Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
10
Plats
Förvaltningen plan 9, besöksrum 1 (OBS ej Axelsbergs servicehus)

kl. 9.15-10.00 förmöte
kl. 10-12 sammanträde

4 Föregående protokoll, pensionärsrådet 2010-09-14 och handikapprådet 2010-09-09

5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-09-16

6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2010-09-14

7 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor - Annmarie Sandberg

8 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2010-10-28

9 Rapport från förtroenderåden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (158 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Förslag till dagordning

§3 Utseende av justerare

Marianne Svensk och Kerstin Svenson utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Pensionärsrådets och handikapprådets protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2010-09-14

Pensionärsrådet frågade om stadens brukarundersökning har genomförts. Brukarenkäter skickades under v. 37. Förvaltningen kommer att redovisa undersökningen så snart man har fått ta del av resultaten som sammanställs av staden centralt.

Margrét Nilsson undrade om förvaltningen fått svar från Micasa om föreningarna har möjlighet att använda Kastanjens samlingssal utan kostnad. Annmarie Sandberg väntar på svar från Micasa och återkommer med besked. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Handikapprådets protokoll 2010-09-09

Pensionärsrådet tog del av handikapprådets protokoll som lades till handlingarna.

§5 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämnden 2010-09-16

Ang. § 14. Nämndens och förvaltningens frågor.

Pensionärsrådet tycker det är glädjande att Sannadalsparken ska rustas upp och att det blir ett nytt hus.

§6 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2010-10-05

Pensionärsrådet tog del av KPR:s protokoll som lades till handlingarna.

§7 Information om aktuella äldreomsorgsfrågor

Annmarie Sandberg informerade om följande aktuella frågor.

Budgetförslag för 2011

Budgetförslag för Stockholms stad 2011 presenterades igår. Stadens långsiktiga mål ligger fast. Förslag som gäller äldreomsorgen är bl.a.

· En särskild satsning på demensvården med 150 mnkr under 3 år, varav 50 mnkr under 2011, t.ex. högre personaltäthet på demensboenden.

· Införande av en parboendegaranti som ska säkerställa att äldre par med olika vårdbehov ska kunna fortsätta att leva tillsammans.

· Matens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande lyfts fram och ska fortsatta att utvecklas.

· Det ska finnas olika boendeformer. Stadsdelarna har i uppdrag att revidera sina äldreboendeplaner.

· Verksamheterna ska arbeta utifrån äldreomsorgens gemensamma värdegrund.

Förvaltningen ska ta fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden fattar beslut i januari.

Pensionärsrådets frågor och synpunkter

Pensionärsrådet tycker det är bra med en parboendegaranti som innebär att äldre får bo tillsammans och inte behöver skiljas åt när den ena har behov av vårdboende.

Maten är mycket viktig. Pensionärsrådet tycker det är synd att det inte blir någon restaurang på Axelsbergs servicehus. Det är angeläget att enheterna på det nya vård- och omsorgsboendet på Axelsberg lagar vissa måltider och bakar, så att de boende får känna doften av mat och nybakat bröd.

Hantering av matfall utifrån ett miljöperspektiv diskuterades också. Önskemål framfördes om avfallskvarn på Axelsbergs nya vård- och omsorgsboende.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende

I februari 2011 flyttar de boende på Kastanjens vård- och omsorgsboende till det nya vård- och omsorgsboendet vid Axelsberg, hus 41. Den 19 oktober var de boende från Kastanjen och deras anhöriga inbjudna till frågestund och visning av en lägenhet i det nya vård- och omsorgsboendet. Visningen var mycket uppskattad av de ca 60-tal boende och anhöriga som deltog.

§8 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde 2010-10-28

Följande ärenden behandlades av pensionärsrådet.

Ärende 5: Översyn, upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor

En skrivelse angående översyn, upprustning och nyanskaffning av anslagstavlor inom stadsdelen av Kjell Marténg (V) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lämnades 2010-04-22 till förvaltningen för beredning.

Förvaltningen har genomfört en inventering som visar på att det finns ett visst behov av upprustning och nyanskaffning vilket förvaltningen kommer att genomföra under hösten. Förvaltningen ska också se över möjligheterna att placera nya tavlor efter önskemål i ärendet.

Pensionärsrådet framförde önskemål om anslagstavlor i Liljeholmsgallerian, på Liljeholmstorget mellan tvärbanan och tunnelbanan, efter Hägerstensvägen i Aspudden och i Nybohov.

Pensionärsrådet har i flera år påpekat behovet av en upprustning av anslagstavlorna och även framfört önskemål om var nya anslagstavlor ska sättas upp.

Ärende 7: Bemanningen inom äldreomsorgen

Förvaltningen har fått ett ärende för beredning om bemanningen inom äldreomsorgen. Frågan har initierats av Jan Wallman m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V). Mot bakgrund av de stora omstruktureringar som har varit och fortfarande pågår inom stadsdelens äldreomsorg önskar nämnden få svar på hur bemanningen ser ut på stadsdelens servicehus och vård- och omsorgsboende, nu och jämfört med tre år tillbaka.

En undersökning har genomförts av förvaltningen som redovisas i ärendet. Utgångspunkten för undersökningen har varit äldreomsorgsinspektörens granskning av stadsdelens äldreomsorg 2007-2008.

Pensionärsrådet frågade varför Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende har så många omsorgspersonal som inte har grundutbildning. Annmarie Sandberg informerade att vård- och omsorgsboendet ingick i stadens kvalitetsupphandling av vård- och omsorgsboende och drivs på entreprenad sedan hösten 2008. Nyrekryteringar har genomförts dels utifrån att antalet personal har utökats enligt kraven i avtalet och dels utifrån att ca hälften av personalen, ett 50-tal, valde att ha kvar sin anställning i staden.

Ärende 8: Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Förslag till en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad har tagits fram av äldreförvaltningen.

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.”

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ställer sig bakom äldreförvaltningens och äldrenämndens förslag.

Begreppet LEAN förklarades. I försöksverksamheten ”Bättre Samverkan – Bättre liv” ska LEAN användas. Syftet är att vårdkedjan för den äldre ska vara smidig. Övergången mellan olika vårdgivare ska ”flyta på” och vara effektiv.

Diskussion fördes, utifrån ett TV-inslag om en äldre person som lever i misär. Vad gör kommunen? Inom äldreomsorgen finns ingen tvångslag. Det handlar om att göra hembesök, regelbundet följa upp, erbjuda stöd och motivera att ta emot hjälp, förklarade Annmarie Sandberg.

Borttagandet av begräsnings- och skyddsåtgärder diskuterades också. I somras informerade Socialstyrelsen att begränsnings- och skyddsåtgärder inte får användas längre inom vården och omsorgen. Detta innebär bland annat att en verksamhet inte får använda bälten och sänggrindar mot brukarens vilja. Brukaren måste själv ge sitt medgivande.

§9 Rapport från förtroenderåden

Aspuddens förtroenderåd, Marianne Svensk: Den 1 december blir det julfest med julmarknad och jultallrik.

Den 28 oktober är det husmöte på Hövdingagården.

Nybohovs förtroenderåd, Marianne Svensk: Förtroenderådet anordnar 3-rättersmiddag den 29 oktober.

Trekantens förtroenderåd, Eiwor Arthursson: Den 11 oktober var det räkfrossa på servicehuset. Förtroenderådet har möte idag den 26 oktober. Julfest blir det den 14 december.

Hägerstensåsens förtroenderåd, Margrét Nilsson: Målsättningen är att kunna bilda ett förtroenderåd för Hägerstensåsen till våren.

Västertorps förtroenderåd/Antikträffen, Margareta Bergman: Den 7 september informerade polisen från Skärholmen om hur äldre kan skydda sig mot brott. En resa till Åland gjordes den 29 september. Förtroenderådet har möte den 2 november. ”Höstmys” med paj blir det 17 november. På torsdagar är det bingo.

Fruängsgårdens förtroenderåd, Lars Åsberg: Förtroenderådet har möte den 28 oktober. Den 13 december anordnas luciafirande.

Axelsbergs förtroenderåd, Tita Bergquist: Årsmötet äger rum den 27 oktober. På torsdag den 28 oktober ordnas ost- och vinkväll. Den 16 december blir det jullunch.

§10 Inbjudan till pensionärsrådet

En inbjudan har inkommit från Södermalms hemtjänst till föreläsningen ”Är jämställdhet ett måste även i hemtjänsten? – Får Kalle 89 år och Alma 92 år likvärdig hemtjänst” den 3 november.

Margareta Bergman och Margrét Nilsson anmälde sig till föreläsningen.

§11 Övriga frågor

Rapport från Mingeldagen

Marianne Svensk, Eiwor Arthursson och Tita Bergquist rapporterade om ”Mingeldagen” den 20 oktober på Trekantens servicehus. En välbesökt dag, där 26 föreningar, organisationer och myndigheter informerade och delade ut material om sina verksamheter.

Kickoffen den 17 september

Kerstin Bergenbrant Olsson berättade att Kickoffen av försöksverksamheten kring de mest sjuka äldre ”Bättre samverkan – Bättre liv” var mycket bra och intressant.

Axelsbergs servicehus

Önskemål om fler parkeringsplatser med minst 3 timmars parkering, framfördes. Hur blir det med pentryt vid samlingssalen? Föreningarna behöver kunna koka kaffe. Annmarie tar upp frågorna på styrgruppsmötet med Micasa.

Frågan om det blir något bibliotek på Axelsbergs servicehus kvarstår.

Läkemedelsgenomgångar

Genomförs läkemedelsgenomgångar? Annmarie Sandberg informerade att läkemedelsgenomgångar genomförs minst en gång per år på boendena. En arbetsmodell har tagits fram tillsammans med vårdcentralerna. Det är läkaren som ansvarar för att läkemedelsgenomgångarna genomförs. Sjuksköterska vid boendet deltar.

Fruängens vårdcentral

Synpunkter har tidigare framförts på vissa brister vid Fruängens vårdcentral. Annmarie Sandberg tar upp detta med vårdcentralen och återkommer med svar.

Brås arbetsgrupp – Ökad trygghet för äldre

Nästa möte äger rum den 25 november kl. 9.00. Kerstin Bergenbrant Olsson deltar. Marianne Svensk anmälde förhinder.

Kerstin och Marianne rapporterade också från mötet med polisen (Söderorts arbetsgrupp för brottsförebyggande arbete). Polisen informerade om hur personer försöker lura äldre på olika sätt, t.ex. genom att säga att man kommer från brandskyddet och ska kontrollera larmdosorna.

Nomineringar till pensionärsrådet

Det har blivit dags att nominera ledamöter och ersättare till pensionärsrådet 2011. Föreningarnas nomineringar samt uppgift om antalet medlemmar lämnas till Anneli Rydström snarast.

Meddelades att Margrét Nilsson PRO och Margareta Bergman PRO kommer att avgå.

Tidningen Äldreomsorgen

I senaste numret finns en bra artikel där två personer som är över hundra år berättar om sina liv.

§12 Nästa sammanträde

Tisdagen den 23 november kl. 10-12 med förmöte kl. 9.15-10.00.

Plats: Förvaltningen, plan 9, besöksrum 1.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte och förklarade därmed mötet avslutat.