Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2007-09-18

Sammanträde 2007-09-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382 Läs mer... E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Remiss av motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla

7 Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram.

8 2007 års Ungdomsledarstipendium

9 Remiss - förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa

10 Svar på remiss om ”Projektet att revidera miljöprogrammet och ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholms stad som ska gälla från 2007- KS Dnr 020-1753/2005

12 Svar på remiss om begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971 Grimsta ishallsallians

13 Remiss avseende förslag till detaljplan för ny ridanläggning i Sätraskogen, del av 2:1, inom stadsdelen Sätra, S-Dp 2002-00666-54.

14 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

15 Skrivelse från Spårvägens GoIF angående sporthall i Brännkyrka, SL Sporthall och framtiden

16 Förslag till långsiktig investeringsplanering

18 Justering av allmänhetens tider på vissa isrinkar

19 Genomförandebeslut om etapp 1 i upprustning av f.d. skolidrottshallar.

20 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsplan på Gröndals bollplan

21 Hammarbyhöjdens IP, genomförandebeslut om uppförande av ny omklädningsbyggnad och förråd.

22 Rapport om bränder vid Idrottsnämndens anläggningar under sommaren 2007

23 Program avseende uppförande av idrottshallar mm inom Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

24 Rapport om verksamhetsupphandlingen

25 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

26 Tilldelningsbeslut om ny konstgräsfotbollsplan på Mälarhöjdens IP

Mötesinformation

Justerat : 2007 – 10 - 01
Madeleine Sjöstedt
Bo Olsson, Sekreterare
Jari Visshed

Ledamöter:
Madeleine Sjöstedt (fp), ordförande
Jari Visshed (s), vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Billy Östh (m)
Ariane Bucquet (m)
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Else Lundin (mp)

Ersättare:
Daniele Fava (fp)
Jakob Pawlak (m), tjänstgörande
Fredrika Bernadotte (m) tjänstgörande
Björn Begner (m) (deltog ej vid behandlig av § 142)
Ulrika Jonasson (m)
Jennie Åkerlind (s)
Barry Andersson (s)
Malin Romlin (s)
Åsa Hagelbäck (v)
Axel Nekham (mp)

Personalrepresentanter:
Thomas Wiklund (SKTF)

Tjänstemän:
Inger Båvner förvaltningschef, Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Margareta Östrand avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsenheten, Marina Högland informationssekreterare samt Bo Olsson nämndsekreterare

Kultur- och idrottsroteln:
Erik Jennische, borgarrådssekreterare
Peter Ahlström, biträdande borgarrådssekreterare

§126 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag.

§127 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 6/2007 från nämndens sammanträde 2007-06-19, som justerats 2007-06-20

§128 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utsågs att justera dagens protokoll.

§129 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (m) och Andreas Sturesson (kd) samt ersättaren

Joar Horn (m) hade förhinder att närvara.

För Anders Hellström (m) tjänstgjorde Jakob Pawlak (m) och för Andreas Sturesson (kd) tjänstgjorde Fredrika Bernadotte (m).

§130 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2007-05-03 – 2007-06-07.

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 5; 2007-05-08

c) Inbjudan från Föreningen Nevo-Drom

d) PM om Tillstånd för allmän kameraövervakning på Stockholms stadion (Utdelades under mötet)


§131 Remiss av motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla

Dnr: 015/416/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen avseende motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats i Akalla överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-25. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2007-06-19.

En motion (2007:17) om Stenhagens idrottsplats (bollplan) i Akalla har översänts till förvaltningen för yttrande. Motionären Mirja Räihä Järvinen (s) föreslår att Stenhagens idrottsplats (bollplan) i Akalla byggs om till en idrottsplats med en rundbana för friidrott.

Kommunfullmäktige behandlade i juni 2004 en motion (2001:68) av Börje Vestlund (s) avseende anläggande av en friidrottsanläggning på Stenhagens bollplan. Kommunfullmäktige ansåg att anläggande av en friidrottsanläggning på bollplan som mindre lämpligt. Detta på grund av att en friidrottsanläggning inte kan inrymmas inom området mellan Porkalagatan och Akallalänken på grund av intilliggande luftburna kraftledningar som löper parallellt med Akallalänken och i anslutning till bollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag
 2. bifalla motionen därutöver anföra

Det är angeläget att Stenhagens bollplan snarast byggs om och upprustas. I samband med förändringarna av Kista gavs löften kring utbyggnaden av Stenhagens bollplan och dessa bör nu infrias. En fungerande idrottsanläggning i området är viktigt för att möjliggöra för ungdomar att tidigt utöva olika idrotter och en utveckling av ökade möjligheter till att utöva idrott kring Järvafältet är av största vikt för de barn och ungdomar som växer upp i området.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§132 Hjulstahallen, reviderat genomförandebeslut och begäran om utökad investeringsram.

Dnr: 125/313/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. hemställa om kommunstyrelsens godkännande av projektet Hjulstahallen med ny projektkostnad i enlighet med kommande budget for 2008

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om godkännande av investeringsbudgeten genomföra nybyggnad av Hjulstahallen

 1. i övrigt anföra

Projektet Hjulstahallen har dragit ut på tiden av olika anledningar. När det nu ska genomföras är det väsentligt att redan i budget avsätta tillräckligt med investeringsmedel för att möta de höjda kostnader som konjunkturen har medfört.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-06-07. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2007-06-19.

Idrottsnämnden fattade den 16 maj 2006 genomförandebeslut om att bygga Hjulstahallen, en fullstor idrottshall invid Hjulstaskolan, till en beräknad kostnad om 41,5 mnkr, efter att kommunstyrelsens ekonomiutskott uppmanat nämnden att utreda frågan i samråd med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Kommunstyrelsen godkände genomförandebeslutet den 14 juni 2006.

Under senhösten 2006 avbröt idrottsförvaltningen en påbörjad upphandling av projektet, då läget på byggmarknaden och en analys av inkommande anbud medförde att kostnaderna väsentligt skulle överstiga kalky­lerna. Efter redovisning av detta i tertial­rapport 2-2006 utgick finansieringen ur fullmäktiges beslut om budget 2007, i avvaktan på en reviderad tidplan.

Projektet saknar idag helt finansiering, och läget redovisades för idrottsnämnden den 23 januari 2007. Idrottsförvaltningen har nu genomfört en förnyad förfrågan och genomgång av orsakerna till de höga kostnaderna i inkomna anbud. Förvaltningens bedömning är att den samlade projektkostnaden behöver revideras till ca 65 mnkr i dagens kostnadsläge.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden hemställer om kommunstyrelsens godkännande av projektet Hjulstahallen med en ny projektkostnad om 65 mnkr.
 2. Idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad investeringsbudget för Hjulstahallen med 65 mnkr.
 3. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om godkännande och utökad investeringsbudget genomföra nybyggnad av Hjulstahallen.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) och vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§133 2007 års Ungdomsledarstipendium

Dnr:406/163/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna stipendiekommitténs förslag om föreslagna stipendiater

Ärendet

I ärendet förelåg ett tjänsteutlåtande från stipendiekommittén daterat 2007-08-20.

Idrottsnämnden beslöt vid möte 2007-03-13 att godkänna förvaltningens förslag om att utdela tretton stipendier om vardera 10 000 kronor. Tre av stipendierna skall särskilt riktas till ungdomsledare inom handikapprörelsen. En stipendiekommitté bestående av Madeleine Sjöstedt (fp) och Carin Jahn (s) från idrottsnämnden och Kristina Köhler från förvaltningen har handlagt ärendet.

Förslag till beslut

Stipendiekommittén har föreslagit följande stipendiater:

Yvonne Göransson Södermalms och Liljeholmens ungdoms- och sportskytteklubb

Anders Virtala Rågsveds IF

Hamma Yakobi Rinkeby-Tensta Internationella Fotbollsklubb

Meltem Demirel Rinkeby Internationella Boxningsklubb

Harry Jansson Rågsveds BK

Linda Krûger Teater Accént

Markus Happanen Stockholms Atletklubb

Kristin Arthur Älvsjö Scoutkår

Mattias Drotz Djurgårdens IF Bordtennisförening

Gloria Rodriguez Antawaria-Bolivia

Handikappstipendiater;

Christina Ljunggren Halliwick-klubben Doppingen, (delat stipendium 5 000 kr)

Lise-Lott Jansson Halliwick-klubben Doppingen ( ”-” ” )

Olle Lundgren IFAH Idrott för alla handikappade

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt stipendiekommitténs förslag till beslut

§134 Remiss - förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa

Dnr: 015/562/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen i rubricerat ärende

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-17.

Förvaltningen har den 16 augusti 2007 erhållit en remiss av förslag till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa för besvarande senast den 21 september 2007. På grund av den korta remisstiden har förvaltningen valt att lämna ett mycket koncentrerat utlåtande. Förslaget till nationell handlingsplan för barns miljörelaterade hälsa är framtaget av socialstyrelsen efter ett regeringsuppdrag 2005. Uppdraget har sin grund i Världshälsoorganisationens initiativ Children´s Eviromental Health Action Plans for Europe som tar fasta på miljörelaterad hälsa och riskfaktorer i barnens fysiska miljö.

Förslagets fokus ligger på barn- från det ofödda upp till de tidiga tonåren. Flera av förslagen berör dock både barn och unga. Som ung räknas man när man är mellan 13 och 25 år. Fyra målområden samt ett övergripande förslag om insatser för att förverkliga barns rättigheter tas upp. Det gäller 1. Rent dricksvatten och goda sanitära förhållanden 2. Främjande vardagsmiljöer, ökad fysisk aktivitet och skadeförebyggande arbetet 3. Frisk luft och minskad respiratorisk sjukdom 4. Minskade kemiska och fysikaliska miljörisker samt god arbetsmiljö.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§135 Svar på remiss om ”Projektet att revidera miljöprogrammet och ta fram ett nytt miljöprogram för Stockholms stad som ska gälla från 2007- KS Dnr 020-1753/2005

Dnr: 015/433/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på remissen om Stockholms miljöprogram 2007 -2010 till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-09.

Idrottsnämndens verksamheter berörs direkt eller indirekt av flera mål och indikatorer i Stockholms miljöprogram 2007-2010. Förvaltningen ser som helhet positivt på det nya programmet och föreslår att idrottsnämnden i stort tillstyrker förslaget.

Förslaget omfattar sex mål, nämligen Miljöeffektiva transporter, Giftfria varor och byggnader, Hållbar energianvändning, Hållbar användning av mark och vatten, Miljöeffektiv avfallshantering och Sund inomhusmiljö. Under varje delmål finns ett antal delmål med åtföljande indikatorer. Förvaltningen berörs av ca 14 indikatorer.

Målen i programmet är styrande för staden som helhet och vägledande för den enskilda nämnden och styrelsen. Alla verksamheter ska, med hänsyn till verksamheternas art och uppdrag, vidta åtgärder som leder mot målen.

Idrottsförvaltningen har tidigare haft en miljöplan i verksamhetsplanen, åtaganden för miljöområdet, gjort uppföljning i samband med tertialrapporter och rapporterat i verksamhetsberättelsen. Indikatorer har funnits för energi, farligt avfall, vattenförbrukning och fordonspark. Miljömålen och indikatorerna utifrån det nya miljöprogrammet kommer att läggas in i det webbaserade verksamhetsstödet för en integrerad ledning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. som svar på remissen om Stockholms miljöprogram 2007-2010 till kommunstyrelsen överlämna dess tjänsteutlåtande.

att därutöver besluta att komplettera detta svar med

 1. att förvaltningen systematiskt skall arbeta för miljöeffektiva resor och transporter

 2. att de anställda skall, då det anses rimligt, i första hand välja kollektiva resor i tjänsten.

 3. sitt de nya anläggningar som byggs skall planeras så att de går att nå med kollektivtrafik

samt föra en dialog med SL om att förlaga befintliga anläggningar i den mån de i dag inte har anslutningar.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) lämnade ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsförvaltningen har gett många bra svar på vad som redan sker inom verksamheterna på miljöområdet och vad som bör ske framöver. Men vi anser att ambitionsnivån bör höjas.

I fråga om giftfria varor kan man inte nöja sej med att konstatera att miljövänliga kemikalier inte alltid är lämpliga utan man bör då, gärna tillsammans med andra städers idrottsförvaltningar, aktivt söka efter produkter som varken skadar badvattenprocessen eller miljön.

I texten om hållbar energianvändning framgår inte om lågenergilampor används. Om så inte är fallet borde det genast införas. Det borde också vara möjligt att ta till vara den energi som alstras på gym, i maskiner som träningscyklar och löpband, och använda denna till uppvärmning och belysning av lokalen. Sådana forskningsprojekt finns och där skulle Stockholms stad enligt vår mening ligga i framkant.

Förvaltningen konstaterar att avfallshantering inte fungerar tillfredsställande då lokalerna inte är anpassade för sopsortering. Detta bör därför vara en självklarhet del då nya hallar byggs.

§136 Tertialrapport nr 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2007

Dnr: 101/398/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut

 1. Genom teknisk justering öka budgeten för kostnader och intäkter med 5 mkr till följd av ökad omslutning

 1. Hemställa om utökad investeringsram motsvarande beräknat underskott om 85,6 mkr för finansiering av förärv av skolidrottshallar samt Skärholmens sim- och idrottshall

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-10.

Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nollresultat efter resultatdispositioner. Överskott på grund av vakanser inom administrationen täcker ökade kostnader för konsultutredningar för bevarande av regionala idrottsanläggningar och ökade informationskostnader i samband med verksamhetsupphandlingen samt ökade kostnaden för teknisk tillsyn. En beräknad ökning av inomhusanläggningarnas intäkter täcker ett förväntat underskott inom utomhusidrotten bl.a. på grund av tillkommande kostnader i samband med allsvensk fotboll på Grimsta IP och ökad speedwayverksamhet på Gubbängens IP. Reserverade ofördelade medel för bl.a. drift av Skanstullshallen möjliggör en ökad satsning på fastighetsunderhåll under året.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna har fortsatt även under 2007. Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 2,0 miljoner, och målet att besöken skall ligga på minst samma nivå som 2006 beräknas i nuläget kunna uppnås.


Under sommaren genomfördes förutom allsvensk fotboll på Stadion och Grimsta IP även flera stora evenemang och konserter på bl.a. Stadion och Zinkensdamms IP.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om förvärv av elva skolidrottshallar från SISAB för 112,7 mkr samt förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall för 15,5 mkr. Enligt besluten skall förvärven kunna inrymmas inom förväntat överskott inom nämndens investeringsbudget under 2007. Även om förskjutningar beräknas medföra ett nettoöverskott för ordinarie investeringsverksamhet om 42,6 mkr så uppgår hela det beräknade underskottet för investeringsverksamheten till 85,6 mkr inklusive förvärven. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om utökad budgetram för att finansiera underskottet som uppstått genom de beslutade förvärven.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Renoveringen av af Chapman ligger på idrottsförvaltningens ansvar. Båten har ett riksintresse och angår därför hela staden och inte endast idrottsförvaltningen. I nuläget beräknas kostnaden överstiger den beslutade kostnadsramen vilket också noterats i DN:s artikel 070628. Detta belastar idrottsförvaltningens budget. För att detta inte skall inverka på investeringar inom idrotten och (men även) framtida anslag föreslår vi:

 1. renoveringskostnaderna av af Chapman specificeras i egen post i Kommunfullmäktiges budget till idrottsförvaltningen.
 2. varje kostnadsökning av renoveringen inte skall belasta idrottsförvaltningens budget utan att ytterligare medel tillförs från Kommunfullmäktige.
 3. i idrottsnämnden besluta att på sikt överföra af Chapman till annan lämplig huvudman.

Beslutsgång

Efter genomförd propositionsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (v) med instämmande av vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Högeralliansens iver att sälja ut och konkurrensutsätta idrottsförvaltningens verksamheter sker på bekostnad av den ordinarie driftsbudgeten. Barn och ungdomar nedprioriteras till förmån för dyra konsulter som ska påskynda konkurrensutsättningen av verksamheterna.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna anser att pengarna som i dag läggs på privatiseringskonsulter ska gå till barn och ungdomar. Vidare tycker vi att idrottsförvaltningens verksamheter ska göras ekonomiskt tillgängliga för alla.


Stadens medborgare skall inte hindras från att utnyttja simhallar och andra anläggningar på grund av att de inte har råd att betala höga avgifter.

Förebyggande satsningar på barn och unga gagnar både den enskilde individen och samhället. Tidiga åtgärder för att minska fetma och inaktivitet är en mycket billig försäkring och kommunen har både råd och ett ansvar att betala för det.

§137 Svar på remiss om begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971 Grimsta ishallsallians

Dnr: 015/581/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. tillstyrka Grimsta Ishallsallians begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971, innebärande att staden förlänger sitt borgensåtagande med fem år, till 2014-09-30,

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-04.

Till idrottsnämnden har för yttrande remitterats en till kommunstyrelsen inkommen skrivelse från styrelsen för Grimsta Ishallsallians, angående ”Begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971 Grimsta Ishallsallians”. Klubben önskar sänka sina amorteringar på lånet och begär därför att staden förlänger sitt borgensåtagande så länge som möjligt, helst till brukaravtalets slut. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen tillstyrker att staden förlänger sitt borgensåtagande med fem år, till 2014-09-30. Förvaltningen skall med anledning av detta till klubben framhålla deras ansvar för underhåll och reparationer i ishallen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och, Billy Östh m.fl. (m) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi har inget att invända mot idrottsförvaltningens förslag. Det är väl balanserat mellan stadens åtagande och ishallalliansens behov av stabila ekonomiska förutsättningar. När lånet väl är avbetalat kommer också borgensåtagandet att upphöra. Vi vill ändå ta tillfallet i akt att poängtera att staden inte ingår nya borgensåtaganden för idrottsinvesteringar.


Tidigare har kommunen alltför lättvindigt utnyttjat möjligheten att lämna kommunal borgen.

Det ska också sägas att Grimsta ishallsallians har skött sina åtaganden och att det inte handlar om det enskilda fallet utan om kommunal borgen som princip som vi vänder oss emot.

Vi vill att Stockholms föreningar ska vara landets rikaste. Det ska vara lätt att driva och förvalta sin hemmaarena. Vi vi11 att det ska finnas goda mojligheter till extrainkomster i anknytning till idrottsanläggningarna. Men kommunal borgen är inte den metod som tar föreningarna dit.

§138 Remiss avseende förslag till detaljplan för ny ridanläggning i Sätraskogen, del av 2:1, inom stadsdelen Sätra, S-Dp 2002-00666-54.

Dnr: 311/524/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. att som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,

 1. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-07.

Stadsbyggnadsnämnden tog den 27 oktober 2005 ställning till redovisning av programsamråd och beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet avseende ny ridanläggning i Sätraskogen. Stadsbyggnadskontoret har därefter upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör byggnation av en ridanläggning i Sätraskogen vid Sätravarvsvägen.

Sätra ridanläggning, som drivs av Mälarhöjdens ridskola, ligger vid korsningen Sätragårdsvägen – Sätravarvsvägen och består i dag av ett stall för c:a 50 hästar, ett ridhus och några mindre rasthagar. Drygt 500 meter väster om anläggningen, på Sätraplatån, finns en uteridbana med kringytor. Inom Sätra friluftsområde finns även befintliga ridstigar.

Förvaltningen anser att detaljplaneförslaget väl stämmer överens med förvaltningens planer för den nya ridanläggningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


§139 Redovisning av kostnader avseende förberedelse för planvärme på Hjorthagens idrottsplats

Dnr: 412/967/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna föreliggande redovisning avseende Hjorthagens idrottsplats,

 1. återremissen är behandlad,

 1. tills vidare avbryta arbetet med anläggande av en 11 – manna konstgräsfotbollsplan på Hjorthagens idrottsplats och därmed ändra kommunfullmäktiges genomförandebeslut avseende anläggning av konstgräsplaner,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett nytt program avseende upprustning och modernisering av Hjorthagens idrottsplats,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja programarbete avseende upprustning och modernisering av Östermalms idrottsplats och återkomma med slutligt förslag till finansiering i samband med genomförandebeslut för projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-05.

Vid idrottsnämndens sammanträde, 2007-05-15, återremitterades ärendet angående anläggande av planvärme i den planerade 11 – manna konstgräsplanen på Hjorthagens idrottsplats. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med en redogörelse för olika ekonomiska åtaganden utifrån de skrivelser som inkommit till nämnden i detta ärende.

I enlighet med idrottsnämndens beslut har förvaltningen träffat representanter för Djurgårdens IF Fotbollförening och AB Fortum Värme. Förvaltningen har i 124 – miljoner programmet avseende konstgräs upptagit totalt 10,5 mnkr för anläggande av en 11 – manna konstgräsplan på Hjorthagens idrottsplats. Efter genomförd projektering återstår c:a 9,8 mnkr. Förvaltningen anser att dessa medel bör omfördelas och användas inom närområdet. Förvaltningen föreslår att medlen omfördelas till upprustning och modernisering av Östermalms idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) med instämmande av Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) föreslår bordläggning av ärendet.

Billy Östh (m) yrkar att ärendet skall behandlas under dagens sammanträde


Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bordläggning och finner att idrottsnämnden inte bordlägger ärendet.

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) meddelar att de inte deltar i beslutet

Reservation

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet att inte bordlägga ärendet enligt bilaga.

§140 Skrivelse från Spårvägens GoIF angående sporthall i Brännkyrka, SL Sporthall och framtiden

Dnr: 411/492/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. som svar på skrivelsen överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-28.

Spårvägens (Gymnastik och idrottsförening) GoIF har till idrottsnämnden inkommit med skrivelse i rubricerat ärende, daterad den 17 juni 2007. Föreningen aviserar i skrivelsen att man blivit uppsagda från sin förhyrning i hallen, vilken ägs och drivs av Stockholms Lokaltrafik (SL). Föreningen föreslår att förvaltningen skall teckna hyresavtal med SL om hyra av hallen, för att på så sätt säkra föreningens nyttjande i densamma.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


§141 Förslag till långsiktig investeringsplanering

Dnr: 121/154/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-07-06.

Ett förslag till långsiktigt investeringsprogram presenterades idrottsnämnden i mars 2007. Idrottsnämnden beslutade då att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, samt att ge förvaltningen i uppdrag att efter samråd med Stockholms idrottsrörelse återkomma till nämnden med ett slutgiltigt förslag.

Ett rådslag i enlighet med nämndens uppdrag genomfördes den 24 maj 2007. I rådslaget deltog representanter för Stockholms idrottsförbund och specialdistriktsförbund, samt representanter för nämnden och förvaltningen.

Vid idrottsnämnden sammanträde den 19 juni 2007 lade majoriteten en skrivelse till nämnden med erfarenheter från rådslaget. Inriktningen var att stärka föreningarnas ekonomi och deltagande. Bland annat formulerades en inriktning som skulle innebära att föreningarna i större utsträckning skulle ta över driften av de anläggningar där man bedriver verksamhet eller ta över de kringverksamheter som finns på anläggningarna

Förvaltningen. föreslår att idrottsnämnden beslutar om en inriktning för en långsiktig investeringsplan som innehåller bland annat följande delar - Tillgänglighet utifrån fysisk tillgänglighet och bemötande, Tillgänglighet utifrån säsong och öppettider, Idrottsförvaltningens roll i folkhälsoarbetet, Jämställdhet i idrottssatsningarna och Regionalt samarbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens förslag till långsiktig investeringsplan
 2. godkänna fortsatt inriktning av arbetet med idrottsnämndens uppdrag utifrån genomfört rådslag
 3. anse skrivelsen från Stockholm Gotlands Boxningsförbund om kampsportsarena besvarad med detta tjänstutlåtande
 4. anse nämndens uppdrag till förvaltningen utifrån idrottspolitiskt program om att administrera och verka för ett regionalt samarbetsorgan i idrottsfrågor som påbörjat
 5. anse skrivelsen från fp, m och kd om erfarenheter från rådslaget till delar besvarad med detta tjänsteutlåtande
 6. överlämna tjänsteutlåtandet för kännedom till Stockholms Idrottsförbund och samtliga specialdistriktsförbund

Förslag till beslut

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) föreslår bordläggning av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.


§142 Stöd till Stockholm Summer Games

Dnr: 404/335/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens redovisning över Stockholm Summer Games i enlighet med avtal mellan staden och Stockholm Summer Games

 1. överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-05.

Stockholm Summer Games (SSG) ansöker om medel för fortsatt utveckling och drift av sommar- och vinterspelen (Summer och Winter Games), arrangörsskapet för Stockholm Games – Solnaspelen samt utveckling av breddidrottsaktiviteterna som riktar sig till barn och ungdom som vanligtvis inte utövar fysisk aktivitet. SSG arrangerades för första gången 1996. Evenemangen görs möjliga genom stöd från Stockholms stad. Från början bestod stödet av ett bidrag som beslutades ett år i taget. Stödet övergick senare i ett stöd som regleras via ett flerårigt avtal. Det senare avtalet var femårigt och gällde åren 2004-2008. Avtalet som tecknades av kommunstyrelsen omförhandlades 2005. Stödet har bestått av såväl ekonomiskt bidrag som nolltaxa på förvaltningens idrottsanläggningar. SSG har under åren haft ekonomiska problem framför allt beroende på att antalet deltagare inte ökat i den takt som behövts. Det totala deltagarantalet har varit 8 000 per år de senaste åren. SSG:s mål för 2012 är 25 000 deltagare/år.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Björn Begner (m) anmäler jäv och deltar inte under behandlingen av ärendet

§143 Justering av allmänhetens tider på vissa isrinkar

Dnr: 414/586/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. godkänna förvaltningens förslag till ändring i nämndens delegationsordning avseende fördelning av allmänhetens tider på isbanor

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-01.

Allmänhetens möjlighet att få del av tider på förvaltningens isbanor har alltid varit prioriterad. Idag är det allmänhetens tid vid flertalet anläggningar fram till kl. 15.00 på vardagar och mellan 11.00 – 14.00 på helgerna. Beslut om förändring av allmänhetens tid ska fattas av Idrottsnämnden. Vid ett flertal tillfällen under tidigare säsonger har det inkommit önskemål från både föreningar och privatpersoner om såväl utökning som minskning av allmänhetens tider framför allt under helgerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§144 Genomförandebeslut om etapp 1 i upprustning av f.d. skolidrottshallar. Dnr: 411/336/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Förslag till åtgärder för etapp 1 i upprustningen av f.d. skolidrottshallar till en kostnad om ca 31,4 mnkr godkänns.

 1. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna och förvaltnings­chefen ges rätt att fatta tilldelningsbeslut vid upphandling av dessa.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-05.

Idrottsförvaltningen redovisade i juni 2007 ett ärende till Idrottsnämnden angående planeringsläget för upprustningen av de f.d. skolidrottshallar och bad som nämnden över­tagit från Sisab. Då fanns ännu inte en samlad bild av kostnaderna och föreliggande ärende är avsett att komplettera med dessa uppgifter och ge förslag till genomförande­beslut för etapp 1 i upprustningen. Skolidrottshallarna har ett eftersatt underhåll med i några fall mycket stora behov. I underlag till budget 2007 uppskattade förvaltningen investeringsbehovet till ca 100 mnkr, fördelat under en fyraårsperiod. I budget för 2007 tillfördes idrottsnämnden totalt 70 mnkr, fördelat under åren 2007-2009.

I etapp 1 föreslås åtgärder till en kostnad totalt ca 31,4 mnkr, att genomföras eller på­börjas under 2007. Idrottsförvaltningen återkommer med ett förslag till en andra etapp när beslutsunderlag finns framme, sannolikt i januari eller februari 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Förutom att upphandling av olika verksamheter inte ska vara en självklarhet i alla lägen, utgör också den nya upphandlingspolicyn ett stort problem. I det läget är det av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Vid upphandling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall inkomma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§145 Genomförandebeslut om anläggning av konstgräsplan på Gröndals bollplan Dnr: 311/03/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av en konstgräsfotbollsplan på Gröndals bollplan till en kostnad om ca 9,0 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entreprenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-29.

Gröndals bollplan är idag en grusplan som i första hand används av Gröndals IK:s ung­domsverksamhet.


För att möjliggöra bostadsbyggande i närområdet och samtidigt höja kvalitén föreslås att en konstgräsfotbollsplan anläggs i ett nytt läge något längre österut än den nuvarande planen. Det är inte möjligt att anlägga en fullstor 11-mannaplan på platsen, förslaget innebär en ny plan med totalmåtten 51 x 96 meter, samma mått som nuvarande grusplan. I förslaget ingår också en upprustning med bl.a. nya stängsel, ny belysning och ett kallförråd. Kostnaderna kalkyleras till ca 9 mnkr, vilket finansieras inom anslaget för exploaterings­projekt. Upphandling kan påbörjas omedelbart efter nämndens beslut, och färdigställande planeras till sommaren 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. delvis godkänna förvaltningens förslag

2. därutöver anföra

Förutom att upphandling av olika verksamheter inte ska vara en självklarhet i alla lägen, utgör också den nya upphandlingspolicyn ett stort problem. I det läget är det av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Vid upphandling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall inkomma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) och vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


§146 Hammarbyhöjdens IP, genomförandebeslut om uppförande av ny omklädningsbyggnad och förråd. Dnr: 125/572/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till uppförande av ny omklädnings­byggnad och kallförråd på Hammarbyhöjdens IP till en kostnad om ca 7,7 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-29.

Hammarbyhöjdens IP har i samband med utbyggnaden av Hammarby sjöstad under de senaste åren rustats upp från en bollplan till en reguljär idrottsplats med konstgräs­fotbollsplan och ytor för friidrott. Nu föreslås att en befintlig äldre omkläd­ningsbyggnad rivs och att en större och mer ändamålsenlig byggnad uppförs, tillsam­mans med ett nytt kallförråd.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag
 1. därutöver anföra

Förutom att upphandling av olika verksamheter inte ska vara en självklarhet i alla lägen, utgör också den nya upphandlingspolicyn ett stort problem. I det läget är det av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.


Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Idrottsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Vid upphandling av för Stockholm viktig verksamhet är det självklart att staden självt skall inkomma med ett anbud för att driva verksamheten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) och vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§147 Rapport om bränder vid Idrottsnämndens anläggningar under sommaren 2007 Dnr: 025/544/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Rapporten godkänns.

 1. Idrottsnämnden tillstyrker förslaget att snarast återställa den brandskadade omklädningsbyggnaden vid Ärvinge IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-30.

Under sommaren 2007 har bränder inträffat vid fyra av idrottsnämndens anläggningar.

Vid Mälarhöjdens IP och Stureby skolas bollplan har ett mindre kallförråd och en f.d. omklädningsbyggnad totalskadats. Vid Gubbängens IP har en bod som tillhörde Hammarby IF Speedway brandskadats. Vid Ärvinge IP brandskadades en omklädningsbyggnad svårt, sannolikt som följd av an­lagd brand, och händelsen utreds av polisen. Förvaltningen anser det angeläget att byggnaden återställs snarast. Tekniska utredningar pågår tillsammans med försäkringsbolaget, och det går inte att i dagsläget ange en slutlig kostnad eller tidplan för återställandet. Förvaltningens preliminära bedöm­ning är dock att nämndens kostnad bör kunna begränsas till försäkringens självrisk, ca 400 tkr. Om återställande skulle visa sig kräva större kostnader som överstiger förvalt­ningschefens delegationsgräns återkommer förvaltningen i senare ärende med förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§148 Program avseende uppförande av idrottshallar mm inom Kristinebergshöjden i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen

Dnr:411/569/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Exploateringsnämnden och idrottsnämnden beslutar att exploateringskontoret och idrottsförvaltningen skall vidareutveckla förslag till idrottshallar mm inom Kristinebergshöjden och återkommer med ett förslag på beslut till genomförande.

 1. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgifter för programarbete mm inom en ram om 3 mnkr och hemställer att kommunfullmäktige beviljar idrottsnämnden dessa medel.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och exploateringskontoret redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2007-08-28. Kristinebergshöjden är belägen mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark på Kungsholmen och upptas idag till stora delar av trafikplats Lindhagensgatan. Trafikplatsen planeras byggas om till en mindre ytkrävande trafikplats i syfte att kunna bebygga Kristinebergshöjden. Som skydd för planerad bostadsbebyggelse förslås att idrottshallar uppförs mot Essingeleden.

Den idrottsanläggning som föreslås byggas planeras ha ett bredare innehåll än en traditionell idrottshall med standardmått. Behovet av denna typ av idrottsanläggning där flera idrotter kan utföras parallellt samt vara en evenemangsarena för breddidrottstävlingar är sedan många år efterfrågad av flera specialidrottsförbund. Anläggningen ger dessutom skolor på Kungsholmen unika förutsättningar till ett varierat innehåll i skolidrott, gymnastik och dans mm. Kontoren föreslår att exploateringsnämnden och idrottsnämnden ger kontoret och förvaltningen i uppdrag att i samverkan fortsätta utredningsarbetet för projektet samt att idrottsnämnden godkänner investeringsutgifter för programarbete mm inom en ram om 3 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§149 Rapport om verksamhetsupphandlingen

Kjell Olofsson redovisade nuläget vad gäller verksamhetsupphandlingen. Anbuden skall vara inlämnade den 1 oktober 2007 och förvaltningens underlag för beslut kommer att redovisas till idrottsnämnden i december.

§150 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Åsa Hagelstedt frågade vad som sker med Tanto bollplan, omklädningsbyggnaden och toaletter. Lennart Andreasson svarade att diskussioner pågår med Reimerholms IK om att ta ett större ansvar för området men att man ännu inte kommit till någon slutpunkt. Förvaltningen kommer att undersöka möjligheten att placera en toalettvagn vid bollplanen tills förvaltningen tagit ställning till en framtida lösning.

b) Axel Nekham frågade om det finns tider för allmänheten i ishallarna under alla tider det finns is i hallarna. Åke Roxberger svarade att allmänheten endast har tillträde till vissa tider under säsongstid. Tider utanför säsong disponeras hallarna av de föreningarna förvaltningen har driftavtal med.

c) Inger Båvner redogjorde för en drunkningsincident som skett vid Eriksdalsbadet i somras. Badets rutiner fungerade bra och personen räddades.

d) Kjell Olofsson redovisade de nya säkerhetsregler som finns för speedwaytävlingar. Bl.a. skall banan vara preparerad på ett bättre sätt, ett säkrare skyddsstaket skall finnas, förarna skall köra träningsrunder innan tävlingsstart. Tävlingsdomaren gör också en besiktning av banan innan tävlingen. Kjell Olofsson meddelade också att startplatsen på banan i Gubbängen flyttats för att minska bullret för de närboende.

e) Pia Felldin, samordnare av friskvårdinsatser på förvaltningen sim och idrottshallar, redovisade besöksutvecklingen för baden och olika aktiviteter på förvaltningen sim- och idrottshallar. Hon visade också på de insatser förvaltningen gör för att få fler inaktiva barn, ungdomar och vuxna att röra på sig, exempel - Fysisk aktivitet på recept, Överviktiga barngrupper, Riktade tjej- och kvinnosatsningar och Må bra-kurser

Ärenden utan personalrepresentation

§151 Tilldelningsbeslut om ny konstgräsfotbollsplan på Mälarhöjdens IP

Dnr: 412/166/05

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg och Vatten AB på 11 226 907 kronor exkl. moms för anläggning av ny konstgräsfotbollsplan på Mälarhöjdens IP.

 2. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-05.

Mälarhöjdens IP ingår i utbyggnadsprogrammet för konstgräsfotbollsplaner från budget 2005 och Idrottsnämnden fattade den 17 april 2007 ett genomförandebeslut i ärendet.

Idag finns på idrottsplatsen en naturgräs- och en grusfotbollsplan, läktare, planbelysning, en ishall samt en tennishall som drivs av Mälarhöjdens tennisklubb. Intill idrottsplatsen planeras för utbyggnad av ett nytt bostadsområde, på f.d. ”Gyllene Ratten”. En del av den befintliga idrottsmarken tas i anspråk för bebyggelse.

Projektet omfattar ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräs med spelmått 65 x 105 m, med ny belysning och stängsel samt renovering av läktare. Ny rakbana anläggs för friidrott inom skolan. Grusplanen kommer att behållas. Mark reserveras för nya utom­hustennisbanor, och i projektet ingår även förberedande markarbeten för dessa.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Bilaga

Bilaga till § 139 Reservation

_ _ _


Bilaga

Reservation § 139

Vice ordföranden Jari Visshed m.fl. (s), Mehdi Oguzsoy (v) och Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet att inte bordlägga ärendet enligt följande:

Vi finner det anmärkningsvärt att dagens ärende inte kunde bordläggas. Speciellt mot bakgrund av att ärendet tidigare ”dragits i långbänk” och nu fått en för nämndledamöterna överraskande ny inriktning.