Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-06-09

Sammanträde 2009-06-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
af Chapman, Skeppsholmen.

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Säkerhetsprogram för Stockholms Stad 2009-2012. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

7 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

8 Revisionens årsrapport 2008 för idrottsnämnden.

11 Slutredovisning av projektet upprustning och ombyggnad av fullriggaren af Chapman

12 Genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

13 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra Ridanläggning samt befintlig båtklubb.

14 Genomförandebeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP

15 Förslag till anläggande av en 7 - manna konstgräsfotbollsplan på Hagsätra idrottsplats

16 Genomförandebeslut avseende upprustningsåtgärder för att göra Spånga IP till en tävlingsarena för friidrott

17 Genomförandebeslut och svar på skrivelse om stöd till anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sätra BP"

18 Reviderat genomförandebeslut avseende samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan

19 Ärendet utgår (Bevilja förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut avseende återuppbyggnad av en omklädningsbyggnad efter brand på Mälarhöjdens IP)

20 Bevilja förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut avseende upphandling av ny video-/resultattavla på Stadion

21 Utmaning om övertagande av driften av vissa idrottsanläggningar

22 Förslag till justerade taxor i idrottshallar

23 Redovisning av kundundersökning - idrottsförvaltningens boknings- och föreningsenheten

24 Information och övriga frågor

a) Arena Stockholm 1912-2012 (muntlig redovisning)
b) Övrig information

Ärenden utan personalrepresentation

25 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av ny idrottshall inom kv Nätet 2 vid Skanstull

26 Tilldelningsbeslut för "Enskede Ridanläggning - Tillgänglighetsanpassning av stenstallet"

27 Tilldelningsbeslut avseende anläggande av en 7 manna konstgräsplan mm på Långbro bollplan

28 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av två konstgräsplaner på Älvsjö IP

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§72 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§73 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 4/2009 från nämndens sammanträde 2009-05-12 som justerats 2009-05-27 .

§74 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§75 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (M), Ariane Bucquet (M) och ersättaren, Fredrika Bernadotte (M) har förhinder att närvara. För Anders Hellström (M), tjänstgör Jakob Pawlak (M) och för Ariane Bucquet (M) tjänstgör Björn Begner (M).

§76 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

- Särskilt uttalande från SKTF gällande gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

§77 Säkerhetsprogram för Stockholms Stad 2009-2012.

- Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-453-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-26.

Stadsledningskontoret föreslår ett samlat säkerhetspolitiskt program för Stock­holms stad. Pro­grammet innefattar förebyggande arbete, krishantering samt kom­mu­nikation och lärande och ska skapa överblick och samsyn kring mål och ambi­tioner för stadens säkerhetsarbete. Kontoret lämnar även förslag till indikato­rer och aktiviteter.

Idrottsförvaltningen är positiv till att stadsledningskontoret tar fram ett samlat säker­hetspro­gram som ger en samsyn över hur säkerhetsarbetet ska bedrivas på central och lokal nivå över staden. Ett fortsatt stöd från stadsledningskontoret till förvaltningarna krävs för att säkerhets­programmets intentioner ska kunna uppfyl­las. En del i det förebyggande arbetet är att alla för­valtningar och bolag ska använda ett gemensamt skade- och incidentrapporteringssystem. För att detta ska ha avsedd effekt måste syftet klargöras och tydligare riktlinjer ges. Systemet behö­ver kunna anpassas efter lokala behov. Idrottsförvaltningen anser vidare att en gemensam jour­verksamhet och larmingång för krishantering utanför kontorstid behöver utvecklas. Snabba insatser kan före­bygga mer långsiktiga effekter. Inte sällan är flera förvaltningar berörda.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser mycket positivt att på att det nu kan komma tillstånd ett säkerhetsprogram som tar ett helhets grepp för hela staden. Förslaget till säkerhetsprogram har tre huvudbeståndsdelar:

· det förebyggande arbetet,

· krishantering, kontinuitet och kriskommunikation

· utvärdering och lärande


Med detta säkerhetsprogram stärker man stadens viktiga säkerhetsarbete och får en struktur för den kedja av insatser som behövs. En annan och inte alls oviktig del är att arbetet for­maliseras och skall nu endast följa ett dokument. Idag finns det flera dokument som skall fungera som vägledning för stadens anställda. Detta kan både skapa förvirring och vara en riskfaktor isig.

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Med anledning av kommunstyrelsens remiss angående "Säkerhetsprogram får Stockholms

stad 2009-2012" vill miljöpartiet påminna om och citera sitt särskilda uttalande som lades 2009-04-14 och som nämnden dessutom anslöt sig till:

"I protokoll nr 2/2009 från Stockholms idrottsnämnds och AB Stockholm Globe Arena sammanträde 20090303 redogörs i § 8 för "Rundtur och tillgänglighetsgenomgång av Hög­dalens sim och idrottshall".

Där beskrivs under rubrikerna "Källarplanet" och "Stora idrottshallen" trappsteg och nivå­skillnader på mellan 10 och 50 centimeter som gör att en rullstolsbunden person inte själv kan ta sig ut genom någon av de tre nödutgångarna. Detta är inte acceptabelt och måste omgående åtgärdas."

I Säkerhetsprogrammet beskrivs fokusering på "förebyggande insatser och konkreta skyddsåtgärder" men också "planering för hur olycksrisker ska undanröjas eller minskas"; allt åtgärder som aktualiseras vad beträffar nödutgångarna i Högdalens sim- och idrottshall

§78 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. - Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-468-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

Sedan den 1 maj 2009 har servicenämnden ansvaret för en gemensam växel för stadsdelsnämn­derna och för de nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. I det nu aktuella ärendet föreslår stadsledningskontoret att ser­vice­nämndens ansvar för den gemen­samma växelfunktionen utvidgas till att om­fatta samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Stockholms stad. Stadsledningskontoret föreslår att den gemensamma växelfunktionen läggs ut på entre­prenad. Idrottsförvaltningen vill betona att specialfunktioner som bok­ningar och bidrags­frågor även i fortsättningen tillhör idrottsnämndens ansvarsom­råde, och att en ny växel inte torde påverka detta.


Förvaltningen saknar en redovis­ning av vilka kost­nader stadslednings­kontorets förslag kan medföra, jämfört med dagens organisa­tion. Det framgår inte heller vilka arbetsuppgifter som nämnderna ska överta. Den personal som ska bemanna den gemensamma växeln måste ha en god kännedom om stadens verksamheter och organisation, detta oavsett om den ska drivas av utomstående entreprenör eller i egen regi.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis avslå ärendet
 2. därutöver anföra

Det går inte att vara nog tydlig kring vilken viktig roll stadens växel har. Växeln är ett av Stockholms ansikten utåt. Det är det första medborgare, turister och andra möter när man ringer till oss. Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet.

Självklart är det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att det just växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är väldigt speci­ella.

Vi motsätter oss inte en samordning av växelfunktionen mellan olika förvaltningar i staden däremot motsätter vi oss att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på entreprenad. Vi anser att en stor del av den kompetens som idag finns hos våra egna växeltelefonister inte går att uppbringa på den öppna marknaden. Det handlar om kunskaper om personers funk­tioner, organisationens struktur och verksamhetens bredd. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Och det är kunskaper som är svåra att sätta en prislapp på. Detta ärende bevisar att den mode­ratledda majoriteten i Stockholm återigen stirrar sig blind på prislappen och vägrar ta till sig att kvalité måste få kosta pengar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§79 Revisionens årsrapport 2008 för idrottsnämnden

Dnr: 124-471-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 1. att därutöver anföra:

Det är viktigt att det satsas lika mycket på kvinnor och män inom idrottsnämndens budget. Att detta ska vara prioriterat står också i kommunfullmäktiges budget: ”Minst hälften av nyinvesteringarna i anläggningar ska flickors och kvinnors idrot­tande.” För att det ska vara möjligt är det nödvändigt att ta revisorernas anmärk­ningar på allvar och förbättra uppföljningssystemen. Idrottsförvaltningen får därför i uppdrag att vidareutveckla sitt uppföljningssystem för att ännu bättre kunna utvärdera hur satsningar fördelar sig mellan flick- och pojkidrott.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-29.

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av idrottsnämndens verksamhet avseende år 2008. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

- Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

- Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper

I ett följebrev till årsrapporten, ställt till idrottsnämnden, skriver revisionskontoret bland annat följande: ”Revisorerna överlämnar och åberopar revisionskontorets årsrapport för idrottsnämn­den. Vi revisorer noterar därvid att det saknas uppföljning i årsredovisningen av på vilket sätt och i vilken utsträckning flickors och kvinnors idrottande gynnas. Kommunfullmäktige har under en följd av år framhållit att hälften av nyinvesteringar i anläggningar ska gynna flickors och kvinnors idrottande. Vi önskar därför att nämnden i sitt yttrande redogör för hur den avser att verka för en jämställd idrott”.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrottsnämndens ekonomiska och verksam­hetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Som yttrande över revisionens årsrapport överlämna tjänsteutlåtandet till revisorerna

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.


Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut.

 1. Att delvis avslå yttrandet
 2. Att i större grad beakta skillnaden mellan flickor och pojkars idrottande
 3. Att förvaltningen ges i uppdrag att följa upp sin senaste studie om vilka idrottsanlägg­ningar som Stockholms stad skall satsa på – med speciellt fokus på flickors idrottande.

Förvaltningen skriver i sitt yttrande angående revisionens årsrapport 2008 att det dels det inte finns ett mål om att minst hälften av nyinvesteringarna i anläggningar ska gynna flick­ors och kvinnors idrottande dels att man fortsätter satsningen på idrotter som är populära bland flickor. Att det inte finns ett mål om att minst hälften av nyinvesteringarna skall gynna kvinnors idrottande är skrämmande. Även om det inte finns ett sådant mål borde det vara underförstått att Stockholm stads satsningar på idrott skall fördela sig lika mellan de former av fysisk aktivitet som flickor och pojkar önskar.

Att titta på vilka som enligt Riksidrottsförbundet är de största anslutna idrotterna blir skevt då det inom Stockholm är dessa sporter som det satsas mest på. Satsningen på ridhus är bra men ridsport är en förhållandevis dyr sport och genom att större delen av nyinvesteringar på flickors idrottande går hit når man knappast en bred majoritet av flickor i Stockholm. Istäl­let borde man följa upp förvaltningens egen undersökning av vilka idrottsanläggningar ungdomar vill ha och samtidigt följa upp det med en ny undersökning om vilka idrotter och anläggningar som flickor vill ha. Den studien visar att simhallar, gym, lokal för dans m.m. ligger högt upp om flickor får bestämma.

Stora satsningar på några få idrotter ger inte heller flickor och pojkar valfrihet att välja de idrotter de helst vill. Satsningar på anläggningar bör i större grad beakta skillnaderna i flickor och pojkars fysiska aktivitet. Forskning visar att flickor idrottar mer individuellt än killar och detta bör i större utsträckning än idag tas med vid investeringar av idrottsanlägg­ningar.

Många satsningar är bra men att ensidigt fokusera på ytterligare konstgräsytor och idrotts­hallar, förslag som gynnar lagsporter före individuella aktiviteter och pojkars idrottande före flickors idrottande, är fel när det sker kontinuerligt och utan en tanke på att även skapa alternativ som kan öka flickors fysiska aktivitet.

Ytterst är det en demokrati- och folkhälsofråga när beslut tas som missgynnar flickors och kvinnors möjligheter till bra hälsa genom livet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:


I revisionens årsrapport 2008 för idrottsnämnden noterar revisionskontoret att det i årsredo­visningen saknas uppföljning av på vilket sätt och i vilken utsträckning flickors och kvin­nors idrottande gynnas. Bland annat har den moderatledda majoriteten i budgeten angett att andelen nyinvesteringar som gynnar flickors och kvinnors idrottande ska vara minst 50 %. Om detta mål uppnåtts framgår dock inte i årsredovisningen. I fortsättningen bör en nog­grann utvärdering göras av detta.

Emellertid är det glädjande att satsningen på idrotter som är populära bland flickor - främst ridsport och fotboll - fortsätter. Diskussionen om byggandet även hall för basket m.m. i Västertorp bör, då basket är det tredje största idrotten bland flickor och kvinnor i Stock­holm, intensifieras.

§80 Månadsrapport maj 2009

Dnr: 101-1199-08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-04.

Förvaltningens månadsprognos för maj grundar sig på tertialrapport 1 2009 och prognosen vi­sar en ekonomi i balans. Den totala driftbudgeten, inklusive kapitalkostnader, beräknas ge ett nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprena­dens resultatfond.

Nämndens investeringsbudget för 2009 uppgår till totalt 334,8 mnkr netto efter beviljad om­budgetering av 34,8 mnkr från 2008. Förvalt­nin­gens prognos baseras på projektledarnas be­dömning i tertialrapport 1 och visar ett oförändrat beräknat nettoöverskott om 30 mnkr. I terti­alrapporten begärde nämnden att det beräknade överskottet istället skulle tillföras nämndens budget 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§81 Delegationsordning för idrottsnämnden.

Dnr: 013-557-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

med giltighet från och med 17 juni 2009 och tills vidare

 1. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta på idrottsnämndens vägnar i samtliga ärenden/ärendegrupper som anges i den till tjänsteutlåtandet bilagda delegations­ordningen.

 1. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid förvaltningen att be­sluta i stället (vidaredelegering), lägst till den nivå som anges i delegationsord­ningen.

 1. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennes förfall, vice ordförande får besluta å nämndens vägnar i ärenden rörande förvaltningschefens ledighet och resor.

 1. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice ordförande, besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämndens nästkommande sammanträde.

 1. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den som lämnat uppdraget.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-18.

På förslag från idrottsförvaltningen, beslöt idrottsnämnden vid sammanträde den 5 februari 2008 att anta en delegationsordning med giltighet från och med den 6 februari 2008 och tills vidare. Denna nu redovisade delegationsordning innebar en revidering av den tidigare delega­tionsordning. I syfte att anpassa delegationsordningen för att nå en effektivare beslutsordning, föreslås en ny delegationsordning att gälla från och med den 17 juni 2009 och tills vidare.

De nya beloppsgränser som föreslås vid upphandling inom investerings- och underhållspro­grammen och vid anmälan av delegationsbeslut är inom de ramar som normalt gäller för dele­gation i Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§82 Slutredovisning av projektet upprustning och ombyggnad av fullriggaren af Chapman

Dnr: 125-447-06

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner föreliggande slutredovisning av projektet upprustning och ombyggnad av fullriggaren af Chapman

 1. Idrottsförvaltningen återkommer med information om projektets slutliga totalkostnad så snart den ekonomiska tvisten mellan beställare och entreprenör nått sin lösning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-18.

Själva upprustningen och ombyggnaden av fullriggaren af Chapman avslutades i och med att entreprenaden godkändes vid den slutbesiktning som skedde den 25 mars 2009. Arbetena star­tade den 1 november 2006 och pågick fram till drifttagningen den 1 juni 2008. Därefter har vissa åtgärder vidtagits för åtgärdande av påtalade brister och fel vid de olika besiktningar som skett. Sammanfattningsvis kan sägas att projektets mål och syften att upprusta fartyget för lång fortsatt verksamhet med ett tillgodoseende av dagens krav, nu har uppnåtts. Resultatet av det mycket omfattande arbetet har blivit mycket tillfredsställande. Förutom själva upprustningen och ombyggnaden av själva fartyget, har även olika arbeten skett på land genom nya försörj­ningsledningar till fartyget för värme (fjärrvärme), vatten och el, anläggande av en ny landgång och nytt grindparti samt utförande av en ny aktre dykdalb för fartygets förtöjning samt ilägg­ning av nya förtöjningskättingar på utsidan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§83 Genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Dnr: 411-1185-08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall för en sammanlagd totalkostnad för projektet på 24 mnkr.

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av de delar som ingår i projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-27.

Målet och syftet med projektet är att genom olika om- och tillbyggnader göra den snart 30-åriga sim- och idrottshallen mer attraktiv och funktionell för att motsvara de krav som idag ställs på en anläggning av detta slag. Projektet kan delas upp i tre delar enligt följande:

- En mindre inledande del avser ombyggnadsåtgärder under sommaren 2009 för ombygg­nad av kontor samt iordningställande av nytt anhörigomklädningsrum.

- En ny friskvårdsyta avsedd främst för aerobics och spinning utförs genom tillbyggnad i anläggningens nordöstra del.

- Ombyggnad av befintlig anläggning för gymverksamheten sker, den innefattar bl.a. flytt­ning av nuvarande aerobicssal och ny entré/receptionsdel med bl.a. tillgänglighets­anpassning, utbyggnad av kontor för personalen samt iordningställande av ett nytt anhö­rigomklädningsrum med duschrum och ny RWC i angränsande rum. Det s.k. simlärardi­ket vid undervisningsbassängen läggs igen för att få en enhetlig golvnivå runt bas­sängen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 2. därutöver anföra

Vi ser väldigt positivt på att Tensta sim- och idrottshall nu byggs om och byggs till. Det in­nebär att verksamheten öppnas upp för en bredare kundkrets vilket vi tycker är en utveck­ling i rätt riktning. Framför allt ser vi positivt på att projektet i viss mån bidrar till att ändra inriktning på anläggningen, från att vara ett rent gym med redskap designade att bygga muskler till av en mer motionsbetonad styrketräningshall.

Därtill ska man lägga tillkomsten av ökad plats för aerobics och spinning kommer som att attrahera flickor och kvinnor till lokalerna i större utsträckning än idag.

Däremot anser vi att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genom­för upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Det är roligt att denna satsning nu genomförs. Området får nu en upprustad naturlig mötes­plats. Eftersom alla våra anläggningar ska kännas trygga och säkra, och därmed inbjudande för alla medborgare, är det viktigt att det tas med i planeringen. Det leder också till att fler medborgare vill använda anläggningarna. Vid upprustningen av idrotts- och simhallen är det därför viktigt att hänsyn till dessa faktorer tas, såväl inne på anläggningarna som i om­rådet runt i kring.

§84 Genomförandebeslut avseende ombyggnad av allmän bilväg med mediaförsörjning till nya Sätra Ridanläggning samt befintlig båtklubb.

Dnr: 125-295-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Genomförande av projektet godkänns enligt förvaltningens förslag inom en beräknad kostnad av 15 mnkr

2. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja upphandling av allmän bilväg och mediaförsörjning av vatten och avlopp till nya ridanläggningen i Sätra och Sätra båtvarv, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

Idrottsförvaltningen inventerade under 1999 möjlig­heterna till en utveckling av ridsporten i Stockholms stad, på uppdrag av kommunfullmäktige. Inventeringen godkändes i kommunfull­mäktige den 15 maj 2000 (utl. 2000:79). I det ärendet redovisades förslag till en lång rad olika investeringar i stadens ridanläggningar.

Förvalt­ningen föreslog då att den nuvarande ridanläggningen i Sätra borde ersättas med en ny. Idrottsnämnden lät därefter idrottsförvaltningen initiera att planarbete påbörjades för att möj­liggöra en sådan byggnation. Stadsbyggnadsnämnden antog den 12 juni 2008 ett förslag till ny detaljplan för Sätra ridhus m.m., del av Sätra 2:1 i stadsdelen Sätra, vilken medger uppförande av en ny ändamålsenlig ridanläggning i Sätraskogen. Lokaliseringen av den nya ridanlägg­ningen innebär att befintlig bilväg – Sätravarvs-vägen – måste byggas om samt kompletteras med medieförsörjning fram till platsen för den nya ridanläggningen. Detta genomförandebeslut syftar enbart till upphandling av vägbyggnationen, medan den nya ridanläggningen hanteras i separat ärende vid senare tillfälle.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra

Vi tycker att det är bra att detta projekt kommer igång och att förvaltningen har tagit chan­sen att i och med byggnationen av det nya ridhuset lägga in komplementet att dra vatten och avloppsledningar till den befintliga båthamnen. Däremot anser vi att kontakt bör tas med SL för en eventuell flyttning av busshållplats för större nåbarhet.

Vi anser dock att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Satsningen på unga tjejers idrottande är prioriterat. Det är därför roligt att tillgängligheten till det nya stallet blir så bra. Då det måste vara lätt att idrotta i Stockholm är det också vik­tigt att vi gör det möjligt för unga tjejer och killar utan bil att ta sig till stallet. En väg där många unga tjejer kommer att gå ensamma under höst- och vinterhalvåret kräver bra belys­ning och röjning av buskar och sly. Det bör också finnas goda cykelmöjligheter.

§85 Genomförandebeslut avseende anläggande av en uppvärmd konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP

Dnr: 412-164-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner att idrottsförvaltningen anlägger en uppvärmd konstgräsfotbollsplan på Grimsta idrottsplats till en beräknad kostnad av högst 15 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

I ett inriktningsärende som godkändes av idrottsnämnden i mars 2009 fick förvaltningen i upp­drag att återkomma med ett underlag för genomförandebeslut.

Av inriktningsärendet framgick att IF Brommapojkarna hösten 2008 åter gick upp i allsvens­kan. Inför 2007 hade Grimsta IP rustats upp inför IF Brommapojkarnas första allsvenska sä­song. Detta för att arenan skulle kunna godkännas av Svenska Fotbollförbundet för allsvenskt spel. Förbundet har sedan dess ytterligare skärpt kraven. Nu gäller också att allsvenska fot­bollsarenor från och med 2008 ska vara försedda med plantäckning/planvärme. Grimsta id­rottsplats saknar detta men kan få en tidsbegränsad dispens om större upprusningsåtgärder kommer att ske på arenan under den närmaste treårsperioden.

I inriktningsärendet beslutades att befintlig naturgräsfotbollsplan skulle ersätts med en upp­värmd konstgräsfotbollsplan. En sådan eliminerar kraven på plantäckning. Förslaget har även tidigare redovisats och godkänts av idrottsnämnden. IF Brommapojkarna stöder förslaget. Projekteringen har nu avslutats och förvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag för anbudsupphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt föl­jande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra

Brommapojkarna tillhör återigen den högsta serien i svensk fotboll vilket är roligt för vår stad. Men det ställer krav på kommunen att se till att det finns tillfredställande tränings- och matchplaner som uppfyller de krav svenska fotbollsförbundet ställer på anläggningar för spel på denna nivå. Vi välkomnar de anpassningar som nu planeras på Grimsta IP och som innebär att Brommapojkarna nu får en spelplan med konstgräs att tillgå som uppfyller svenska fotbollsförbundets krav för matcher i allsvenskan och som kan nyttjas i större ut­sträckning än den naturgräsplan som idag finns på platsen. Bytet till konstgräs innebär att trycket efter tränings- och matchtider i området lättas något.

Vi anser dock att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Visst är det glädjande att IF Brommapojkarna hösten 2008 åter gick upp i allsvenskan. Men miljöpartiet vill ifrågasätta om de kostnader detta medför ska belasta Stockholms stads skattebetalare via idrottsnämndens budget. Det vore rimligt och försvarligt att elitlagen bi­drar till de ökade kostnaderna (bland annat för uppvärmning av fotbollsplanen).

§86 Förslag till anläggande av en 7 - manna konstgräsfotbollsplan på Hagsätra idrottsplats

Dnr: 412-356-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. En 7-manna konstgräsplan anläggs på Hagsätra idrottsplats.

 1. Den konstfrusna ishockeybanan på Hagsätra idrottsplats avvecklas från och med säsongen 2009/2010.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-27.

Den konstfrusna ishockeybanan på Hagsätra idrottsplats invigdes 1965. Efter beslut i dåvarande fritidsnämnd avvecklades isbanan efter utgången av vintersäsongen 1994/1995 ibland annat besparingssyfte. Ytterligare en orsak till nedläggningen var att kylmaskineriet var helt uttjänt samt att rörbäddens underbyggnad var undermålig, vilket medförde en mycket ojämn istjocklek och dålig iskvalitet. I kommunstyrelsens förslag till budget för 1999 erhöll förvaltningen ett extra investeringsanslag på 10 mkr för att iordningställa en konstfrusen ishockeybana på Hag­sätra idrottsplats. Den konstfrusna isbanan med nytt kylmaskineri och ny rörbädd återinvigdes hösten 1999. Efter återinvigningen har den konstfrusna isbanan används mest av Örby IS, viss träningsverksamhet för pojklag från Djurgårdens IF och Hammarby IF, Korpen, skolorna och allmänheten. Inför vintersäsongen 2008/2009 genomförde förvaltningen på försök en stängning av den konstfrusna ishockeybanan på Hagsätra idrottsplats. Inför denna förändring har förvaltningen haft kontakt med berörda föreningar. Örby IS bedriver numera sin verksamhet i ishallen på Farsta idrottsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra

Hagsätra idrottsplats drivs idag av Rågsveds IF, en mycket drivande förening framför allt inom fotboll och gymnastik. Idrottsplatsen om fattar idag en 11-manna gräsplan, 11-manna grusplan, 7-manna grusplan, anläggning för friidrott och en konstisrink på 1 800 kvm. Fö­reningen röjer grusplanen från snö vintertid.

Att driva en idrottsplats innebär att man får ersättning från kommunen för att se till att alla delar av idrottsplatsen sköts, även om det finns utrustning på idrottsplasten som inte före­ningen själva bedriver verksamhet på. I detta fall handlar det om isrinken med konstis. Un­der säsongen 2008/2009 har isrinken inte varit i bruk utan har ”på försök lagts ner”, ett be­slut som tagits i samförstånd mellan föreningen och förvaltningen. Det har inneburit att om­rådet förlorat en isrink som till största delen används av allmänheten för icke-organiserad åkning.

Vi är starka förespråkare för spontanidrottsplatser, vi vill att det ska finnas möjlighet för allmänheten att spontant utöva sporter och motionera. I området finns ingen alternativ is­bana att tillgå. Att lägga ner isrinken med hänvisning till det sjunkande intresset för is­hockey finner vi som ett mycket svagt argument. Att kunna erbjuda barn och unga möjlig­heten att prova olika idrotter för att på så sätt hitta den motionsform som passar just henne eller honom är en investering i folkhälsan som vi vill värna.


Om vi inte ser till att det finns möjligheter för våra barn och unga att prova åka skridskor i området ger vi heller inte skridskoåkningen någon chans att rekrytera nya grupper. Även om intresset för just ishockey är sjunkande just nu finns det inget som säger att det är en ut­veckling som kommer att hålla i sig för alltid.

Isrinken återinvigdes efter renovering för inte allt för många år sedan och håller god kvalité vilket vi också ser som ett argument för att bevara den som en spontan isyta.

Vi anser att det utbud av planer för fotboll som idag finns på idrottsplatsen, av varierande storlekar och underlag, är tillräckligt varför vi inte ser behovet av att investera i en ny konstgräsplan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

När det projekteras för nya konstgräsplaner, eller sker uppgradering av befintliga, är det viktigt att ha 11-mannaplaner som princip. Är detta inte möjligt bör det i framtiden precise­ras varför i ärendet.

§87 Genomförandebeslut avseende upprustningsåtgärder för att göra Spånga IP till en tävlingsarena för friidrott

Dnr: 412-534-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner investeringsåtgärder för utvecklingen av idrottsplatsen för en sammanlagd kostnad för projektet på ca 13 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att med given delegation och inom budgeterad ram upphandla entreprenaderna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

Förvaltningen har under våren 2009 detaljprojekterat för att uppgradera Spånga idrottsplats till en tävlingsarena för friidrott. Anledningen till uppgraderingen är att omfattande arbeten plane­ras på Kristinebergs idrottsplats i syfte att förlägga en bussdepå under idrottsplatsen. Därmed kommer friidrotten på Kristinebergs IP att behöva evakueras till Spånga IP.


Vid projekteringen framkom att nuvarande rundbanor och tekniksegment för friidrott behöver nivåjusteras eftersom marksättningar konstaterats. Även befintlig gradängläktare är påverkad av marksättningar och behöver därför åtgärdas. För att hinna bli klar med upprustningen av Spånga IP och tidsmässigt klara evakuering från Kristinebergs IP behöver arbetena med nivåju­stering av rundbanor och tekniksegment samt utbyte av gradängläktare påbörjas efter somma­ren 2009. Avslutande arbeten med syntetbeläggning och målning av linjer utförs våren 2010. För att klara detta föreslår förvaltningen att förvaltningschefen ges delegation att

Fatta erforderliga tilldelningsbeslut inom budgeterad ram för projekten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. därutöver anföra

Under de senaste åren har intresset för friidrott haft en explosionsartad utveckling bland våra barn och ungdomar. Kombinationen av goda och framgångsrika förebilder med att skapa möjligheter för föreningar att expandera är ett svar till varför utvecklingen varit så god. Det är därför mycket positivt att nämnden tillför en friidrottsanläggning godkänd för tävlig i västerort. Förutom att det skapar förutsättning för föreningarna att attrahera nya grupper av aktiva barn och unga, ger det de aktiva i västerort möjlighet att på ett enklare sätt prova på tävlingssituationer i sin hemmamiljö.

Vi ser upprustningen av Spånga IP som ett tillskott av en tävlingsarena framför allt för ung­domsfriidrotten i staden och regionen, och vi förutsätter att även Kristinebergs IP kommer att fortsätta att vara en sådan när de stundande byggnationerna är avslutade.

Vi dock anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§88 Genomförandebeslut och svar på skrivelse om stöd till anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sätra BP"

Dnr: 412-334-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner svar på skrivelsen från Sätra sportklubb om stöd till anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Sätra bollplan.

 1. Idrottsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att med given delegation upphandla entreprenaden

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

En av två 7-manna grusfotbollsplaner på Sätra bollplan föreslås av Sätra sportklubb att anläg­gas med konstgräs i augusti 2009. Projektet föreslås bli delfinansierat mellan förvaltningen 1.0 Mnkr, idrottslyftet 1.0 Mnkr och flickfotbollsföreningen Sätra sportklubb 0.2 Mnkr, sammanta­get 2.2 Mkr. Förvaltningens del ryms inom ordinarie investeringsprogram för 2009. Färdigstäl­lande beräknas till den 1 oktober 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

2. genast, och i samarbete med Sätra SK, påbörja projektering för anläggande av en konst­gräsplan, bekostad av Stockholms kommun, på den befintliga 11-manna grusplanen på Sätra BP.

3. därutöver anföra

På Sätra BP är det flickfotbollen som dominerar och Sätra SK gör ett fantastiskt arbete med att hela tiden rekrytera nya aktiva. Eftersom upptagningsområdet präglas av människor från olika kulturer syns detta tydligt bland de aktiva i klubben. Idrotten fyller här inte bara syftet och behovet av motion och demokratifostran utan har en tydlig integrationsvinkel som fun­gerar bra.

I området Skärholmen, Sätra och Bredäng finns det idag inga bollplaner belagda med konstgräs. Detta till skillnad från andra delar av staden. Under de senaste åren har 40-talet konstgräsplaner anlagts av kommunen för att möta det behov som fotbollen har av tränings- och matchplaner.

Sätra SK har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för anläggande av konstgräs på en av de två 7- manna grusplanerna som idag finns på Sätra BP. Klubben har tidigare in­kommit med förfrågan om anläggande av konstgräs på 11-manna planen men fått nej med hänvisning till att det inte finns planerat för några konstgräsplaner i området. Klubben har även skickat in intresseansökningar om konstgräs Sätra BP våren 2006 och hösten 2007, båda med negativt besked från förvaltningen.

Vi anser att generella satsningar på fotboll även är en satsning på flickidrott då fotboll är en av de största flicksporterna sett till antalet aktiva. Därmed är det inte sagt att man inte ska titta lite extra på hur man inom själva fotbollssatsningen skulle kunna se till att flickor blir bättre sedda. Att godkänna denna ansökan från Sätra SK om medfinansiering till anläggan­det av konstgräs på en av de två 7 mannaplanerna skulle vara ett sätt att se till flickors be­hov. Det vi dock reagerar emot är just att Sätra SK har behövt söka finansiering från annat håll.

Här har vi ett helt område som är i total avsaknad av konstgräsplaner, detta trots den sats­ning som gjorts över hela staden just på detta. Att anlägga en konstgräsplan på Sätra BP ger oss möjligheten att göra reell insats för flickfotbollen och vi anser att den möjligheten ska vi ta vara på. Vi anser vidare att föreningen inte ska stå för finansieringen i denna satsning utan att det är stadens ansvar att se till att hitta finansiering till detta projekt. Hur ska vi an­nars kunna säga att idrott utövas på lika villkor mellan pojkar och flickor i vår stad?

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§89 Reviderat genomförandebeslut avseende samarbete med SISAB om byggnation av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan

Dnr: 411-364-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. förvaltningen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med SISAB och uppföra en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan i Hässelby omfattande totalt 75 mnkr, inklusive tidigare nedlagda utgifter samt inventarier om sammanlagt 6,6 mnkr,

 1. godkänna att idrottsförvaltningen förvärvar idrottshallen av SISAB för 73 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter om 4,6 mnkr efter det att idrottshallen har färdigställts,

 1. utgiften för förvärvet får inrymmas i nämndens investeringsplan 2010,

 1. hemställa att kommunfullmäktige godkänner projektet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-06-01.

Förvaltningen har till idrottsnämnden redovisat behov av ytterligare åtta till tio nya fullstora idrottshallar. Som ett led i detta har förvaltningen undersökt möjligheterna till att uppföra ytter­ligare en fullstor idrottshall i Hässelby. Samtidigt som sökandet pågick kontaktades förvalt­ningen av SISAB som frågade om förvaltningen var intresserad av att ersätta en av SISAB pla­nerad gymnastikhall vid Smedshagsskolan med en fullstor idrottshall.

Förvaltningen redovisade SISAB:s förfrågan till idrottsnämnden. Nämnden fattade 2007-05-15 ett genomförandebeslut avseende uppförande av en fullstor idrottshall vid Smedshagsskolan. SISAB ansvarar för uppförandet av hallen. Efter det att hallen har färdigställts skall idrottsför­valtningen förvärva hallen till hela produktionskostnaden av SISAB. SISAB påbörjade arbetena med den nya idrottshallen i april 2009. Hallen beräknas stå färdig under juni 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. därutöver anföra

Tillgången på idrottshallar i staden är för knapp. Det visar om inte annat de köer som idag finns till våra föreningar från barn och unga som vill idrotta. Vi ser det därför som väldigt positivt att samarbete mellan idrottsförvaltningen och SISAB nu genererar en fullstor hall som kan användas både av skolan och av föreningslivet.

Vi ser gärna att detta samarbete fortsätter och utvecklas så att fler planerade byggen kan bli optimala vad gäller placering och utformning, så att samnyttjande mellan utövare sker.

Vi anser dock att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid alla sina upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan dessa bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§90 Bevilja förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut avseende upphandling av ny video-/resultattavla på Stadion

Dnr: 013-541-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut avseende upphandling av ny video-/resultattavla till Stadion.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-19.

Idrottsnämnden fattade i februari 2009 ett genomförandebeslut avseende upprustnings- och moderniseringsåtgärder på Stadion under 2009. Bland åtgärderna kan nämnas utbyte av befint­lig resultattavla mot en ny video-/resultattavla. Förvaltningen har efter det att genomförande-beslutet antogs upprättat ett förfrågningsunderlag för installation av en ny video-/resultattavla och skickat ut handlingarna på anbudsräkning. I anbudshandlingarna har förvaltningen angivet lämplig in­stallationstid under augusti och september 2009. Utvärderingsprocessen är omfattande och komplicerad och förvaltningen bedömer att utvärderingen tidigast kan vara avslutad under maj/juni, vilket medför att en anbudsgivare skall kunna utses under juni månad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§91 Utmaning om övertagande av driften av vissa idrottsanläggningar

Dnr: 411-1301-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på utmaningen från Svenska Sportvaruhuset om övertagande av driften av vissa anläggningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-27.

Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2007 att anta policys för upphandling och konkurrensutsättning i Stockholms stad. ”Enligt policyn för upphandling och konkurrens har vem som helst – medarbetare, enskilda eller företag – rätt att kräva att viss verksamhet skall upphandlas. En utmaning kan också avse att en viss verksamhet skall säljas. Nämnderna är skyldiga att seriöst pröva en utmaning. Om en verksamhet, del av verksamheter, eller flera av stadens verksamheter utmanas skall staden ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla”. Svenska Sportvaruhuset AB, som i ett flertal år drivit en idrotts­hall, modell större, i Sundbyberg på en helt kommersiell grund, har inkommit med en utmaning till idrottsnämnden om att överta driften av ett antal idrottsanläggningar. Anläggningar som utmanas drivs av idrottsförvaltningen och en som intraprenad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. avslå ärendet med hänvisning till socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige av Stockholms stads upphandlingspolicy.

2. därutöver anföra

Den utmaningsrätt som den moderatledda majoriteten i Stockholm stad antog i början av denna mandatperiod skapar oro och osäkerhet bland våra anställda, skapar onödigt arbete och är dyr för våra invånare.

Vi socialdemokrater anser att varje skattekrona som satsas i verksamheten ska vara en väl spenderad krona. Men ekonomin kan inte vara det enda som räknas. För oss är kvalitet i välfärden en ledstjärna som ska prägla kommunens verksamhet. Kvalitet måste få kosta.

Ur det perspektivet ser vi tydligt att Stockholm nu går åt fel håll. Just nu pågår det en sys­tematisk utförsäljning och privatisering av stadens verksamheter och egendomar. Och i de fall där verksamheter inte går att sälja försöker man få någon annan att sköta driften. Denna utveckling tycker vi är tråkig. Det är inte bara ett slag i ansiktet på den kompetenta personal vi har i kommunen utan också en tydlig signal från den moderatledda majoriteten om att det inte är innehållet i verksamheten som är det viktiga. Det är inte utkomsten av den insamlade skatten som ska räknas och det är inte den upplevda kvalitén som ska mätas. I moderaternas Stockholm är det pengarna som ska styra, ingenting annat.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Nämnden godkänner inte förvaltningens förslag till svar på utmaningen från Svenska
 2. Sportvaruhuset om övertagande av driften av vissa anläggningar samt därutöver anföra följande:

Stadens verksamheter ska ge våra medborgare bästa möjliga service, kvalitet och infly­tande till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan samt med hänsyn tagen till ILO:s kon­ventioner om föreningsfrihet, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete. Självfallet ska lagstiftningen och kommunfullmäktiges övergripande mål styra både verksamhet som drivs i egen regi och upphandlad verksamhet.

Under vår majoritet perioden 2002-2006 var vi restriktiva till konkurrensutsättning efter­som vi ville bygga vår nya policy på utvärderingarna av den tidigare borgerliga majorite­tens privatiseringspolitik. Utvärderingarna visade att konkurrensutsättningen medfört lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blivit billi­gare. Mycket oroande belägg gavs för att brukarna upplevt kvaliteten som markant sämre i privat regi, Medarbetare som återgått i kommunal tjänst var i huvudsak mer nöjda med allt som de återvänt till, särskilt arbetsmiljön, anställningstryggheten och kompetensutveck­lingen. Effekterna på demokratin blev tyvärr inte ordentligt utredda, varför vi noga måste bevaka demokratiförlusterna när majoriteten driver igenom sina omfattande planer på pri­vatiseringar.

Kontinuitet är en grundläggande förutsättning för kvalitet på idrottens område. Upprepade byten av leverantörer eller medarbetare hos leverantörerna bryter kontinuiteten, vilket all­tid drabbar brukarna. Utvärderingarna av den borgerliga privatiseringspolitiken visade att anbuden minskade vilket berodde på att konkurrensen minskat i många branscher. Under vår tidigare majoritet valde många nämnder att ta tillbaka verksamheter i egen regi, vilket varit positivt för brukarna och medarbetarna. Vi befarar att i det borgerliga Stockholm blir stadens verksamheter utlämnade till fåtaliga anbud från privata monopol. I de fall mindre företag vinner en upphandling finns risker att de senare köps upp av de stora företagen, vilket är en utveckling som vi har sett inom exempelvis äldreomsorgen.

Konkurrensutsättningen gynnar inte medborgarnas behov, intressen och möjligheter, När ekonomiska värden i allt högre grad får styra vår kommunala verksamhet istället för beho­ven

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) lämnar ett särskilt ut­talande enligt följande:

Det är glädjande att entreprenörer vill engagera sig idrottslivet i Stockholm. De bidrar med nya tankar och perspektiv vilket berikar staden. Vid diskussioner kring utmaningar är det en fördel om någon av föreningarna som använder anläggningen kan ta ansvar för driften, och därmed stärka sin ekonomi och öka medborgarnas direkta inflytande i våra anläggningar. Vi ser därmed positivt på utmaningar av detta slag.

§92 Förslag till justerade taxor i idrottshallar

Dnr: 015-453-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till justerade taxor för matcher och evenemang i idrottshallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-26.

Förvaltningen föreslår med detta ärende att taxor för matcher och evenemang fastställs centralt och att en enhetlighet i prissättningen införs. Tidigare har anläggningscheferna haft ansvar för prissättningen i direkt kontakt med arrangören. De nya taxorna föreslås gälla från och med höstsäsongen 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. därutöver anföra

Det har inte skett någon justering i kommunens taxor för nyttjande av idrottshallar på 10 år. Det innebär att intäkterna för hallarna har varit desamma i tio år, trots att kostnaderna för drift och underhåll har ökat.

Vi föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att koppla en in­dexuppräkning till taxorna. En uppräkning som sker automatiskt varje år och som ska täcka en reell kostnadsökning.

Vidare vad gäller taxor har vi tidigare föreslagit att förvaltningen ska se över regelverket för nolltaxan. Detta för att hitta ett system för nolltaxa som slår mer rättvist mellan idrotterna och mellan killar och tjejer.

Utöver detta föreslår vi att förvaltningen även ska ta fram ett förslag på hur en nolltaxa för äldre skulle kunna utformas. Ett förslag som vi tidigare har initierat och som vi ser som väldigt positivt ur ett folkhälsoperspektiv, en morot för att öka äldres intresse för motion och föreningarnas intresse för att arrangera idrottsaktiviteter för de äldre.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§93 Redovisning av kundundersökning - idrottsförvaltningens boknings- och föreningsenheten

Dnr: 015-453-09

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Godkänna förvaltningens redovisning av kundundersökningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-26.

Stockholms stad har beslutat att stadens förvaltningar ska göra uppföljningar av den service som erbjuds medborgarna för att förvaltningarna ska få en bild av behovet av en förbättrad ser­vicenivå. De som har besvarat kundenkäten har fått betygsätta servicenivån på bokningsenheten och föreningsenheten. Medelbetyg för båda enheterna är 4,0. Det innebär att helhetsbetyg på 4,0. Bästa betyget 4,2 har bokningsenhetens personal fått för bemötande och personalens kun­skaper om bokningsregler. Föreningsenhetens personal har fått högt betyg 4,2 för serviceviljan och personalens kunskaper om bidragsregler.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut

§94 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Stefan Båmstedt gjorde en redovisning av de arbeten som utförts i samband med renoveringen av fullriggaren af Chapman. Efter sammanträdet gjorde nämnden en guidad tur på fartyget.


b) Kersti Ruthström, informerade om planeringen av jubileumsfirandet Arena Stockholm 1912-2012 - Hundra år av idrott och kultur. År 2012 är det hundra år sedan Stadion byggdes och de olympiska sommarspelen gick av stapeln i Stockholm. Jubileumsfirandet planeras i samarbete mellan staden och idrottsrörelsen och leds av idrottsförvaltningen.

c) Kjell Olofsson redovisade de problem som finns med att använda skolor för övernattning. Förvaltningen har under en lång tid fört diskussioner med SISAB och skolförvaltningen utifrån de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Förvaltningen har också tagit fram avtalsförslag som översänts till berörda parter.

d) Kjell Olofsson informerade om att regeringen förbereder en proposition om att hantera konflikter mellan offentlig och privat verksamhet. Propositionen kommer troligen inte att innebära ett generellt förbud mot kommunalt driven friskvårdsverksamhet.

e) Axel Nekham frågade vad som händer med utrymningsvägarna för personer med funktionsnedsättning i Högdalens sim- och idrottshall. Ingrid Gyllfors svarade att arbetet med utrymningsvägarna inomhus kommer att färdigställas under sommaren. De åtgärder som måste ske utomhus kommer att ta längre tid eftersom förvaltningen inte är markägare.

§95 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av ny idrottshall inom kv. Nätet 2 vid Skanstull

Dnr: 125-354-09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Nämnden antar genom sitt tilldelningsbeslut avgivet anbud från NCC Construction Sverige AB, org nr 556034-5174 på 43 400 000 kr exklusive moms för uppförande av en ny idrottshall inom Kv. Nätet 2 vid Skanstull

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009- 05-20.

Idrottsnämnden godkände vid sitt sammanträde i maj 2008 för sin del ett uppförande aven ny fullstor idrottshall inom Kv. Nätet vid Frans Schartaus gymnasium på Södermalm. Kommunsty­relsen fattade ett genomförandebeslut i januari 2009 och efter vissa kompletteringar av förfråg­ningsunderlaget mm, skedde publiceringen för anbudsinfordran i mars 2009. Eftersom det handlar om ett projekt med en beräknad kostnad över gällande gränsvärde (ca 46 mnkr) skedde publiceringen i EU:s databas TED. Handlingar har rekvirerats från 42 företag och fem har in­kommit med anbud.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§96 Tilldelningsbeslut för "Enskede Ridanläggning - Tillgänglighetsanpassning av stenstallet"

Dnr: 125-250-09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Nämnden antar genom sitt tilldelningsbeslut anbudet från GeoDells byggnadsaktiebolag, org nr. 556396-4187, på 6 240 000 kr för tillgänglighetsanpassning av stenstallet på Enskede Ridanläggning.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-20.

Efter att kommunfullmäktige 1999 behandlat ett ärende om att utveckla förutsättningarna för ridsporten i Stockholm, har Enskede ridanläggning under de senaste åren rustats upp med bland annat ett nytt stort ridhus, en ny uteridbana och en ny stallbyggnad med omklädnad, kontor och personalutrymmen. Förvaltningen föreslår att en fortsatt ombyggnation i form av tillgänglig-hetsanspassning samt brandskyddsåtgärder i det gamla stenstallet på ridanläggningen. Projektets syfte är att genom ombyggnad tillgänglighetsanpassa vissa delar av stallet samt ovanliggande klubblokaldel och läktare. 17 företag rekvirerade anbudsunderlaget och ett företag inkom med anbud.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§97 Tilldelningsbeslut avseende anläggande av en 7 manna konstgräsplan mm på Långbro bollplan

Dnr: 412-776-07

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Infrastruktur Väg & Vatten AB, org nr. 556479-9376, på 6517000 kronor för anläggande aven 7-manna konstgräsfotbollsplan mm

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-25.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 17 mars 2009 beslut om att anlägga en 7-manna konstgräsfotbollsplan, installera energisnål planbelysning, utföra en multifunktionsplan

på 18x36 meter, lägga om befintlig BMX-bana mm. Efter utvärdering har förvaltningen funnit att det fördelaktigaste anbudet (lägsta pris) med hänsyn till de omständigheter som angivits i förfrågningsunderlaget har lämnats av Infrastruktur Väg & Vatten AB (IVV AB).

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§98 Tilldelningsbeslut avseende uppförande av två konstgräsplaner på Älvsjö IP

Dnr: 412-374-09

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från Infrastruktur Väg & Vatten AB, org nr. 556479-9376, på 6 661 000 kronor exklusive moms för anläggande av dels en 11-manna och dels en 7 manna konstgräsfotbollsplan mm på Älvsjö IP

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-25.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 april 2009 beslut om att anlägga två konstgräsfotbollsplaner på Älvsjö IP, dels en fullstor 11-manna och dels en mindre 7-mannaplan. I projektet ingår även installation och uppgradering av planbelysning, uppsättande av stängsel runt planerna, återplantering av träd, buskar och gräs samt diverse övriga markarbeten och iordningsställande av en handikapptoalett. Fem företag rekvirerade förfrågningsunderlaget. Då anbudstiden gick ut hade tre anbud inkommit.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

_ _ _