdra åt kontoret att utreda  parkeringssituationen i området samt att därutöver anföra följande:

Den nu aktuella placeringen av asfaltverket är väsentligt bättre än det tidigare förslaget, då avståndet till bostäder ökar avsevärt. Kvar är dock risken för ökade trafikstörningar på grund av transporter till och från asfaltverk och betongfabrik. Med nu föreliggande förslag kommer denna trafik att passera mycket nära bostadsområdet Västberga som redan är svårt stört av tung trafik.

En anslutning till Upplagsvägen är förvisso inte oproblematisk att ordna, men skulle innebära en väsentlig avlastning av trafiken förbi bostäderna i Västberga.

I samband med det fortsatta planarbetet är det lämpligt att utreda hur trafiksituationen i Västberga industriområde i övrigt kan förbättras och därvid även beakta cyklisternas behov av säker framkomlighet.

Från Västberga Företagarförening har framförts önskemål om en parkeringsutredning för området. I samband med asfaltverkets omlokalisering försvinner ett antal parkeringsplatser och parkeringssituationen i området uppges även i övrigt vara ansträngd. Detta önskemål bör tillgodoses.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga M2.

§22 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-785-1506

Bordlagt 18 maj 2004 nr 42 och 15 juni 2004 nr 86

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheterna Fjällhavren 3 och 4.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att, innan objekten erbjuds marknaden, efterfråga om Stiftelsen Hotellhem i Stockholm eller Bostad Stockholm har intresse av förvärv, förhyrning eller förmedling av de aktuella fastigheterna samt att därutöver anföra följande:

Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby har upphört med sin verksamhet i de aktuella fastigheterna men belastas fortfarande av hyreskostnader för dessa. Det innebär i praktiken att resurser måste tas från annan verksamhet för att betala lokaler som inte används. Av denna anledning bör frågan om fastigheternas framtid avgöras så snart det är möjligt.

Samtliga stadsdelsförvaltningar, samt socialtjänstförvaltning, har hörts om eventuellt intresse av förhyrning av fastigheterna. Kontoret bör dock innan försäljning pröva om Stiftelsen Hotellhem i Stockholm eller Bostad Stockholm har intresse av förvärv, förhyrning eller förmedling av de aktuella fastigheterna som är väl lämpade för bl. a. stora barnfamiljer.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§23 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och 15 juni 2004 nr 87

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

2 Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Avtackning av Jan Valeskog (s)

Ordföranden Jan Valeskog (s) tackade för tiden som vikarierande ordförande i gatu- och fastighetsnämnden och avtackades därefter av vice ordföranden  Sten Nordin (m).