Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
19:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

Tema Lokala BRÅ och information från fältassistenterna
Mötet inleds med information om fä Läs mer...ltassistenternas arbete i området och om det lokala brottsförebyggande rådet.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Ansökan om projektmedel till mansmottagning i söderort

4 Ansökan om projektmedel till att utveckla insatser för våldsutsatta barn

5 Fortsatt delegation till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet

6 Tillfälligt ekonomiskt bistånd i form av matlådor till barnfamiljer

Svar på skrivelse från (S) och (V)
Dnr 191-2011-6

7 Redovisning av antal personer som fått avslag på ansökan om servicehusboende

Svar på skrivelse från (S) och (V)
Dnr 201-2011-7

Remissärenden

8 Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa - Motion från (S) - yttrande till kommunstyrelsen

9 Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och dess historia -

Motion från (S) yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 100-2011-1.5.1 Omedelbar justering

10 Serveringstillstånd för Restaurang Miss Yan

Yttrande till socialnämnden
Dnr 186-2011-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Tillsyn av folköl och tobak 2010

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

19 Upphandling av entreprenaddrift av Västberga ungdomsgård

Tilldelningsbeslut
Dnr 104-2011-2.2.2 Omedelbar justering

20 Upphandling av handledartjänster

Ändring av tilldelningsbeslut
Dnr 396-2010-2.2.1 Omedelbar justering

22 Nedläggning av faderskapsärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 25 maj 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 14 april justerades
20 april 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Tertialrapport 1 för 2011

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2011 med helårsprognos.

2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 28,1 mnkr.

3. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålen för fyra indikatorer under målet 2.2 och att fastställa en ny indikator under 2.4 för medarbetarindex. Under 2.3 utgår indikatorn om öppenvård i förhållande till institutionsvård.

4. Nämnden beslutar om en ny indikator och en ny aktivitet under målet 1.3 samt en ny indikator och fyra nya aktiviteter under målet 1.7.

5. Nämnden beslutar om årsmål för fem indikatorer under målet 2.3. För åtta indikatorer saknas fortfarande underlag för ta fram årsmål.

6. Nämnden ansöker medel med 1,2 mnkr för projektet Ur hemlöshet - i jobb, bilaga 3.

7. Nämnden kommer att få extramedel för feriearbete 0,5 mnkr, bilaga 5. Årsmålet för indikatorn ändras.

8. Nämnden begär budgetjustering för nätverksaccess 1,8 mnkr.

9. Nämnden begär budgetjustering för 0,6 mnkr för nyöppnad gruppbostad enligt LSS.

10. Nämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för ökade investeringsutgifter inom investeringsramen för maskiner och inventarier.

11. Nämnden ansöker om medel med 16,8mnkr för utbyggnad av förskolelokaler bilaga 1.

12. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultatet. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 maj 2011.

Dnr 140-2011-1.2.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till Kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2 - 11 i förvaltningens förslag till beslut.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stockholm stad redovisade för 2010 ett överskott med 5,1 miljarder kronor. Trots stadens lysande ekonomi tilldelas stadsdelarna alldeles för lite pengar utifrån de behov som finns hos stadens brukare.

Utifrån att det på sociala delegationen regelbundet ges avslag på ansökan om servicehus lade S och V en skrivelse med begäran om en redovisning av antalet avslag de senaste 12 månaderna. I svaret från förvaltningen framkom bland annat att av 10 överklaganden får de sökande rätt i 4 av dessa. Vår uppfattning är att det sociala perspektivet, den stora oro ochångest som många i hög ålder upplever med att bo ieget boende glöms bort.

Stadens restriktiva riktlinjer för beviljande av servicehus leder till att servicehusen står med många tomma lägenheter vilket kostarpengar. Detta leder sin tur till en snabbare omvandling till trygghetsboende. Vi konstaterar att majoritetens paroll om valfrihet inte gäller i samma utsträckning för äldre som för andra grupper i samhället.

Försörjningsstödet prognostiserar ett underskott med 5 miljoner. Kostnaderna har inte minskat i den omfattning som USK:s prognoser visat utan pekar på en viss ökning. Om den borgerliga majoriteten inte tillskjuter mer pengar från centralt håller måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom budgetramarna.

Anslaget för försörjningsstödet var redan från början för lågt budgeteratoch utgick inte från den verklighet som råder på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet för den grupp som idag är hänvisade till att leva på försörjningsstödet. Vi ser inte något område som fått för mycket pengar och där man skulle kunna hämta resurser.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns ett underskott och det råder stor osäkerhet kring kommande kostnader inom området. Ytterligare en orsak till ökade kostnader är öppnandet av en privat gruppbostad vilken inte är med i LOV upphandlingen.

Prognoserna för Individ och familj visar på en avvikelse mot budget med 5,1 miljoner.

Det är oerhört svårt att, som inom IoF, år efter år bedriva en verksamhet inom budget när de ständigt ökande behoven inte genererar ökade ekonomiska resurser. Att det handlar om samhällets mest utsatta grupper visar på ett allt hårdare samhällsklimat.

Det är i sig orimligt att placeringar av utsatta barn och ungdomar i förlängningen kan leda till besparingar inom förvaltningens övriga verksamheter.

Att ha ett nämndmål som säger att administrationens andel av den totala kostnaden ska minska leder bara till att den administrationen som faktiskt behövs läggs ut på till exempel enhetschefer och tar då tid från deras egentliga arbetsuppgifter.

Angående nämndmålet ’Barnen är väl förberedda inför övergången från förskola till skola’. Det sägs där att lokala rutiner för arbete och samverkan med skolan finns samtidigt som Skolinspektionen påpekat att överlämningen fungerar mycket dåligt från skolornas sida inom vår stadsdel.

Barnantalet och barngrupperna i förskolan fortsätter att öka. Vi kan känna en stor oro för att det blir viktigare att uppfylla barnomsorgsgarantin än att hålla barngruppernas storlek. Det är oerhört viktigt att nämnden får kontinuerlig information om barngruppernas storlek och i vilka lägen och med vilken motivering förskolorna avviker från fullmäktiges uppställda mål om 14 respektive 18 barn i barngrupperna.

Det är angeläget att de ungdomar som så önskar erhåller sommarjobb.

Det får ungdomar att växa och lära sig ta ansvarig samtidigt som det förbättrar ekonomin för dem och deras familjer. Det är speciellt angeläget för de ungdomar med trasslig bakgrund som riskerar att hamna snett i samhället.

Ekonomiskt är detta en liten kostnad för staden i förhållande till de vinster det ger.

Stadsdelen budgeterar i år för ca 190 platser samtidigt som ca 600 ungdomar sökersommarjobb i vår stadsdel.

Vi anser att det borde vara en självklarhet att staden ska skjuta till pengar så att alla får jobb. Allra helst som staden i dagsläget har ett stort ekonomiskt överskott.”

_________________

§3 Ansökan om projektmedel till mansmottagning i söderort

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Skapnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 1650 tkr till en gemensam mottagning för våldsutövande män.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att tillsammans med tre andra stadsdelar genomföra ett projekt med en gemensam samtalsmottagning för män som utövar våld i nära relation. Samtalen ska erbjudas alla fäder i familjer som aktualiseras för barnavårdsutredning inom socialtjänsten på grund av våld i familjen samt till män som aktualiseras hos söderortspolisen på grund av våld i nära relation och som efterfrågar samtal utifrån våldet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 april 2011.

Dnr 197-2011-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Våld i nära relationer är ett omfattande och ständigt växande samhällsproblem som leder till stora konsekvenser för människor för lång tid framöver.

Vi tycker därför att detta är ett bra och angeläget projekt men menar dock att detta arbete på sikt ska ingå i den ordinarie verksamheten och inte vara beroende av godkända projektansökningar.”

_________________

§4 Ansökan om projektmedel till att utveckla insatser för våldsutsatta barn

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 610000 kr till metodutveckling av utredningar av barn som utsätts för våld i familjen.

2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med Stockholms stads socialnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 1530000 kr till utveckling av insatser för barn som utsätts för våld i sina familjer.

Ärendet

Förvaltningen föreslås delta i två projekt tillsammans med Spånga-Tensta stadsdels­förvaltning om att utveckla arbetet med barn som utsätts för våld i sina familjer. Det ena projektet syftar till att utveckla socialtjänstens utredningar, risk­bedömningar och säkerhetsplanering i ärenden som rör våldsutsatta barn. I det andra projektet ska metoder prövas för att utveckla insatser som kan ge stöd till barnen, stärka föräldrarnas omsorgsförmåga och bidra till att förhindra fortsatt våld i familjen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 april 2011.

Dnr 213-2011-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Projektet berör en angelägen fråga, att utveckla arbetet med barn som utsätts för våld i sina familjer. Vi stödjer projektet och om det faller väl ut vill vi att arbetet ska ingå i den ordinarie verksamheten, och inte vara beroende av godkända projektansökningar.”

_________________

§5 Fortsatt delegation till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder. Denna fortsatta delegering ska gälla från 1 maj 2011 och tills vidare.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialnämnden begär att samtliga stadsdelsnämnder ger fortsatt

delegation till de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet, så de ska kunna göra nivåbedömningar och matchning av bostäder på stadsdelsnämndernas vägnar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 maj 2011.

Dnr 224-2011-8

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§6 Tillfälligt ekonomiskt bistånd i form av matlådor till barnfamiljer – svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Ekonomiskt bistånd i akuta situationer kan beviljas till de mest nödvändiga behoven, som mat och boende, under den tid som behövs för att den sökande ska kunna reda upp den akuta situationen. Biståndet ges oftast i form av matpengar. I vissa fall kan det med hänsyn till omständigheterna i ärendet, bedömas lämpligare att bevilja biståndet i form av färdiga matlådor från någon restaurang.

Vad gäller barnfamiljer är detta ytterst sällsynt. Något enstaka fall har förekommit under de senaste åren. Hänsynen till barnets bästa är en faktor som vägs in vid bedömningen av om bistånd ska beviljas och i vilken form det ska ges.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 april 2011.

Dnr 191-2011-6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 Redovisning av antal personer som fått avslag på ansökan om servicehusboende – svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar antalet personer som fått avslag på sin ansökan om servicehusboende under de senaste 12 månaderna. Från

april 2010 till mars 2011 har totalt 102 personer ansökt om servicehusboende. Av dem beviljades 42 personer servicehusboende medan 60 personer fick avslag på sin ansökan. Skälet till avslag är främst att den enskildes behov kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i hemmet. Tio personer har överklagat avslagsbeslutet. Av dem fick fyra rätt till servicehusboende efter domstolsprövning. I resterande fall har domslutet varit i enlighet med förvaltningens beslut.

Förvaltningen bedömer att äldreomsorgens biståndshandläggare följer stadens riktlinjer och det gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrumentet för biståndsbedömning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 april 2011.

Dnr 201-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar för förvaltningens svar. Vår uppfattning är dock att det sociala perspektivet, den stora oro och ångest som många i hög ålder upplever med att bo ieget boende glöms bort.

Kommunen har tidigare tagit ett beslut om att man ska ta hänsyn till psykologiska faktorer framför allt om vederbörande är över 85 år. Stadens restriktiva riktlinjer för beviljande av servicehus leder till att servicehusen står med många tomma lägenheter vilket kostar pengar. Detta leder sin tur till en snabbare omvandling till trygghetsboende. Vi konstaterar att majoritetens paroll om valfrihet inte gäller i samma utsträckning för äldre som för andra grupper i samhället.”

_________________

§8 Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En remiss gällande en motion från Tomas Rudin och Salar Rashid båda (S) har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. I motionen föreslås att en parlamentarisk kommunal kommission ska tillstättas med uppdrag att kartlägga skillnader i hälsa i staden samt att föreslå hur staden ska arbeta för att höja hälsan för alla.

Förvaltningen menar att det vore värdefullt att få en fördjupad bild av hur folkhälsan ser ut i de olika stadsdelarna. Ett uppdrag att göra en kartläggning av situationen bör därför ges till exempelvis stadens utrednings- och statistik­kontor. Utifrån kartläggningen och aktuell forskning kan en diskussion föras om vilka satsningar som är bäst att göra för att åstadkomma en bättre folkhälsa i staden. Ansvaret för kartläggning och förslag till prioriteringar i arbetet bör ligga på stadsledningskontoret.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 april 2011.

Dnr 79-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det finns redan hälsodata som visar skillnaderna mellan olika stadsdelar. Folkhälsoguiden innehåller precis som motionärer efterlyser. Därför känns det märkligt att staden ska göra någonting som redan görs av Landstinget.

Hur mår Stockholm? En databas med statistik om sjuklighet, dödsorsaker, sjukhusvård och levnadsvanor i befolkningen i Stockholms län och stadsdelar inom Stockholms stad.

Med uppgifterna i databasen går det att studera skillnader i till exempel övervikt, rökning eller alkoholkonsumtion mellan olika geografiska områden. Det går också att följa tidstrender i exempelvis hjärtinfarktsjuklighet eller dödlighet i lungcancer.

Exempel på data

- Andel män och kvinnor i olika åldrar som är överviktiga, feta, rökare, snusare eller högkonsumenter av alkohol

- Antal avlidna med lungcancer, diabetes, astma eller psykisk sjukdom som dödsorsak

- Antal män eller kvinnor som haft hjärtinfarkt

- Antal män eller kvinnor som vårdats på sjukhus för höftfraktur, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller olycksfall

- Antal män per år som fått diagnosen prostatacancer eller antal kvinnor per år som fått diagnosen bröstcancer.”

_________________

§9 Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och dess historia. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En remiss gällande en motion av Tomas Rudin (S) om framtagande av ett skyltprogram har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. I motionen föreslås att staden tar fram ett skyltprogram för uppsättande av skyltar som beskriver orsak och ursprung till olika plats- och gatunamn i staden samt att en summa avsätts varje år för ändamålet.

Förvaltningen instämmer i att det är ett intressant historiskt arv som ges i namnsättningen av gator och platser i Stockholm. Förvaltningens erfarenhet är dock att skyltar ofta utsätts för skadegörelse. Ett alternativ till fysiska skyltar skulle kunna vara en applikation till mobiltelefonen som beskriver samma sak som de tänkta skyltarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 maj 2011.

Dnr 100-2011-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Bakom Stockholms stads många gatu- och platsnamn döljer sig onekligen mycket historia. En mer tillgänglig information om detta via mobilappar är ett intressant initiativ. Ett sådant initiativ ligger naturligt inom Stockholms stadsmuseums uppdrag. Vi ser också gärna att staden uppmuntrar privata initiativ i frågan, till exempel från stiftelser, privatpersoner eller företag.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Att staden tar fram ett skyltprogram för uppsättande av beskrivande skyltar över gator och platsers namnsättning samt att en årlig summa avsätts i stadens budget för en successiv uppsättning av sådana skyltar runt om i staden och dess stadsdelar.”

_________________

§10 Serveringstillstånd för Restaurang Miss Yan. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Miss Yan Västertorp KB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Miss Yan alla veckans dagar mellan klockan 11:00 och 01:00 med uteservering klockan 11:00 – 22:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En remiss gällande alkoholservering vid restaurang Miss Yan, Störtloppsvägen 15 i Västertorp har inkommit till nämnden. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela Miss Yan Västertorp KB serveringstillstånd för restaurang Miss Yan enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 maj 2011.

Dnr 186-2011-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§11 Tillsyn av folköl och tobak 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

En sammanfattande rapport över tillsynen av handeln med folköl, tobak samt receptfria läkemedel har inkommit till nämnden för kännedom. I stadsdelsområdet fanns det vid utgången av 2010 totalt 91 försäljningsställen registrerade. Av riktlinjerna för folköls- och tobakstillsynen framgår att varje försäljningsställe årligen ska få ett tillsynsbesök. Tillsynsarbetet över tobaks- och folkölsförsäljningen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde har genomförts i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 maj 2011.

Dnr 233-2011-1.3.1

_________________

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 17 maj 2011.

_________________

§13 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet/n till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 14 april och 12 maj 2011.

_________________

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 10 maj 2011.

_________________

§15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala Brottsförebyggande rådet 8 april 2011.

_________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Akut bistånd i form av matlådor

Från Sociala missionen 12 april 2011, dnr 191-2011-6

Svar från förvaltningen daterat 20 april 2011

Buller och luftföroreningar i Midsommarkransen/Nybodakorset

Frågor om trafikmiljön och planering av trafiksituationen

Inkom 13 april 2011, dnr 195-2011-1.2.3

Översänt till Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och Trafikverket

Planerna för Eolshälls 4H gård

Inkom 18 april 2011, dnr 205-2011-1.2.3

Svar från förvaltningen daterat 26 april 2011

Utbyggnaden av cykelbanenätet i Söderort

(rubricerat medborgarförslag)

Inkom 27 april 2011, dnr 219-2011-1.2.3

Förslagsställaren har även skickat till Trafikkontoret

_________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

_________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Stadsdelsdirektörens information

Nytt bibliotek i Axelsberg

Med anledning av nämndens uppdrag vid sammanträdet 14 april 2011 anmäldes förvaltningens skrivelse till kulturnämnden med begäran om att ta del av arbetet med bibliotekets i Axelsberg etablering samt tidsplan för detta. Dnr 210-2011-5

Maria Mannerholm informerade att kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen tillsatt en arbetsgrupp med planering att samverka kring biblioteket i ett projekt.

Ny utställning

Gunnar Ohlsén informerade om en ny utställning av detaljplaneförslag Nybohovsbacken, 18 maj – 15 juni 2011. Detaljplanen har bland annat förändrats genom att de tidigare föreslagna husen vid sjön Trekanten tagits bort. Den planerade förskolan är dock kvar. I övrigt har bebyggelsen utökats något mot Liljeholmstorget.

Förskolan Paletten

Information delades ut om att förskolan Paletten vid Telefonplan tävlar om utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad och har gått till final.

Upptäck Stockholm

En folder delades ut om ”Upptäck Stockholm” som är stadens första app till smartphones med information om parker, lekplatser, promenader, kulturplatser och friluftsområden. Appen visar vägen till platser utifrån användarens position och hur man tar sig dit klimatsmart.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Rapport för kännedom

- Stadsrevisionens årsredogörelse 2010

Förvaltningens satsning på hälsa och trygghet

På fråga från Johan Faxér informerade Maria Mannerholm om att förvaltningen bjudit in alla intresserade att gemensamt jogga eller promenera runt sjön Trekanten samtliga tisdagar i maj kl. 17:00 med samling mitt på torget utanför Liljeholmsgallerian.

________________

§19 Upphandling av entreprenaddrift av Västberga ungdomsgård <BR>Tilldelningsbeslut

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Stockholms Stadsmission med organisationsnummer 802003-1954, som entreprenör gällande driften av Västberga ungdomsgård.
  1. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Stockholms Stadsmission för tiden 1 juli 2011 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till ytterligare förlängning på samma villkor i två år.
  1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar, samtliga drivs på entreprenad då de i enlighet med 2007 års aktivitetsplan varit föremål för upphandling. Två av ungdomsgårdarna fick kortare avtalstider av lokalmässiga skäl. Västberga ungdomsgård drivs sedan den 1 maj 2008 av Hövdingagården AB. Avtalet går ut den 30 juni 2011 och går inte att förlänga ytterligare.

Västberga ungdomsgård har nu fått nya lokaler och stadsdelsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 17 mars 2011 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. I detta ärende lämnas förslag på tilldelningsbeslut, vilket innebär att Stockholms Stadsmission blir entreprenör.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 april 2011.

Dnr 104-2011-2.2.2

Förslag till beslut

Under överläggningen i ärendet ajournerade sig nämnden i fem minuter.

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag. Forts. nästa sida
Forts § 19

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag med hänvisning till vår reservation vid nämndsammanträdet 17 mars 2011 att inte upphandla driften av Västberga ungdomsgård utan att verksamheten skulle återgå till kommunal regi.”

_________________

§20 Upphandling av handledartjänster. Ändring av tilldelningsbeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ändrar tilldelningsbesluten som fattades den 17 mars 2011 och avbryter upphandlingen för vuxenenheten samt utser AMW- utbildningskonsult HB, organisationsnummer 916614-2415 som utförare i ramavtal om handledartjänster gällande barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört rubricerad upphandling i vilken Ärnfast & KIO Konsult AB, organisationsnummer 556393-1251 och AMW-utbildningskonsult HB, organisationsnummer 916614-2415 har inkommit med anbud och har tilldelats ramavtal. AMW- utbildningskonsult meddelade den 28 mars 2011 att de inte har för avsikt att teckna avtal gällande vuxenenheten och Ärnfast & KIO Konsult meddelade den 15 april 2011 detsamma gällande barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp.

Det innebär att förvaltningen saknar ramavtal för vuxenenheten. I ett första steg avbryts upphandlingen för vuxenenheten där nu inga kvalificerade/godkända anbud finns. Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till en ny upphandling av handledartjänster för denna enhet. För barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp innebär det att enhetens andra godkända anbud, AMW- utbildningskonsult HB tilldelas ramavtalet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 maj 2011.

Dnr 396-2010-2.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§23 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 19 april, 5, 9 och 11 maj 2011.

___________