Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-02-10

Sammanträde 2009-02-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

7 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad. - Remiss från kommunstyrelsen

8 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över rapport från stadsrevisorn

9 Anmälan av årsrapport Stockholms vattenprogram 2006-2007

10 Inriktningsbeslut avseende uppförande av ny service-, förråds-, och garagebyggnad samt ny omklädningsbyggnad på Östermalms IP.

12 Genomförandebeslut avseende upprustning och modernisering av Stadion under 2009.

13 Förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats ska godkännas för allsvenskt fotbollsspel 2009.

14 Svar på framställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd till idrottsnämnden med begäran om investeringsstöd till Street Plazan i Skarpnäck.

15 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

16 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av ett nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning

Sekretess
Omedelbar justering
(Utsänt)

_____
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 9/2008 från nämndens sammanträde 2007-12-16 som justerats 2008-12-22.

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§4 Röstgranskning

Ledamoten Carin Jahn (S) samt ersättarna Jakob Pawlak (M) och Åsa Hagelstedt (V) har för­hinder att närvara. För Carin Jahn (S) tjänstgör Jennie Åkerlind (s).

§5 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2008-12-05 - 2009-01-30.

b) Handikapprådets protokoll nr 9; 2008-12-02 och nr 1; 2009-01-14.

c) Vägutredning för Förbifart Stockholm. Svar på beredningsremiss från Vägverket.

§6 Årsredovisning 2008 för idrottsnämnden

BESLUT

Dnr: 101 -124 - 09

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Årsredovisningen för 2008 godkänns.

 2. Fordringar om 1139148 kr avskrivs.

 3. Intraprenadens underskott om 1,4 mnkr överförs till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 2,0 mnkr.

 4. Idrottsnämnden begär utökad investeringsbudget 2009 om 34,8 mnkr, vilket motsva­rar det redovisade överskottet för 2008.

 5. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-30.

För 2008 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 28,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner. Exklusive ka­pitalkostnader uppgår nettoöverskottet till 14,9 mnkr. Netto­överskottet exklusive kapitalkostnader och efter resultat­dispositioner uppgår där­med till 16,3 mnkr.

Jämfört med 2007 har kostnaderna inom driftbudgeten ökat med 15,5 mnkr och intäkterna med 22,1 mnkr. Nettoöverskottet inom driftbudgeten återfinns främst på kostnadssidan. Detta beror framför allt på att budgetmedel har reserverats inom kostnadsbudgeten för att täcka den osäker­het som präglat intäktsprognoserna un­der året.

För investeringar redovisas för 2008 utgifter om 306,7 mnkr och inkomster om 16,5 mnkr,

Resultatet för investeringar visar ett överskott om 34,8mnkr. De största investeringsprojekten under året är fortsatt upprustning av de elva skolidrottshallar som förvärvades från Sisab 2007, första etappen på upprustning av ventilation och vattenrening i Farsta sim- och idrottshall samt anläggning av en 11-manna och två 7-manna konstgräsplaner på Östermalms IP. Upprust­ningen av fullriggaren Af Chapman slutfördes under året och farty­get togs i drift av hyres­gästen Svenska turistföreningen den 1 juni. Upprustningen av Beckom­berga sim- och idrottshall fort­satte, och konstgräsplaner anlades påbland annatbollplanerna Gröndal och Kvarnbacka samt på Mälarhöjdens idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

I årsredovisningens sammanfattande analys anges att förvaltningen informerar de anställda om möjligheter till avknoppning. I tertialrapport bedömde förvaltningen dock att det skulle bli svårt att uppnå målet om avknoppningar och några avknoppningar har heller inte ge­nomförts. Trots förvaltningens insatser - man har tagit fram informationsmaterial och in­formerat i olika sammanhang - har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas. Att låta privata aktörer upphandla idrottsanläggningar är med andra ord och på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligtvis viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan be­drivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggning­arna konkurrensutsätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrotts­hallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av sta­dens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi.

Utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkur­rensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kva­liteten som markant sämre i privat regi. Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstrygg­heten och kompetensutvecklingen. Att den moderatledda majoriteten i årsberättelsen avise­rar att den under 2009 på nytt ska arbeta med att finna lösningar för att åstadkomma s.k. OPS-lösningar är oroande.

I Vänsterpartiets förslag till budget rör 2009 föreslår vi att bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall ska startas så snabbt som möjligt. För detta avsätter vi 150 mnkr.

§7 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad. - Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015 - 1281 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen ”Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad” överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-20.

Stockholms stad beskriver i sin e-strategi visionen om en modern och digitaliserad förvaltning.

En modern e-förvaltning kännetecknas av att den möjliggör enkel åtkomst till information över organisationsgränserna, inom och mellan stadens nämnder, mellan staden och medborgarna samt mellan staden och andra myndigheter och organisationer. Sådan sammanhållen informa­tion är viktig både för invånaren och för att stadens verksamheter ska kunna samverka på ett effektivt sätt, internt och externt. Informationen lagras så att rättssäkerheten samt informatio­nens autencitet och äkthet upprätthålls över lång tid. I en e-förvaltning hanteras informationen som en resurs.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§8 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Yttrande över rapport från stadsrevisorn

Dnr: 124 - 1137 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som yttrande över stadsrevisionens rapport överlämnas förvaltningens tjänsteutlå­tande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-10.

Revisionskontoret har granskat hur synpunkter och klagomål från medborgare och brukare hanteras vid sex av stadens nämnder. Granskningen har genomförts med hjälp av konsult. Sys­tematisk hantering av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål är ett sätt att fånga in och förmedla brukarnas och medborgarnas synpunkter på den kommunala servicen. Revisorerna anser att synpunkter och klagomål från medborgare och brukare är viktig informa­tion för att förbättra stadens verksamheter. Revisorerna önskar därför information om hur nämnden avser att utveckla sin synpunkts- och klagomålshantering.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att idrottsförvaltningen påbörjat en översyn av hanteringen av klagomål och synpunkter visavi dess verksamhet. Däremot är det icke godtagbart att endast de åsikter som kommer förvaltningen tillhanda via brev, e-post och hemsidan registreras.

Det måste också skapas rutiner för att muntliga, men framför allt skriftliga synpunkter och klagomål som framförs ute i verksamheten registreras på ett sådant sätt att de beaktas och inte ”faller mellan stolarna”.

§9 Anmälan av årsrapport Stockholms vattenprogram 2006-2007

Dnr: 334 -116 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Anmälan av ”Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2006-2007” godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-13.

Syftet med vattenprogrammet är att förbättra vattenkvaliteten i stadens sjöar och vattendrag samt värna och utveckla vattenområdena ur rekreationssynpunkt. Även grundvatten ingår i vattenprogrammet. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i stadens 15 sjöar och fem vatten­drag har pågått sedan 1970-talet. Förhållandena i sjöarna har successivt förbättrats främst bero­ende på åtgärder som minskat näringsinnehållet i vattnet. De rinnande vattnen har dock försäm­rats därför att den naturliga tillrinningen minskat och belastningen av dagvatten ökat i vatten­dragen. Idrottsförvaltningens bidrag till vattenprogrammet 2006-2007 har varit utplantering av fisk, biotopvård för fisk och groddjur, anläggande av risvasar och av groddammar. Förvalt­ningen har även varit behjälplig vid andra projekt som provfiske i sjöar och provtagning av miljögifter i kräftor och fisk.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) med instämmande av Jari Visshed m.fl. (S) och Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Rapporten ger en bra och tydlig sammanfattning av situationen. Den visar samtidigt att vattenprogrammet och vidtagna åtgärder är helt otillräckliga för att återställa Stockholms vatten i godtagbart skick. Ytterligare resurser behövs i enlighet med Vänsterpartiets bud­getförslag och ett nytt vattenprogram med höjd ambitionsnivå behöver skapas. Restaure­ringen av Fagersjöviken i Magelungen ska fullföljas med beviljade medel.

Den tidigare majoriteten anslog 250 miljoner till restaurering av Stockholms sjöar och vattendrag. Pengar som har gjort mycket stor nytta inte minst mot bakgrunden av alla de krav som Vattendirektivet nu ställer och som måste uppfyllas före 2015. Vi har tack vare detta redan gjort en del av jobbet. Dock inte allt. Runt 10 miljoner anslogs till restaure­ring av sjön Magelungen - ett projekt som las i malpåse efter maktskiftet och som den nuvarande majoriteten nu vill avsluta utan åtgärd. Man motiverar detta enligt uppgift vid ett offentligt möte med att staden inte kan ta hand om de muddermassor som skapas. Detta är mycket märkligt och visar snarast på det motstånd mot miljömiljarden som majo­riteten visat.

Magelungen har efter ett antal åtgärder nu återfått en del av sin forna glans med bra vat­ten och ett gott siktdjup i huvudbassängen. Sjöns nordvästra vik, som är mycket grund, undergår emellertid sedan omkring 20 år en igenväxningsprocess som gör att det som­martid inte ens går att ta sig fram med kanot i viken. Den grundläggande orsaken är den avledning av vatten som skett och som gör att viken fungerar som en sedimentationsbas­säng för hela sjön. Detta problem måste åtgärdas genom tillförsel av vatten för att kom­pensera för den bortledning som nu sker. Dessutom måste åtminstone delar av viken muddras så att vattendjupet ökar till minst 2 m och den ursprungliga sedimentytan om möjligt blottläggs. Tidigare muddringar har visat att sådana åtgärder är bestående.

Magelungen ingår i en av de två s.k. vattenförekomster som ingår i Vattendirektivets för­sta del med krav på åtgärder snarast. Det är därför rent slöseri med medel att nu lämna tillbaka pengarna från miljömiljarden. Erfarenheterna från restaureringen av sjön Trum­men (l00 ha) visar att grunda sjöar permanent förbättras vid muddring om muddringen är tillräckligt omfattande och att hanteringen av muddermassorna inte utgår något praktiskt problem. Däremot är kostnaderna betydande och dräneringsvattnet från upptagna mudd­ringsmassor måste renas.

Kommunen skall själfallet ställa tillräckliga områden till förfogande som tillfälliga upp­lag för nyupptagna sediment. Hur stora områden som behövs beror på restaureringens omfattning och hastighet. Möjligheten att successivt stänga av delar av viken, låta bott­narna frysa och sedan ta upp muddermassorna med schaktmaskin bör prövas liksom olika möjligheter för att nyttja sedimenten (bullervallar, jord för villaträdgårdar och grönområ­den m.m.). Om så visar sig nödvändigt kan delar av viken nyttjas som tillfälligt eller permanent upplag. Vikens innersta delar är redan mer eller mindre fast mark. Dessa om­råden kan vara av värde som fågellokaler men är också otillgängliga och kan upplevas som skräpiga. En plan för dessa områden bör upprättas.

Vänsterpartiet begär därför att en ny snabbutredning görs om bästa sättet att muddra delar av viken och skapa en permanent tillförsel av vatten för att kompensera för den bortled­ning som nu sker. Arbetet skall ske i nära samarbete med de människor som bor i områ­det.

Även om muddring oftast inte är det bästa sättet att restaurera en sjö på grund av kostna­derna så finns det tillfällen när detta är fallet. Ett annat sådant möjligt objekt är Lillsjön i Bromma och det finns säkert flera tänkbara objekt. Det är därför också sett ur ett lite vi­dare perspektiv viktigt att utveckla de mest kostnadseffektiva metoderna. Magelungen er­bjuder ett bra tillfälle att göra detta. Vid behov bör därför ytterligare medel tillföras.

§10 Inriktningsbeslut avseende uppförande av ny service-, förråds-, och garagebyggnad samt ny omklädningsbyggnad på Östermalms IP.

Dnr: 412 - 46 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att återremittera ärendet till idrottsförvaltningen

 1. Att uppdra åt idrottsförvaltningen att återkomma med underlag i ärendet som beskriver investeringsbehoven utifrån den kapacitets- och verksamhetsökning som Östermalms IP har fått de senaste åren, och som beskriver vilken kapacitetsökning som ytterligare investeringar skulle ge.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-26.

Östermalms IP som är belägen längs med Fiskartorpsvägen består av en 11-mannakonstgräs­fotbollplan, två 7-manna konstgräsfotbollplaner, syntetbelagda friidrottsytor, en ishall, en full­stor skridskooval, huvudbyggnad med bl.a. omklädningsrum och personalutrymmen, frilig­gande förråd samt servicebyggnader. Sedan 1997 har en successiv upprustning och modernise­ring pågått på idrottsplatsen. Bland de större genomförda åtgärderna märks bl.a. en ny huvud­entré, omfattande markarbeten längs Fiskartorpsvägen, modernisering och upprustning av samtliga verksamhetsytor. Det som nu står i tur är - Uppförande av en ny omklädningsbygg­nad, nytt serviceförråd, uppförande av garage för isskötselmaskiner och traktor, iordningstäl­lande av RWC samt översyn av befintlig kylkapacitet

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. godkänna inriktningen för uppförande av service- och omklädningsbyggnader,
 2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.


Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

§11 Energiplan för idrottsnämnden 2009-2019

Dnr: 330 - 36 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 1. Att därutöver uppdra åt idrottsförvaltningen att återkomma med beskrivning av de konkreta mål för energianvändningen som energiplanen avser att uppnå, och vilka indikatorer som kommer att användas för att mäta måluppfyllelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-23.

Baserat på Stockholms miljöprogram 2008-2011 och stadens riktlinjer för arbetet mot växthus­gaser har idrottsförvaltningen tagit fram ett förslag till energiplan för idrottsnämnden 2009-2019. Till energiplanen fogas en anslutningsplan för fjärr­värme, en handlingsplan för idrotts­förvaltningens energiarbete samt en energiredovisning. En första avstämning och redovisning av arbetet med energiplanen kommer att lämnas i slutet av 2011. En löpande redovisning kommer även att ske i samband med den årliga verksamhetsuppföljningen. En slutlig redovis­ning av måluppfyllel­sen redovisas till nämnden vid planperiodens slut

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Energiplan för idrottsnämnden 2009-2019 godkänns.

Förslag till beslut

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att godkänna förvaltningens förslag till energiplan för idrottsnämnden 2009-2019

 1. därutöver besluta att minska CO2e genom att i samband med planeringen av uppförande av nya idrottshallar och anläggningar förlägga dem i närheten av kollektivtrafik. Som det nu är bygger man med förutsättningen att de flesta använder bil för att nå idrottsak­tiviteterna. Genom att planera långsiktigt, samverka till exempel med SL, skulle man kunna minska CO2e per invånare mer än målet 3,0 ton, satt av kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Else Lundin (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§12 Genomförandebeslut avseende upprustning och modernisering av Stadion under 2009.

Dnr: 412-60-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. godkänna föreliggande genomförandebeslut avseende upprustning och modernisering av Stadion under 2009,

 1. ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att upprusta och modernisera Stadion.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-28. Förvaltningen redovisade under 2008 dels inriktningsbeslut, dels genomförandebeslut till idrottsnämnden avseende olika nödvändiga upprustnings- och moderniseringsbehov av Stadion. Då åtgärdsprogrammet upp­gick till c:a 70 mnkr skall även kommunfullmäktige fatta ett genomförandebeslut, vilket inte skett. Idrottsförvaltningen föreslår därför idrottsnämnden att bryta ur vissa planerade arbeten i ett eget genomförandebeslut. Förvaltningen anser det är viktigt att de akuta renoveringsbehoven bland annat att täta torntaken snarast måste ske. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden god­känner föreliggande genomförandebeslut avse­ende erforderliga upprustnings- och modernise­ringsåtgärder på Stadion för genomförande un­der 2009 till en bedömd kostnad på c:a 19 mnkr och ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de planerade åtgärderna.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Av­sikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi­nering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningen förslag till be­slut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) med instämmande av Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse skrivningen att ”…anläggningen (Stadion) även i fortsättningen kan användas för elitidrott och andra evenemang samt att efterleva stadens skyldighet att vårda och underhålla arenan såsom antikvariskt byggnadsverk”. Stadions plats som en av tre nationalarenor för friidrott i kombination med dess unika kulturvärde kan inte nog betonas.

§13 Förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats ska godkännas för allsvenskt fotbollsspel 2009.

Dnr: 412 - 117 - 09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen

 1. Idrottsnämnden beslutar om investering på Grimsta IP:s A-plan med konstgräs och planvärme 2009/2010

 1. Idrottsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-16. Stockholmsområdet fick under hösten på nytt sitt fjärde allsvenska fotbollslag, och Stockholms stad sitt tredje, då IF Brommapojkarna åter gick upp i allsvenskan. Vi föregående tillfälle hösten 2006 beslutade id­rottsnämnden om omfattande investeringar i Grimsta idrottsplats för att få arenan godkänd av Svenska Fotbollförbundet för allsvenskt spel säsongen 2007. Den totala investeringskostnaden för modernisering av Grimsta idrottsplats var cirka 30 mkr varav 18 mkr kunde hänföras till kraven för att få arenan godkänd som allsvensk fotbollsarena. Svenska Fotbollförbundet har sedan dess skärpt kraven på allsvenska fotbollsarenor och från och med säsongen 2008 ska are­norna ha installerad plantäckning/planvärme.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder för att Grimsta idrottsplats skall godkännas för allsvenskt fotbollsspel 2009.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Behovet av investeringar på Grimsta IP för att klara av Svenska Fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel visar på behovet av att Stockholms elitlag samordnar sig på en arena. De se­naste kraven har medfört kostnader på 18 miljoner kronor för säsongen 2007 och 15-20 miljoner kronor inför säsongen 2009. Det är bra för Stockholm och för sporten i Stockholm att ha elitlag i fortboll men samtidigt betyder fotbollsförbundets återkommande krav på are­norna att skattebetalarna skall stå för återkommande investeringar. Dessa pengar bör bättre kunna investeras i sådant som även gynnar andra sporter och friluftsliv i Stockholm. Genom att fotbollslagen samsas genom att få spela på samma arena kan också kostnaderna för dessa investeringar minska. Om inte bör elitlagen bära en större del av kostnaden själva.

§14 Svar på framställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd till idrottsnämnden med begäran om investeringsstöd till Street Plazan i Skarpnäck.

Dnr: 412 - 1166 - 08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. till Skarpnäcks stadsdelsnämnd utge ett investeringsstöd om 1000 tkr för att vidare­utveckla Street Plazan

 1. som svar på framställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämna detta tjänste­utlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-03.

Stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck tog i ärende till stadsdelsnämnden 2008-11-05 upp frågan om en utveckling av Street Plazan i Skarpnäck. I ärendet föreslår Stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden gör en framställan till idrottsnämnden om att investeringsmedel avsätts för en utveckling av Street Plazan. Street Plazan i Skarpnäck inleddes 2004 som ett projekt inom stadsdelsförnyelsearbetet och därefter har medel tillförts av exploateringskontoret och stads­delsnämndens ordinarie budget. Anläggningen är långt ifrån färdigbyggd och det finns ett starkt önskemål från föreningen Brotherhood att utbyggnaden fortskrider. Då stadsdelsnämnden inte själv kan finansiera projektet gör man en hemställan till idrottsnämnden om att investeringsme­del avsätts för en utveckling av Street Plazan i Skarpnäck.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse skrivningen att ”förvaltningen menar att Street Plazan i Skarpnäck är ett bra projekt som aktiverar unga som inte självklart väljer att delta i organiserat föreningsliv” och ser fram emot förslag på fler aktiviteter riktade till samma målgrupp.

§15 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner informerade om ett antal broschyrer som delats ut till idrottsnämnden. Sär­skilt vill hon framhålla Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefers utbildningsprogram.

b) Inger Båvner informerade om att upphandlingen av driften av Ängby camping avbrutits och förvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag.

c) Anders Berlin redovisade de åtgärder förvaltningen vidtagit efter den olycka som skedde vid Sundbyskolans gymnastiksal då en elev avled efter att ha fått ett handbolls­mål över sig. Olyckan skedde under skoltid i en sal som förvaltningen inte har ansvar för. Förvaltningen har gått igenom 54 anläggningar för att inventera antalet mål och funnit liknande mål i 10 av förvaltningens anläggningar. Flertalet av dessa kommer att bytas ut och i de anläggningar där de kommer att vara kvar har förstärkningar skett så inte liknande olyckor inte kan ske. Förvaltningen har också tittat över övrig utrustning som behöver säkerhetsutrustas. Förvaltningen har sedan tidigare anlitat en konsult som regelbundet ser över säkerheten i förvaltningens anläggningar.

d) Inger Båvner meddelade att förvaltningen kommer att se över reglerna för allmänhetens tider på isbanorna så att alla, både pojkar och flickor, skall de skall kunna användas dem. En artikel i Dagens Nyheter har aktualiserat att det är svårt för flickor att åka skridskor på allmänhetens tider på isbanorna eftersom ishockeyspel tränger undan mer stillsamma aktiviteter på banorna.

§16 Anmälan av skrivelse från Else Lundin (MP), Axel Nekham (MP) och Mehdi Oguzsoy (V)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Forsgrenska badet har fått tillåtelse att sätta upp övervakningskameror i simhallen.. Anled­ningen skall vara att öka personalens säkerhet samt förhindra brott visavi badgästerna. Infö­rande av kamerabevakning är ett intrång i den personliga integriteten och motivet för kame­raövervakning bör, om det överhuvudtaget ska finnas, vara det sista alternativet.


Det är rimligt att idrottsnämnden först får en redogörelse för omfattningen av problemen samt vilka alternativ som finns för att hindra dessa. Därför vill vi ha redovisat hur stora dessa problem är, hur många brott, anmälningar och hot som skett. Vi vill även ha en redo­visning av vilka andra alternativ som finns för att undvika dessa problem. Dessutom vill vi veta om det finns planer på att fler bad ska kameraövervakas. Enligt uppgift får inte bil­derna från badet spelas in och nyttan med kameraövervakning kan då ifrågasättas i jämfö­relse med mer personal i rörelse i badet.

Ärenden utan personalrepresentation

§17 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av ett nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning

Dnr: 125 - 961 - 08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom sitt tilldelningsbeslut anbudet från Heving & Hägglund AB org.nr. 556521-9226 om 18 499000 kronor för uppförande av nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-01-22.

Idrottsnämnden fattade i oktober 2008 beslut om byggande av nytt ridhus på Åkeshovs ridan­läggning. Anbudstiden gick ut i december 2008 och 8 företag inkom med anbud. Utvärdering har skett enligt principen lägsta pris av de som uppfyllt gällande skall-krav enligt förfrågnings­underlaget. Efter avslutad utvärdering har lägst pris lämnats av Heving & Hägglund AB.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

­_ _ _