Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2010-10-26

Sammanträde 2010-10-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset. Obs. lokalen!

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Upprustning av Vanadisbadet och byggnation av ett nytt bad i Norra stationsområdet, Svar på Remiss av motion (2010:5) från kommunstyrelsen

7 Införande elektronisk upphandlingsstöd i Stockholms stad"

10 Mälarhöjdens ishall, förlängning av hyresavtal

11 Assyriska föreningen i Stockholm. Redovisning

12 Översyn av lämpliga platser för utomhusgym i Stockholm

13 Säsongsstarten för den konstfrusna rundbanan på Östermalms IP. Svar på skrivelse

15 Nulägesrapport om upprustning av Farsta sim- och idrottshall.

16 Revidering av fördelningsnyckel för fotbollsverksamhet

17 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

18 Ramavtal för VVS - tekniska konsulter 15 till 35 prisbasbelopp Förslag till tilldelningsbeslut

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

19 Upphandling av drift, skötsel och underhåll i Västerort

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)

________
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§137 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§138 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 7/2010 från nämndens sammanträde 2010-09-28 som justerats 2010-10-04

§139 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Vice ordförande Jari Visshed (S) och Billy Östh (M) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§140 Röstgranskning

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och ersättarna Jakob Pawlak (M), Björn Begner (M) samt

Malin Romlin (S) har för­hinder att närvara. För Madeleine Sjöstedt (FP) tjänstgör Daniele Fava (FP).

§141 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2010-09-17 – 2010-10-14.

b) Anmälan av delegationsbeslut inom idrottsförvaltningens fastighetsavdelning för tiden 2010-09-07 -2010-10-06.

c) Anmälningsärende p.g.a. att en vald ramavtalspartners avböjt att teckna avtal

d) Granskningsrapport Spårvägens tennisklubb

§142 Upprustning av Vanadisbadet och byggnation av ett nytt bad i Norra stationsområdet, Svar på Remiss av motion (2010:5) från kommunstyrelsen

Dnr: 015-323/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisningen och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-12.

Kommunstyrelsen har av bl.a. idrottsnämnden begärt yttrande över motionen Upprustning av Vanadisbadet och byggnation av ett nytt bad i Norra stationsområdet.

Förvaltningen redovisar i ärendet vad som skett med Vanadisbadet sedan den kom­munala drif­ten av sommarbadet lades ned i mitten av 1980-talet samt vad som gäl­ler idag. Förvaltningen redovisar även vad som åligger nuvarande hyresgäst be­träffande drift, skötsel och underhåll av anläggningen, enligt gällande hyresav­tal. Avtalet löper till 2016-12-31. En redovisning görs också av anläggningens tekniska sta­tus enligt tidigare gjorda besiktningar (1994 och 1999) och vilka kostnader olika upprustningsalternativ då bedömdes medföra. Beträffande Vanadisbadets framtida användning hänvisas till pågående utredningar och planarbete kring Norra sta­tionsom­rådet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi ställer oss positiva till att Vanadisbadet återigen blir ett bad för allmänheten och hoppas att detta blir verklighet inom snar framtid.

I 2010 års verksamhetsplan för både idrottsnämnden och exploateringsnämnden finns uppdraget att inom verksamhetsåret utreda frågan om nytt Vanadisbad kopplat till be­fintliga behov av rekreation och spontanidrott i området samt till exploateringen av Norra stationsområdet. Vi ser fram emot att redovisning av detta uppdrag, med tillhö­rande kostnadsberäkning och finansieringslösning, sker senast i årsredovisningen för 2010 för respektive nämnd.

§143 Införande elektronisk av upphandlingsstöd i Stockholms stad”

Dnr: 015-715/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden är positiv till att staden inför ett gemensamt elektroniskt upp­hand­lingsstöd.

 2. Ett sådant system skall anpassas även till facknämndernas behov.

 3. Nämnden hänvisar i övrigt till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-21.

Stadsledningskontoret föreslår att staden införskaffar ett elektroniskt upphand­lings­stöd, i syfte att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra upphandlings­arbetet. Det ska vara frivilligt för stadens förvaltningar och bolag att använda, men obliga­toriskt att använda det av staden upp­handlade systemet när man behöver ett sådant stöd.

Idrottsförvaltningen är positiv till att staden inför ett gemensamt, elektroniskt upp­handlings­stöd. Förvaltningen förordar att staden upphandlar ett redan befintligt system och anpassar det efter stadens behov. Det är angeläget att upphandlingsstö­det är kompatibelt med ett elektroniskt avtalsuppföljningssystem. Det system som införskaffas bör först prövas i några förvaltningar, varav minst en bör vara fack­förvaltning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att förenkla och effektivisera stadens metoder och rutiner när det handlar om upphandlig av dess varor och tjänster. Att införa ett gemensamt elektroniskt stöd ser vi som ett steg i rätt riktning.

Utformningen av detta system måste däremot vara oerhört flexibelt så att det går att-an­passa med specifika krav till varje upphandling. Det får dessutom inte innebära att färre intressenter ges möjlighet att delta i en upphandling eller att den offentlighet och trans­parens, i den mån det finns idag, försämras på något vis.


Det är viktigt att lokala företag och småföretagare ges goda möjligheter att delta i upphandlingarna.

Vidare anser vi att en antidiskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upphandlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att fö­rebygga och motverka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga ar­betet med att ställa högre miljökrav vid upphandlingarna än vad som idag görs. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan dessa bli ett kraft­fullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Dessutom anser vi att i varje upphandlig där nämnden i slutänden är beslutande instans ska även förfrågningsunderlaget godkännas av nämnden innan upphandling startas.

§144 Idrottsförvaltningens upphandling av egna ramavtal.

Dnr: 125-846/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning om upphandling av ramavtal.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-27.

Förvaltningen har under hösten 2009 och framåt inventerat behov, prioriterat ”tåg­ordning” och genomfört ett antal (40-tal) ramavtalsupphandlingar avseende entre­prenad samt tekniska kon­sultdiscipliner. Aktiviteterna syftade i första hand till att täcka fastighetsavdelningens och pla­neringsavdelningens behov i samband med arbeten inom underhålls och investeringsplanen. Förvaltningens återstående samt framtida ramavtalsupphandlingar kommer att följa nedan re­dovi­sade principer. Denna redovisning är svar på en fråga i nämnden från den 31 augusti 2010, om hur förvaltningen genomför ramavtalsupphandlingar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver anföra

Enligt delegationsordningen beslutar nämnden om tilldelningsbeslut på över 5 miljoner kronor. Vi vill att nämnden även ska ges möjlighet att se och besluta om respektive för­frågningsunderlag inför dessa större upphandlingar.

Stadens upphandling omfattar mer än 10 miljarder kr och är därför av stor strategisk betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle.


Staden ska bedriva ett aktivt arbete inom området miljöanpassad upphandling med höga krav på energieffektivitet och driva fram ny miljöteknik. Tidigare beslut om antidiskrimineringsklausul och hållbar upp­handling som omfattar kemikalier, energi, transporter, ekologiska livsmedel m.m. ska återinföras. Sociala och etiska villkor ska inarbetas.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi ska ställa höga krav på de entreprenörer som utför arbeten åt staden. Att få ett kon­trakt med Stockholms stad ska vara en attraktiv produkt som vi ska värna på bästa sätt och vi ska vara beredda att betala för god kvalité. Genom dessa riktlinjer för hur man upphandlar ramavtal kan vi påbörja ett långsiktigt arbete för att bygga upp varunamnet Stockholm igen. Genom att erbjuda bra tjänster har vi möjligheten att bli en attraktiv kund som många företag vill arbeta tillsammans med. Att vara en attraktiv kund innebär att man kan ställa höga krav på de företag man anlitar. Det är en trygghet för båda parter att veta att kvalitén förväntas vara hög, det gäller inte bara på det förväntade utförda ar­betet utan också på företaget som utför arbetet.

Vi ser positivt på att nämnden nu får en redovisning på hur man från förvaltningens sida agerar när det kommer till upphandling av ramavtal. Vi saknar dock några viktiga punkter som vi anser ska ställas som krav på entreprenörer som ska utföra tjänster åt staden.

- Vi ska kräva kollektivavtalsliknande villkor för de anställda i företaget som vi anli­tar.

- I varje förfrågningsunderlag ska respektive företag kunna uppvisa hur man arbetar aktivt mot diskriminering, både kortsiktigt och långsiktigt.

- I varje förfrågningsunderlag ska respektive företag kunna uppvisa hur man fortlö­pande arbetar med miljöeffektiviseringar inom företaget, och specifikt hur man tänker på miljön i det aktuella upphandlingsärendet.

Vidare tar vi förvaltningens identifierade risker på största allvar. Framför allt risken med kostnadsdrivande konsulter som bland annat är en direkt konsekvens av resursbrist hos förvaltningen. Att på bekostnad av brist i den förvaltningsinterna kompetensen an­vända konsulter ser vi inte som en långsiktig och resurseffektiv lösning.

Dessutom anser vi att i varje upphandlig där nämnden i slutänden är beslutande instans ska även förfrågningsunderlaget godkännas av nämnden innan upphandling startas.

§145 Vinterprogram säsongen 2010-2011

Dnr: 402-843/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens förslag till vinterprogram godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-12.

Idrottsförvaltningens vinterprogram säsongen 2010/2011 innehåller vad staden erbjuder Stock­holms invånare i form av möjligheter till idrott och andra aktiviteter. Det gäller allmänhetens åkning i ishallar, skridskoåkning på isbanor och sjöar, längdskidåkning, utförsåkning, vinter­fiske och vad stadens simhallar har att erbjuda. Dessutom redovisas förutsättningarna för fot­boll på vintern.

Förvaltningen vill här särskilt lyfta fram frågan om vinterfotbollsplaner mot bakgrund av de erfarenheter som finns från vintern 2009/2010. Vinterprogrammet i övrigt liknar tidigare vinterprogram.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Därutöver anföra

Fotbollen är en av Stockholms största idrotter och dessutom en av idrotterna som engage­rar många flickor. Under säsongen 2009/2010 fanns stora brister i snöröjningen av flera fotbollsplaner. På många håll var röjningen i stort sett obefintlig. Detta ställer till stora problem för våra fotbollslag som inte kan träna i samma utsträckning som konkurrerande lag. Däribland Hammarby IF:s damer som under lång tid inte kunde nyttja Kanalplan.

Idrottsborgarrådets hårdnackade inställning till att planer inte skulle snöröjas bidrog inte till någon lösning. Detta får inte upprepas. Hammarbys damer med flera ska inte behöva utsättas för det som hände under den gångna säsongen.

För att säkra att även de fotbollsplaner som är föreningsdrivna hålls snöfria vill vi ge för­valtningen ett särkilt uppdrag att aktivt bistå Hammarby IF, Älvsjö AIK, IF Brommapoj­karna och Rågsveds IF i deras arbete med att hålla Kanalplan, Älvsjö IP, Grimsta IP och Hagsätra IP snöfria.


Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver anföra

Fotbollen är en av Stockholms största idrotter och dessutom en av idrotterna som engage­rar många flickor. Under säsongen 2009/2010 fanns stora brister i snöröjningen av flera fotbollsplaner. På många håll var röjningen i stort sett obefintlig. Detta ställer till stora problem för våra fotbollslag som inte kan träna i samma utsträckning som konkurrerande lag. Däribland Hammarby IF:s damer som under lång tid inte kunde nyttja Kanalplan. Hammarbys damer med flera ska inte behöva utsättas för det som hände under den gångna säsongen. Förvaltningen får därför ett särkilt uppdrag att aktivt bistå Hammarby IF, Älvsjö AIK, IF Brommapojkarna och Rågsveds IF i deras arbete med att hålla Kanalplan, Älvsjö IP, Grimsta IP och Hagsätra IP snöfri.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§146 Mälarhöjdens ishall, förlängning av hyresavtal

Dnr: 322-617/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner en förlängning av nuvarande hyresavtal med fem år, vil­ket innebär en fördelning av återstående hyreskostnader på nio år i stället för på fyra, som gäller enligt nuvarande avtal.

 1. Ärendet överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-12.

I samband med stadens förvärv av Mälarhöjdens ishall 2004, upprättades ett hyresavtal med Djurgårdens IF Ishockeyförening. Hyresavtalet innebar att föreningen skulle betala köpeskil­lingen under en tioårsperiod genom den del av hyran som utgjorde kapitalkostnaden. Totalt handlade det om 12,0 mnkr. I en skrivelse som inkom till idrottsförvaltningen den 17 juni 2010 begär hyresgästen förlängning/omförhandling av nuvarande avtal. Som skäl anförs ekonomiska svårigheter grundade på de senaste årens problem att nå likviditet.

Idrottsförvaltningen föreslår nu att ett nytt hyresavtal tecknas med föreningen. Detta avtal föreslås ersätta tidigare avtal. Ändringarna i det nya avtalet innebär främst en för­längd betaltid med fem år, vilket betyder att det nya avtalet löper till och med den 30 september 2019.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§147 Assyriska föreningen i Stockholm. Redovisning

Dnr: 404-856/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-06.

Assyriska föreningen i Stockholm har de senaste 6-7 åren haft problem med redovisningen av sin verksamhet. Förvaltningen har vid verksamhetsbesök och kontroller inte kunnat se att före­ningen haft den verksamhet som krävs för att erhålla föreningsbidrag för sin ungdomsverksam­het. Verksamheten har gradvis minskat och förvaltningen har i år avslagit föreningens ansökan om bidrag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Billy Östh m.fl. (M), Frida Johansson Metso m.fl. (FP) och Leif Kroon (KD) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

När en organisation beviljas ekonomiskt stöd ställer detta tydliga krav. Den bidragsbe­viljade verksamheten skall ha en fungerande verksamhet och en god redovisning. Nämnden kräver att de motprestationer som bidragsgivningen stipulerar efterföljs. Det är därför viktigt att förvaltningen har en kontinuerlig granskning av de organisationer som beviljas föreningsbidrag. I de fall förvaltningen upptäcker eller misstänker oegent­ligheter är det viktigt att dessa snabbt utreds. Detta för att skattepengar skall komma stockholmsidrotten till del.

§148 Översyn av lämpliga platser för utomhusgym i Stockholm

Dnr: 017-753/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisa till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-01.

Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP) har i en skrivelse till idrottsnämnden påpekat bety­delsen av att satsa på utomhusgym. ”Syftet är att på ett enkelt och roligt sätt förbättra och stärka folkhälsan – och dessutom gratis att använda för allmänheten”. ”Miljöpartiet vill att förvalt­ningen ser över lämpliga platser för utomhusgym i Stockholm, särskilt i samband med att id­rottsanläggningar byggs eller renoveras, samt till nämnden föreslår en rimlig utbyggnad av, och platser för, utomhusgym i Stockholm”.

Förvaltningen har under senare tid successivt medverkat till att utomhusgym anlagts vid sta­dens friluftsområden. Placeringarna är bl.a. i Kaknäs, Björkhagen, Hellas-gården och Ågesta friluftsområde. Senast att invigas, den 22 september 2010, var utomhusgymmet vid Hellasgår­den. De utomhusgym som har anlagts

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Eftersom friluftsgymmet som snickrats ihop är en första prototyp med ett nytt koncept med träredskap, är det viktigt att det görs en ordentlig utvärdering. Det räcker inte att trimma in, justera, eller förbättra instruktionerna. Konceptet har ett grundläggande fel, det är konstruerat av män för män. Det behövs delvis andra kunskaper av den som kon­struerar konceptet för att det ska passa även den andra halvan av befolkningen, dvs. kvinnorna.

Förvaltningen bör därför kalla in en expert som just jobbar med kvinnor på gym, exem­pelvis en kvinna som är instruktör och vet hur mycket belastning olika kvinnors kroppar är konstruerade för. En kvinnlig designer skulle också delta för att kunna konstruera redskap som fungerar på fler typer av deltagare.

§149 Säsongsstarten för den konstfrusna rundbanan på Östermalms IP. Svar på skrivelse

Dnr: 412-355/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltnin­gens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-05.

Ett antal företrädare för den organiserade skridskoidrotten i Stockholm begär i en skrivelse till idrottsnämnden att is-ovalen på Östermalms IP öppnar tidigare. De vill att is-ovalen öppnas i början av november. Idrottsförvaltningen avråder från en förlängning av säsongen av de anled­ningar som anges i redovisat tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§150 Månadsrapport per september 2010

Dnr: 101-1188/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-08.

Jämfört med tertialrapport 2 har årsprognosen för intäkter och kostnader sänkts med 1,0 mnkr. Detta beror på att sim- och idrottshallarnas försäljning i september 2010 minskade jämfört med samma period 2009. Avvikelsen på intäktssidan beror på att plan­hyror för vinterfotboll, ca 2-2,5 mnkr, uteblivit och på minskad försälj­ning av årskort för sim- och idrottshallarna. Däremot har intäkterna för simskola och idrottshallarnas planhyror ökat med mer än budgeterat

Förvaltningen beräknar liksom i tertialrapport 2 ingen nettoavvikelse totalt för investeringar. Inom vissa projekt, bland annat Liljeholmshallen och Stadion, finns preliminärt en risk för för­skjutningar som kan påverka prognosen, men i nuläget beräknas ingen förändring totalt jämfört med tertialrapporten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§151 Nulägesrapport om upprustning av Farsta sim- och idrottshall.

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

Ingrid Gyllfors redovisade planerna för renoveringen av Farsta sim- och idrottshall. En anbuds­förfrågan har sänds ut och sista ansökningsdag är 15 november. Innan projektet kan starta måste kommunfullmäktige besluta om medel för renoveringen och stadsledningskontoret förbe­reder frågan. Förhoppningsvis tas beslut inom kort, görs detta kommer byggstart att ske som planerats i maj 2011 och an­läggningen öppnar igen efter renoveringen vid säsongstart hösten 2012. Serveringsdelen i an­läggningen kommer att få ett tillredningskök och en del av foajén kommer att användas för cafémöblering. Vid planeringen av serveringsdelen har externa konsulter anlitats. Deras uppdrag har varit att se till att få en bra funktion för serveringen och att den kan få ekonomiskt bärkraft. Samråd och information sker kontinuerlig med nuvarande hyresgäst. Det finns ingen möjlighet att bedriva serveringsverksamhet i anläggningen under byggtiden.

Åke Roxberger redovisade att förvaltningen planerar att hyra två flyttbara idrottshallar som ersättning för de ytor som inte är tillgängliga under byggtiden. Hallarna planeras att uppföras på grusplanen på Farsta IP.

§152 Revidering av fördelningsnyckel för fotbollsverksamhet

Dnr: 414-849/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens förslag till fördelningsnyckel godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-12.

Ungdomar prioriteras högre än de lägsta vuxenserierna. Stadens samtliga fotbollsföreningars lag kommer att få tillgång till konstgräs vid minst ett tillfälle i veckan.

Därmed är ett delmål uppnått. Både Stockholms Fotbollförbund och förvaltningen anser att den nya fördelningsnyck­eln är mer rättvis än tidigare fördelning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§153 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2011

Dnr: 014-891/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämndens sammanträdesdatum för 2011 godkänns .

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-22.

Följande sammanträdesdatum föreslås för 2011: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november, och 20 december.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§154 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

 1. Idrottsnämnden tackade för informationen

 1. Idrottsnämnden beslöt om ett extra nämndsammanträde den 15 november klockan 18.00

a) Olof Öhman informerade om att nämnden måste ha ett extra sammanträde med anled­ning av de förändringar i organisationen som föreslås i budget 2011.


Stadslednings­kontoret kommer att ta fram ett tjänsteutlåtande med förslag till reglementsförändringar för de nämnder som berörs av förändringarna. Kommunfullmäktige måste fatta beslut om dessa före årsskiftet vilket innebär den 13 december. Nämnderna kommer att få ärendet på remiss och det måste nämndbehandlas innan 17 november.

b) Marina Högland informerade om förvaltningens höstlovsprogram. Programmet har skick­ats ut till alla skolor och innehåller en mängd olika aktiviteter i våra idrottsanlägg­ningar. Aktiviteterna sker i samarbete med föreningslivet och det finns också utbud för ungdomar med funktionsnedsättning.

§155 Plats för Valborgsmässobrasa i Hjorthagen. Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Idrottsnämnden fattade glädjande nog beslut på sitt sammanträde den 8 juni att anlägga tre konstgräs fotbollsplaner samt byggnation en ny personalbyggnad m.m. på Hjortha­gens idrottsplats.

Östermalms stadsdelsnämnd har i yttrande daterat 21 oktober ställt sig positiv till bygg­nationerna. Men man skriver också att på just Hjorthagens IP har man arrangerat det år­liga valborgsmässofirandet. Eftersom man inte kan anlägga en valborgsmässobrasa på konstgräs riskeras nu att möjligheten att föra traditionen med arrangemanget på Hjort­hagens IP vidare nu försvinner.

När idrottsnämnden fattade sitt beslut om att anlägga konstgräs hade man inte känne­dom om att det i övrigt positiva beslutet störde invånarnas traditionella valborgsmässo­firande.

Valborgsmässofirandet på Hjorthagens IP är en tillställning som är väldigt uppskattad, inte bara av de boende i närområdet utan av människor från hela staden. Därför önskar vi att idrottsförvaltningen beaktar stadsdelsnämndens synpunkter och anlägger en ny plats för valborgsmässobrasan i området i samband med den upprustning som ska genomföras på Hjorthagens IP.

Det finns exempel, som man bör titta på, på hur man kan anlägga säkra platser för val­borgsmässobrasor som minimerar skador på underlag. Kungsholmens stadsdelsnämnd har här förgått med gott exempel. De hade tidigare sin valborgsmässoeld i amfiteatern i Rålambshovsparken. När amfiteatern renoverades framkom att en av Stockholms största gasledningar gick någon meter under brasplatsen. Brasplatsen är nu flyttad till en annan plats i Rålambshovsparken och uppbyggnaden är lite speciell.

§156 Ramavtal för VVS - tekniska konsulter 15 till 35 prisbasbelopp Förslag till tilldelningsbeslut

Dnr: 125-548/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Följande:

1. Seveko VVS konsult AB 556619-4360

2. L.E.B. consult AB 556102-3192

3. Fürst VVS- & Energiteknik AB 556514-0679

4. PB Teknik AB 556501-8024

5. Tysklinds i Stockholm AB 556320-2794

antas som ramavtalspartners avseende VVS-tekniska konsultuppdrag med avrop mellan 15 upp till 35 basbelopp inom inve­sterings- och underhållsprogrammen under perioden två år från 1 januari 2011 med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget (1+1).

Den beräknade volymen för perioden, inkl. optionsår, är 9 mnkr exkl. moms.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-27. . Upphandlingen har genomfarts som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I anbudsför­frågan har anbud begärts på timtidsersättningar för olika tjänstemannaområden. Upphandlingen har annonserats i Opics databas, samt i Tenders Electronic Daily. Femtio företag har tagit del av anbudshandlingarna. Svar har inkommit från tio varav samtliga är kvalificerade.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§157 Upphandling av drift, skötsel och underhåll i Västerort

Dnr: 125-531/2010

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. avbryta upphandlingen av drift, skötsel och underhåll av idrottsplatser, bollplaner och sportfält i västerort

2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat

Idrottsförvaltningen redovisar i ärendet upphandlingsprocessen avseende drift, skötsel och un­derhåll av idrottsplatser, bollplaner och sportfält i västerort. Efter granskning och utvärdering föreslår förvaltningen att upphandlingen avbryts. Tre anbud har kommit in inom upphandlings­perioden. Förvaltningen kan utifrån dessa anbud, som ju pekar på att staden årligen går miste om drygt 2 miljoner per år under avtalsperioden, inte komma till annat ställningstagande än att föreslå nämnden att upphandlingarna ska avbrytas och att förvaltningen får i uppdrag och teckna överenskommelse med driftavdelningen ute, intraprenaden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi ser nu ytterligare ett exempel på en misslyckad upphandling. Som vi tidigare påpekat bör upphandlingarna ske med försiktighet. I det här fallet spolieras stora personella och ekonomiska resurser på en upphandling som överhuvudtaget inte blir av.

_ _ _