Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen på bottenvåningen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om diarieföring av allmänhetens synpunkter

6 Förlängning av avtal med Svensk Markservice AB

Dnr 40-2008-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Redovisning av barnantal inom förskolans barngrupper

9 Införandet av begreppet andragenerationssvenskar

10 Havsplaneringens betänkande Planering på djupet - fysisk planering av havet

Anmälningsärenden

11 Anmälan av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2011

13 Brukarundersökning från Social omsorg 2010 del 4 Socialpsykiatriska utförarenheten

14 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Skickas till nämnden och ledningsgruppen

Slutet sammanträde

20 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 26 januari 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 3 januari justerades
4 januari 2011.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Svar på medborgarförslag om diarieföring av allmänhetens synpunkter

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Nämnden har fått ett förslag om att allmänhetens synpunkter bör skrivas ner och diarieföras när nämnden håller öppna möten för medborgarna. Förvaltningen informerar att den som vill driva en fråga kan lämna in en skrivelse eller ett medborgarförslag. Dessa kommer då att diarieföras och handläggas av förvaltningen. Skälet till att anteckningar inte förs vid nämndens möten med allmänheten är att alla som kommer dit ska kunna ställa frågor och diskutera öppet och förutsättningslöst utan att få sina åsikter registrerade.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 januari 2011.

Dnr 542-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§3 Verksamhetsplan 2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2011.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar med
136,2 miljoner kronor (mnkr).

4. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer, bilaga 7

5. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.

6. Stadsdelsnämnden godkänner internkontrollplan för 2011,
bilaga 5b.

7. Stadsdelsnämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

8. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,2 mnkr för projekt Plattform för jobb, bilaga 10.

9. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Kommunfullmäktige har beslutat att utreda införandet av en ”missbruksgaranti” enligt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds modell i Stockholm. Det är glädjande att missbruksgarantin i vår stadsdel kommer att utgöra en modell för hela Stockholm. Därför är det viktigt att socialtjänsten i vår stadsdel fortsätter att arbeta utifrån kunskapsbaserade metoder. Socialsekreterares kompetensutveckling i evidensbaserade metoder måste fortsätta att utvecklas för att de ska kunna implementera metoder som det finns stöd för i forskningen. Nämnden vill även i fortsättningen se en kunskapsbaserad socialtjänst i vår stadsdel.

Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att planera en utbyggnad av förskolan för att möta framtida behov inom stadsdelen. Nämnden hoppas att även andra aktörer etablerar sig i vårt område. Det är viktigt att privata anordnare känner till förutsättningarna och möjligheterna för att etablera sig i vår stadsdel. Vår stadsdel fortsätter att växa och den pedagogiska kvalitén inom förskolan är en viktig fråga för nämnden.

Äldreomsorg är också en av de prioriterade frågorna för nämnden. Det finns många utmaningar att lösa för att möta framtidens behov i vår stadsdel. Här är det också viktigt att förvaltningen följer utvecklingen med nya rön och kunskaper för att kunna genomföra nya arbetsmetoder för att ge en bättre omsorg till våra äldre. Att det till exempel finns verksamheter inom demensvården som har använt sig av den senaste tekniska utvecklingen är glädjande. Man har introducerat TV-spel på äldreboende för gravt dementa. Detta hade man gjort för att se ifall detta kunde öka rörligheten på de som använde spelet. Resultatet visar sig enligt en rapport vara extremt positivt. Rörligheten bland de som prövat ökades, balansen förbättrades och deras livsglädje kom tillbaka. Det är viktigt att förvaltningen utreder möjligheterna för ett pilotprojekt med denna inriktning.

10. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Verksamheten omsluter 1 636,6 mnkr inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2010 har nettokostnaderna i budgeten ökat med
67,9 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat av höjda schabloner inom förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Därutöver har ersättningsnivåerna till hemtjänst och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen ökat.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 januari 2011.

Dnr 476-2010-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) och lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) och reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att nämnden avslår förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2011.

Att nämnden avslår aktivitetsplanen samt att därutöver anföra

Förskola

Barngrupperna i förskolan växer samtidigt som behovet av förskoleplatser fortsätter att öka. För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behöver vi en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Förskolan ska också aktivt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. För att möjliggöra detta behöver vi fler välutbildade pedagoger och mindre barngrupper. Hägersten-Liljeholmens stadsdel är den del av stadendär befolkningen, och då särskilt i förskoleåldern, ökar mest. Stadsdelens förskolor har också svårigheter att följa Kommunfullmäktiges mål om högst 14 barn i småbarnsgrupp respektive högst 18 barn i åldersgruppen 4-5 år. Vi anser att lika viktigt som att hålla barnomsorgsgarantin är att hålla målen om barnantalet. Därför blir vi fortsatt oroade när vi ser att den tilldelade budgeten från Stadshuset inte räcker till pris och löneökningar inom förskolan. Vi skulle också se att nämnden skapar möjligheter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, som ett led i att få människor i arbete.

Äldreomsorg

Trygghetsboende för äldre ska i första hand införas genom att bygga nytt inte genom att lägga ned servicehus. Behov av lägenheter i servicehus ska bedömas enligt de generösare riktlinjer som har beslutats. Bemanningen i demensvården ska inte understiga de lägsta nivåer som äldreombudsmannen/inspektörerna har ansett ska gälla. Viktigt också att de äldre erbjuds god och näringsriktig mat i en hemliknande miljö.

Social omsorg

Socialtjänstens Individ och familjeomsorg har under de senaste åren fått allt mindre resurser i förhållande till de faktiska behoven. Underskotten inom Barn- och Ungdomsenheten har tidigare kunnat täckas av det överskott som funnits på försörjningsstödsenheten. Som en konsekvens av det förbättrade konjunkturläget i staden minskas tilldelningen till ekonomiskt bistånd med ca 11 miljoner för 2011. Vi känner en stor oro för hur detta kan komma att påverka de utsatta barnen och ungdomarna i vår stadsdel liksom även arbetsmiljön för personalen.

Administration

Ett av den borgerliga majoritetens mål i staden är att administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska ytterligare bl.a. genom att antalet tjänster inom administrationen minskar samt genom restriktivitet vid köp av administrativa tjänster. Förvaltningens administration är redan idag mycket slimmad och vi är därför oroade över hur förslaget i VP om neddragningar av två informatörer kommer att påverka förvaltningens informationsfunktion.

Snöröjning

Vi är många som minns den urusla snöröjningen förra vintern. Många äldre hade svårt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar. Även inledningen på denna vinter har på flera håll börjat dåligt. På många vägar har snöröjningen varit dålig. Det har också varit stora svårigheter att komma fram till driftcentralen som är den instans som man ska vända sig till när snöröjningen inte fungerar. Utifrån den kunskap om området och dess gator som finns lokalt anser vi att det var ett misstag att flytta ansvaret för snöröjningen från stadsdelsnämnderna. Uppgiften borde därför återgå till att vara ett ansvar för den lokala nämnden.

Stadsmiljö

Frågor om miljö, stadsbyggnad och trafik är bland det som allra mest engagerar invånarna i Hägersten-Liljeholmen. Vi ser medborgarnas engagemang som en tillgång för stadens demokratiska process som vi vill ta tillvara genom medborgarförslag, möten och informella kontakter. För att kunna tillgodogöra sig fördelarna med stadsdelsnämndens lokalkännedom och kontakt med medborgarna bör stadsdelsnämnderna ansvara för vissa enklare byggnads- och trafikärenden. I övriga sådana ärenden ska stadsdelsnämndens politiker ta ställning till remisserna från stadens centrala nämnder.

Att lokala invånare och stadsdelsnämnden får komma till tals i planprocesserna är särskilt viktigt med tanke på det stora antal byggprojekten inom vår stadsdel. Vi vill planera för en varsam förtätning av vår stadsdel i huvudsak kring kollektivtrafiknära lägen och med en helhetssyn på utvecklingen. Hänsyn ska alltid tas till behovet av nya förskolor, parklekar och gruppbostäder.

Upphandling och konkurrensutsättning

Vi avvisar den moderatledda majoritetens krav på att alla nämnder ska ha en ’aktivitetsplan’ för att av ideologiska skäl lägga ut så mycket som möjligt av stadsdelsförvaltningens verksamhet på entreprenad. Om stadsdelsnämndens verksamheter ska drivas av privata aktörer måste det finnas goda skäl för det i det enskilda fallet som att ett kooperativ, en förening eller ett privat företag kan åstadkomma ett bättre resultat för samma kostnad. Nämndens beslut att upphandla måste förankras hos både personal och brukare, och det ska finnas möjlighet att välja ett kommunalt alternativ. Risken för att en verksamhetsövergång kan orsaka stor oro, förlust av kompetent personal och bristande kontinuitet måste övervägas noga. Även grundläggande demokratiska värden som allmänhetens insyn och de anställdas meddelarfrihet minskar vid en upphandling.

En tydlig policy för upphandling bör införas, med fokus på förfrågningsunderlagens kvalitet, demokratiskt inflytande, krav på miljöpåverkan och arbetsförhållanden samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Möjligheten att ställa sociala krav i upphandlingar ska användas aktivt. En klausul som ger anställda i privata företag en omfattande meddelarfrihet ska tillämpas i alla upphandlingar.”

_________________

§4 Enheternas kvalitetsgarantier 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner enheternas
kvalitetsgarantier för 2011.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs enheternas åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. Enheternas verksamhetsplaner anmäls under § 12 i detta protokoll. Åtaganden som riktar sig direkt till brukare har utformats som kvalitetsgarantier med system för rättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2011.

Dnr 477-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Reviderad äldreboendeplan för region Västra Söderort

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens reviderade äldreboendeplan och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö har reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort, enligt uppdrag från äldreförvaltningen.

Antalet äldre över 80 år minskar fram till 2018 för att därefter öka. I Västra Söderort finns ett brett utbud av olika boendeformer för äldre som drivs i såväl egen regi som på entreprenad och av privata utförare. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av vård- och omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren. Seniorboende och trygghetsboende samt en alltmer utvecklad hemtjänst med specialteam, hemsjukvård och tillgång till dagverksamhet kan komma att innebära ett minskat behov av vård- och omsorgsboende.

Förvaltningarna ställer sig positiva till en fortsatt omstrukturering av lämpliga servicehus till trygghetsboende. Trygghetsboende är en ny boendeform utan krav på biståndsbeslut, som på ett bra sätt kan tillgodose äldres behov av trygghet, social samvaro och självständighet. I takt med införande av trygghetsboende kan efterfrågan på servicehusboende komma att minska.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 januari 2011.

Dnr 4-2011-7

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att förvaltningen undersöker möjligheten för pensionärer att flytta in i servicehus utan föregående biståndsbeslut.

Samt därutöver anföra:

Alla ska ha lika rätt till äldreomsorg utefter behov. Med tanke på att omsorg är en rättighet och inte en vara så är det av yttersta vikt att detta förvaltas i en demokratisk organisation och inte frånkopplas den i form av privat drivna företag. Ett privat företag under kommunal budget innebär att vi inte får full insyn i hur skattemedel används, att vi inte kan förlita oss på att god kvalité upprätthålls, att vi inte kan ställa samma krav på verksamheten. Ekonomin ska inte få inflytande på bekostnad av demokratiska rättigheter.

Vi är även kritiska till att en stor del av våra servicebostäder omvandlas till trygghetsboende. Trygghetsboende är bra i sig, de ska finnas som en del av en välfärd i världsklass och inte ha till syfte att banta budgeten och öka segregationen. Bostadstillägget för pensionärer har ett tak vilket medför att många s.k. fattigpensionärer inte har ekonomisk möjlighet att flytta till ett nyrenoverat trygghetsboende i Stockholm. Då boende i trygghetsboende inte heller kräver ett föregående biståndsbeslut är de boende inte garanterade något förbehållsbelopp, varav följer ökad segregation.”

_________________

§6 Förlängning av avtal med Svensk Markservice AB

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Svensk Markservice AB, organisationsnummer 556420-4823, som entreprenör för parkskötsel med renhållning av parkmark inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, förlängs från och med den 1 oktober 2011 till och med den 30 september 2013.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Svensk Markservice AB är entreprenör för parkskötsel och renhållning av parkmark inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Avtalstiden är 1 oktober 2008 till och med
30 september 2011 med möjlig förlängning två plus två år.
Längsta möjliga avtalstid är till och med 30 september 2015. Förvaltningen föreslår att avtalet med Svensk Markservice förlängs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 januari 2011.

Dnr 40-2008-103

Förslag till beslut

På grund av jäv deltog inte ledamoten Johan Faxér (MP) i handläggningen i detta ärende.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jona Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) och lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att inte bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att besluta att verksamheten återgår i kommunal drift.

Att därutöver anföra:

Klagomålen på parkskötsel och renhållning har varit omfattande under senare år i vår stadsdel. I det fall verksamheten upphandlas privat kräver vi att återrapporteringen beträffande markskötsel måste förbättras. Detta av omsorg om såväl dom boende i stadsdelen som våra skattepengar.”

________________

§7 Redovisning av barnantal inom förskolans barngrupper<BR>Svar på skrivelse från (S)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna.

Ärendet

I en skrivelse från Socialdemokraterna önskas svar på antal överinskrivna barn inom förskolan i november 2010.

Förvaltningen redovisar att begreppet överinskrivning inte förekommer i förskolans verksamhet och att det inte finns någon gräns för antal barn i förskolan. Däremot finns en garanti om plats i förskolan tre månader efter månadsskiftet som ansökan lämnades in. Förvaltningen strävar efter att ha barngrupper som följer fullmäktiges mål; att grupper med barn i åldern 1-3 år inte bör överstiga 14 barn och grupper med barn i åldern 4-5 år inte bör överstiga 18 barn. Samtidigt är det viktigt att hålla platsgarantin, varför en viss ökning av barngruppernas storlek kan medges. Oftare sker detta under en kortare period.

Hägersten-Liljeholmens stadsdel är den del av staden som befolkningen och då särskilt i förskoleåldern ökar mest. Genom personalens kompetens och flexibilitet har det varit möjligt att ta emot ett stort antal nya barn och medarbetare och samtidigt behålla kvaliteten i verksamheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 januari 2011.

Dnr 522-2010-4.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
___________________

§8 Plansamråd för kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp<BR>Yttrande till stadsdbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och sänder det som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Ett förslag om ny detaljplan för kvarteret Bjällerkransen 5 i Västertorp har inkommit på remiss. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheterna att uppföra cirka 280 lägenheter inom Hotellhems verksamhet. Marken på Bjällerkransen 5 ägs av AB Stockholmshem. Övrig mark som berörs ägs av staden. På Bjällerkransen 6 har Birka Nät AB tomträtt.

Stadsdelsförvaltningens vuxenenhet blockförhyr sedan tre års tid totalt 19 lägenheter i Hotellhems lokaler på Bjällerkransen. Verksamheten har varit livsavgörande för ett antal tidigare hemlösa personer. Verksamheten har även inneburit ekonomiska besparingar för staden i form av minskade vårdkostnader och härbärgeskostnader.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 januari 2011.

Dnr 573-2010-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi stöder förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till stadsbyggnadskontoret, speciellt i den del som kräver evakueringslägenheter och ny blockförhyrning för det tjugotal hemlösa som nu finns inom befintlig fastighet. De är några av samhällets allra mest utsatta människor, som inte ska behöva bli utslängda till ny hemlöshet.

Däremot är vi kritiska till att det saknas en ordentlig riskbedömning i stadsbyggnadskontorets planbeskrivning av vad som kan tänkas ske vid en olycka med farligt gods på den närbelägna E4:an och vad det kan tänkas medföra för de boende i närheten. Det som står i underlaget är motsägelsefullt och kräver ett förtydligande.

Vi saknar även i samma planbeskrivning en analys av hur buller och luftföroreningar från kringliggande farleder ökar över tid i takt med att trafiken ökar och hur det påverkar människors hälsa och välbefinnande. Enkelt gjort medelst simulering.”

______________

§9 Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och sänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna Paul Lappalainen (MP) och Rebwar Hassan (MP) föreslår att begreppet andragenerationssvenskar införs i stället för andragenerationsinvandrare i alla dokument som produceras inom ramen för stadens verksamhet.

Förvaltningen instämmer i att begreppet andragenerationsinvandrare är missvisande och inte bör användas i stadens dokument. Intentionen i motionen med att ta fram ett begrepp som har en positiv klang är god. Frågan är om det finns behov av ett allmänt begrepp för målgruppen. Personer som är födda i Sverige är svenskar. De som har föräldrar som någon gång invandrat är ingen homogen grupp. I sammanhang där behov finns av att ange om den ena eller båda föräldrarna är födda utomlands, föredrar förvaltningen att man i avvaktan på bättre benämning skriver ”personer med utländsk bakgrund”. Men framför allt bör kategoriseringar göras med utgångspunkt från den fråga man avser att undersöka.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 januari 2011.

Dnr 538-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§10 Havsplaneringens betänkande Planering på djupet - fysisk planering av havet. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och sänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Havsplaneringens betänkande Planering på djupet har inkommit på remiss. Regeringen beslutade 19 november 2009 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå ett system för fysisk planering av territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon samt föreslå nödvändiga författningar. Utredningen föreslår ett nytt system för statlig fysisk planering av havet och att bestämmelser om planeringen ska tas in i en ny lag, havsplaneringslagen.

Förvaltningen ser positivt på att planeringen av havsområden tydligt lagregleras och samordnas mellan samtliga berörda parter. En hållbar utveckling av havsområden är avgörande för havens överlevnad och som fortsatt resurs för människans behov. Förvaltningen anser vidare att det är viktigt att det tillförs resurser för genomförandet av havsplaneringen. Likaså är det angeläget med utbildning och information vid införandet av nya viktiga processer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 januari 2011.

Dnr 579-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§11 Anmälan av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning för 2011. Kommunstyrelsens memorial nr 2010:14

_____________________

§12 Enheternas verksamhetsplaner 2011

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas
verksamhetsplaner för 2011 till handlingarna.

Ärendet

Enheternas verksamhetsplaner för 2011 anmäldes. I verksamhetsplanerna beskrivs enheternas åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enheternas ekonomiska ramar beskrivna. Dnr 477-2010-1.1

____________________

§13 Brukarundersökning från Social omsorg 2010 del 4 Socialpsykiatriska utförarenheten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Resultaten från brukarundersökningar vid socialpsykiatriska utförarenheten anmäldes. Undersökningen visar att brukarna huvudsakligen är nöjda med det stöd de får och med bemötandet från personalen. Dnr 9-2011-1.2.1

__________________

§14 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 18 januari 2011.

__________________

§15 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 13 januari 2011.

_____________________

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 11 januari 2011.

_______________

§17 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag för ökad trafiksäkerhet - stadsdelsnämnden bör arbeta för att det ska bli snöröjning av trottoar vid flerfamiljshus även i ytterstaden

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 5 januari 2011, dnr 10-2011-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

__________________

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 2-2011-1.1

___________________

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

Stadsdelsdirektörens information

Västertorps centrum

Gunnar Ohlsén informerade att Västertorps centrum kommer att byggas om under 2011. Exploateringskontoret kommer att fastställa en tidplan under den närmaste månaden.

Extra sammanträde sociala delegationen

Förvaltningen behöver ändra den inbokade tiden för extra sammanträde i sociala delegationen, från 26 januari till 28 januari
kl. 8:00. Nämnden konstaterades att tillräckligt många ledamöter och ersättare anmälde att de kunde komma 28 januari för att delegationen ska vara beslutsför.

__________________