Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-01-23

Sammanträde 2007-01-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!

Madeleine Sjöstedt
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Läs mer... Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Svar på motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar

(Bordlagt 2006-12-19)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals bollplan

(Bordlagt 2006-12-19)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Slutredovisning av investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad.

(Bordlagt 2006-12-19)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på remiss om motion ( 2006 : 31 ) om bättre idrottsmöjligheter - trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning

11 Svar på skrivelse, ombyggnad av Hjorthagens idrottsplats - konstgräs och planvärme på stora planen

12 Lägesrapport avseende projektet ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan

Ärenden utan personalrepresentation

13 Tilldelningsbeslut avseende byggnadstekniska arbeten 2007-2008

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

14 Tilldelningsbeslut avseende el-tekniska arbeten 2007-2008

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

15 Tilldelningsbeslut avseende rörtekniska arbeten 2007-2008

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

16 Tilldelningsbeslut avseende ventilationstekniska arbeten 2007-2008

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

17 Tilldelningsbeslut avseende kyltekniska arbeten 2007-2008.

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsänt)

18 Tilldelningsbeslut avseende klottersanering 2007-2008

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsändes senare)

19 Tilldelningsbeslut avseende mark- och anläggningsarbeten 2007-2008.

Omedelbar justering
(Sekretessärende)
(Utsändes senare)

20 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat :
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Jari Visshed

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp) ordförande
Jari Visshed (s) vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Anders Hellström (m)
Ariane Bucquet (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Mehdi Oguzsoy (v) t.o.m § 15 b)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Fredrika Bernadotte (m)
Björn Begner (m)
Joar Horn (m)
Ulrika Jonasson (m)
Jennie Åkerlind (s)
Barry Andersson (s)
Malin Romlin (s)
Åsa Hagelstedt (v) tjänstgörande f.o.m § 15 c)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Gunnar Buhre (Kommunal)
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, Marina Högland informationssekreterare samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Stefan Prucha, biträdande borgarrådssekreterare
Erik Jennische, borgarrådssekreterare

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 10/2006 från nämndens sammanträde 2006-12-19, som justerats 2007-01-02.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§4 Röstgranskning

Ersättaren Jakob Pawlack hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2006-12-06 – 2007-01-11.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 10; 2006-11-30.

§6 Svar på motion (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar

Dnr: 015/896/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen av Billy Östh och Mats G Nilsson båda (m) om fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar, motion nr. 2006:29.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-06. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-12-19.

Billy Östh och Mats G Nilsson båda (m) inkom med en motion till kommunstyrelsen om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar. Idrottsförvaltningen ser att behovet finns av en eller kanske flera moderna arenor för elitfotbollsspel i Stockholm. Svenska Fotbollförbundet har nu beslutat att samarbeta med Solna stad om en evenemangsarena med en publikkapacitet på 55-60.000 åskådare. Satsningen i Solna gör att Stockholms stad kan inrikta sig på att lösa arenafrågan för stadens allsvenska klubbar. Det gäller Hamarby IF och ett nytt Söderstadion, Djurgårdens IF som önskar en ny fotbollsarena i stället för Stockholms stadion och IF Brommapojkarna som vill etablera en allsvensk arena i västerort närbeläget Grimsta IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på motionen
 2. därutöver anföra följande:

Det är viktigt att arenafrågan får en så snar lösning som möjligt. Att bygga upp falska förväntningar hos de inblandade, för att sedan hoppas att någon annan ska lösa problemet är inte rätt väg att gå. Staden har ett ansvar att medverka till att elitfotbollen får en arenakapacitet som står sig såväl nationellt som internationellt.

Arenafrågan får aldrig sättas mot andra satsningar inom idrotten. Sveriges huvudstad måste kunna erbjuda både och.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att bygget av de två arenorna, med en kapacitet på cirka 25 000 åskådare per arena, snabbt kommer till stånd, så att både Hammarbys och Djurgårdens önskemål kan realiseras. Det är också viktigt att de båda klubbarna behandlas likvärdigt. De dialoger som nu inletts måste ske parallellt med de båda klubbarna och i ett högt tempo, så att byggandet av arenorna kan starta inom rimlig tid. Att bygga en multiarena för 55-60.000 åskådare har aldrig varit ett realistiskt alternativ.

§7 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en konstgräsplan för fotboll på Gröndals bollplan

Dnr: 311/03/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna inriktningen för anläggande av en konstgräsfotbollsplan,

 1. ge förvaltningen i uppdra att genomföra erforderliga projekteringsarbeten,

 1. hemställa hos kommunfullmäktige att nämnden tillförs 6 000 Tkr av markförsäljningsintäkter i investeringsbudget 2007 samt att ökade kapitalkostnader med anledning av investeringen beaktas i kommande budgetarbete.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-06. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-12-19.

I samband med planerad bostadsbyggnation längs Gröndalsvägen i Gröndal och därmed anspråkstagande av delar av befintlig idrottsmark planeras en ny konstgräsfotbollsplan som ersättning. Den nya konstgräsplanen som utgör en 7-mannaplan med uppvärmnings- och träningsyta flyttas något närmare befintligt klubbhus. Förvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige om extra investeringsmedel om 6 000 Tkr, som finansieras genom försäljningsintäkter, samt att ökade kapitalkostnader om 600 Tkr beaktas i kommande budgetarbete. För att i närområdet klara fotbollsverksamheten avseende 11-mannaspel anser förvaltningen det mycket angeläget att Aspuddens IP:s upprustning påbörjas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) med instämmande av vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I närområdet Gröndal finns det en mycket aktiv fotbollsverksamhet och behovet av en fullstor 11-manna plan är stor. När beslut nu fattas om att anlägga en ny konstgräsplan med samma spelmått som den gamla planen på Gröndals BP är det viktigt att upprustningen av Aspuddens IP påbörjas så snart som möjligt. På så sätt kan området runt Gröndal få tillgång till en fullstor fotbollsplan.

§8 Slutredovisning av investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad.

Dnr: 411/661/03

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens slutredovisning för investeringar för verksamhetsutveckling i fem sim- och idrottshallar samt fem bassängbad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-11-29. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-12-19.

Inom ramen för de s.k. 300-miljonersprogrammet för investeringar avsattes 20 mnkr i förvaltningens budget 2004 för att utveckla verksamheten i sim- och idrottshallarna. Nu är samtliga delprojekt genomförda och slutbesiktigade. Rent generellt kan sägas att projektidéerna har hållit men inte alltid tidplan och budget. Under projektets gång utökades antalet sim- och idrottshallar till sju, där både Västertorps sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall fick ny verksamhetsyta för gym och friskvård.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§9 Verksamhetsplan 2007 för idrottsnämnden

Dnr: 102/156/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2007

 1. genom teknisk justering öka kostnader och intäkter med 19,4 mkr till följd av ökad budgetomslutning

 1. hemställa hos kommunstyrelsen att under 2007 få disponera 1,3 mkr avseende ej förbrukade medel för beslutade och pågående projekt inom miljömiljarden samt besluta att pågående projekt enligt blankett 2.5 fullföljs under 2007

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-10.

Idrottsnämnden skall främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämnden ombesörjer stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Nämnden svarar även för förvaltningen av stadens anläggningar för idrott, bad och motion. Nämnden handhar upplåtelse av skolidrottshallar och gymnastiksalar under den tid lokalerna inte används för skoländamål. Vidare har nämnden hand om ärenden rörande nolltaxa och subventioner för upplåtelser av anläggningar för idrottsverksamhet. Inom nämndens verksamhet ingår också att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Därutöver ansvarar nämnden för fiskevård inom stadens vatten samt frågor rörande camping och friluftsverksamhet.

Idrottsnämndens driftbudget 2007 uppgår till 522,0 mkr netto, varav 176,9 mkr avser avskrivningar och intern ränta. I budget 2007 tillförs nämnden sammanlagt 730,6 mkr under perioden 2007-2009 för fortsatt upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna. Medlen fördelas med 267,1 mkr under 2007, 170 mkr 2008 samt 293 mkr 2009. I förutsättningarna ingår ytterligare medel 2010 för fullföljande av tre större nyinvesteringsprojekt i slutet av perioden; Sjöängshallen i Älvsjö, ny sim- och idrottshall i Skarpnäck samt ny idrottshall m.m. vid Engelbrektsskolan på Östermalm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2007

 2. ge förvaltningen i uppdrag att ändra förslaget till verksamhetsplan utifrån socialdemokraternas reservationsbudget i kommunfullmäktige

 3. fortsatt erbjuda kostnadsfria bad vid stadens anläggningar, undantaget Eriksdalshallen och Husbybadet, för barn mellan 10 och 13 år

 4. öka bidraget till föreningslivet

 5. därutöver anföra följande:

Fysisk aktivitet är grundläggande för en frisk och sund kropp men också för det psykiska välbefinnandet. Idrott och motion är alltså viktiga komponenter för att stärka folkhälsan i Stockholm. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar skapar vanor och rutiner som innebär att de förblir fysiskt aktiva även som vuxna.

Genom att göra besök vid flertalet av stadens badanläggningar kostnadsfria för barn mellan 10 och 13 år och öka medlemsaktivitetsstödet till föreningarna ökas möjligheten att utöva idrott, spontant och inom föreningsidrotten för alla stadens barn.

Breddidrotten är en viktig mötesplats för olika sociala grupper och ett verktyg för integration. Idrotten är samtidigt en av flera folkrörelser som skapar tillhörighet, delaktighet och socialt engagemang. Arbetet inom ramen för. "Handslaget" måste fullföljas.

Det är viktigt att idrottssatsningar medverkar till ett jämställt idrottande. Nämnden skall därför sträva efter en jämn fördelning av resurser mellan könen. Långsiktigt är det dock viktigt att de olika formerna for idrottsutövande i sig blir jämställda så att det blir lika naturligt för både flickor och pojkar att bli t ex konståkare eller hockeyspelare.

En förutsättning för fysisk aktivitet är tillgång på bra anläggningar, Det behövs en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större anläggningar. I det långsiktiga arbetet med att få ett hållbart och ökande idrottsliv i Stockholm måste det tas hänsyn till de behov av upprustning av hallar, nya hallar och ökad utnyttjandegrad som finns.

Den stora satsningen för att underhålla gamla anläggningar och bygga nytt måste fortsatta. För att möta den akuta bristen på anläggningar inom ishockeyn, ska staden bygga en ny ishall med två isytor, den ena med plats för publik kapacitet, den andra en träningshall. Det ökade intresset för friidrott bland barn och unga kräver en ny friidrottshall och för att möta trycket efterfrågan från fotbollen krävs en ny fotbollshall. Två allidrottshallar ska byggas i Stora Mossen.

Satsningen på att renovera skolidrottshallar i staden ska genomföras. När staden planerar nya bostadsområden ska behovet av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser tas med i planeringsprocessen redan från början. Det är viktigt att människor i hela staden har möjlighet till spontan, lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde, främst barn och unga. Arbetet med näridrottsplatser ska fortsatta, och skolidrottshallar och gymnastiksalar ska ses över för att se vilka som är möjliga att bygga ut till fullstora hallar. Detta ökar möjligheterna till aktivitet för alla dem som utövar olika bollsporter, förbättrar alternativen för skolidrotten och för spontanidrotten i stadsdelarna.

Samtidigt som det är viktigt att skapa goda förutsättningar för föreningsidrotten att utvecklas för att möte det stora intresset hos barn och unga, är det lika viktigt att se till att skapa goda förutsättningar för stadens elitklubbar att kunna mäta sig med andra elitklubbar runt om i Sverige och aven internationellt. Staden har här ett ansvar när det gäller såväl tillgången till arenor som avgifter för förhyrning och upplåtelse. Stockholm som landets huvudstad, skall inte vara sämre än andra städer och orter när det gäller att möta föreningarnas behov av moderna och funktionella arenor.


Staden skall skapa goda förutsättningar för arrangörer att planera, etablera och genomföra evenemang i Stockholm. I det arbetet är det viktigt att samarbetet inom staden mellan dess olika bolag och förvaltningar fungerar så smärtfritt som möjligt naturligtvis. Vid större internationella evenemang är det viktigt att samarbetet även med staten fungerar så att man kan öka antalet evenemang i Stockholm. Det är viktigt att man noga framöver analyserar de processer som leder fram till att en stad, gärna Stockholm, får ett evenemang så att sannolikheten för framgång i detta arbete ökar.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 avslås till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige.
 2. Idrottsnämndens mål enligt avsnitt ”Kommunfullmäktiges inriktningsmål” avslås till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige.
 3. Vänsterpartiet avvisar förslaget att upphöra med gratisbaden efter sommaren 2007.
 4. Vänsterpartiet avvisar förslaget att ta fram en plan för hur driften av anläggningar kan upphandlas. Idrottsanläggningar bör ägas och drivas av staden.
 5. Vänsterpartiet avvisar förslaget att konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse.
 6. Vänsterpartiet avvisar förslaget att utöka budgeten med 0,5 mkr till ytterligare klottersanering. Stockholms stad bör istället avsätta medel till försöksverksamhet med lagliga graffittiväggar.
 7. Vänsterpartiet avvisar förslaget att ålägga samtliga avdelningar ett besparingskrav om sammanlagt 4,6 mkr, att minska hyreskostnader och omstruktureringsmedel om sammanlagt 3,4 mkr samt förslaget att minska fastighetsunderhåll om 2 mkr.

Vänsterpartiet anser att motion och idrott spelar en viktig roll för stockholmarnas välbefinnande. Då staden växer ökar också antalet människor som vill utöva sina idrottsintressen. Stadens satsningar på nya och bättre anläggningar ska därför fortsätta liksom arbetet för att öka utnyttjandet av de befintliga anläggningarna. Genom att satsa främst på breddidrotten kommer vi i framtiden också kunna se duktiga elitutövare.

Behovet av fortsatt upprustning och nyinvesteringar i idrottsanläggningar är trots tidigare satsningar fortsatt stort. Härutöver finns det behov av idrottsanläggningar vid exploatering av nya bostadsområden. Som ett komplement till den organiserade idrottsrörelsen är det t.ex. av stor betydelse att framför allt barn och unga, på egna villkor och på ett jämlikt sätt, kan utöva olika typer av spontan lekfull idrottslig verksamhet i sitt närområde. I detta arbete har såväl idrottsnämnden som stadsdelsnämnderna, men även det lokala idrottslivet, centrala roller. Utöver de medel som avsätts i förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007 bör lokaler för dans, med ändamålsenliga golv – vilket gynnar flickors idrottande – tillkomma. Många idrotter som räknas som små, saknar idag ändamålsenliga lokaler. Ett exempel är bågskjutning som sommartid sker utomhus, men som under resten av året har svårt att få tider. Detta gäller många idrotter, därför har vi också en vision om ett småidrotternas hus. Vidare bör friidrotten i norra Stockholm stärkas med en friidrottsanläggning i Kälvesta.

För vänsterpartiet är det självklart att satsningar och investeringar alltid måste präglas av jämställdhet och rättvisa mellan flick- och pojkidrott. Satsningar på en jämställd och jämlik idrott ska prioriteras också fortsättningsvis. Vänsterpartiet föreslår i enlighet därmed att en utredning bör tillsättas med uppgift att belysa vad som ska klassas som flick- respektive pojkidrott.


Den personliga ekonomin ska inte vara ett hinder för att besöka idrottsplatser och utöva idrott. Anläggningar ska göras tillgängliga ekonomiskt. Vänsterpartiet anser att personneutrala kort ska införas till badanläggningar för att inte förhindra besök av ekonomiska skäl. Flera personer ska alltså kunna samsas om ett kort.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska naturligtvis ha möjlighet att idrotta på samma villkor som andra barn och ungdomar. Simhallar och andra anläggningar ska därför göras tillgängliga. När nya idrottsplatser byggs ska de planeras så det är möjligt att färdas dit med kollektivtrafik.

Hälsoperspektivet inom motion och idrott måste lyftas fram. Vi vet att all motion gynnar hälsan och med ökade problem, t.ex. med överviktiga barn, så kan detta inte nog belysas. Caféer och serveringar vid idrottsanläggningar och bad måste i större utsträckning ha bra och nyttig mat.

Nya konstgräsplaner ska ha bästa möjliga material ur miljösynpunkt. Befintliga planer som har konstgräs som bland annat innehåller material från bildäck bör därför successivt bytas ut.

Hallar och andra idrottsanläggningar medför en stor energianvändning och därmed höga energikostnader. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö anser därför vänsterpartiet att det är angeläget att tillvarata alla möjligheter till energieffektivisering samt där så är möjligt i högre grad nyttja alternativa energikällor. En plan för detta arbete behöver tas fram. Som stöd i detta arbete finns bl.a. Energicentrum. Simhallar ska också källsortera sina sopor. Likaså är det viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2007 är till stora delar bra. Viktiga beslut som slagits fast av Kommunfullmäktige i stadens budget för 2007 har preciserats och infogats i verksamheten.

Det är viktigt att stadens idrottspolitik ger förutsättningar för en omfattande och varierande verksamhet. Bredidrott för framför allt barn och ungdomar ska prioriteras samtidigt som staden ska erbjuda bra villkor för elitidrotten.

Förvaltningens satsningar på nya och bättre anläggningar ska fortsätta liksom arbetet med att öka utnyttjandet av de befintliga anläggningarna. Förvaltningen ska också ägna särskild uppmärksamhet åt hur samarbetet med näringslivet kan ge ännu fler anläggningar. I verksamhetsplanen ingår bland annat stora investeringssatsningar på ridsporten, nya konstgräsplaner samt upprustning av skolidrottshallar. Det är också viktigt att nyinvesteringar av idrottsanläggningar de kommande åren fördelas rättvist mellan män och kvinnor.


När nya bostadsområden planeras måste idrottens behov tillfredsställas. Kostnaden för att uppföra exempelvis idrottshallar i områden som redan är färdigbyggda är både svårare och dyrare. Nämnden har därmed en viktig uppgift i att lyfta fram idrottens behov i framtida bostadsprojekt.

I takt med att det byggs fler idrottsanläggningar ökar därmed energikostnaderna. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö är det angeläget att tillvarata alla möjligheter till energieffektiviseringar. Förvaltningen ska därför fortsätta sitt arbeta med att energieffektivisera verksamheten.

I Stockholm råder det stor brist på ishallar. Förvaltningens arbete med att hitta lämpliga platser för uppförande av ishallar ska därför fortsätta.

Vi anser vidare att det är av stor betydelse att Järva motorklubb ges möjlighet att finnas kvar med sin motorcrossverksamhet på befintligt område tills dess att andra lokaliseringsalternativ tas fram och kan accepteras av klubben och staden.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§10 Svar på remiss om motion ( 2006 : 31 ) om bättre idrottsmöjligheter trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning

Dnr: 015/933/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på remissen anse att motionen med redovisat tjänsteutlåtande är besvarad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-21.

I en motion från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) föreslås att staden inrättar särskilda trygghetsmärkta joggingspår i flera stadsdelar, att staden genomför en upprustning av belysning och miljö vid stadens motions- och rekreationsområden samt att staden föreslår lämpliga områden för att stimulera enklare spontanidrott. Förvaltningen konstaterar att viljan hos Stockholmarna att använda skog och mark i motionssyfte är stort. Det är därför viktigt att stadens förvaltningar samverkar för att göra anlagda skid- och motionsspår tryggare.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt yttrande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) ) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Möjligheten för Stockholmarna att idrotta och motionera är viktigt för deras hälsa och välbefinnande. Stockholm är en vacker stad och många väljer också att njuta av stadens skönhet genom att jogga eller promenera i våra fina parker och i andra naturområden. Stadens uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg och säker utomhusträning. I kommunfullmäktiges budget för trafiknämnden 2007 finns också medel avsatta för detta. I investeringsramen ingår ökade utgifter för trygghetsskapande åtgärder med 12 mnkr, varav 7 mnkr avser belysning och 5 mnkr avser belysning i motionsspår. Såväl Trafiknämnden som berörda stadsdelsnämnder är ansvariga för genomförandet. Idrottsförvaltningen, som expertresurs, bör initiera och samordna användningen av dessa medel.

§11 Svar på skrivelse, ombyggnad av Hjorthagens idrottsplats - konstgräs och planvärme på stora planen

Dnr: 412/967/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på skrivelsen

 1. därutöver anföra följande

Behoven av nya konstgräsplaner i innerstaden är stora. Det är därför angeläget att Hjorthagens IP får konstgräs så fort som möjligt. Om ett planvärmesystem dessutom anläggs kan planen utnyttjas i ännu större utsträckning. Då sponsorsbidraget bortfallit, eller är oklart till både omfattning och tid, finns inte investeringsmedel för uppvärmning. Detta skulle öka kostnaderna för projektet med 7-8 miljoner. Dessutom skulle ett beslut om att projektet även skulle innefatta uppvärmning innebära att allting blir senarelagt.

Vi vill därför att förvaltningen skyndsamt utreder merkostnaden för att förbereda för en uppvärmning av Hjorthagens IP i samband med att konstgräs anläggs i enlighet med gällande investeringsplan. Detta skulle göra det möjligt att anlägga en konstgräsplan för Hjorthagens IP i enlighet med intentionerna, men skulle detta inte omintetgöra möjligheterna att i framtiden även åstadkomma en uppvärmning av planen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-04.

Idrottsnämnden beslutade i Verksamhetsplan 2005 att 124 miljoner kronor avsätts för investeringar av fler konstgräsplaner. Hjorthagens IP ingick som en av de mer angelägna. Djurgårdens IF Fotboll kontaktade idrottsförvaltningen efter det att det blivit känt att det planerades för konstgräs på stora planen på Hjorthagens IP. Föreningen undrade om det planerades för planvärme i den kommande konstgräsplanen.

Förvaltningen tydliggjorde då att planvärme inte ingick i någon av de föreslagna konstgräsplanerna inom 124- miljonersprogrammet. Föreningen meddelade då att de skulle försöka få energibolaget Fortum som sponsor för planvärmen och önskade att förvaltningen avvaktade med byggstarten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna redovisat tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Djurgårdens IF Fotboll

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson (kd) och vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson (kd) och vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) förslag till beslut

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§12 Hjulstahallen, begäran om investeringsanslag för byggnation av ny idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan

Dnr: 411/373/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-16.

Idrottsnämnden fattade vid sammanträdet 2005-12-06 ett inriktningsbeslut som innebar att man gav förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringen av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta. Endast ett anbud inkom och detta låg betydligt högre än vad som tidigare kalkylerats Av rent affärsmässiga skäl med avsaknad av konkurrerande anbud, var ett avbrytande av upphandlingen i detta läge, den enda möjligheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Överlämna ärendet att utföra en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan inom stadsdelen Hjulsta till kommunfullmäktige för beslut med hänvisning till den ekonomiska information som lämnas i detta tjänsteutlåtande.

 1. Hemställa hos kommunfullmäktige att erforderliga ekonomiska medel för uppförande av idrottshallen tillförs idrottsnämndens investeringsram.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§13 Grimsta ridanläggning, finansiering av ny ridhusbyggnad

Dnr: 417/60/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna föreliggande redovisning.

 1. Godkänna för projektets finansiering att ytterligare 10 mnkr tas i anspråk från planeringsramen genom senareläggning av projektet ny omklädningsbyggnad på Årstafältet.

 1. Ge förvaltning i uppdrag att påbörja en ny upphandling av projektet.

 1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samband med budget 2008 redovisa vilka konsekvenser som projektet medför på drift- och kapitalkostnadssidan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-17.

Ett genomförandebeslut om en ny ridhusbyggnad i anslutning till Grimsta ridanläggning, fattades av kommunfullmäktige den 12 juni 2006. För ändamålet fick förvaltningen ta i anspråk 18 mnkr ur den planeringsram man disponerade. Då anbuden kom in konstaterades att projektet skulle bli ytterligare ca 3 mnkr dyrare. Detta i kombination med att andra planeringsprojekt blivit dyrare än beräknat, innebar att den disponibla ramen för ridhusprojekt minskade. I förvaltningens planeringsram för 2007 finns för närvarande 11,8 mnkr disponibla för finansiering av ridhusprojektet. Kostnaden har beräknats till drygt 21 mnkr, varför förvaltningen nu föreslår att 10 mnkr omfördelas från övriga planeringsprojekt. Förvaltningen har därvid bedömt att en senareläggning av den planerade omklädningsbyggnaden på Årstafältet är lämpligt.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§14 Svar på remiss angående ansökan om Bangolf VM 2011

Dnr: 015/958/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna förvaltningens svar på remiss om Bangolf VM 2011.

 1. Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-17.

Idrottsnämnden har på remiss med besvarande senast 31 januari 2007, fått en förfrågan från Svenska Bangolfförbundet om Stockholm skulle kunna vara intresserat av att förbundet kandiderar/ansöker om att få arrangera Bangolf VM 2011. En förfrågan har även tillställts Göteborg. Bangolfförbundet vill för tävlingarnas genomförande förlägga evenemanget till Kungsträdgården och då på en mobil bangolfanläggning. Förbundet vill också att staden medverkar till anläggandet av en i staden centralt placerad permanent bangolfanläggning, för spel och marknadsföring av sporten och av det eventuellt kommande VM arrangemanget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§15 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Förvaltningschef Inger Båvner informerade om följande:

- Den tidigare idrottsnämnden inbjuds tillsammans med nuvarande nämnd till en ”avtackningsmiddag” den 21 februari. En skriftlig inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

- Idrottsförvaltningen inbjuder nämnden till en heldagsutbildning den 23 februari. Under eftermiddagen sker en rundtur till stadens olika idrottsanläggningar.

- Nämnden inbjuds också till avtackning av förre förvaltningschefen Kjell Karlsson, den 1 februari

- Den 16 februari kommer ordförande Madeleine Sjöstedt att ta första spadtaget till en ny konstgräsplan vid Skarpnäcks sportfält.

b) Anders Berlin informerade om Hammarby IF Hockeys situation. Förvaltningen har slutfört det köp av ishallen på Zinkensdamms IP som nämnden beslöt om i augusti 2006.


En mögelsanering av hallen har skett och inredning samt väggar har rivits. Dessa åtgärder gör att hallen inte användas under icke säsongstid. Föreningen har varit i kontakt med förvaltningen och vill ha ersättningsanläggning för att bedriva hockeyskola mm efter säsongens slut. Förvaltningen har erbjudit föreningen att hyra Husby ishall till ordinarie pris.

Anders Berlin informerade också om Hammarby IF Bandys ekonomiska situation. Föreningen har en skuld till förvaltningen som uppgår till ca 900 Tkr. Föreningen har meddelat förvaltningen att de gör en omfattande genomgång av sin ekonomi och kommer att redovisa resultatet till förvaltningen den 25 januari 2007.

c) Lennart Andreasson informerade om renoveringsarbetet av fullriggaren af Chapman. Det 118 åriga fartyget ligger i en docka vid Muskövarvet. Just nu pågår blästring av skrovet. Förhoppningsvis kommer renoveringen att vara klar till sommaren 2007 och återinvigas i samband med att Tall Ship’ Race besöker Stockholm

d) Åke Roxberger informerade om förändrad placering av ”Lövstahallen”. Stadsmuseet har meddelat att det markområde som förvaltningen blivit tilldelat inte får användas eftersom det har ett stort arkeologiskt värde. Ny placering som diskuteras är Växthusvägen i Hässelby.

Ärenden utan personalrepresentation

§16 Tilldelningsbeslut avseende byggnadstekniska arbeten 2007-2008

Dnr: 125/816/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. Byggfundus AB 556138-6813

 2. Viktor Hanson AB 556193-2905

 3. Karlsson Pilegård Snickeri & Byggservice AB 556661-4995

 4. T 23 Construction 470930-0133

 5. PEHAB Bygg & Golv AB 556290-4002

 6. Heving & Hägglund AB 556521-9226

 7. Mälarsanering Sverige AB 556086-6534

 8. Sh Bygg, sten & anläggning AB 556051-9232

antages som ramavtalspartners avseende mindre byggtekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt

upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 36 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-19.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§17 Tilldelningsbeslut avseende el-tekniska arbeten 2007-2008

Dnr: 125/820/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. Odells Elservice AB 556469-2431

 2. Globen El i Stockholm AB 556315-5273

 3. S.G. Westin Elcenter AB 556661-4995

 4. Ohmegi Elektro AB 556234-6071

 5. Stockholms El-Team AB 556228-3902

 6. LPV Process El & Evenemangsteknik AB 556521-9226

antages som ramavtalspartners avseende mindre el-tekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 15 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-12-20.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§18 Tilldelningsbeslut avseende rörtekniska arbeten 2007-2008

Dnr: 125/882/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. Klimatrör i Stockholm AB 556295-9089

 2. Samson Rör AB 556090-3854

 3. S&A Söberg Rör AB 556661-4995

För jour Klimatrör i Stockholm AB

antages som ramavtalspartners avseende mindre rörtekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 6 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-09.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§19 Tilldelningsbeslut avseende ventilationstekniska arbeten 2007-2008

Dnr: 125/888/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. AB Vento AB 556067-0217

 2. Stockholms Industriassistans AB 556662-3459

 3. Indoor Service AB 556661-4995

antages som ramavtalspartners avseende mindre ventilationstekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per

tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 6 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-10.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§20 Tilldelningsbeslut avseende kyltekniska arbeten 2007-2008.

Dnr: 125/879/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. Refrigeration Technology of Scandinavia AB 556569-7744

 2. Teknokyl Industrier AB 556124-7122

 3. Kylinstallationer Franck AB 556461-5705

 4. Indoor Service AB 556396-5911

antages som ramavtalspartners avseende mindre kyltekniska arbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 3 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-12.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§21 Tilldelningsbeslut avseende klottersanering 2007-2008

Dnr: 125/941/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. Industrimålning i Stockholm AB 556547-1694

 2. Gröndals Gatu- och Fasad AB 556233-1552

 3. Liselotte Lööf AB 556423-0125

 4. All Remove Sweden AB 556623-1212

 5. Bomells Bygg-sanering och Transport 490914-1139

antages som ramavtalspartners avseende klottersanering inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 6 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-12.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§22 Tilldelningsbeslut avseende mark- och anläggningsarbeten 2007-2008.

Dnr: 125/876/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte


Idrottsnämnden beslöt

 1. Följande: 1. KPK Entreprenader AB 556117-7238

 2. BVP Mark & Fastighetsvård i Haninge AB 556484-3802

 3. AB Frijo 556046-8638

 4. Stockholm Entreprenad AB 556569-4386

antages som ramavtalspartners avseende mindre mark- och anläggningsarbeten inom investerings- och underhållsprogrammen upp till tio prisbasbelopp per tillfälle, samt upp till fem prisbasbelopp i övriga fall, under perioden 2007-01-01 – 2008-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Den beräknade volymen för perioden, med optionsår, är 3 milj. SEK exkl. moms.

2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-12.

Förvaltningens förslag till beslut,

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§23 Överbyggnad av Zinkensdamms ishall

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) Ulf Fridebäck (fp) och Daniele Fava (fp)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Zinkensdamms ishall uppfyller idag inte kraven att vara en inomhusarena då väggarna är borttagna. Vi vet att issituationen på Söder är akut. Nu förekommer uppgifter om att det går att relativt enkelt och till en kostnad av en miljon skulle gå att bygga om Zinkensdamms ishall till en inomhusishall igen.

Detta förfaller vara ett attraktivt alternativ i väntan på en mera långsiktig ishallslösning på Södermalm. Vi vill att förvaltningen återkommer med en redovisning för om dessa uppgifter ar korrekta.