Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om konstgräs på skolplan vid Mälarhöjdens skola - delredovisning

3 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010

4 Korttidsplatser i stadsdelen - inriktningsärende

5 Årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

7 Komplettering till attestinstruktion

9 Plansamråd för område vid Främlingsvägen, del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 m.fl.

10 Införande av trängselavgifter på Essingeleden - motion från (V)

10 X Serveringstillstånd för Restaurang Gröndal

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 287-2010-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

17 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

21 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 23 juni 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 20 maj justerades
27 maj 2010.

Dagordningen godkändes.

_____________________

§2 Svar på medborgarförslag om konstgräs på skolplan vid Mälarhöjdens skola - delredovisning

Beslut

Hägersten-Liljeholmense stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som delredovisning av medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om anläggande av konstgräs på skolplan vid Mälarhöjdens skola har inkommit till stadsdelsnämnden. I förslaget framförs vikten av att barn och ungdomar får en konstgräsplan i sin närmiljö för spontanidrott och att bollplanen vid Mälarhöjdens skola är idealisk för ändamålet. Vidare framförs förslag på hur en konstgräs-plan skulle kunna finansieras. Förslagsställaren hoppas att en byggstart ska kunna ske under 2011.

Förvaltningen har hållit ett inledande möte med förslagsställaren och en representant från idrottsförvaltningen. Resultatet av mötet är att förslagsställaren tillsammans med fotbollsklubben ska ansöka om medel från ”Idrottslyftet”. Idrottsförvaltningen kommer att ge klubben information och råd inför ansökan. Förvaltningen återkommer med en uppföljande redovisning så snart besked om sökta medel har erhållits.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 juni 2010.

Dnr 504-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§3 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd nominerar verksamheterna Solkatten, Äldrestöd och förskolan Rönneberga till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. För att delta ska verksamheten beskriva sitt kvalitetsarbete enligt fastställda föreskrifter och bli nominerad av ansvarig nämnd. De nominerade bidragen kommer sedan att bedömas av särskilt utbildade examinatorer. En domarkommitté med stadsdirektören som ordförande beslutar därefter vilka enheter som kommer att tilldelas årets kvalitetsutmärkelse i de olika tävlingsklasserna. Prisutdelnings-ceremonin hålls i Blå hallen i Stadshuset 18 november 2010.

Inför Kvalitetsutmärkelsen 2010 föreslår förvaltningen att nämnden nominerar dagverksamheten Solkatten och Äldrestöd i klassen äldreomsorg samt förskolan Rönneberga i klassen förskola till tävlingen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 juni 2010.

Dnr 168-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§4 Korttidsplatser i stadsdelen – inriktningsärende

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag om korttidsplatser på nya Axelsbergs vård- och omsorgsboende.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att korttidsplatser inrättas på det nya Axelsbergs vård- och omsorgsboende när det är klart för inflyttning under första kvartalet 2011. Platserna bör främst vara inriktade på anhörigstöd, det vill säga att ge avlastning till dem som vårdar anhörig eller närstående i hemmet.

Behovet och innehållet i korttidsvården är en angelägen fråga som behöver vidareutvecklas och samordnas i staden. Förvaltningen kommer särskilt lyfta fram frågan i den fortsatta äldreboende-planeringen, som genomförs i samverkan med Skärholmens och Älvsjös stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen återkommer under hösten med ett genomförandeärende om korttidsplatserna samt en uppdaterad äldreboendeplan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 maj 2010.

Dnr 250-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§5 Ansökan om medel till försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker om 14 miljoner kronor (mnkr) för att utveckla samverkan kring de mest sjuka äldre i stadsdelen. Ansökan avser en försöksperiod under tre år.

2. Protokollet justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har avsatt medel för utvecklingssatsningar inom vård och omsorg för äldre. Inom ramen för satsningarna har 210 mnkr under tre år (70 mnkr per år) anslagits till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Ansökan lämnas till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förvaltningen föreslår att medel söks till en försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre. Som medsökande finns enheter inom Stockholms läns landstings verksamheter samt privata aktörer inom primärvård och hemtjänst. Att samverka kring de mest sjuka äldre som har omfattande och sammansatta behov av vård och omsorg är ett högt prioriterat område. I försöksverksamheten föreslås LEAN-modellen som förbättringsmodell att arbeta efter. Den innebär att alla som arbetar nära den äldre blir involverade i förbättringsprocessen. Den äldre i centrum ska vara vägledande för arbetet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 juni 2010.

Dnr 292-2010-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§6 Årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet samt tagit fram en årsrapport för 2009. Rapporten visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 maj 2010.

Dnr 193-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§7 System för intern kontroll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner system för
intern kontroll.

Ärendet

Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Den interna kontrollen innebär att kontroll av att lagar, regler, policys, ekonomistyrningsprinciper tillämpas enligt givna föreskrifter och att uppföljning av samtliga mål genomförs.

Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas. Systemet innebär förvaltningsövergripande anvisningar över hur arbetet ska bedrivas med bland annat en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för den årliga internkontrollplanen. Systemet innehåller organisation för internkontrollarbetet samt planering och uppföljning.

I ärendet har förteckningen över styrdokument uppdaterats. Beslut om system för intern kontroll innebär att kommande uppdateringar görs i samband med beslut om årlig internkontrollplan i verksamhetsplanen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 april 2010.

Dnr 246-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§8 Komplettering till attestinstruktion

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Lars Svärd (M) att attestera kostnader och utlägg för vice ordföranden.

Ärendet

Enligt attestinstruktion för Hägersten-Liljeholmens stadsdels-förvaltning, som antogs av nämnden 19 juni 2007 (dnr 000-120-07), ska nämndordförandens egna kostnader och utlägg attesteras av
vice ordförande medan vice ordförandes egna kostnader och utlägg attesteras av därtill utsedd ledamot. Förvaltningen föreslår att nämnden utser en ledamot som kan attestera kostnader för vice ordföranden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 juni 2010.

Dnr 273-2010-2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§9 Plansamråd för område vid Bryggvägen m.m. i Gröndal<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Plansamråd för ny detaljplan för området vid Bryggvägen i Gröndal har inkommit till stadsdelsnämnden på remiss. Förslaget innebär omkring 330 nya bostäder samt lokaler för icke störande verksamheter i området. Två förskolor planeras, en lekplats, en park samt en strandpromenad förbi området som knyts ihop med det befintliga promenadstråket längs Mälaren. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av området med nya boende-, rekreations- och lekmiljöer samt framhåller betydelsen av att se över alla möjligeter att utforma strandpromenadens sträckning över berget mot Ekensberg på ett tillgängligt sätt.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 juni 2010.

Dnr 225-2010-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att delvis godkänna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt i övrigt beakta vad som anges i anförande nedan:

Örnsbergs kanotsällskap har idag ett klubbhus från 1950, som är grönklassat av Stockholms Stadsmuseum. Huset är således särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt, vilket påpekas i tjänsteutlåtandet. I planen för Bryggvägen m.m. föreslås rivning av klubbhuset och att annan lokalitet erbjuds kanotsällskapet. Eftersom grönklassificering innebär att bebyggelse med kulturhistoriska värden inte får förvanskas enligt 3 kapitlet 12 § i plan- och bygglagen är det värdefullt att vid planeringen av Bryggvägen ta med klubbhusets bevarade. Inom förvaltningsområdet görs redan idag omfattande intrång i grönklassade områden utan hänsyn till kulturhistoriska intressen.

Beträffande parkeringstal föreslår vi en höjning av detta till 1,0/lägenhet, dels med tanke på att det råder en allmän brist på parkeringsplatser inom stadsdelens äldre bostadsbestånd dels med tanke på framtida behov.

Beträffande kollektivtrafik till området föreslår vi att turtätheten på buss 133 till Ekensberg utökas, såväl på dagtid som på kvällstid när Bryggvägen bebyggs. Eventuellt kan detta bli aktuellt även för linje 907. Övrig trafik till och från området kan behöva en allmän översyn och eventuellt regleras, inte minst ur miljösynpunkt, då Gröndalsvägen, speciellt i Gröndals centrum, är hårt belastad av genomgångstrafik.

Beträffande omhändertagande av dagvatten från området så berörs visserligen inte den ekologiska statusen i Östra Mälaren av kommande byggnation men redan i dag uppfyller inte vattenområdet god kemiskt ytvattenstatus och förväntas inte göra det förrän år 2021. En ökad befolkning kan innebära att uppnående av god kemisk ytvattenstatus fördröjs, något som bör beaktas.

Beträffande strandskyddet så vill vi att strandskyddet ska gälla inom det planerade området och att eventuella avsteg görs endast om äldre grön- eller gulklassad bebyggelsen står kvar.

Stockholm är unikt i Europa med sina gröna kilar. De har stor betydelse för stockholmarnas fysiska aktiviteter och positiva effekter både för psykisk hälsa och biologisk mångfald. De grönområden vi har inom stadsdelen naggas idag ständigt i kanterna av nybyggnation och nya vägprojekt. Även ingrepp som var för sig inte bedöms påverka miljön i närområdet kan sammantaget få allvarliga konsekvenser för livsmiljön.

Sammanfattningsvis anser vi att Bryggvägen m.m. kan bebyggas, men med hänsyn tagen både till grön- och gulklassad k-märkning, att exploateringsgraden minskas, att det byggs lägre och mer glest placerade hus med offentliga mellanrum, att antalet planerade lägenheter minskas, att det unika med Gröndal bevaras, och att vikt läggs vid de åsikter som framförts av boende i närområdet. Nya bostäder inom området ska dessutom kunna erbjuda en god boendekvalitet. Det är inte god boendekvalitet att vara hänvisad till en inglasad balkong då bullret förväntas vara av den grad att vistelse på öppen balkong avråds. Väsentligt att åsikter från boende tas tillvara vid planering av framtida bebyggelse vilket anges även i stadsdelsförvaltningens tertialrapport. Vid medborgarmöte framfördes åsikter som att ett nytt Årstadal, Marievik eller Hammarbysjöstad platsar inte i Gröndal.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att godkänna bygget på industrimarken

Att värna strandskyddet

Att säkerställa fin gammal natur- och kulturmark

Det är bra med bygget just där industrin är men inte området vid vattnet, där kanotklubben ligger. Man bör inte heller bygga i de fina grönområdena högre upp på berget. Gamla fina kulturmarker med stora träd och kulturväxter av olika slag. Det går inte att bara rädda några ekar och kanske någon pil när man gör ett storskaligt bygge nära en motorled.

Låt de både byggas och bevaras delar av den grönmark som grannarna också önskar, för det är en viktig lunga som ger oss alla bättre livsmöjligeter redan nu och på sikt.

För mer detaljer hänvisar vi till miljöpartiets skrivningar i Stadsbyggnadsnämnden.”

Särskilt uttalande

Samtliga partier i stadsdelsnämnden anmälde ett särskilt uttalande.

”Nämnden påpekar att det är angeläget att försöka bevara kanotklubbens verksamhet i området.”

_____________________

§10 Plansamråd för område vid Främlingsvägen, del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 m.fl. Yttrande till stadsdbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Plansamråd för ny detaljplan för område vid Främlingsvägen har inkommit till stadsdelsnämnden på remiss. Syftet med planen är att uppföra sex bostadshus med omkring 90 lägenheter. Planen berör kvartersmark som ägs av Stockholmshem AB samt parkmark som ägs av Stockholms stad. Den nya bebyggelsen innebär en komplettering i den befintliga bebyggelsemiljön och ska anpassas till områdets kulturhistoriska värden och karaktär.

Förvaltningen ser positivt på att stråket Södermalm – Liljeholmen – Telefonplan utvecklas med en mer sammanhållen stadsliknande karaktär. Förvaltningen lämnar synpunkter på husens utformning samt frågan om grönkompensation och önskemål om att områdets närlek rustas upp.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 juni 2010.

Dnr 253-2010-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och ledamoten Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt därutöver anföra:

Vi tycker det är av yttersta vikt att den fortsatta planläggningen tar hänsyn till områdets tidstypiska karaktär. Vi tycker därför att den nya bebyggelsen bör vara fyra våningar hög och inte fem. Vidare bör även träd och buskar emellan befintlig och ny bebyggelse sparas och eventuellt utökas i den mån det är möjligt. Särskilt gäller detta emellan befintliga hus och de nya hus tre, fyra och fem. Bergrummet i områdets sydvästra del bör också kunna nyttjas på ett mer konstruktivt sätt än vad som föredras i plansamrådet.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå hela planärendet.

Då vi endast kan tänka oss byggandet av hus ett och det nog inte blir ekonomiskt försvarbart, väljer vi att vädja till att man avstår från detta bygge. Detta hus är tänkt att ligga på en gräsplan som kan användas även till andra spontana aktiviteter.

Speciellt motsätter vi oss hus 5 av de 6 husen vid Främlingsvägen. Det är ett oerhört kraftigt intrång i kojbyggar- och grillmarker. De ska bygga nere på den stora parkeringsplatsen som ligger nedanför berget istället.

Vidare hänvisar vi till miljöpartiets uttalande i Stadsbyggnads-nämnden.”

_____________________

§11 Införande av trängselavgift på Essingeleden - motion från (V). Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss angående motion om införande av trängselavgifter på Essingeleden har inkommit till stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen ser det som mycket viktigt att trafikträngseln minskar i Stockholm och att trängselavgifterna är ett bra verktyg för att uppnå detta. Förslaget att införa avgifter på Essingeleden ser förvaltningen däremot som mindre lämpligt utifrån ledens strategiska betydelse. I dagsläget är Essingeleden det enda alternativet om man inte vill köra genom innestaden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 juni 2010.

Dnr 271-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP), vice ordförande Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Kjell Marténg (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att anta motionens förslag om trängselavgifter på Essingeleden.

Nu efter en tid med trängselavgifterna har många bilister vant sig och tänker inte så mycket på att man betalar extra varje gång man åker där det är avgifter. Kanske väljer man ännu att åka just via Essingeleden då den ännu är avgiftsbefriad. Även här behöver man fundera på om man verkligen behöver ta bilen eller kan det finnas ett snabbare och miljövänligare alternativ att välja. Och lämna plats till de bilister som verkligen behöver köra.

Dessutom kan man med stor fördel låta intäkterna för trängselavgiften gå till förbättringar av kollektivtrafiken, så alla kan färdas bättre och miljösmartare.”

_____________________

§12 Serveringstillstånd för Restaurang Gröndal. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Bröderna Altunisiks Restaurang AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Gröndal mellan klockan11:00-01:00.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid Restaurang Gröndal, Gröndalsvägen 40. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid klockan 11:00-01:00.

Förvaltningen har inget att invända mot att Bröderna Altunisiks Restaurang AB meddelas serveringstillstånd enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 16 juni 2010.

Dnr 287-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 15 juni 2010.

_____________________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 10 juni 2010.

_____________________

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från förvaltningsgruppen 8 juni 2010.

_____________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas
av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Barnomsorg inom finskt förvaltningsområde
Från barnfamiljer i Hägersten, inkom 12 maj 2010.
Svar anmäls till sammanträdet 26 augusti 2010.
Dnr 245-2010-1.2.3

2. Trafiksituationen i Axelsberg och Stjernströms väg
Från Mälarhöjdens Villaägareförening 18 maj 2010
Dnr 235-2010-1.2.3
Översänt till trafikkontoret

3. Trafiksituationen vid Stjernströms väg
Från boende i området, 15 juni 2010.
Dnr 235-2010-1.2.3

____________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

_____________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Mötesformer

Eva Fagerhem (S) ställde frågor om nämndens mötesformer. Efter diskussion i nämnden föreslog Abit Dundar (FP) att de praktiska detaljerna tas upp i presidiet i augusti.

Informationsblad

Marita Ros (S) föreslog att förvaltningen tar fram ett informationsblad till allmänheten om syftet med medborgarmötena, nämndens ansvarsområden m.m. Förvaltningen presenterar ett förslag till presidiet i augusti.

Balanslista

Jan Wallman (S) efterfrågade en balanslista över inkomna skrivelser till förvaltningen för beredning. Förvaltningen kommer att skicka aktuell balanslista till nämnden inför kommande sammanträden.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för maj 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Rivning av byggnad i Sannadalsparken

Förvaltningen har begärt att fastighetskontoret river byggnaden på Gröndalsvägen 43 i Sannadalsparken före semesterperioden 2010, på grund av risk för ytterligare skadegörelse och brand.
Dnr 241-2010-2.6

Projektering för ny byggnad i Sannadalsparken

Förvaltningen har även skickat en beställning om projektering för ny byggnad i Sannadalsparken till fastighetskontoret. Nämnden har erhållit investeringsmedel för upprustning av Sannadalsparken från fullmäktige. Investeringsmedlen omfattar dock inte byggnaden. Stadsdelsförvaltningen önskar därför att fastighetsnämnden uppför byggnaden och att den sedan hyrs av stadsdelsnämnden.
Dnr 242-2010-2.6

_____________________

§23 Sociala delegationens protokoll

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 9 juni 2010.

_____________________