Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-09-16

Sammanträde 2008-09-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Om barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)

7 Om bandyhall i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2008:35) av Stefan Nilsson (mp).

8 Remiss dnr 311-315/2008 avseende kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen.

9 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

10 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2008

Omedelbar justering.
(utsändes senare)

11 2008 års ungdomsledarstipendium

12 Inriktningsbeslut avseende evakueringsåtgärder på Spånga IP inför planerade arbeten med bussdepå under Kristinebergs IP

13 Genomförandebeslut avseende anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP.

14 Erfarenheter från Rådslaget: Stärk föreningarnas ekonomi och deltagande. Skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

15 Förslag till ny bidragsform, "En snabb slant", i föreningsstödet

16 Begäran från Svenska baseboll och softbollförbundet om att i Skarpnäck 2009 arrangera kval till Baseboll VM

18 Utvärdering av försök med plastis på Slottsbacken

19 Svar på skrivelse angående Aspuddens idrottsplats (IP)

20 Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

21 Fyllnadsnominering till handikapprådet

22 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

23 Drift av Ängby camping

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)

24 Tilldelningsbeslut om upphandling av tillsyn och skötsel av tekniska installationer

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)

25 Tilldelningsbeslut om upprustning och ombyggnad av Nälstabadet

Omedelbar justering
Sekretess
(utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§119 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§120 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 5/2008 från nämndens sammanträde 2007-06-17 som justerats 2008-06-26.

§121 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§122 Röstgranskning

Ledamöterna Leif Kroon (kd) och Manlio Palocci (s) samt ersättarna Jakob Pawlak (m) och Åsa Hagelstedt (v) har för­hinder att närvara.

För Leif Kroon (kd) tjänstgör Fredrika Bernadotte (m) och för Manlio Palocci (s) tjänstgör Jennie Åkerlind (s).

§123 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lägga anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2008-06-05 - 2008-09-04

b) Granskningsrapporter avseende Enskede Rackethall AB, Spånga Hockey och Spårvägens tennisklubb

§124 Om barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)

Dnr: 015/721/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-08.

Idrottsnämnden har fått motion (20008:22) av Margarethe Livh m.fl. (v), om barnperspektiv som incitament för bättre beslut, på remiss. Motionärerna vill stärka barnperspektivet i stadens arbete och ge barn och ungdomar en ökad möjlighet till inflytande i stadens verksamheter.

Förvaltningen ser positivt på att ge barn och ungdomar en starkare röst i den planering och ut­formning av verksamheter som sker i staden. Enligt förvaltningens mening är det för få forum där barn och ungdomar blir inbjudna och där de kan framföra sina åsikter. Det är viktigt att staden utvecklar arbetet med att förstärka informationen om stadens insatser som riktar sig till barn och ungdomar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. samt att därutöver anföra följande

Barns intressen måste vara en självklar del i stadens beslutsfattande. Barnkonsekvensanaly­ser bör alltid användas vid beslut som påverkar barns vardag. Metoder för att tillgodose barns och ungdomars inflytande behöver utvecklas, vilket motionären framhåller. Goda ex­empel finns dock att utgå ifrån, både svenska och utländska exempel. En rapport, "Barns tillgång till lekområden" har tagits fram i staden och bör kunna utgöra ett verktyg för fram­tida planering.

Inte minst är viktigt utifrån idrottsnämndens utgångspunkter att befrämja barns "naturliga rörlighet" genom att man i planprocessen garantera säkra vägar till och från idrottsanlägg­ningar, skolor etc. Detta för att undvika onödig bilåkning.

Under föregående mandatperiod kortades planprocessen betydligt och halverades i stort sett. Det finns ingen anledning att per automatik sätta en effektiv förvaltning i motsatsställ­ning till barnperspektivet och i förlängningen FN:s barnkonvention.


Barn och ungdomar ska självfallet ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar delta i ut­formningen av sin hembygd. Det är deras framtida stad vi planerar och vi måste låta dem komma till tals.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§125 Om bandyhall i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen av motion (2008:35) av Stefan Nilsson (mp).

Dnr: 015/564/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-25.

Förvaltningen har mottagit en remiss på motion (2008:35) från Stefan Nilsson (mp) om bandy­hall i Stockholm. I motionen föreslås bl.a. "att en bandyhall byggs i Stockholm senast år 2012, att arbetet med att hitta en lämplig plats för en bandyhall påbörjas snarast samt att olika byggnadsalte­rnativ utreds med utgångspunkt från publikkapacitet och möjlig användning även för andra idrotter".

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i stort tillstyrka idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. därutöver besluta att målsättningen skall vara att bandyhallen skall vara färdig senast 2012.

därutöver anföra:

Den tid som idrottsförvaltningen föreslår 2017-2018 är alltför avlägsen. Om det tar ytterli­gare tio år innan en bandyhall finns tillgänglig, drabbar det sporten negativt; sporten riske­rar att förlora utövare, inte minst ungdomar.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande en­ligt följande:

Vi delar motionärens uppfattning om behovet av en bandyhall för att komplettera utbudet av anläggningar i landets huvudstad. Utvecklingen inom bandyn går, på samma sätt som is­hockeyn tidigare, mot att bli en inomhussport. Frågan om placering bör utredas noga, likaså utformningen av hallen. Det är därför angeläget att planeringen påskyndas och prioriteras i idrottsnämndens investeringsplan.

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Gubbängens idrottsplats är ett bra val av plats för en bandyhall. Om Gubbängens idrotts­plats väljs som plats för en bandyhall, exempelvis genom att den nuvarande isytan byggs över, bör ytterligare en isyta anläggas. Annars riskerar Gubbängens IF:s ungdomsverksam­het att delvis trängas undan av den stora efterfrågan på tider från andra bandyklubbar. En möjlighet skulle kunna vara att anlägga denna is på den nuvarande fotbollsplanen där speedwaybanan ligger. Det skulle också vara möjligt att bygga en speedway-arena på id­rottsplatsen så att man får en kombinerad arena för bland annat bandy och speedway. Då skulle dessutom speedwaysporten få en plats där bullret ej stör omgivningarna.

§126 Remiss dnr 311-315/2008 avseende kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen.

Dnr: 015/674/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

lämna ärendet utan eget ställningstagande

Då utredningen har behandlats i den nyligen avslutade budgetprocessen anser vi inte att det finns skäl att tillföra någon ytterligare politisk aspekt på ärendet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-26.

Kommunstyrelsens finansrotel har utsänt på remiss ett utredningsärende utarbetat av stadsled­ningskontoret avseende ”Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen”.


Utredningen omfattar totalt åtta delområden av vilka fyra direkt berör idrottsförvaltningen, för­ändrade rutiner och delegation inom planprocessen, förändrade rutiner och delegation inom bygglovsprocessen, förändrad delegation avseende investeringar och förändring av ansvaret för parker, gatuplanteringar och naturområden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. som svar på remissen till kommunstyrelsens finansrotel överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande,
 2. förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Därutöver anföra följande:

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utform-ningen av stadens verksamheter. Vi tror att många beslut bäst fattas nära dem som be­rörs av besluten. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadens tjänstemän och handläggare.

Den borgliga majoriteten har systematiskt centraliserat stora delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten utav grundskolan och skolbarnomsorgen. Vidare genomförs en omfattande centralisering av stadsdelarnas upphandling. Den mest dolda centraliseringen utgör systemet med förskole- och äldrepeng. Pengsystemen innebär i prak­tiken att stadsdelsnämnderna förlorar möjligheten till både effektiv planering och verksam­hetsstyrning.

Majoriteten förfaller vilja centralisera det mesta av stadsdelarnas verksamheter och endast behålla ett tomt stadsdelsnämndsskal utan innehåll. Det hade varit ärligare av majoriteten att skylta öppet med den urholkning som faktiskt sker av stadsdelsnämnderna.

Majoriteten verkar inte lägga särskilt stor vikt vid stadsdelsnämndernas många styrkor. Stadsdelnämnderna kan vara slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordnings­vinster mellan olika verksamheter. I en alltför centraliserad organisation blir det svårt att ta till vara på lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter.

Vi delar förvaltningens tveksamhet till förslaget att stadsbyggnadskontoret skall kunna fatta beslut om bygglovsansökan på idrottsmark utan att förvaltningen har fått yttra sig i ärendet.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) och Billy Östh m.fl. (m) förslag till be­slut


Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ser positivt på att ansvaret för motionsspår och konstfrusna isbanor överförs till idrotts­nämnden för att på så sätt förtydliga samhörigheten mellan idrott och vardagsmotion sett ur ett folkhälsoperspektiv. Det är dock viktigt att anläggandet och skötseln av motionsspår och konstfrusna isbanor sker i dialog med stadsdelsnämnderna, vilka har både stor förståelse och kunskap om medborgarnas behov och önskemål i respektive stadsdel.

Sättet att förkorta plan- och byggprocessen på är dock oroväckande. Medborgarinflytandet är viktigt och ska inte försvagas. Att försöka påskynda processen genom att försvaga det demokratiska inflytandet är inget bra tillvägagångssätt. Risken är stor att miljöaspekter, lokalt viktiga aspekter vid byggandet av idrottsanläggningar som tillgång till lokaltrafik, demografiska hänsyn och kulturhistoriska värden inte lyfts fram tillräckligt i planprocessen.

§127 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/522/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-07-03.

Som ett led i stadens satsning att införa e-förvaltning har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag om att etablera en kontaktcenter­organisation i Stock­holms stad. Även gemensamma lösningar för stadens växelfunktion föreslås. Ansvaret för båda dessa verksamheter föreslås ligga på servicenämnden. Stadsledningskontorets förslag innebär att ett Kontaktcenter Stockholm bildas. Det ska bestå av två kontaktcenter, varav den ena loka­liseras till tekniska nämndhuset med inriktning på frågor som rör de nämnder vars verksamhe­ter finns där eller som är anslutna till växeln där. Ett kontaktcenter ska bestå av utbildad perso­nal inom olika verksamhetsområden, som tar hand om och löser inkomna ärenden direkt. Id­rottsförvaltningen ställer sig i grunden positiv till att staden etablerar Kontaktcen­ter Stockholm. Förvaltningens bedömning är att idrottsnämnden kommer att beröras i så måtto att invånare, besökare och andra intressenter ska kunna vända sig till kontaktcenter och få svar på allmänna frågor som rör nämn­dens verksamheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§128 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2008

Dnr: 101/528/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
 2. Nämnden begär omslutningsförändring med 8,4 mnkr
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-11.

Liksom i tertialrapport 1/2008 bedömer idrottsförvaltningen att flertalet av idrotts­nämndens egna mål kommer att kunna uppnås och att nämnden i hög grad kom­mer att kunna medverka till att kommunfullmäktiges mål uppnås. De avvikelser som kunde noteras vid förra rapporte­ringstillfället finns kvar. För­valtningen bedömer dock att det kommer att bli svårt att uppnå årsmålen för de indikatorer som gäller avknoppning. Trots omfattande informationsinsatser gent­emot förvaltningens an­ställda är intresset för att avknoppa verksamhet svagt. Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att nå en högre grad av måluppfyll­nad än vad som angavs i terti­alrapport 1 vad gäller borttagandet av klotter. Idrottsnämndens verksamheter är mer energikrä­vande än merparten av stadens övriga verksamheter. Ett arbete pågår inom förvaltningen för att ta fram en energi­plan i syfte att bland annat identifiera möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

För investeringsverksamheten redovisas ett nettoöverskott om totalt 32,0 mnkr som motsvaras av förskjutningar inom flera projekt som pågår och är beslutade och därför måste inrymmas inom nämndens investeringsram 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (v) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Metoden som används i tertialrapporten för att mäta måluppfyllelse är mycket bristfällig. Den allvarligaste bristen är att skillnaden mellan att delvis uppfylla och bedömningen att det kommer bli svårt att uppnå målet, d.v.s. inte uppnå, inte är definierad. Den nuvarande borgerliga majoriteten kan därför hävda att exempelvis målet om att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas delvis är uppfyllt. Det är det naturligtvis inte.


De avvikelser som trots allt kan noteras – vilka är kvar sedan förra rapporteringstillfället – är inte alltid negativa. För trots omfattande och kostsamma informationskampanjer gent­emot anställda i förvaltningen är intresset för att avknoppa verksamhet svagt. Detta är inte förvånande. En majoritet av stadens personal vill att deras verksamheter även fortsättnings­vis ska drivas i kommunal regi och utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkurrensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Att i det läget inte revidera aktivitetsplanen för verksamhetsupphandling 2008 är mycket märkligt.

Idrottsförvaltningen understryker med rätta att årsprognosen för intäkterna präglas av osä­kerhet. Detta gäller framförallt entréintäkternas utveckling under hösten. Vi vill även lyfta ett varningens finger för utvecklingen under nästkommande år. På grund av den nuvarande borgerliga majoritetens skattesänkningar görs samtidigt stora nedskärningar i de kommu­nala verksamheterna, vilket leder till att vi alla får det sämre.

Tillsammans med en inflationstakt på ca 4 procent och mycket måttliga löneökningar befa­rar vi att stockholmarnas förmåga att betala för fritids- och idrottsaktiviteter kan komma att minska ytterligare.

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet vill betona vikten av att möjligheterna att färdas med kollektivtrafik till och från anläggningarna alltid ska beaktas i samband med ny- och ombyggnad.

§129 2008 års ungdomsledarstipendium

Dnr: 406/265/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna stipendiekommitténs förslag om föreslagna stipendiater.

Ärendet

Stipendiekommittén redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-14.

Idrottsnämnden beslöt vid mötet 2008-03-11 att godkänna förvaltningens förslag om tretton stipendier om vardera 10000 kronor. Tre av stipendierna ska riktas särskilt till ungdomsledare inom handikapprörelsen. Till Stipendiekommittén utsågs ordförande Madeleine Sjöstedt och ledamot Carin Jahn. Från idrottsförvaltningen deltar Kristina Köhler.

Kommittén föreslår följande stipendiater:

Emil Wallin – Stockholmspolisens IF Judosektionen

Rewbar Arif – Shali Kung Fu Club

Niels-Arne Bugge – SSF Norra Järva Scoutkår

Ingrid Sandin – Sofiaflickorna

Hans-Erik Åberg – Bromma-Vällingby Skid- och orienteringsklubb

Vladimir Poley – Schackföreningen 4 Springare

Linn Hellstrand – Hammarby IF Friidrott

Farha Omar – Tensta BBK

Therese Martinsson – IFK Enskede, delat stipendium, 5.000 kr

Martina Forsberg – IFK Enskede -”-

Johan Axberg – Högalids IF

Handikappstipendiater

Berith Callmer – Stockholms Handikappridklubb

Anders Angur – Stockholms Jiujitsuklubb

Medhi Ellafi – Hässelbyförening för funktionshindrade

Kommittén förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till kommittén förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt kommittén förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet vill betona att en jämn könsfördelning ska beaktas vid utdelning av stipendi­erna.

§130 Inriktningsbeslut avseende evakueringsåtgärder på Spånga IP inför planerade arbeten med bussdepå under Kristinebergs IP

Dnr: 412/876/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetena på Spånga IP beträffande evakueringsåtgärder enligt redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-20.

Omfattande arbeten planeras på Kristinebergs idrottsplats. Staden planerar att förlägga en buss­depå för Stor-Stockholms Lokaltrafik (SL) under Kristinebergs IP med infart från Lindhagens­gatan under Essingeledens bro. Projekteringsarbeten för detta pågår. För att under byggtiden – som beräknas pågå i upp till 3 år – evakuera friidrotten från Kristinebergs IP behöver Spånga idrottsplats uppgraderas till en A-klassad tävlingsanläggning. Detta innebär att samtliga grenar inom friidrottens disciplin som hopp, kast och löpning skall kunna utövas på Spånga IP. För att tidsmässigt klara denna evakuering behöver arbetena med Spånga IP genomföras under 2009 så att idrottsplatsen är iordningställd inför säsongen 2010. Exploateringskontoret avser att till ex­ploateringsnämndens sammanträde 2008-10-09 redovisa förslag till sitt inriktningsbeslut inne­hållande bl.a. evakueringskostnaderna för friidrottsverksamheterna från Kristinebergs IP till Spånga IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§131 Genomförandebeslut avseende anläggning av 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP.

Dnr: 412/491/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggning av konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats till en kostnad om ca5,5mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och om inkomna anbud överstiger förvaltningschefens delegationsgräns återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-27.

Idrottsnämnden fattade den 13 maj inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö idrottsplats i stadsdelen Älvsjö. Idrotts­platsen innehåller för närvarande en fullstor naturgräsplan, en 11-manna grusfot­bolls­plan, en 7-manna grusfotbolls­plan, 2 naturgräsytor samt uppställnings- och parkeringsytor. Konstgräs­fotbollsplanen kommer att anläggas på en del av naturgräsytorna. Projektkostnaden beräknas till ca 5,5 mnkr som fi­nansieras inom ramen för nämndens investeringsbudget 2008 och 2009.

Upphandling kan påbörjas efter nämndens beslut, med preliminär byggstart i novem­ber 2008 och slutligt färdigställande till sommaren 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

därutöver anföra:

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap for att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§132 Erfarenheter från Rådslaget: Stärk föreningarnas ekonomi och deltagande. Skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd)

Dnr: 017/497/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens svar på skrivelsen ”Stärk föreningarnas ekonomi och deltagande”.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-27.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 19 juni 2007 anmäldes en skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Andreas Sturesson (kd) med rubriken ”Erfarenheter från Rådslaget: ”Stärk föreningarnas ekonomi och deltagande”.

I skrivelsen sägs bland annat att stockholmsidrotten för att hänga med i utvecklingen och kunna vara en pådrivande kraft för goda elitsatsningar och ökat folkrörelse- och folkhälsoengage­mang, så måste idrottsföreningarna få förutsättningar att stärka sin verksamhet och förbättra sin ekonomi. Målet med skrivelsen är att sätta igång ett arbete för att göra det möjligt för att id­rottsföreningarna ska stärka sin ekonomiska självständighet och bärkraft och finna former för att investeringsresurserna används så effektivt som möjligt.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen dels hur idrottsnämnden på olika sätt stöttar föreningslivet, och dels vilka förutsättningar som finns för idrottsföreningar att på olika sätt skapa en självfinansiering för verksamheten. Denna självfinansiering bidrar ibland idrotts­nämnden till att skapa förutsättningar för, men ibland handlar det helt om föreningens egen insats för att öka intäkterna till föreningens verksamhet. I utlåtandet redovisas också formerna för föreningars möjligheter att vara med och påverka idrottsförvaltningens ansvarsområden i planering, drift och föreningsstöd.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) meddelar att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), och Billy Östh m.fl. (m) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsrörelsens deltagande i samhället som en självständig kraft är ett av de viktigaste må­len för vår politik. Det är endast ekonomiskt stabila föreningar som kan ta initiativ och skapa bra förutsättningar för barn och ungdomars idrottande.

Vi är övertygade om att vägen till starkare och mer självständiga föreningar är att staden möjliggör stärkt eget ansvarstagande och initiativkraft inom idrottslivet. Genom fler in­täktskällor och ökat ansvar växer också möjligheterna att utveckla idrottsverksamheten.

Detta är utgångspunkten för diskussionen med Stockholmsidrotten vid det rådslag som kommer att genomföras i höst. Vi vill fördjupa diskussionen med förbund, föreningar och ledare ytterligare. Så skapar vi tillsammans en ny idrottspolitik byggd på gemensam syn kring parternas ansvar och möjligheter

§133 Förslag till ny bidragsform, ”En snabb slant”, i föreningsstödet

Dnr: 464/617/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

godkänna förvaltningens förslag till att införa en ny bidragsform ”En snabb slant” i föreningsstödet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-19.

Idrottsnämndens regelverk för föreningsstöd är i sin nuvarande utformning från 2000. Ett antal justeringar har beslutats i nämnden efter det men principer och riktlinjer är i stort inte ändrade. Grundtanken för föreningsstödet är att barn och ungdomar ska bli delaktiga i en aktiv fritid och social gemenskap. Avsikten med ”En snabb slant” är att förenkla för ungdomar att söka stöd för bra idéer utan att för den skull vara engagerad i en förening. Det innebär att projektstödet endast kan ges som ett personligt stipendium. Stipendiets storlek har varit 2500 kr, 5000 kr eller 10000 kr beroende på arrangemangets storlek och kostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§134 Begäran från Svenska baseboll och softbollförbundet om att i Skarpnäck 2009 arrangera kval till Baseboll VM

Dnr: 412/814/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. avslå begäran från Svenska baseboll och softbollförbundet
 2. som svar på skrivelsen från Stockholms baseboll och softbollklubb, Enskede basebollklubb och Söder softbollklubb överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-03.

Idrottsförvaltningen kontaktades i juni av Svenska baseboll och softbollförbundet om möjlig­heterna att 2009, till Stockholm / Skarpnäck förlägga kvalspel för det 38:e World Cup i Base­boll. Förbundet har också haft kontakter med Stockholm Visitors Board (SVB) för att söka förankring och eventuellt stöd för evenemanget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§135 Idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar - redovisning kundundersökning

Dnr: 036/874/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens redovisning av kundundersökningen


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-11.

Stockholms stad har beslutat att förvaltningarna ska följa upp i vilken grad invånarna är nöjda med den service som erbjuds.

Förvaltningen har genomfört en studie i stadens sim- och idrottshallar under perioden 2 mars till 18 maj 2007. Av stadens fjorton sim- och idrottshallar har tolv ingått i undersökningen.

I följande simhallar har förvaltningen genomfört omfattande kvalitetsstudie: Farsta sim- och idrottshall, Högdalens sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet. En enklare kundundersökning har genomförts i följande anläggningar: Liljeholmsbadet, Sandsborgsbadet, GIH-badet, Forsgrénska badet, Tensta sim- och idrottshall, Åkeshovs sim- och idrottshall och Västertorps sim- och idrottshall.

Under undersökningsperioden intervjuades 3 086 personer.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande.

Att besökarna i våra sim- och idrottshallar känner sig trygga vid besök är ett absolut mini­mum och en förutsättning för att våra anläggningar skall vara fortsatt populära.

Kundundersökningen visar att tryggheten inne i simhallen får 3.8 i betyg samt att säkerhe­ten i bassängen, ordningen i bassängen samt säkerheten i omklädningsrummen får mellan 3.5-3.6. Detta kan inte ses som tillfredsställande och det är viktigt att dessa frågor beaktas. Det är positivt att förvaltningen tydligt arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågorna.

§136 Utvärdering av försök med plastis på Slottsbacken

Dnr: 412/416/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna redovisningen av försöket med plastis på Slottsbacken,
 2. förvaltningen i enlighet med förslag i verksamhetsplanen för 2008 införskaffar plastis för permanent bruk.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-07-03.


Förvaltningen genomförde under perioden 3 – 23 mars 2008 ett försök med anläggande av plastis på Slottsbacken i Gamla Stan. Projektet skedde i samarbete med föreningsliv och boende i Gamla Stan samt Södermalms stadsdelsförvaltning. Projektet har utvärderats och en mer permanent lösning önskas inför kommande år.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet anser att det är positivt med anläggande av plastis vid mindre platser som Slottsbacken och Medborgarplatsen. Plastis får däremot inte bli ett alternativ till större konstfrusna anläggningar med ett högt antal idrottsutövande ungdomar eller stort intresse för allmänhetens åkning då åkning på plastis inte kan likställas med vanlig is. Däremot är det viktigt att idrottsförvaltningen ser till att de konstfrusna anläggningarna drivs på ett energieffektivt sätt samt att alternativ energi skall vara prioriterar vid drivandet av anlägg­ningarna

§137 Svar på skrivelse angående Aspuddens idrottsplats (IP)

Dnr: 412/507/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från IFK Aspudden, angående satsning på tjejer och sämre tilldelning av resurser vad gäller konstgräs på Aspuddens idrottsplats (IP).

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-04.

IFK Aspudden, har i skrivelse till idrottsnämnden den 23 april 2008 frågat om tjejers fotboll får sämre tilldelning av tider jämfört med killar, och varför konstgräsprojekt kan genomföras på andra platser utan att ekonomin tillåter att projektet på Aspuddens idrottsplats (IP) genomförs.

Förvaltningen svarar att fördelning av tider grundas på en jämställd fördelning av tider. Pojkar har inget prioriteringsföreträde jämfört med flickor och konstgräs på Aspuddens IP är högt pri­oriterat. Detta har bland annat resulterat i vissa omprioriteringar. Om finansieringsfrågan blir löst kommer anläggandet av konstgräs att påbörjas på Aspuddens IP efter avslutad fotbollssä­song hösten 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§138 Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Dnr: 411/777/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden överlämnar redovisat tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från styrelsen för Aspuddens badhusförening.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-12.

En skrivelse har inkommit till idrottsnämnden från styrelsen för Aspuddens badhus­förening med anledning av nämndens beslut den 15 maj 2007 att säga upp hyresavtalet avseende Aspud­dens badhus, och överlämna fastigheten till exploate­ringskontoret.

Sammanfattningsvis begär styrelsen att idrottsnämnden ska ompröva sitt beslut. Som motiv för anges att beslutet är fattat på ett ofullständigt underlag.

Idrottsförvaltningen menar att nämnden genom de tjänsteutlåtanden som redovi­sats har fått ett bra beslutsunderlag. Idrottsnämnden har behandlat frågan om Aspuddsbadet vid upprepade tillfällen under flera års tid (2004-2007).

Enligt idrottsförvaltningen bedömning förutsätter en upprustning av Aspuddsbadet att idrotts­nämnden är beredd att satsa betydande belopp för att subventionera badet. Idrottsförvaltningen anser inte att en sådan satsning kan motiveras, i synner­het inte med hänsyn till de mycket stora investeringsbehov som finns i en lång rad av nämndens andra bad och simhallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden omprövar beslutet av den 15 maj 2007 att säga upp hyresavtalet avse­ende Aspuddens badhus
 2. samt därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet föreslog i Idrottsnämnden den 17 april 2008 att det då gällande avtalet med Aspuddens Badhusförening inte skulle sägas upp. Vi vidhåller samma ståndpunkt idag.


I likhet med Aspuddens Badhusförening anser vi att Aspuddsbadet är i stort behov av upp­rustning. Förvaltningen bör därför investera de pengar som behövs. Vad staden behöver är fler bad, inte färre. I rapporten "Hur många motionerar/idrottar för lite och vilka är dom?", utgiven av idrottsförvaltningen i Stockholms stad i februari 2007, konstateras att det är stora klass- och könsskillnader i fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm. I rappor­ten konstateras bland annat att över 60% av första generationens invandrarflickor i tonåren är fysiskt inaktiva. Rapporten konstaterar vidare att de fysiskt inaktiva, framför allt flick­orna, vill att kommunerna ska satsa på bland annat badanläggningar.

Else Lundin (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. ej tillstyrka idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. uppdra åt idrottsförvaltningen att se över möjligheterna till fortsatt verksamhet i Aspudds­badet

anföra följande:

Idag används badet av grupper som tidigare ej omnämnts i sammanhanget som "Övervikti­gas förening", Västberga skolas särskolek1ass samt en grupp invandrarkvinnor. Dessutom används badet även som scen av föreningen "Kultur i Aspudden" Det vore synnerligen olyckligt om dessa olika grupper blev "hemlösa".

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§139 Fyllnadsnominering till handikapprådet

Dnr: 012/644/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Gunnar Augustsson, Stockholms Dövas Förening, utses till ledamot i idrottsnämndens handikappråd t.o.m 2010.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-03.

Idrottsnämndens verksamhet har sedan 1997, enligt beslut i kommunfullmäktige, haft ett handi­kappråd knutet till sig.

Rådet skall bestå av sju ledamöter som nomineras av HSO - Handikapporganisationernas samar­betsorganisation i Stockholms stad. En av rådets ledamöter har avsagt sig sitt uppdrag och HSO Stockholms stad har nu nominerat Gunnar Augustsson, tillhörande SDF- Stockholms Dövas Förening till ny ledamot i nämndens/styrelsens handikappråd

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§140 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Inger Båvner lämnade följande information:

a) En sammanfattning av sommarens verksamhet. Det har genomförts flera stora evene­mang under sommaren, både konserter och idrottstävlingar. Trycket på förvaltningens bad har varit stort, främst på Eriksdalsbadet men också på övriga bassängbad. En om­fattande upprustning och renoveringsverksamhet har genomförts i våra idrottshallar.

All denna verksamhet har fungerat mycket bra och genomförts på ett mycket tillfredsställande sätt. Inga större olyckor och tillbud har skett.

b) Förvaltningen har påbörjat arbetet med 2009 års budget utifrån det budgetförslag som majoritets­partierna lämnat. En analys och genomgång kommer att ske vid kommande nämndsammanträden.

c) Nämndens sammanträde den 21 oktober kommer att inledas med en rundtur till idrottsan­läggningar i södra Stockholm. Bussturen startar klockan 14.00 och sammanträdet kommer att hållas i Sätra friidrottshall.

Ärenden utan personalrepresentation

§141 Drift av Ängby camping

Dnr: 125/873/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner till redovisat tjänsteutlåtande bifogat förfrågningsunderlag och tjänstekoncessionskontrakt avseende driften vid Ängby Camping
 2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.
 3. I övrigt godkänner nämnden förvaltningens redovisning


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-11.

Ängby Camping, vid Ängbybadet i Bromma, drivs på entreprenad sedan 1998. Av konkurrens­skäl och upphandlingsmässiga överväganden bör nu en ny upphandling göras.

Driften av en campingplats är enligt förvaltningens mening en verksamhet som skulle kunna upphandlas genom tilldelning av tjänstekoncession. Förvaltningen föreslår att uppdraget lämnas till annan att genom tjänstekoncession svara för den sedvanliga familjecampingverksamheten, med viss närmare angiven standard, under juni-augusti under vart och ett av avtalsåren.

Under övrig tid, d.v.s. september-maj, står det utföraren fritt att välja vilken verksamhet som skall bedrivas samt vilken nivå/klassificering denna skall hålla.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. och (s) Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

därutöver anföra:

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder for att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap for att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) och Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I idrottsförvaltningens sammanfattning av upphandlingsproceduren av Ängby camping står ”Under övrig tid d v s september-maj, står det utföraren fritt att välja vilken verksamhet som skall bedrivas…”.

Miljöpartiet anser att denna verksamhet bör beskrivas av vederbörande entreprenör och kunna godkännas av förvaltningen som förenlig med de intentioner som hälso- och idrott står för.

§142 Tilldelningsbeslut om upphandling av tillsyn och skötsel av tekniska installationer

Dnr: 125/731/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Dalkia Facilities Management AB avseende tillsyn och skötsel av tekniska installationer Del 1 – HUS.
 2. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Dalkia Facilities Management AB avseende tillsyn och skötsel av tekniska installationer Del 2 – BAD.
 3. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Dalkia Facilities Management AB avseende tillsyn och skötsel av tekniska installationer Del 3 - KYLA.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-27.

Idrottsnämnden fattade den 13 maj beslut om upphandling av tillsyn och skötsel av tekniska installationer i idrottsnämndens anläggningar. Detta sköts sedan 2003 av en extern entreprenör, efter tidigare upphandling och verksamhetsövergång där den dåvarande maskinistenheten vid fastighetsavdelningen överfördes till den upp­handlade entreprenören. Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet 2008/2009 och en ny upphandling har där­för påbörjats. Enligt beslutet den 13 maj görs upphandlingen som en samlad upp­handling, med en uppdelning i tre olika entreprenad-delar.

Fjorton företag har rekvirerade handlingar och vid anbudstidens utgång har fem anbud har in­kommit, avseende totalt åtta olika delar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§143 Tilldelningsbeslut om upprustning och ombyggnad av Nälstabadet

Dnr: 125/690/08

125/691/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av SWIMTEC AB om 10225000 kronor exkl. moms för installation av ny vattenreningsanläggning i Nälstabadets.
 2. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av ESSE Bygg AB om 11496000 kronor exkl. moms för om- och tillbyggnad av Nälstabadet.
 3. Idrottsnämnden förklarar paragraferna omedelbart justerade.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-29.

Idrottsnämnden fattade den 13 maj 2008 genomförandebeslut angående om- och till­byggnad av Nälstabadet. Projektet omfattar bl.a. - utbyte av vattenreningsanläggning, inklusive ny tillfarts­väg för trans­port & service samt utökning av teknikutrymmen om 120 kvm, - utbyte av gas­panna mot fjärr­värme, - utbyte av solfångaranläggning på taket till personal- & teknikbyggna­den, - iordningstäl­lande av 2 nya omklädningsrum för allmänheten, och - tillgänglighetsanpass­ning för rörelsehind­rade (RWC).

Projektet kommer att genomföras som två entreprenader – en som avser utbyte och installation av en helt ny vattenreningsanläggning och en som avser om- och tillbyggnadsarbeten i övrigt.

Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit avseende vattenreningsentreprenaden och fyra anbud inkommit avseende om- och tillbyggnadsbyggnadsarbeten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

___________