Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag gällande rutin vid öppnande av nya förskolor

Beslutsärenden

3 Ny gruppbostad i Sjövikshöjden

4 Uppdatering av delegationsordningen

5 Översyn, upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor inom stadsdelen

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 195-2010-1.6

6 Gångbro över Södertäljevägen

Remissärenden

8 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 440-2010-1.5.1 Omedelbar justering

9 Serveringstillstånd för Ica Kvantum Liljeholmen

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 427-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Stockholmsenkäten 2010 - Hägersten-Liljeholmen

Undersökning om ungdomars alkoholkonsumtion, narkotikaanvändning, spelberoende, psykisk hälsa, brott och utsatthet
Dnr 447-2010-1.6

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över skrivelser
Månadsrapport september, dnr 97-2010-1.2.1
Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

19 Upphandling av entreprenaddrift av Hägerstens ungdomsgård

Godkännade av förfrågningsunderlag
Dnr 380-2010-2.2.2 Omedelbar justering

20 Upphandling av lokalvård

Dnr 403-2010-2.2.1 Omedelbar justering

25 Nedläggning av faderskapsärende

27 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 3 november 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 16 september justerades
22 september 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Medborgarförslag gällande rutin vid öppnande av nya förskolor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Ett förslag om rutin vid öppnande av nya förskolor hade lämnats in
23 augusti 2010. Dnr 379-2010-1.2.4

_________________

§3 Ny gruppbostad i Sjövikshöjden<BR>Genomförandebeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär medgivande från kommun­styrelsens ekonomiutskott att få förhyra en ny gruppbostad i Sjövikshöjden, Årstadal.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med totalt 2 400tkr, varav 100tkr avser beställarstöd, 500tkr förprojektering och projektering och 300tkr för särproduktionskostnader per nytill­kommen lägenhet i gruppbostad.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av JM AB och att teckna hyresavtal med JM AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har tillsammans med JM AB genomfört en projektering av en ny gruppbostad i Sjövikshöjden, Årstadal. Gruppbostaden kommer att omfatta sex lägenheter i en friliggande byggnad. JM har lämnat förslag till ett hyresavtal på 20 år med en hyra på 1310 000 kronor per år. Hyran för de boende beräknas bli 9 864 kronor per månad.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 september 2010.

Dnr 444-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§4 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

  2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

  3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

I ärendet har ett förtydligande gjorts avseende delegation att träffa avtal om förhyrning och teckna förstahandskontrakt av: försökslägenhet, jourlägenhet, träningslägenhet, bostad i grupp-boende, bostad i stödboende, bostad med särskild service och bostad
i särskilt boende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 oktober 2010.

Dnr 39-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Översyn, upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor<BR>inom stadsdelen <BR>Svar på skrivelse från (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I ärendet anges att det inom stadsdelen råder brist på anslagstavlor samt att många anslagstavlor är i ett bedrövligt skick. Skrivställarna begär därför att befintliga anslagstavlor ses över och rustas upp vid behov. En inventering genomfördes efter sommaren med ett resultat som visar på ett visst behov av upprustning och nyanskaffning vilket förvaltningen kommer att genomföra under hösten. Förvaltningen ska också se över möjligheterna att placera nya tavlor efter önskemål i ärendet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 oktober 2010.

Dnr 195-2010-1.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Det är mycket positivt att förvaltningen nu ser över anslagstavlorna och även tittar efter nya placeringsmöjligheter.

Vi ser fram mot att få en rapport om hur många som rustas upp och var de nya anslagstavlorna blir placerade.”

____________________

§6 Gångbro över Södertäljevägen<BR>Svar på skrivelse från (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen understryks vikten av att anordna en gångbro över Södertäljevägen för att underlätta för gående att passera vägen på ett säkrare och snabbare sätt än i dag. Förvaltningen har varit i kontakt med exploateringskontoret i frågan som menar att det inte är möjligt att inrätta någon passage i väntan på att hela Södertäljevägen byggs om till en stadsgata.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 oktober 2010.

Dnr 369-2010-1.2.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Möjligheten att ta sej gående säkertmellan Årstadal och Liljeholmen är idag mycket begränsad. Allt fler efterfrågar ett alternativ till den trånga gångtunneln under Södertäljevägen.

Några beslut om områdets framtida utformning, där Södertäljevägen enligt förslagblir en stadsgata, har inte tagits. Detta påpekar även exploateringskontoret i sitt svar till stadsdelsförvaltningen.

Det troliga är att det kommer dröja mellan fem och tio år innan möjligheten attsäkert och bekvämt ta sej fram gående mellan stadsdelarna. Detta anser vi är oacceptabelt och därför anser vi att en tillfällig gångbrosnarast ska byggas över Södertäljevägen.”

__________________

§7 Bemanningen inom äldreomsorgen. Svar på skrivelse från (S), MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Mot bakgrund av de stora omstruktureringar som har varit och fortfarande pågår inom stadsdelens äldreomsorg önskar nämnden få svar på hur bemanningen ser ut på stadsdelens servicehus och vård- och omsorgsboende, nu och jämfört med tre år tillbaka.

En undersökning har genomförts av förvaltningen som redovisas i ärendet. Utgångspunkten för undersökningen har varit äldreomsorgsinspektörens granskning av stadsdelens äldreomsorg 2007-2008.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 oktober 2010.

Dnr 243-2010-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra:

En ’historisk satsning på äldreomsorgen’, det var de orden som äldreborgarrådet Ewa Samuelsson använde när hon presenterade budgeten för år 2010. När vi läser det aktuella ärendet är det dock svårt att finna några spår av denna ’historiska satsning’. På Axgården, Trekantens servicehus och Kastanjens vård och omsorgsboende har bemanningen minskat jämfört med hur situationen såg ut för två år sedan. Det är färre sjuksköterskor och färre undersköterskor, och det är inte utan oro som vi undrar hur det är ställt med kvaliteten inom stadsdelens äldreomsorg. Vi skulle gärna önska någon form av samlad bedömning av de som har det medicinska ansvaret och omvårdnadsansvaret.”

_________________

§8 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad i enlighet med äldrenämndens förslag.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Värdegrunden ska utgöra basen i enheternas kvalitetsarbete och ständigt finnas med i äldreomsorgens utvecklings- och förbättrings-arbete samt ingå stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Förvaltningen vill särskilt lyfta fram vikten av en värdig vård och omsorg om de mest sjuka äldre och en värdig vård vid livets slut. Tillsammans med landstinget och privata utförare fått förmånen att erhålla stimulansmedel till försöksverksamheten ”Bättre Samverkan – Bättre liv”, som riktar sig till de mest sjuka äldre.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 oktober 2010.

Dnr 440-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”I grunden är vi skeptiska till att ta fram en särskild värdegrund för äldreomsorgen utan anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter borde vara nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen.

Det stora hotet mot äldreomsorgen idag är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser som tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboende” __________________

§9 Serveringstillstånd för ICA Kvantum Liljeholmen. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att serveringstillstånd inte bör medges till Storbutiken i Liljeholmen AB vid butiken ICA Kvantum, Liljeholmen,
med hänsyn till de sociala aspekterna.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl 11.00 - 21.00.

Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten till alkoholservering i ICA Kvantum i Liljeholmen inte uppvägs av de risker som exponering av alkohol i matvarubutiken medför, och anser därför att serveringstillstånd inte bör medges till Storbutiken i Liljeholmen AB.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 oktober 2010.

Dnr 427-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§10 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg 2010 - del 2 - rapport

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Brukarundersökningar genomförs även under 2010 vid samtliga enheter inom avdelningen för social omsorg. Här presenteras resultaten för de myndighets­utövande enheterna samt för familjestöd, ungdomsstöd, föräldramottagning och ungdomsmottagning, budget- och skuldrådgivning, assistansenheten samt Västertorps dagliga verksamhet. Undersökningarna visar att brukarna vid de flesta enheterna precis som tidigare är nöjda med bemötande, till­gänglighet och den hjälp de fått.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 14 september 2010.

Dnr 441-2010-1.2.1

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi ser det som mycket positivt att förvaltningen regelbundet genomför brukarundersökningar vid förvaltningens olika enheter.

Vi har dock en del kommentarer vad gäller brukarundersökningen på enheten för ekonomiskt bistånd. Svaren från brukarna visar att det finns ett ökande missnöje med hur de blivit bemötta av sina handläggare. Likaså uttrycker en dryg tredjedel av brukarna att de sällan eller aldrig kan nå sin handläggare. 35 % säger att inte fått det stöd de behövt och betyget för enheten är i år 2,9 mot 3,5 år 2009. Detta är naturligtvis allvarligt och föranleder en genomgripande analys av de bakomliggande orsakerna.

Viktiga faktorer som kan spela in kan vara hög arbetsbelastning, stor personalomsättning och en alltmer strikt bedömning av behovet av försörjningsstöd. Signaler som kommit oss till del pekar i denna riktning och visar tydligt på att enheten under en tid haft en mycket stor personalomsättning.

Vi återkommer till detta i en särskild skrivelse.”

_________________

§11 Stockholmsenkäten 2010 – Hägersten-Liljeholmen. Undersökning om ungdomars alkoholkonsumtion, narkotika-användning, spelberoende, psykisk hälsa, brott och utsatthet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholmsenkäten är en undersökning om ungdomars förhållanden, normbrott och avvikande beteenden som utförs vartannat år sedan ett tiotal år tillbaka. Undersökningen genomförs i samtliga klasser i grundskolans årskurs 9 och år 2 i gymnasiet. I denna rapport presenteras hur resultatet ser ut för stadsdelen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 oktober 2010.

Dnr 447-2010-1.6

Särskilt uttalande

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) anmälde ett särskilt uttalande:

”I Stockholmsenkäten framkommer att alkoholkonsumtionen generellt sett minskat i 2010 års mätning men att den tyvärr har ökat för pojkar i årskurs 9. Den högsta totala årliga alkoholkonsumtionen finner man bland pojkar i årskurs 9 i Hägersten-Liljeholmen. Även flickorna i stadsdelen ligger i topp i årskurs 9. Detta kan bland annat ses som en konsekvens av att alkoholen blivit mycket mer tillgänglig. Även andra faktorer spelar dock in till exempel föräldrars attityder och förhållningssätt.

T.ex. så visar all forskning att föräldrars attityder till sina barns användande av alkohol och droger spelar stor roll. ÖPP (Örebro preventionsprogram) är en föräldramötesmetod var syfte är att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och sprida information om hur man som förälder kan agera för att hindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar.

Hur uppmuntrar förvaltningen skolorna att bedriva ett arbete med ÖPP på föräldramöten i stadsdelen? Hur informerar preventionssamordnare och fältassistenter om denna metod på föräldramöten i skolorna?”

_________________

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 26 oktober 2010.

___________________

§13 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 21 oktober augusti 2010.

_____________________

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 19 oktober 2010.

_____________________

§15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna

till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från lokala drog- och brottsförebyggande rådets sammanträde 8 oktober 2010.

_____________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Trafiksituationen, Stiernströms väg

Inkom 14 september 2010, dnr 408-2010-1.2.3

Översänt till trafikkontoret och exploateringskontoret

Förslag på återvinningsstation vid infarten till Årsta skogsväg

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 30 september 2010, dnr 430-2010-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Förslag om bibliotek i Västertorp eller Hägerstensåsen

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 7 oktober 2010, dnr 438-2010-1.2.3

Översänt till Kulturnämnden

__________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Redogörelse för personalomsättningen på enheten för ekonomiskt bistånd – skrivelse för beredning

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde en skrivelse och vill ha en redogörelse över hur personalomsättningen sett ut på enheten för ekonomiskt bistånd under de senaste två åren samt även sjukskrivningen, den korta respektive den långa.

Dnr 481-2010-1.2.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

___________________

Creative Metropoles

Johan Faxér (MP) frågade vad projektet Creative Metropoles handlar om. Maria Mannerholm informerade om EU-projektet Creative Metropoles som är inriktat på erfarenhetsutbyte mellan städer i Europa inom temaområdet kreativa näringar.

Mer information finns på webbadresser:

http://www.creativemetropoles.eu

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/
Hagersten-Liljeholmen/Projekt-Creative-Metropoles/

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget, månadsrapport för september 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Budgetförslag för 2011

Maria Mannerholm informerade om finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad 2011. Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål ligger fast. Stadsdelens nettobudget föreslås öka från
1 377,0 mnkr till 1444,9 mnkr, dvs. med 67,9 mnkr. Inom ökningen finns prestationsförändringar såväl som volymförändringar, nivåökningar som ökade intäktskrav. Under 2011 beräknas kompensation för hög hyra samt stimulansbidrag och prestations-förändringar tillkomma.

Eva Fagerhem (S) önskade en genomgång av budgeten. Ordföranden Abit Dundar (FP) föreslog att oppositionen kontaktar Maria Mannerholm om man vill ha budgetgenomgång av förvaltningen.

Västberga ungdomsgård

Maria Mannerholm informerade om Västberga ungdomsgård. Verksamheten är belägen i Västbergaskolans lokaler och drivs i entreprenadform med ett avtal som löper ut sommaren 2011. Lokalerna uppfyller inte tillgänglighetskraven. Skolan önskar disponera lokalen då deras elevantal ökar. Förvaltningen anser att man bör söka nya lokaler för ungdomsverksamhet inom Telefonplans-området. Att upphandla verksamheten i en ny entreprenad bedöms olämpligt eftersom lokalfrågan först måste lösas.

Sammanträdestider i januari 2011

Ordföranden Abit Dundar (FP) aviserade att stadsdelsnämnden måste sammanträda 3 januari för val av social delegation. Verksamhetsplan och budget för 2011 behöver beslutas på sammanträde den 20 januari för att passa tidsplanen att lämna budget till stadsledningskontoret.

_____________

§19 Upphandling av entreprenaddrift av Hägerstens ungdomsgård<BR>Godkännade av förfrågningsunderlag

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av Hägerstens ungdomsgård.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut t.ex. förtydligande av förfrågningsunderlaget.

4. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

I stadsdelsområdet finns fyra ungdomsgårdar och samtliga drivs på entreprenad. Därutöver finns ett ungdomscafé/ungdomsgård som för närvarande drivs i förvaltningens regi. Två av ungdomsgårdarna, av de i stadsdelsområdet fyra som drivs på entreprenad, fick på kortare avtalstider grund av lokalmässiga skäl. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 juli 2011 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i två år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2010.

Dnr 380-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Johan Nilsson m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Johan Faxér (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen

till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 22 och 29 september samt 20 oktober 2010.

________________