Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Departementspromemorian Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Omedelbar justering
(utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny konstgräsfotbollsplan i Bandhagen, inriktningsbeslut

9 Konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan, svar på skrivelse/förslag till inriktningsbeslut

10 Stockholm stad måste säkra tillgången till fotbollsplaner för unga på Kungsholmen och Norrmalm, svar på skrivelse

11 Tensta sim- och idrottshall, reviderat genomförandebeslut

12 Skanstullshallen, lägesrapport

13 Förslag med anledning av skrivelse från Stockholms Ishockeyförbund om höjda taxor för istider i Stockholms stads ishallar

14 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

15 Ramavtal för byggprojektledningskonsulter. Förslag till nytt tilldelningsbeslut Sekretess

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§122 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§123 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 6/2010 från nämndens sammanträde 2010-08-31 som justerats 2010 -09-10.

§124 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och Carin Jahn (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§125 Röstgranskning

Vice ordförande Jari Visshed (S), ledamöterna Billy Östh (M) Ariane Bucquet (M), Leif Kroon (KD) och Mehdi Oguzsoy (V) samt ersättarna Malin Romlin (S), har för­hinder att närvara. För Jari Visshed tjänstgör Jennie Hansson Åkerlind (S), för Billy Östh tjänstgör Jakob Pawlack (M) , för Ariane Bucquet (M) tjänstgör Björn Begner (M), för Leif Kroon (KD) tjänstgör Joar Horn (M) och för Mehdi Oguzsoy tjänstgör Åsa Hagelstedt (V).

§126 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-08-18 – 2010-09-16.

b) Handikapprådet protokoll nr 4; 27 april 2010, nr 5; 25 maj 2010 och nr 6; 14 juni 2010


c) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning för tiden 2010-08-13 – 2010-09-07.

d) Granskningsrapport Spånga Hockey och

Granskningsrapport Spånga Tennis och bordtennisklubb

§ 127

§ 128

§ 129

§ 130

§ 131

 

§132

§ 133
§ 134

§ 135

§ 136

§127 Departementspromemorian Bortom fagert tal - Om bristande till­gänglighet som diskriminering. - Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-629/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen ”Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering”.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-14.

Departementspromemorian ”Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskrimine­ring”, (Ds 2010:20) Dnr 001-1555/2010 har remitterats bland annat till idrottsnämnden. I pro­memorian föreslås att det ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering, nämli­gen diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Idrottsförvaltningen har inget att anmärka på i förslaget till ny diskrimineringsbestämmelse. Tvärtom är förslaget både väl genomtänkt och väl emotsett. Förvaltningen arbetar redan med att såväl idrottsanläggningar som de verksamheter och aktiviteter som där bedrivs görs till­gängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§128 Tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010

Dnr: 101-484/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Nämnden begär omslutningsökning med 0,8 mnkr avseende investeringsbudgeten och 0,4 mnkr avseende driftbudgeten.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-23.

Idrottsförvaltningen förutser inga större avvikelser gentemot mål, indikatorer och aktiviteter i verksamhetsplanen. Fortfarande återstår ett arbete för att bättre kunna följa upp vissa indikato­rer under målet om en hållbar livsmiljö. Flertalet aktiviteter kommer att ha genomförts som planerat. Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott för året om 2,0 mnkr gällande driftbudgeten. Underskottet om 1 mnkr exklusive kapitalkostnader mot­sva­ras av pla­nerad användning av intraprenadens resultatfond. Årsprognosen in­rymmer effekten av de be­sparingar som beslutades i samband med verksamhets­plan 2010.

Intäkterna för perioden januari-augusti har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror till stor del på den snörika vintern, som medfört extra kostnader för snöröjning och ute­bliv­na intäkter för vinterfotboll. Samtidigt har försäljningsintäkterna varit lägre än be­räknat för sim- och idrottshallarna.

För investeringsverksamheten beräknas totalt ingen nettoavvikelse. Under året har omdispone­ringar gjorts från projekt som av olika skäl har senarelagts, och fördy­ringar och nya projekt beräknas kunna inrymmas inom ram. Jämfört med revide­rad verksamhetsplan beräknas ökade utgifter för bland annat Stadion och Farsta sim- och idrottshall kunna finansieras genom för­skjutningar inom bland annat Skanstullshallen och Skarpnäcks bollplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Hagelstedt (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

I tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010 anges att den moderatledda majoriteten arbe­tar aktivt för att erbjuda även andra intressenter möjlighet att vara med och driva och utveckla stadens idrottsliv.

Trots förvaltningens insatser – man har tagit fram informationsmaterial och informerat i olika sammanhang – har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas. Vidare har den påbörjade upphandlingen av Ärvingehallen avbrutits på grund av att det anbud som lämnades skulle ha medfört högre kostnader för staden. Att låta privata aktörer upp­handla idrottsanläggningar är med andra ord och på flera sätt dålig idrottspolitik. Det är naturligtvis viktigt att driften av idrottsanläggningar rent generellt kan bedrivas så ef­fektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Idrottsnämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningar kon­kurrensutsätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamhet även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi.

§129 Ny konstgräsfotbollsplan i Bandhagen, inriktningsbeslut

Dnr: 412-725/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Den redovisade inriktningen att anlägga en 7-manna konstgräsfotbollsplan och skol­idrottsytor på Bäckahagens bollplan godkänns.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projekteringsarbetet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-09.

Exploateringskontoret har föreslagit en bostadsexploatering på befintlig idrotts­tomt för Bäcka­hagens bollplan. Som kompensation får idrottsnämnden ett nytt idrottsområde strax söder om befintlig bollplan. Den nya Y-tomten får samma, men uppgraderat, innehåll med en 7-manna fotbollsplan och skolidrottsytor i syntet­material.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Carin Jahn m.fl. (S), Åsa Hagelstedt (V) och Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Den redovisade inriktningen att anlägga en 7-manna konstgräsplan och skolidrottsytor på Bäckahagens bollplan godkänns delvis

Samt därutöver anföra följande:

Frågan om ekonomisk kompensation av idrottsmark som tas i anspråk för ändamålet har ännu inte fått sin lösning i kontakterna mellan förvaltningen, exolateringskontoret och


stadsledningskontoret. För att projekt ska genomföras bör det villkoras att bostadsex­ploatören finansierar ersättningsanläggningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Carin Jahn m.fl. (S), Åsa Hagelstedt (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§130 Konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan, svar på skrivelse/förslag till inriktningsbeslut

Dnr: 017-643/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) om att anlägga en konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan under 2011 åberopar nämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut om att anlägga av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan godkänns.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projekteringsarbetet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-09.

Vid idrottsnämndens junisammanträde 2010 överlämnades en skrivelse till förvalt­ningen från Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) om att ge förvaltningen i uppdrag att under 2011 skapa förutsättningar för att anlägga en konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan. Förvaltningen har under flera år fört diskussioner med representanter för den största nyttjaren av bollplanen, FK Bromma, om att anlägga konstgräs på befintlig grusplan. I samband med dessa diskussioner har förvaltningen genomfört en pro­gramstudie över projektet. Förvaltningen är positiv till projektet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet stöttar anläggandet av en konstgräsfotbollsplan på Södra Ängby bollplan, men ifrågasätter förvaltningens definition av ”grönkompensation”.

I bakgrunden till ärendet skriver förvaltningen att Exploateringskontoret har haft svårt att leva upp till stadens policy om grönkompensation och därför ska ianspråktagande av grönytor tillgodoses med anläggandet av konstgräs.

Stockholms miljöprogram slår fast att grönkompensation ”innebär att kompensationsåt­gärder genomförs på områdesnivå där omfattningen av kompensationen avgörs av vil­ken typ av funktion det handlar om. Åtgärder kan till exempel vara nyskapande av mot­svarande naturtyp eller restaurering av en miljö vars naturvärden försämrats”. I samma program står det vidare ”Byggande av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur kan med­föra ingrepp som ökar fragmenteringen av naturområden. Detta kan försämra stockhol­marnas tillgång till och upplevelse av naturen men även påverka livsrum och sprid­ningsvägar för växter och djur. Stadsbyggandet bör utgå ifrån vårt behov av parker och tätortsnära naturområden men även ta hänsyn till den ekologiska strukturen.”

Grönkompensation bör självklart innefatta likvärdiga ekologiska kvaliteter, mao kan inte exploatering av naturområden kompenseras genom att en grusplan i närheten görs om till konstgräs.

§131 Stockholm stad måste säkra tillgången till fotbollsplaner för unga på Kungsholmen och Norrmalm, svar på skrivelse

Dnr: 412-458/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på den gemensamma skrivelsen från Stockholms Fotbollförbund, Mariebergs SK, Essinge IK, Norrtulls SK, Karlbergs BK och FC Kristineberg åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlå­tande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-10.

Stockholms Fotbollförbund, Mariebergs SK, Essinge IK, Norrtulls SK, Karlbergs BK och FC Kristineberg har i en gemensam skrivelse föreslagit att Stockholms stad måste säkra tillgången till fotbollsplaner för unga på Kungsholmen och Norr­malm. Skrivelsen är föranledd av att Stor­stockholms Lokaltrafik ska bygga ett underjordiskt bussgarage på platsen för Kristinebergs idrottsplats samt eventuell exploatering av Stadshagens idrottsplats.

Kristinebergs idrottsplats kommer att hållas stängd för all idrottsverksamhet från och med no­vember i år till och med 2015. Nuvarande verksamhet på idrottsplatsen måste under stäng­ningsperioden flyttas till andra anläggningar.


Förvaltningen har i kontakter med exploateringskontoret fått besked om att någon planering för exploatering i området runt Stadshagens idrottsplats inte är aktuell under den tidsperiod som Kristinebergs idrottsplats måste hållas stängd.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Carin Jahn m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att anlägga konstgräsplaner på samtliga tre planer på Stadshagens IP.

 1. att anlägga konstgräs på det ”nya” Kristinebergs IP.

 1. att verka för att byggtiden av bussdepån begränsas så långt möjligt samt att alternativa spelplaner säkerställs innan planen stängs av.

 1. att därutöver anföra

Det är positivt att Kristinebergs IP kan moderniseras i samband med anläggandet av ny bussdepå i området. Förvaltningens redovisning visar hur svårt det är i innerstaden att hitta ytor för fotbollen. Ansträngningar måste fortgå såväl på tjänstemanna- som politisk nivå för att åstadkomma det mot bakgrund av den nu aktuella situationen för fotbollen men också för det framtida folkhälsoarbetet riktat till barn och unga.

Det är viktigt att ta alla steg man kan för att öka effektiviteten i utnyttjandet av befintliga planer. Vi föreslår därför att man lägger konstgräs på ytterligare två planer på Stadshagens IP. Vidare föreslår vi att det ”nya” Kristinebergs IP beläggs med konstgräs när det står klart.

Enligt uppgift utnyttjas Kristinebergs IP av friidrottens kastgrenar endast i samband med tävlingar. Det behovet torde kunna lösas på Stadion eller på det moderniserade Spånga IP.

Vi har tidigare uttryckt att vi önskar minska den väldigt långa byggtiden så mycket som möjligt samt att alternativa spelplaner tas fram innan Kristineberg stängs av.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Carin Jahn m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Anders Hellström m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande enligt följande:


Det är viktigt att säkerställa tillgången till idrottsytor i staden. Utbyggnaden av Stadsha­gens IP under renoveringen av Kristinebergs IP är en bra åtgärd för att säkra idrotts­ytorna på just Kungsholmen. Vi har varit i kontakt med de berörda klubbarna och dis­kuterat lösningar på andra problem som kan tänkas uppkomma vid renoveringen av Kristinebergs IP. Då ingen exploatering av Stadshagens IP är aktuell kommer den kunna fortsätta att fungera som en bas för många klubbar under renoveringsperioden. Ingen mark kommer heller i framtiden att upplåtas till exploatering på kort sikt utan att detta kompenseras av nya idrottsytor i samma omfattning. Nämnden vill därtill att för­valtningen snarast återkommer med ett klargörande om var Djurgårdens IF Damfotboll ska spela 2011.

Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

I linje med förvaltningens synpunkter ”att inom de kommande 5-10 åren kan det behö­vas iordningställas tre nya fotbollsplaner på Kungsholmen och Norrmalm” förutsätter vi att ansvariga politiker och förvaltningar snarast arbetar fram ett helhetsgrepp med en strategi och planering för hela området, och att detta sker i samråd med de boende samt aktiva föreningar i området. Den höga byggtakten behöver inte, och ska inte tillåtas, ske på bekostnad av värdefulla grön- och idrottsområden.

§132 Tensta sim- och idrottshall, reviderat genomförandebeslut

Dnr: 411-795/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner en utökad budgetram med 7,0 mnkr till totalt 31,0 mnkr för avslutande arbeten med etapp 3 för om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-13.

Efter att idrottsnämnden i juni 2009 beslutade att genomföra en om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall har etapp 1 och 2 genomförts. Etapp 3 återstår och har varit ute för anbuds­upphandling. Denna etapp avser bland annat ombyggnad av befintlig anläggning för gymverk­samheten. Det enda anbud som kom in låg högt över avsatt budget, varför förvaltningen valde att avbryta upphandlingen. Idrottsförvaltningens bedömning är att de medel som återstår efter de två första etapperna (8,5 mnkr) inte räcker för att kunna genomföra den tredje och sista etap­pen. Förvaltningen begär därför att ytterligare 7,0 mnkr anslås för projektet, vilket finansieras genom omfördelning inom 2011 års investeringsprogram.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Carin Jahn m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
 1. därutöver anföra

Vi anser att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingarna. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Carin Jahn m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§133 Skanstullshallen, lägesrapport

Dnr: 125-354/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-10.

Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 13 maj 2008 för sin del beslut om genomfö­rande av en ny fullstor idrottshall inom kvarteret Nätet 2 vid Frans Schartau gymnasium på Södermalm. Upphandling av totalentreprenören, NCC, genomfördes i juli 2009 och entreprena­den påbörjades i augusti 2009. Invigning är beräknad till mars/april 2011.

Totalkostnaden för projektet beräknas till knappt 60 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§134 Förslag med anledning av skrivelse från Stockholms Ishockeyförbund om höjda taxor för istider i Stockholms stads ishallar

Dnr: 413-559/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens redovisning godkänns som svar på skrivelse om höjda taxor för is­tider i stadens ishallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-14.

Stockholms Ishockeyförbund föreslår att idrottsnämnden tar tillbaka höjningen av dagshyran utanför nolltaxesäsong, att nolltaxesäsongen förlängs och efterlyser ett mer konstruktivt samar­bete mellan staden och föreningarna. Förvaltningen kommer att kontinuerligt möta Stockholms ishockeyföreningar för att bl.a. behandla dessa frågeställningar. Det första mötet äger rum i oktober 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Barry Andersson anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Carin Jahn m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar att förvaltningen uppmärksammar hockeyns situation och inleder möten med föreningarna med början i oktober.

Den uppkomna situationen är ännu ett exempel på hur staden inte riktigt har följt med i utvecklingen av idrottens utökade säsonger. Vårt generella antagande i frågan är att sta­den måste bejaka utvecklingen då utökade säsonger för idrotten både ger ökade förut­sättningar bättre folkhälsa, rekrytering av unga och utveckling av konkurrenskraftig elit.

Detta antagande måste naturligtvis matchas mot en ekonomisk verklighet i staden. Men vi kommer aldrig att acceptera att borgerliga skattesänkningar prioriteras före möjlig­heter till ökat idrottande och ökad folkhälsa.

§135 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om de diskussioner förvaltningen för beträffande parkeringsav­gifter som införts vid förvaltningens idrottsanlägg­ningar. Anledningen till införandet är att komma tillrätta med långtidsuppställningar av bilar. Förvaltningen undersöker nu olika möjligheter till förändringar så att idrotts­klubbar och föräldrar till idrottande ungdomar inte får en ökad kostnad.

b) Ingrid Gyllfors informerade att förvaltningen kommer, i ett ärende, att redovisa de rutiner och principer som varit för tilldelningsbeslut och ge förslag till nya. Detta med anled­ning av den diskussion som var vid nämndens sammanträde den 31 augusti 2010 vid behandling av ett antal tilldelningsbeslut.

c) Anders Hellström önskade få en nulägesbeskrivning av arbetet med renoveringen av Farsta sim- och idrottshall. Förvaltningen kommer att ge en redovisning vid kommande sammanträde.

§136 Ramavtal för byggprojektledningskonsulter. Förslag till nytt tilldel­ningsbeslut

Dnr: 125-148/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. WSP Sverige AB 556057-4880

2. Projektengagemang AB 556330-2602

3. Temagruppen AB 556105-8131

antas som ramavtalspartners avseende byggprojektledning konsultuppdrag inom investerings- och un­derhållsprogrammen under perioden 18 oktober 2010 till och med 17 oktober 2010 med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 40 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-13.

Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsförfrågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Sjuttiosex företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från tjugo varav tretton är kvalificerade. Tidigare beslut från 2010-06-08 har förändrats med anledning av överprövning. Idrottsförvaltningen har blivit ålagda, via dom i Förvaltningsrätten att genomföra en ny värdering.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

_ _ _