Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Rådet för funktionshinderfrågor presenterar sig och sin verksamhet
Kommunikationschef Mo Läs mer...nica Slama beskriver Hägersten-Liljeholmen
i siffror

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om en administrativ biståndshandläggartjänst

3 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

4 Utökning av förskolan Mellanberget - genomförandeärende

6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Axelsbergs respektive Trekantens servicehus

7 Årsrapport 2011 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Remissärenden

8 Ändringar i reglementen

9 Serveringstillstånd för restaurang Sabor Latino

Yttrande till socialnämnden
Dnr 178-2012-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Förteckning över inkomna skrivelser

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för mars, dnr 124-2012-1.2.1
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

16 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

18 Nedläggning av faderskapsärende

19 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 25 april 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 22 mars 2012 justerades 28 mars 2012.

Punkt 11 på dagordningen, anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, utgår. Rådet träffade presidiet och hade sitt sammanträdde tidigare i eftermiddag. Protokollet anmäls på sammanträdet 24 maj 2012.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Svar på medborgarförslag om en administrativ biståndshandläggartjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

I medborgarförslaget föreslås att en administrativ biståndshandläggare inrättas som hjälper äldre att komma rätt i byråkratin.

Förvaltningen instämmer i synpunkterna om att det ska vara lätt för äldre att få rätt information och hjälp, vilket också är förvaltningens målsättning. Förvaltningens samlade bedömning är att de behov som efterfrågas i medborgarförslaget tillgodoses i nuvarande organisation, bland annat via kontaktcentret Äldre direkt och den telefonmottagning som stadsdelsförvaltningens beställarenhet äldre har och som är bemannad av biståndshandläggare under kontorstid. Beställarenheten äldre tar även emot besök för information och frågor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 mars 2012.

Dnr 4-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§3 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2013 och inriktning för åren
2014 och 2015.

2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan av de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk plan krävs besparings- och effektiviseringsåtgärder om ca 40 miljoner kronor
per år under planperioden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 mars 2012.

Dnr 97-2012-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamöterna Johan Nilsson m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra.

Det är bekymmersamt att läsa det förvaltningen skriver om förväntade kostnadsökningar under de närmaste åren, vilket den borgerliga majoriteten inte tar någon hänsyn till i sitt förslag. Återigen är inriktningen att förvaltningarnas pris och lönekostnader ska rymmas inom befintlig budget vilket i praktiken innebär mindre pengar till själva verksamheterna såsom t.ex. individ och familjeomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Inom det senare området beskrivs att antalet ärenden ökat markant, framför allt när det gäller barn men även vuxna. Det är därför angeläget att resurstilldelningssystemet korrigeras för att bättre motsvara den ökning av antal ärenden som skett. Inte heller resurstilldelningen inom individ och familjeomsorgen motsvarar den ökning av antalet ärenden som har skett, utan verksamheterna har redovisat underskott under flera års tid. Inom båda dessa områden finner vi de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Det är viktigt att deras behov inte nedprioriteras utan att de istället erhåller ekonomiska resurser utifrån de behov de har.

Inför 2011 liksom inför 2012 prognostiserade stadens politiska majoritet att kostnaderna för ekonomiskt bistånd skulle minska. Prognoserna har hittills slagit fel vilket nu visar sig i ett större underskott för vår stadsdels vidkommande inom ekonomiskt bistånd.

Inom äldreomsorgen menar vi att en anledning till det ökade antalet tomma servicehuslägenheter delvis kan bero på stadens restriktiva riktlinjer vid biståndsbedömning för servicehus. Vi vill behålla våra servicehus och vi menar även att det bör vara behoven av detta boende och inte ekonomin som ska styra.

År 2011 fick stadsdelsförvaltningen in 578 ansökningar om sommarjobb men endast 182 ungdomar erbjöds jobb. För 2012 har inkommit 630 ansökningar men det är i nuläget oklart hur många som kan erbjudas sommarjobb. Den som jobbar under gymnasietiden klarar sig bättre efter skolan. Sommarjobb ökar människors framtida värde på arbetsmarknaden. Därför vill vi att alla ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet som vill jobba ska garanteras tre veckors arbete.

Den ideologiskt motiverade konkurrensutsättningen måste stoppas. När marknaden tar över och lokaldemokratin urholkas försvagas medborgarnas möjlighet att utkräva politiskt ansvar.”

Reservation

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”1) Att inte bifalla förvaltningens förslag.

2) Att anföra följande.

I analogi med våra ställningstaganden i tidigare ärenden när verksamhetsplan och budget behandlats noterar vi återigen att i den bästa av världar skulle vi yrka på att ärendet återremitterades till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag med mera som grund, att verkligheten nu (tyvärr) ser annorlunda ut och att vi därför nöjer oss med att konstatera att i en budget beslutad av Miljöpartiet skulle mer resurser finnas för stadsdelarna och mer ambitiösa mål anges.

Vi ställer oss också tveksamma till att ’ett strikt följade av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter’ nämns i samma andetag i underlaget. Att följa lagar är en sak. Att staden utöver vad lagen kräver har sina egna riktlinjer och krav på effektiviseringar, det är en annan sak. Det är förövrigt inte heller självklart att ett strikt följande av lagar alltid skulle leda till minskade kostnader. Om staden idag låter tillgängliga resurser styra till exempel bemanningen på äldreboenden, i stället för att låta behoven styra nivån på omsorgen, då lär ett mer strikt följande av lagen snarare innebära att kostnaderna ökar. Effektiviseringar är förstås i princip bra, så länge det verkligen är fråga om effektiviseringar och inte nedskärningar under annat namn, och så länge dessa så kallade effektiviseringar inte leder till sämre kvalitet på verksamheterna.”

___________________

§4 Utökning av förskolan Mellanberget – genomförandeärende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget om att utöka förskolan Mellanberget med fem barngrupper.

2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra utökningen av förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genom-förandet och att teckna hyresavtal med PCS Projektservice AB gällande annexpaviljongen samt att beställa anpassning av den befintliga förskolepaviljongen av Expandia Moduluthyrning AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att förskolan Mellanberget utökas med fem avdelningar. Den utökade förskolan kommer att ha en årlig total hyreskostnad på 3854922 kronor, vilket motsvarar en hyreskostnad per barn och år om 23796 kronor beräknat på maximal teknisk kapacitet och en hyreskostnad per barn och år om 27934 kronor beräknat på uppskattat antal inskrivna barn vid verksamhets­utökningen under hösten 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 april 2012.

Dnr 142-2012-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”De nya förskoleavdelningarna på förskolan Mellanberget beräknas stå klara för verksamhet i oktober 2012. Båda förskolepaviljongerna kommer att avvecklas redan hösten 2016. Det verkar kortsiktigt och dyrt med en ny förskoleutbyggnad som inom så kort tid ska rivas.

Vi förstår behovet av att upprätthålla barnomsorgsgarantin, men hoppas att mer långsiktiga lösningar ska vara möjliga.

Vi vill att all exploatering för bostäder ska omfatta även byggnation av lagom stora förskolor som kan möta behoven och leda till att vi undviker den här sortens kortsiktiga paviljonglösningar i framtiden. Lösningen på förskoleplatsbristen borde heller inte vara stora förskolor där barnens trygghet, säkerhet, integritet och pedagogiska utveckling äventyras. Alla förskolor ska också ha ett riktigt tillagningskök där näringsrik och ekologisk mat kan tillagas på plats.”

___________________

§5 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007 och uppdateras vid behov. I detta ärende ges förslag till ändringar avseende beslut inom avdelningen för social omsorg.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 april 2012.

Dnr 173-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vid Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende respektive Trekantens servicehus

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser vikarierande enhetschef Tuija Illman till verksamhetschef enligt 29 § HSL för hälso- och sjukvård vid Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende i enlighet med tjänsteutlåtandet.
  1. Nämnden utser vikarierande enhetschef Laila Larsen till verksamhetschef enligt 29 § HSL för hälso- och sjukvård vid Trekantens servicehus i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. För Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende och Trekantens servicehus, är Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd vårdgivare och därmed skyldig att utse verksamhetschef.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 april 2012.

Dnr 187-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§7 Årsrapport 2011 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2011 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 april 2012.

Dnr 169-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) med stöd av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Årsrapporten visar på fortsatt stora barngrupper i förskolan. Att komma till rätta med de stora barngrupperna måste prioriteras det närmaste året. Våra barn har rätt till bästa möjliga start i livet. Till detta hör att få utvecklas i en trygg miljö i sin egen takt och med god pedagogisk stimulans från förskolepersonal och andra barn. Detta görs bäst i barngrupper som inte är för stora.

Inom äldreomsorgen visar brukarundersökningar att kundnöjdheten är tillfredsställande inom hjälp och bemötande men inte inom det som har stor betydelse för livskvaliteten; promenader och utevistelser. Alla äldre ska ha rätt att lämna sitt hem eller sitt vård- och omsorgsboende för andra anledningar än sjukhusbesök. Frågor som handlar om ökad livskvalitet för de äldre på olika områden måste få ett större utrymme i årets arbete för de äldre.

Inom personalpolitiken kan man konstatera en fortsatt hög sjukfrånvaro, även om den sjunkit något från föregående år. Inom äldreomsorgen är sjukfrånvaron och slitaget på människor fortsatt stort. Många går i pension före 60 år och mycket få klarar att arbeta till 65 år. Det måste bli möjligt att arbeta ett helt arbetsliv inom de sociala verksamheterna. Förutom fler anställda skulle kortare arbetstid i sammanhängande arbetspass, i stället för dagens långa delade arbetsdagar, vara ett viktigt steg för att stadens personal ska orka bättre och ha möjlighet att arbeta till pensionsåldern.

Fyra anmälningar enligt Lex Maria och åtta enligt Lex Sarah har inkommit till förvaltningen. Mörkertalet är förmodligen stort då många som arbetar i sociala verksamheter inte vågar påtala fel och brister. Hur stort behovet egentligen är inom äldreomsorgen kommer säkerligen att synas bättre när stadens nya inspektion för äldreomsorgen inrättats och således anonyma anmälningar och oanmälda inspektioner kan göras. Det är viktigt att verksamhetscheferna ser positivt på när anställda påtalar brister och använder sig av informationen de får för att förbättra och utveckla verksamheterna.

När det gäller de som ska få insatser via SoL och LSS är handläggningstiderna fortsatt långa, och 34 personer har inte fått sina insatser inom tre månader från nämndens beslut. Personer som berörs av SoL och LSS har speciella behov som borde prioriteras högre än idag. Det borde vara få gånger som det ska behöva ta tre månader att verkställa ett för individen så viktigt beslut.”

___________________

§8 Ändringar i reglementen. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss med förslag till revidering av reglementen med anledning av fullmäktiges beslutade budget för 2012. För stadsdelsnämndernas del innebär ändringarna att ansvaret för trygghetslarm överförs till äldrenämnden och att förvaltning och avveckling av dödsbo och dödsboanmälan överförs till socialnämnden. Andra förändringar som berör stadsdelsnämnderna är att socialnämnden ska starta en förmedlingstjänst av kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt att äldrenämnden ska ansvara för en ny central inspektion för äldreomsorgen.

Förvaltningen lyfter fram att likställiga och gemensamma modeller för kontroll, verksamhets- och avtalsuppföljning gällande äldreomsorg behöver utvecklas och förbättras. Organisation och ansvarsfördelningen mellan central och lokal nivå i staden behöver förtydligas. Det är av särskild vikt att den nya inspektionsenhetens roll i förhållande till stadsdelsförvaltningens uppföljningsuppdrag klargörs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 april 2012.

Dnr 98-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”I stadens budget för 2012 fortsätter centraliseringen, även om det nu gäller små verksamheter, som nu här exempelvis dödsboutredningar. Vi menar att toppstyrningen måste brytas och stadsdelsnämnderna återfå sin roll som det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati.

Beträffande ansvaret för integrationsfrågor, som enligt beslut i budgeten 2012 har överförts till arbetsmarknadsnämnden, så vill vi påpeka att integrationsfrågor handlar om bostäder, utbildning, arbete, sociala frågor. Det ger helt fel signal att lägga samordningen av integrationsfrågor på en facknämnd, i remissen arbetsmarknads-nämnden. Integrationsfrågorna borde istället tydligt kopplas ihop med de nämnder som är aktuella, genom en tydlig styrning från kommunstyrelsen och stadsledningskontoret. Nu riskerar integrationspolitiken att bli än mer fragmentiserad. Det mest rimliga vore att frågor som rör bidragsgivning för nationella minoriteter fördelas genom att kommunstyrelsen genom sin förvaltning stadsledningskontoret fördelar ärenden direkt till de nämnder som ansvarar för de verksamheter som bidragen avser.

Start av en förmedling av kontaktpersoner och kontaktfamiljer berör inte själva besluten om kontaktperson. Vi kan se avslagen i SDN även i fortsättningen, men de får ändå anses vara viktiga att bevaka, så att det inte blir som med visst stöd för familjehemmen enl. SoL, som handledning etc. Köps nu av Familjehemskonsulterna på socialtjänstförvaltningen. Vissa stadsdelar kan välja att inte tillfullo följa SoL härvidlag, eftersom det till viss del kan osynliggöras för förtroendevalda. ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde att de stödjer första och sista stycket i Vänsterpartiets särskilda uttalande enligt följande:

”I stadens budget för 2012 fortsätter centraliseringen, även om det nu gäller små verksamheter, som nu här exempelvis dödsboutredningar. Vi menar att toppstyrningen måste brytas och stadsdelsnämnderna återfå sin roll som det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati.

Start av en förmedling av kontaktpersoner och kontaktfamiljer berör inte själva besluten om kontaktperson. Vi kan se avslagen i SDN även i fortsättningen, men de får ändå anses vara viktiga att bevaka, så att det inte blir som med visst stöd för familjehemmen enl. SoL, som handledning etc. Köps nu av Familjehemskonsulterna på socialtjänstförvaltningen. Vissa stadsdelar kan välja att inte tillfullo följa SoL härvidlag, eftersom det till viss del kan osynliggöras för förtroendevalda. ”

__________________

§9 Serveringstillstånd för restaurang Sabor Latino. Yttrande till socialnämnden

Beslut

Hägersten - Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Sabor Latino kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Sabor Latino alla veckans dagar mellan klockan 11:00-01:00 med uteservering klockan 11:00-22:00.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan på remiss gällande alkoholservering vid restaurang Sabor Latino, Liljeholmstorget 7 i Liljeholmen. Förvaltningen har inget att invända mot meddelande av serveringstillstånd för restaurang Sabor Latino enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 april 2012.

Dnr 178-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 16 april 2012.

______________________

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 10 april 2012.

_________________

§12 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Bevara pulkabacken i Gröndal vid renoveringen av Sannadalsbacken

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 13 mars 2012, dnr 150-2012-1.2.3

Förvaltningens svar anmäls.

Förslag att stadsdelsnämnden aktivt verkar för att systembolaget i Liljeholmstorget stängs/avvecklas

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 14 mars 2012, dnr 155-2012-1.2.3

Förvaltningens svar anmäls.

___________________________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

________________________

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om att webbsända sammanträden

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med förslag att börja webbsända stadsdelsnämndens sammanträden. Dnr 203-2012-1.6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om översyn av delegationsrätten

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse om översyn av delegationsrätten i delegationsordningen. Dnr 204-2012-1.6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om omprövningar av biståndsbeslut

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) överlämnade en skrivelse med begäran om redogörelse för omprövningar av biståndsbeslut inom äldreomsorgen.

Dnr 205-2012-7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Avtackning

Ledamoten Jonas Naddebo (C) slutar sitt uppdrag i stadsdelsnämnden och avtackades för sin insats.

Energikrav på nya förskolor

Johan Faxér (MP) ställde en fråga om energikrav på nya förskolor. Förvaltningen återkommer.

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för mars 2012.

Dnr 124-2012-1.2.1

Utbildning i adoptionsfrågor

Med anledning av tidigare uttryckt önskemål om utbildning i adoptionsfrågor, frågade Maria Mannerholm nämnden när i tid det skulle passa. Nämnden enades om att utbildningen hålls torsdag 27 september kl. 16-17. Förvaltningen återkommer med formell inbjudan.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander båda (V) Socialnämnden 27 mars 2012

FUT IV – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Socialnämnden 27 mars 2012

Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

Socialnämnden 27 mars 2012

Årsredogörelse 2011

Från Stadsrevisionen

________________________

§18 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 4 april 2012.

_______________________