Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-06-19

Sammanträde 2007-06-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382 Läs mer... E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förvaltningschefens semester

7 Remiss av motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla

8 Remissvar avseende ”Hemställan om reducering av arenataxan på Johanneshovs Isstadion för Hammarby IF ishockeyförening”

9 Stadsrevisionens årsrapport 2006 för idrottsnämnden

10 Svar till JO angående utlämnande av handlingar om upphandlingen av af Chapman

11 Förslag till svar på skrivelse från Medhi Oguzsoy (v) om kostnad för upphandlingsprocessen utifrån idrottsnämndens aktivitetsplan för verksamhetsupphandling

12 Remiss avseende förslag till detaljplan för Kristinebergsmotet (trafikplats Lindhagensplan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen,

13 Remiss avseende förslag till samrådshandling, 2007-05-14, för Karolinska - Norra Station

14 Idrottsnämndens anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 §§ 5-6 Kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar

15 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

16 Anmälan av beslut om ställföreträdare med befogenhet att på idrottsnämndens vägnar begära utbetalning av pengar.

17 Månadsrapport maj

18 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

19 Upplåtelse av Tallkrogens bollplan under 2008 till SL som depå -och omlastningsområde vid samordnad upprustning av Tunnelbanenätet Skärmarbrink-Farsta strand.

20 Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram.

21 Ågesta ridanläggning, information om läget.

22 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

23 Tilldelningsbeslut angående återuppbyggnad av Zinkensdamms ishall

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)
Mötesinformation

Justerat : 2007 - 06 - 20
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Jari Visshed

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp), ordförande
Jari Visshed (s), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Anders Hellström (m)
Ariane Bucquet (m)
Andreas Sturesson (kd)
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Fredrika Bernadotte (m)
Joar Horn (m)
Ulrika Jonasson (m)
Barry Andersson (s)
Malin Romlin (s)
Åsa Hagelbäck (v)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Thomas Wiklund (SKTF)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Margareta Östrand avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån, Marina Högland informationssekreterare samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Erik Jennische, borgarrådssekreterare
Peter Ahlström, biträdande borgarrådssekreterare

§98 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§99 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 5/2007 från nämndens sammanträde 2007-05-15, som justerats 2007-05-29

§100 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§101 Röstgranskning

Ersättarna Jakob Pawlak (m), Björn Begner (m) och Jennie Åkerlind (s) hade förhinder att närvara.

§102 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2007-05-03 – 2007-06-07.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 4; 2007-05-08

c) Revisionsberättelse för FoC- Farsta med anledning av stadens borgensåtagande

d) Inbjudan till halvdagsseminarium från Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer

e) Skrivelse från Enskede IK angående avstängning av Tallkrogens BP

f) Broschyr om Stockholms nya groddammar

§103 Förvaltningschefens semester

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningschefens ansökan om semester

Ärendet

Förvaltningschef Inger Båvner ansöker om semester för tiden 9 juli till 12 augusti 2007. Under semestern är följande personer tillförordnade:

9 juli till 22 juli Biträdande förvaltningschef Kjell Olofsson

23 juli till 12 augusti Avdelningschef Anders Berlin

§104 Remiss av motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla

Dnr: 015/416/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-25. En motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats (bollplan) i Akalla har översänts till förvaltningen för yttrande. Motionären Mirja Räihä Järvinen (s) föreslår att Stenhagens idrottsplats (bollplan) i Akalla byggs om till en idrottsplats med en rundbana för friidrott.

Kommunfullmäktige behandlade i juni 2004 en motion (2001:68) av Börje Vestlund (s) avseende anläggande av en friidrottsanläggning på Stenhagens bollplan. Kommunfullmäktige ansåg att anläggande av en friidrottsanläggning på bollplan som mindre lämpligt. Detta på grund av att en friidrottsanläggning inte kan inrymmas inom området mellan Porkalagatan och Akallalänken på grund av intilliggande luftburna kraftledningar som löper parallellt med Akallalänken och i anslutning till bollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på remissen avseende motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jari Visshed (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§105 Remissvar avseende ”Hemställan om reducering av arenataxan på Johanneshovs Isstadion för Hammarby IF ishockeyförening”

Dnr: 015/417/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen om Hemställan om reduceringav arenataxan på Johanneshovs Isstadion för Hammarby IF Ishockeyförening.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-28.

Hammarby IF Ishockeyförening har i ett brev till kommunstyrelsen hemställt om reducering av arenataxan på Johanneshovs isstadion. Ärendet har remitterats till idrottsnämnden och Stadshus AB (Globen) för yttrande senast den 15 juni 2007.

I brevet till kommunstyrelsen beskriver föreningen bland annat att den ekonomiska situationen kraftigt har försämrats efter att ha omvandlats från ett kommersiellt aktiebolag med amerikanska investerare till en normal ideell förening. Enligt föreningen pågår arbetet med att försöka få föreningens ekonomi i balans. Föreningen uppger att deras arenakostnad är landets högsta bland konkurrerande föreningar i de två högsta divisionerna. Föreningen har även jämfört sig med Hammarby IF bandy som trots att de spelar i högsta divisionen har hälften av ishockeyns arenakostnader. Med detta som underlag framför Hammarby IF ishockeyförening önskemål om en reducering av arenataxan med 50 %.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Medhi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna förvaltningens förslag
 2. ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka alternativ till arenor för matchspel som finns för Hammarby IF Ishockeyförening under säsongen 2007/2008
 3. därutöver anföra följande:

Utifrån det brev som Hammarby IF ishockeyförening har inkommit med till kommunstyrelsen, finner vi det nödvändigt att se över och redovisa vilka alternativ som finns för föreningen att förlägga sina matcher i en annan arena än Johanneshovs Isstadion. En arena anpassad till föreningens behov möjliggör också en minskning av kostnaden för föreningens matchspel.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Medhi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§106 Stadsrevisionens årsrapport 2006 för idrottsnämnden

Dnr: 124/380/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som yttrande över revisionens årsrapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-16. I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av idrottsnämndens verksamhet avseende år 2006. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, - nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten, - nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper.

Revisionskontoret har även följt upp nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter. Uppföljningen redovisas under berört avsnitt i årsrapporten. Resultatet av uppföljningen har vägts in i den samlade bedömningen. Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. Med hänvisning till de brister som redovisas i årsrapporten, bl.a. avseende prognossäkerheten och miljöarbetet, önskar revisorerna få veta vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att styrning, uppföljning och kontroll ska bli tillfredsställande.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrottsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m), Andreas Sturesson (kd) och Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Stadsrevisionen pekar i sin rapport på brister i idrottsnämndens miljöarbete. Vi kommer utifrån revisionens synpunkter att fördjupa uppföljningsarbetet för att få en bättre överblick över vår miljöpåverkan. Det görs just nu flera stora investeringar i modern, miljövänlig teknik inom idrottssektorn i staden. Hovet och Åkeshovshallen utrustas med solceller, flera skolidrottshallar byggs om för cirka 70 miljoner kronor. Det skapar renare, säkrare och mer energieffektiva anläggningar.


Fler underhållsåtgärder för att minska energiförbrukningen kommer att lanseras successivt under mandatperioden. En energislukande verksamhet som idrotten måste alltid vara aktiv för att agera energieffektivt.

§107 Svar till JO angående utlämnande av handlingar om upphandlingen av af Chapman

Dnr: 125/447/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens redovisning och förslag i detta tjänsteutlåtande och överlämna utlåtandet som remissvar till JO;

 1. förklara denna punkt för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-01. GV Varv AB begärde vid ett personligt besök 19 mars 2007 hos förvaltningen att få ta del av samtlig korrespondens mellan idrottsförvaltningen/Stockholms stad och Wårö Stål AB, bl.a. parternas avtal samt ”övriga handlingar i ärendet rörande upprustningen och ombyggnaden av fullriggaren af Chapman.”

Det efterfrågade materialet rörande upprustning av fartyget är synnerligen omfattande och omspänner åtskilliga år. Det överenskoms därför att GV Varv AB skulle återkomma med en skriftlig precisering över vilka handlingar som åsyftades, varefter förvaltningen skulle sammanställa de handlingar som kunde lämnas ut i en pärm och överlämna denna till GV Varv AB. Det efterfrågade avtalet (upphandlingskontraktet) översändes till GV Varv AB 29 mars 2007. I ett följebrev meddelade förvaltningen att några ytterligare allmänna handlingar i ärendet, d.v.s. rörande just det nu aktuella upprustningsarbetet, inte fanns.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§108 Förslag till svar på skrivelse från Medhi Oguzsoy (v) om kostnad för upphandlingsprocessen utifrån idrottsnämndens aktivitetsplan för verksamhetsupphandling

Dnr: 101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till svar på skrivelse från från Medhi Oguzsoy (v) om kostnad för upphandlingsprocessen

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-20.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 15 maj 2007 lämnades en skrivelse till nämnden från Mehdi Oguzsoy (v) där det önskas en redogörelse till idrottsnämnden sammanträde den 19 juni 2007 om vad upphandlingsprocessen hitintills har kostat.

En utvärdering av verksamhetsupphandlingen kommer att göras årligen i samband med bokslut. Det är svårt för förvaltningen i dagsläget räkna fram en nettokostnad för verksamhetsupphandlingen då resultatet av upphandlingen ännu inte kan överblickas. Verksamhetsupphandlingen har i dagsläget kunnat inrymmas i den befintliga personalstyrkan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Medhi Oguzsoy (v) och vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. återremittera förvaltningens förslag till svar på skrivelse från Mehdi Oguzsoy (v) om kostnad för upphandlingsprocessen
 2. samt därutöver anföra följande:

Det är glädjande att förvaltningschefens stab och förvaltningens beställargrupp på ett skyndsamt sätt lämnat ett förslag till svar på skrivelsen. Att tidplanen för nämndens behandling av verksamhetsupphandling förskjutits är emellertid inget argument för att inte redan nu presentera en preliminär utvärdering, Förvaltningen anger i sitt förslag till svar att verksamhetsupphandlingen hittills har kunnat rymmas i den befintliga personalstyrkan. Samtidigt sägs att beställargruppen sett till att ta in externa upphandlingsexperter. Det framgår inte i förslaget till svar hur många dessa är, i vilka företag de är verksamma i eller vad kostnaden har uppgått till. Direkt berörda i upphandlingsupphandlingen är även personal från personal- och ekonomienheten. I ljuset av att ca 700-800 personer har sagts upp eller omplacerats vid stadsledningskontoret - med en orimlig dränering av administrativ personal som följd - är det en uppenbar risk att den kvarvarande personalen vid enheten kommer få en mängd nya arbetsuppgifter. Detta är naturligtvis inte bra.

Enligt den nya kommunikationsplanen ska information föras ut till alla personalgrupper, förtroendevalda, intressenter, brukare och allmänheten.


Vi har svårt att se varför inte en redogörelse kan lämnas om exempelvis antalet träffar eller en redovisning av kostnaden för den informationsbroschyr som skickats hem till all personal.

Beslutsgång

Efter att idrottsnämnden beslutat att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde beslöt idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Medhi Oguzsoy (v) och vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§109 Remiss avseende förslag till detaljplan för Kristinebergsmotet (trafikplats Lindhagensplan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen,

Dnr: 311/419/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-22.

Kommunfullmäktige har pekat ut Nordvästra Kungsholmen som ett av Stockholms stadsutvecklingsområden. Planeringen för områdets bebyggelseutveckling har pågått i flera år. Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör ombyggnad av Kristinebergsmotet. Förslaget innebär i huvudsak att den nuvarande trafikplatsen ersätts med en mindre trafikplats, vilken till största delen placeras under Essingeledens bro. Ombyggnadsförslaget berör Essingeleden (väg E4/E20). Genom förslaget frigörs mark för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden. Denna framtida bebyggelse ingår inte i detta planförslag.

Förvaltningen har inget att erinra mot föreliggande detaljplaneförslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Medhi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. återremittera ärendet till Kungsholmens stadsdelsnämnd för yttrande
 2. samt därutöver anföra följande:

Den nya trafikplatsen dimensioneras för en kraftigt ökad biltrafik. Tyvärr kommer det nog att bli så med nuvarande majoritet som med ett ökat antal parkeringsplatser, generösare avdrag för kommande trängselskatt och alltför svag satsning på kollektivtrafik skapar kraftfulla incitament för bilåkning.


Sammantaget skapas en ohållbar miljösituation på Nordvästra Kungsholmen för kommande generationer. Det bästa vore självklart att lägga Essingeleden i en tunnel. Andra problem som Vänsterpartiet i sammanhanget vill påtala är för det första att ett antal ekar påverkas. Vad detta innebär framgår inte. För det andra kommer den nya rampen att passera bara tre meter från ett befintligt bostadshus, med allt vad det innebar av buller, avgaser och otrivsel för de som bor där. För det tredje kommer rampen för gående och cyklister att brista i säkerhet, tillgänglighet och trygghet. Detta är särskilt allvarligt eftersom den ska fungera som skolväg för många barn. Sammantaget innebar detta att det är ytterst beklagligt att det här förslaget inte skickats på remiss till Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Medhi Oguzsoy (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§110 Remiss avseende förslag till samrådshandling, 2007-05-14, för Karolinska - Norra Station

Dnr: 311/406/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-29.

Stockholms stad och Solna stad genomförde under våren 2005 ett gemensamt samråd om rapporten ”Norra Stations-, KI- och KS-området – Stadsutveckling i gränslandet mellan Stockholm och Solna”. Samrådsförslaget behandlades av idrottsnämnden 2005-04-19.

Efter samrådet beslutade städerna att gemensamt upprätta en fördjupning av översiktsplanerna för Karolinska – Norra Station (FÖP). Ett planförslag har nu tagits fram av stadsbyggnadskontoret i Stockholm och stadsbyggnadsförvaltningen i Solna.

Exploateringen av Norra Station innebär även behov av utbyggd service och bland annat ett flertal förskolor, en eller flera skolor med integrerad fritidsverksamhet samt idrottsanläggning. En idrottspark föreslås till den östra delen av planområdet och med lokalisering på den före detta bensinstationstomten vid Norrtull i anslutning till Wenner-Gren Center. Idrottsparken kan delvis underbyggas med en inomhusanläggning. Förvaltningen ser det som mycket positivt att det redan i planeringsstadiet av nya exploateringsområden föreslås nya ytor för idrottsverksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§111 Idrottsnämndens anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 §§ 5-6 Kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar

Dnr: 101/447/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. att idrottsnämnden godkänner föreslagen anvisning till kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar (attestinstruktion).

 1. att tillställa nämndens revisorer instruktionen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-24.

Staden har infört ett nytt ekonomisystem som samtliga förvaltningar använder fr.o.m. 2006. Kommunfullmäktige beslutade med anledning av detta i budget 2006 om revidering av vissa paragrafer rörande bl.a. kontroll, attest och utbetalning i stadens regler för ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsen fattade i juni 2006 beslut om anvisningar till dessa paragrafer.

Idrottsnämnden fastställde 1999-04-22 ”Instruktion för attest och utanordning för idrottsnämnden”. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden fastställer ny attestinstruktion enligt bilaga. Föreslagna instruktioner består av kommunstyrelsens anvisningar med tillägg av vissa förtydliganden för idrottsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§112 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

Dnr: 101/463/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. fr.o.m. 2007-01-01 ge förvaltningschef Inger Båvner befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-15.

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6§ skall nämnden utse en person med befogenhet att på nämndens vägnar besluta om utbetalning av pengar. Som regel ger nämnden denna befogenhet till förvaltningschefen. Person med rätt att begära utbetalning av pengar skall innan sådan begäran säkerställa att nödvändiga kontroller har skett av behöriga personer (behörighetskontroll).

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§113 Anmälan av beslut om ställföreträdare med befogenhet att på idrottsnämndens vägnar begära utbetalning av pengar.

Dnr: 101/463/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Godkänna redovisat delegationsbeslut

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade delegationsbeslut enligt anmälan daterat 2007-05-15. Förvaltningschefen beslutar enligt delegation att som sina ställföreträdare med befogenhet

att på idrottsnämndens vägnar begära utbetalning av pengar utse:

administrativa chefen Margareta Östrand (fr.o.m. 2007-06-01), controller Ingrid Widegren, controller Lars Westerlund och controller Bo Andersson (fr.o.m. 2007-01-01) samt controller Susanne Olsson (fr.o.m. 2007-09-01).

§114 Månadsrapport maj

Dnr: 101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna denna uppföljning av ekonomi och verksamhet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-23.


Totalt redovisas ingen nettoavvikelse av driftbudget, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 med 1,4 mkr. Kostnader och intäkter beräknas öka med 7,8 mkr jämfört med justerad budget, d.v.s. en ökning utöver den som beräknades i tertialrapport 1. Beräknat överskott inom administrativa avdelningen, drift av Skanstullshallen samt ofördelade medel som omdisponerats från idrottsdriften med anledning av ökade entréintäkter och planhyror medger en ökning av kostnaderna för fastighetsunderhåll.

Prognosen för investeringar har reviderats jämfört med tertialrapporten och uppgår nu till totalt 399,3 mkr inklusive förvärvet av skolidrottshallarna om 112,7 mkr. Prognosen innebär ett underskott jämfört med budget om 83,8 mkr inklusive förvärvet. Exklusive förvärvet beräknas ett överskott om 28,9 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§115 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

§116 Upplåtelse av Tallkrogens bollplan under 2008 till SL som depå- och omlastningsområde vid samordnad upprustning av Tunnelbanenätet Skärmarbrink-Farsta strand.

Dnr: 322/484/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Upplåta Tallkrogens bollplan under 2008 till SL som depå– och omlastningsområde för samordnad upprustning av Tunnelbanenätet mellan Skärmarbrink och Farsta strand

 1. Hyran för området får användas till att skapa bästa förutsättningar för en evakuering av berörda verksamheter

 1. SL efter avslutad upplåtelsetid åläggs att återställa Tallkrogens bollplan i ett användbart skick

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-12.


Konsultföretaget Grontmij som arbetar på uppdrag av SL har genomfört en förstudie utmed hela den aktuella bansträckningen som gav vid handen att Tallkrogens bollplan var en strategisk yta för entreprenadens genomförande. Grontmij har därefter i februari kontaktat idrottsförvaltningen för att efterhöra möjligheterna att under knappt 1 år få disponera bollplanen som depå- och omlastningsområde.

Förvaltningen gör bedömningen att samhällsnyttan med att rusta upp Tunnelbanenätet mellan Skärmarbrink och Farsta strand är så stor att fotbollsverksamheten som normalt pågår på Tallkrogens bollplan måste evakueras, även om det är olyckligt att idrotten kommer i kläm.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§117 Upprustning av lokaler och verksamhetsutrustning i f.d. skolidrottshallar

Dnr: 411/336/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna denna redovisning

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-12.

Idrottsförvaltningen har under året, efter beslut i kommunfullmäktige, övertagit ägande och driftansvar för ett flertal friliggande f d skolidrottsanläggningar från skolfastighetsbolaget SISAB (anläggningarna listas nedan). Ett flertal av dessa har visat sig vara i relativt dåligt skick vad gäller såväl själva byggnaden inklusive tak, tekniska installationer . Befintlig verksamhetsutrustning i verksamhetslokalerna är också bristfällig och i dåligt skick. Förvaltningens ambition är att ”lyfta upp” dessa anläggningar till samma standard som förvaltningens övriga utbud av verksamhetslokaler.

Åtgärderna kommer fortlöpande att beställas inom ramen för gällande delegationsordning vad gäller upphandling. Förvaltningschefen kan beställa inom ramen 5 Mkr och fastighetsavdelningens chef inom ramen för 2 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§118 Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram.

Dnr: 125/313/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-07.

Idrottsnämnden fattade den 16 maj 2006 genomförandebeslut om att bygga Hjulstahallen, en fullstor idrottshall invid Hjulstaskolan, till en beräknad kostnad om 41,5 mnkr, efter att kommunstyrelsens ekonomiutskott uppmanat nämnden att utreda frågan i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden hade tidigare hemställt om att få bygga en mindre hall vid skolan. Kommunstyrelsen godkände genomförandebeslutet den 14 juni 2006.

Under senhösten 2006 avbröt idrottsförvaltningen en påbörjad upphandling av projektet, då läget på byggmarknaden och en analys av inkommande anbud medförde att kostnaderna väsentligt skulle överstiga kalky­lerna. Det anbud som inkommit angav en kostnad som översteg kommun­styrelsens genomförandebeslut med mer än 50 %. Efter redovisning av detta i tertial­rapport 2-2006 utgick finansieringen ur fullmäktiges beslut om budget 2007, i avvaktan på en reviderad tidplan.

Projektet saknar idag helt finansiering, och läget redovisades för idrottsnämnden den 23 januari 2007. Idrottsförvaltningen har nu genomfört en förnyad förfrågan och genomgång av orsakerna till de höga kostnaderna i inkomna anbud. Förvaltningens bedömning är att den samlade projektkostnaden behöver revideras till ca 65 mnkr i dagens kostnadsläge.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden hemställer om kommunstyrelsens godkännande av projektet Hjulstahallen med en ny projektkostnad om 65 mnkr.
 2. Idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad investeringsbudget för Hjulstahallen med 65 mnkr.
 3. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om godkännande och utökad investeringsbudget genomföra nybyggnad av Hjulstahallen.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§119 Ågesta ridanläggning, information om läget.

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Med anledning av en fråga från Anders Hellström (m) vid nämnden den 15 maj 2007 om Ågesta ridanläggning redovisade Lennart Andreasson om de kontakter förvaltningen haft med fastighetskontoret om att överlåta Ågesta ridanläggningen till idrottsförvaltningen. Fastighetskontoret är ägare av ridanläggningen och fastigheten. Förvaltningen har framfört att vid ett övertagande kommer förvaltningen att ha likvärdiga principer för uthyrning som för de ridhus förvaltningen äger, vilket bl.a. innebär en begränsning av antalet installade privathästar. Övriga problem som uppstår vid ett eventuellt övertagande är att hyresavtalen för vissa byggnader upphör vid olika tidpunkter och att Stockholms idrottsförvaltning inte själklart skall ta ansvar för verksamheten där en betydande del av besökarna kommer från andra kommuner.

§120 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Åke Roxberger informerade om de problem som uppstått vid förvaltningens fiskeanläggning vid Gålö. Fiskeodlingen har drabbats av ett elakt virus och Jordbruksverket har beslutat att den fisk som finns i anläggningen måste avlivas och destrueras, dessutom måste alla redskap och båtar desinficeras. Detta avbräck kommer att påverka fiskeverksamheten under 2009 och 2010 och förvaltningen undersöker om det finns andra möjligheter att få fram fiskyngel för utplantering tills verksamheten kan återupptas vid Gålö.

b) Inger Båvner redovisade att Stadsrevisionen vid en träff med förvaltningen framfört att de förtroendevalda revisorerna önskar besöka idrottsnämndens sammanträde. Kontakt kommer att tas från revisorernas sida med nämndens presidium.

c) Lennart Andreasson redovisade att trots de förseningar som skett vid upprustningen av Grimsta IP kommer invigning att kunna ske som planerat den 1 juli i samband med matchen BP – GAIS.

d) Anders Berlin redovisade om den olycka som skedde den 10 juni då två luftballonger nödlandade på Kärrtorps IP. Nödlandningen medförde bl.a. skador på belysningsmaster och staket. Händelsen har polisanmälts och diskussioner pågår i försäkringsfrågan.

e) Nämnden beslöt genomföra en konferens den 13 och 14 september 2007. Konferensen börjar med en rundtur till idrottsanläggningar i söderort och därefter övernattning och överläggningar påföljande dag.


Ärenden utan personalrepresentation

§121 Tilldelningsbeslut angående återuppbyggnad av Zinkensdamms ishall

Dnr: 125/404/07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner genomförande av ny överbyggnad av Zinkensdamms is­hall till en kostnad om ca 7 mnkr.

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av PEAB Sverige AB på 5 420 000 kronor exkl moms för uppförande av ny överbyggnad av Zinkensdamms ishall.

 2. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-05.

Idrottsnämnden har vid flera tillfällen behandlat frågan om Zinkensdamms ishall, senast vid sammanträdet den 13 februari 2007. Då beslöts bland annat att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med en överbyggnad av Zinkensdamms ishall. Bakgrunden är i korthet att väggarna i den befintliga hallen rivits efter akuta problem med fukt- och mögelangrepp, i dagsläget finns endast kvar den bärande stålstommen och yttertaket. Den ursprungliga hallen uppfördes 1986 som ett provisorium under tiden Globen byggdes. Hallen kompletterades i början av 1990-talet med isolering.Projektet innebär att ishallen förses med nya isolerade väggar utförda som prefabricerade byggelement i plåt. Ett nytt varmförråd uppförs och hallen kompletteras med en ny entré­sluss. En ny avfukt­ningsanläggning och ny belysning installeras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut.

§122 Inventering av båtuppställningsplatser mm för tillfilliga spontanidrottslösningar.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Effektiv markanvändning är en nyckelfråga i all stadsplanering. Hur använder vi stadens begränsade markresurser så effektivt som möjligt för att skapa en stad där Stockholmarna kan bo, arbeta och trivas?

Ytor för barn och ungdomar att aktivera sig utan att delta i organiserad föreningsverksamhet är viktigt för att främja behovet av rörelse i vardagen. Men det ar inte alltid den finaste anläggningen som lockar, utan den närmaste.

Vi vill underlätta vardagsmotion för alla Stockholmare. Därför lägger vi ett uppdrag till förvaltningen att inventera båtuppställningsplatserna i staden för att ta reda på om vi med små medel kan förstärka spontanidrottsutbudet. Båtplatserna används främst under vinterhalvåret och står tomma och ensliga i vattennära lägen utan att kunna användas till något annat än förråd och förvaring. Detta är slöseri med viktiga markresurser. Förvaltningens inventering bör naturligtvis göras i samråd med inblandade båtklubbar.

I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna att göra samma insatser på Årstalänken under den period som det planläggs för kommande nybyggnation. Årstafältet är ett område under förändring. Men förändringen kommer att ta tid. Boende i området har uttryckt sin oro för barnens sysselsättningsmöjligheter. Det finns anledning att förstärka insatserna för barn och ungdomars möjligheter att spontanidrotta. Det ar ett betydligt smakfullare alternativ än att området förfaller och blir utsatt för skadegörelse. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av lämpliga ytor för tillfälliga spontanidrottslösningar

§123 Säkerheten på Gubbängens speedwaybana.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Speedwaysporten drabbades nyligen av ännu en svår olycka. Denna gång med dödlig utgång. Vi ser nu hur föreningarna återigen diskuterar olika åtgärder för att minska olycksriskerna. Staden behöver vara en aktiv part i den diskussionen. Om det finns åtgärder som kan utföras inom gällande uppdrag är det givetvis viktigare att de utförs först och rapporteras till nämnden sedan.

§124 Erfarenheter från rådslaget: Stärk föreningarnas ekonomi och deltagande.

Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

En av grunderna för ett fritt och demokratiskt samhälle är att medborgarna har rätt och möjlighet att själva organisera sig för sina intressen, alldeles oavsett om detta är idrott, kultur, politik, fritidsverksamhet eller något annat. Ett brett, pluralistiskt och självständigt civilt samhälle är grunden som en modern demokrati vilar på.

Stockholms idrottsliv vilar idag på ideella krafter. Medborgarnas engagemang för sina idrotter och föreningar är den viktigaste förutsättningen för såväl den breda motionsidrotten som elitsatsningarna. Idrottslivet är dessutom en av de främsta källorna till folkhälsa och en allt större tillväxtsektor för Stockholms ekonomi. Fler stockholmare ska komma i rörelse. Barn som tidigt etablerar rutiner för kontinuerligt idrottande ökar möjligheten till god hälsa hela livet. Av dessa anledningar är det stadens ambition att bidra med bästa möjliga förutsättningar för idrottsrörelsen i form av investeringar i anläggningar och ekonomiskt stöd till föreningarna.

Vissa idrottsföreningar i Stockholm har dock problem med sin ekonomi. Låga egna intäkter och få utvecklingsmöjligheter gör att de blir beroende av offentligt stöd och därmed förlorar i livskraft och självständighet. För att Stockholmsidrotten ska hänga med i utvecklingen och vara en pådrivande kraft för goda elitsatsningar och ökat folkrörelse- och folkhälsoengagemang, måste förutsättningarna för idrottsföreningarna att starka sin verksamhet och ekonomi förbättras.

När idrottsnämnden i slutet av maj bjöd in representanter för Stockholms alla specialidrottsförbund till rådslag för att diskutera nämndens investeringsplan diskuterades denna och flera andra viktiga frågor. I denna skrivelse finns ett urval av de förslag och idéer som diskuterades vid mötet.

Många idrottsföreningar har dessutom omfattande internationella nätverk inom sina respektive idrotter. Dessa nätverk är en stor resurs för ungdomarna som idrottar. Däremot saknar föreningarna ofta förutsättningar att omsatta sina kunskaper till något positivt för medlemmarna. Inom EUs olika stödformer finns det omfattande program för ungdomsutbyten inom idrott och fritidsverksamhet. Kunskapen om hur man söker projektbidrag från EU är dock begränsad, och ansökningsförfarandet är komplicerat för föreningar med små administrativa resurser. Dessutom kravs ofta egenfinansiering av en viss andel av projektbudgeten.

Målet med denna skrivelse är att sätta igång arbetet med att finna nya åtgärder som gör det möjligt för idrottsföreningarna i Stockholm att stärka sin ekonomiska självständighet och bärkraft, och finna former för att investeringsresurserna används så effektivt som möjligt. Idrottsförvaltningen bör undersöka förutsättningarna för exempelvis följande åtgärder:

 • De ekonomiska kringverksamheterna som finns på anläggningar och arenor drivs i första hand av de föreningar som nyttjar anläggningen. Förutsättningar för de ekonomiska kringverksamheterna och föreningarnas behov av klubblokaler bör finnas dessutom med redan i planeringsfasen för nya anläggningar och vid ombyggnation

 • Fler anläggningar drivs helt av de föreningar som använder dem. För att göra det lättare för dem som vill ta över driften av en anläggning, erbjuder förvaltningen en "one stop shop" där föreningar får hjälp med de formella stegen för övertagande av driften, och kunskap och erfarenheter om hur man får en fungerande ekonomi i en anläggning.

 • Förvaltningen identifierar vilka investeringar i anläggningar som bör göras i samverkan med kommuner i regionen. Samverkan är nödvändigt när underlaget för de enskilda idrotterna är för litet, eller marken i Stockholm inte räcker till.

 • Större idrottsinvesteringar görs i form av "idrottscentrum" där flera olika idrotter och föreningar finns på en och samma anläggning.

 • Förvaltningen har en strategi för hur Stockholms föreningsliv bättre kan ta del av projektbidrag från EU. Föreningar som får projekt beviljade garanteras stöd till egeninsatsen från idrottsnämnden.

§125 Avslutning

Ordförande Madeleine Sjöstedt framförde ett tack till nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete och önskade alla en god sommar med många trevliga idrottsupplevelser. Vice ordförande Jari Visshed önskade ordföranden detsamma.