Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Karlshälls Gård, Karlshällsvägen 14, Långholmen.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Med fiskevården i Fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42). Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03)

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen
(Omedelbar justering)
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss om förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (hundförbud på utomhusbad)

8 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, Kv. Eldholmen m.m., i stadsdelarna Skärholmen och Vårberg, S-Dp 2009-01237-54. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

9 Idrottsnämndens stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Yttrande över revisionsrapport

10 Regler för tilldelning av fribiljetter till idrottsnämnden

11 Föreningsstöd för 2011

12 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

13 Anläggande av 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan Förslag till genomförandebeslut

Gemensamt med fastighetsnämnden
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan Förslag till genomförandebeslut

Gemensamt med fastighetsnämnden
(Utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§13 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§14 Anmälan av justerat protokoll

Åsa Jernberg (MP) framförde att under § 5. Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsom­råde i idrottsnämndens sammanträdesprotokoll 2011-01-18 framgår det inte att Åsa Jernberg (MP) anslöt sig till Carin Jämtin´s m.fl. (S) förslag och reservation mot beslutet.

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar med ovan nämnda tillägg godkänna anmälan av protokoll nr 1/2011 från nämndens sammanträde 2011-01-18 som justerats 2011-01-21

§15 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Carin Jämtin (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§16 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-01-05 – 2011-02-04

b) Ny representant för Kommunal i idrottsnämnden


Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Angående de tre anmälningsärenden som berör neddragningen av en fritidsutvecklar­tjänst för personer boende i gruppbostad

Att dra ned på en av de två nuvarande fritidsutvecklartjänsterna kommer att innebära kännbara effekter för den målgrupp fritidsutvecklarna vänder sig till och minska mål­gruppens möjligheter att skapa sig en meningsfull och stimulerande fritid. Det är mycket beklagligt att majoriteten genomför dessa besparingar.

Tillgänglighet handlar om mer än enbart tillgänglighetsanpassningar av lokaler. Ned­skärningarna kommer att slå mot tillgängligheten till en meningsfull fritid för en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är ett område som snarare bör utvecklas än av­vecklas.

§17 Verksamhetsberättelse för idrottsnämnden 2010

Dnr: 101-076/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Verksamhetsberättelsen för 2010 godkänns.

 1. Fordringar om 568 047 kronor avskrivs.

 1. Intraprenadens nettoöverskott om 0,8 mnkr överförs till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 1,8 mnkr.
  Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-28 . Idrottsnämnden har un­der en följd av år kunnat uppvisaett utfall i balans med budgeten. Även 2010 har verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelad budget­ram,både avseende drift och investeringar. Nettoöver­skottet inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition uppgår till 6,5 mnkr. Över­skottet beror främst på att budgetmedel reserverades på kost­nadssidan för att täcka osäkerheten av årets intäktsutfall. I och med att det inte uppstod något större under­skott på intäktssidan be­hövde dessa reserverade medel inte ianspråktas. Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta uppgick till totalt 224,4 mnkr, varav 139,6 mnkr för avskriv­ningar och 84,8 mnkr för intern ränta. Nämndens nettoinvesteringsutgifterna uppgick till 255,1 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Verksamhetsberättelse för idrottsnämnden visar på en i allt väsentlig välskött verksam­het som ger många Stockholmare goda möjligheter att idrotta och delta i föreningsliv.

I verksamhetsberättelsen syns dock tydligt behovet av ytterligare anläggningar av olika slag. Antalet besökare på sim- och idrottshallar är betydligt lägre än målet vilket inte är tillfredsställande.

Samtidigt visar mätningar att besökarnas nöjdhet med städningen av stadens sim- och idrottshallar är lägre än målet. Det är inte acceptabelt att besökarna på våra sim- och id­rottsanläggningar inte upplever anläggningarna som rena och fräscha. En av anledning­arna till detta är att sim- och idrottshallarna är dimensionerade för färre besökare än vad man tog emot förra året. Sim- och idrottshallarna kommer inte att räcka till i det fram­tida Stockholm där mer än en miljon människor kommer att bo. Mot den bakgrunden är det inte tillfredställande att planeringen för idrott inte var en del av den Regionplane­processen, men heller inte självklar del i planeringen av nya bostadsområ­den.

Antalet timavlönade har minskat under året och totalt har antalet avlönade minskat. Detta riskerar leda till sämre service för kunderna vid sim- och idrottsanläggningarna men också andra delar av verksamheten.

Ambitionen vad gäller funktionsnedsattas möjlighet till idrottande måste sättas högre an vad som görs idag. I budgeten för 2011 har satsningen nästan halverats och uppgår en­dast till 5,5 miljoner kronor. Det är viktigt att prioritera på ett sätt som möjliggör sats­ningar på tillgänglighetsanpassningar istället för att bädda för nerskärningar.

Under 2010 minskade fastighetsunderhållet jämfört med 2009. Underhållet av stadens idrottsanläggningar blir lidande när majoriteten minskar de totala budgetramarna för id­rottsnämndens verksamhet . Eftersatt underhåll är allvarligt och riskerar att på sikt med­föra kapitalförstöring samt sämre funktionalitet och bristande driftsäkerhet i stadens anläggningar.

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att förvaltningen lyfter fram personer med funktionsnedsättning som en viktig målgrupp. Vi anser dock att ambitionen måste sättas ännu högre än vad som görs idag. I idrottsnämndens budget för 2010 satsade Stockholms stad 9,6 miljoner kronor på tillgänglighetsanpassningar av stadens idrottslokaler. I budgeten för 2011 har satsningen nästan halverats och uppgår nu endast till 5,5 miljoner kronor.

Det är viktigt att priori­tera skattemedlen på ett sätt som möjliggör satsningar på till­gänglighetsanpassningar istället för att bädda för nedskärningar.


Under 2010 minskades fastighetsunderhållet med 20 miljoner kronor jämfört med 2009, vilket är en betydande kostnadsminskning. Det är tydligt att underhållet av stadens id­rottsanläggningar blir lidande när majoriteten minskar de totala budgetramarna för id­rottsnämndens verksamhet. Ett eftersatt underhåll är allvarligt och riskerar att på sikt medföra kapitalförstöring samt undermålig funktionalitet och bristande driftsäkerhet i stadens anläggningar.

Verksamhetsberättelsen lyfter fram idrottsförvaltningens ambitioner att öka simkunnig­heten hos stadens medborgare, vilket är glädjande. Simkunnigheten är ett mycket viktigt område. Det är också ett område som kräver större satsningar än vad majoriteten hittills varit beredd att göra, något vi hoppas att majoriteten kommer att omvärdera framöver.

Målet ”en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas” anges enbart som delvis uppfyllt, bland annat på grund av svårigheter att få tag på biogas till förvaltningens fordon. Detta är en konsekvens av majoritetens bristande initiativ för att öka produktionen av biogas.

Det råder en brist på biogas i Stockholm idag och en av orsakerna är att endast 7,7 pro­cent av stadens matavfall tillvaratas. Det innebär att staden går miste om en värdefull resurs som hade kunnat rötas till biogas och omvandlas till förnybar fordonsgas.

Andelen ekologiska livsmedel av totala mängden inköpta livsmedel uppfylls med råge under 2010 (32,5 procent jämfört med årsmålet på 25 procent). Det är tråkigt att verk­samhetsberättelsen för 2011 inte höjt ambitionsnivån med anledning av detta och ökat måltalet till minst 40 procent, vilket Miljöpartiet tidigare föreslagit. Istället nöjer sig majoriteten med att behålla målet på 25 procent. I verksamhetsberättelsen nämns att 40 procent kvinnor och 60 procent män nyttjar nämndens idrottsanläggningar. De nyinve­steringar i idrottsanläggningar som genomfördes under 2010 har fördelats på kvinnor till 45 procent och på män till 55 procent. Det är beklagligt att förvaltningen inte lyckats uppnå målet att minst hälften av nyinvesteringarna ska gynna flickors och kvinnors id­rottande. Under 2011 är det av yttersta vikt att sträva mot målet att idrottsanläggning­arna på sikt riktar sig till lika stor andel kvinnor som män.

Förvaltningen har under 2010 fört diskussioner om en regional bandyhall i Stockholms­regionen, något som välkomnas. Idrottsnämnden bör dock fastslå ett tydligare mål för uppförandet och verka för att en bandyhall ska stå klar 2013.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Dels med instämmande av Åsa Jernberg (M) uttalande och

dels med följande:

Vi noterar att de stora nedskärningarna på driftbudgeten som gjordes under fjärde kvar­talet 2010, för att få budgeten i balans, inte var nödvändig. Dessa neddragningar fick stora konsekvenser för de drabbade. Vis av erfarenheten vill vi uppmana förvaltningen att ha en bättre framförhållning för att inte detta skall upprepas under kommande verk­samhetsår.

De mål som idrottsnämnden satt upp är diffusa och kunde vara mer konkreta. Det är också stor diskrepans mellan texten i den borgliga majoritetens budget och den faktiska resursöverföringen till idrottsnämnden.


Vi vill också peka på alla resurser som läggs ner för att till varje pris privatisera den kommunala verksamheten istället för att använda resurserna till verksamhet för våra barn och ungdomar.

Dessutom konstaterar vi att, trots beslut om att bygga Skarpnäckshallen, någon igång­sättning av byggandet av den nya simhallen i Skarpnäck inte kommit till stånd under verksamhetsåret till medborgarnas stora förtret. Vi vill uppmana nämnden/förvaltningen att sätta igång med projekteringen innevarande verksamhetsår.

§18 Med fiskevården i Fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42). Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03). Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-1056/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på remissen från kommunstyrelsen åberopar idrottsnämnden förvaltning­ens tjänsteutlåtande.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-24 . Till idrottsnämnden har för yttrande överlämnats en remiss från kommunstyrelsen avseende slutbetänkande av Fiskelags­utredningen (Jo2007:03): Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42). Syftet med den nya lagen är att den ska fokusera på fiskevård och inte fiskerätt. Fiske­vårdslagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2012. Lagen ska för­enkla för fiskare bland annat genom att krav från EU förs in och därmed samlas under en lag. Lagen ska minska konflikter mellan olika kategorier av fiskande och regioner genom att miljöintressen och närings­livets intressen ska avvägas lika, såsom har skett inom till exempel skogsvårdslagstift­ningen. Lokala ”fiskeråd” införs i Sverige för att ge förslag till lämpligt bruk av fiskevatten. Försiktighetsprin­cipen, ett kunskapskrav och en konsekvensbedömning, ska ligga till grund för framtida fiske.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Remiss om förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (hundförbud på utomhusbad). Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-027/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen från miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopas detta tjäns­teutlåtande, d.v.s. bifall till förslaget om hundförbud på utomhusbad, dock med överväganden om tillträdesrätt för hundar på några av strandbaden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-13 . Till bl.a. idrottsnämnden har för yttrande remitterats miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud på stadens strand- och bassängbad. För närvarande gäller tillträdesförbud för hundar på ca. 25 av strand- och bas­sängbaden. I ändringsförslaget föreslås detta antal utökas till ca.35. Fyra av baden är bassäng­bad som drivs av idrottsförvaltningen. Förvaltningen är av uppfattningen att hundar borde kunna tillåtas på några av strandbaden. I Stockholms län har 12-13 procent av hushållen hund.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, Kv. Eldholmen m.m., i stadsdelarna Skärholmen och Vårberg, S-Dp 2009-01237-54. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 311-009/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden åbe­ropar förvaltningens tjänste­utlåtande som yttrande över för­slag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv. Eldholmen m.m.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-26 . Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för området runt Vår­bergs idrottsplats. Detta görs för att kunna uppföra bostäder utmed Vårbergsvägen och i anslutning till idrottsplatsen. Inom idrotts­förvaltningen pågår en planering för att rusta upp och modernisera Vårbergs idrottsplats. För­valtningen föreslår bland annat i sitt pågående program­ar­betet att en 7-manna fotbollshall upp­förs i idrottsplatsens nordöstra hörn. Föreliggande planförslag innebär bland annat att gränsen för Y-marken förskjuts något söderut för att ge plats för en ny sträckning av gång- och cykel­vägen utmed Vårbergsvägens södra sida. Den föreslagna sträckningen innebär att den av för­valt­ningen planerade fotbollshallen i så fall måste minskas, vilket enligt förvalt­ningens inte kan accepteras.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att förvaltningens tjänsteutlåtande över förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv. Eldhol­men m.m. kompletteras med en skrivning om att

  1. P-normen bör hållas låg
  2. Bebyggelse i det västliga grönstråket och på bollplanen norr om Vårbergsvägen ska utgå
  3. Samtliga hus bör uppföras med passivhusstandard

 1. Att idrottsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande med ovan nämnda komplette­ringar som yttrande över förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, kv. Eldholmen m.m.
 2. Att vidare anföra följande

Det är positivt att de överstora parkeringsytorna kan bebyggas med nya bostäder, det kom­mer att skapa mervärden i området. Försiktig förtätning inom Svenska Bostäders område kan också bli ett bra tillskott på lägenheter.

Det västligt belägna grönstråket är dock en viktig del av habitatnätverket för eklevande arter och bör därför inte bebyggas. Spridningsstråken mellan grönområdet norr och söder om Vårbergsvägen ska skyddas. Radhusens placering söder om Vårbergsvägen är därför också tveksam. Fotbollsplanen norr om vägen med kringliggande vegetation bör bevaras.

Vidare är det viktigt att den planerade fotbollshallen kan byggas i enlighet med plan, vilket idrottsförvaltningen påpekar i sitt förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Carin Jämtin m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens förslag att den planerade fotbolls-/ishallen inte skall krympas, utan att fastighetsgränsen flyttas så att förutsättningarna skapas både för den planerade bostadsexploateringen och för den planerade fotbolls-/ishallen.

§21 Idrottsnämndens stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Yttrande över revisionsrapport.

Dnr: 404-091/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över stadsrevisionens rapport överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-25 . Revisionskontoret har genomfört en granskning med syfte att bedöma om idrottsnämndens regler för stöd till före­ningar tillämpas samt om uppföljning sker av att utbetalade bidrag används till avsett ändamål. Barn och ungdomars idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden stöder föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Detta sker bland an­nat genom att olika typer av bidrag kan sökas av föreningar. Revisionskontoret har granskat nämndens hantering av medlemsaktivitetsbidrag och lokalkostnadsbidrag.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi, liksom revisorerna, anser det anmärkningsvärt med de brister som finns i regelsy­stemet för utbetalningar av medlemsaktivitetsbidraget.

Det görs skillnader på olika föreningars ansökningar trots att det finns tydliga regelverk för hur föreningsbidragen ska beviljas.

Revisorerna pekar på brist i hantering gällande administration, dokumentation och dia­rieföring av inkomna handlingar.


Detta kan leda till olikheter i handläggnings och i värsta fall till en orättvis bedömning och fördelning av bidragen.

Vi vill också påtala vikten av att det genomförs besök hos föreningarna så att en bättre och mer rättvis bedömning kan göras av föreningarnas verksamhet.

§22 Regler för tilldelning av fribiljetter till idrottsnämnden

Dnr: 118-078/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Fastställa förslag till regler för tilldelning av fribiljetter till idrottsnämndens ledamöter

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-21 . Sedan november 2010 finns för idrottsförvaltningen antagna Tillämpningsanvisningar för fribiljetter, representation, mutor, jäv och bisyssla som bland annat styr tilldelningen av fribiljetter till idrottsförvaltning­ens personal. Tillämpningsanvisningarna och dessa regler grundar sig på och är ett komplement till stadsledningskontorets Riktlinjer om mutor och representation.

Det är angeläget att idrottsnämndens ledamöter och ersättare kan följa verksamheten på de an­läggningar som förhyrs av nämnden och i begränsad omfattning följa klubbar ifrån Stockholm som spelar på Råsunda fotbollsstadion och arenorna ägda av Stockholm Globe Arena Fastig­heter AB. Därför erhåller nämndens ledamöter och ersättare ett begränsat antal fribiljetter. Skälet till begränsningen är att undvika förmånsbeskattning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Fördelning av föreningsbidrag för 2011

Dnr: 404-118/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden tillför ytterligare 5 mnkr till föreningsbidrag inom ramen för bud­get 2011.

 1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag för 2011.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-07. I samband med verksam­hetsplan för 2011 beslutade nämnden att reducera föreningsbidragen med 10 mnkr på grund av minskade budgetramar. Därefter har nämnden utlovats 5 mnkr ur stadens centrala medelsre­serv. Efter inledd dialog med föreningslivet föreslår förvaltningen att ytterligare 5 mnkr tillförs föreningsbidragen inom ramen för nämndens budget för 2011. Förvaltningen gör bedömningen att förutsättningarna för det har förbättrats med hänsyn till bokslutet för 2010. Förvaltningen inleder nu arbetet med en översyn av föreningsbidragen i nära dialog och samarbete med före­ningslivet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. godkänna fördelning av föreningsbidrag 2011

2. därutöver anföra

Föreningslivet är en mycket viktig del av idrotts och annan organiserad verksamhet i Stockholm. Därför har vi socialdemokrater tilldelat en större budget till denna verksam­het för att fler barn och unga ska kunna erbjudas en meningsfull fritid.

Trots att majoriteten backade från den ursprungliga bantningen av detta anslag så är ansla­get för litet. Alliansmajoriteten minskade anslaget redan i förra årets budget och in­nan dess har anslaget legat still under flera år vilket i verkligheten leder till en urgröp­ning. Detta trots att Stockholms föreningsliv redan innan detta hade en av Sveriges lägsta bidragsnivåer.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att majoriteten dragit tillbaka sitt beslut om att minska föreningsbidra­get ytterligare under 2011. Redan 2010 minskade stödet med 5,1 miljoner kronor jäm­fört med föregående år och ytterligare nedskärningar hade fått mycket negativa konse­kvenser.


Föreningsbidraget är oerhört viktigt för barn och ungdomars idrottande. Bidraget är av­görande för många mindre föreningars fortlevnad och utgör även ett viktigt tillskott för större klubbars ekonomi. Ett minskat föreningsbidrag skulle med största sannolikhet leda till höjda medlemsavgifter för många ungdomar och i det förlängda till minskade möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga från mindre gynnade förhållan­den.

§24 Anläggande av 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan Förslag till genomförandebeslut. Gemensamt med fastighetsnämnden

Dnr: 412-725/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av ny konstgräs-fotbollsplan, Bäckahagens bollplan (BP) till en kostnad om cirka 8,0 mnkr varav 0,5 mnkr avser kostnader 2010. Hyran kommer att baseras på de själkostnadsprinci­per som ska fastställas under 2011.

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastighetskontoret om Bäckahagens BP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011- 02-04. Idrottsnämnden fattade den 28 september 2010 ett inriktningsbeslut om att anlägga en 7-manna konstgräsfotbollsplan i anslutning till Bäckahagens BP på en befintlig grusplan. Exploateringskontoret har beslutat att bostäder byggs på den idrottstomt där Bäckahagens bollplan ligger. Som kompensation får fas­tighetsnämnden ett nytt id­rottsområde strax söder om den befintliga bollplanen. Den nya Y-tomten får liknande, men uppgraderade, innehåll med en 7-manna fotbollsplan och skolidrotts­ytor i syntetmaterial. Byggstarten för bostäderna är angiven till augusti 2011. Arbetet med Bäckahagens bollplan samt park och parkeringsarbetena måste samordnas med bostadsexploate­ringen, som utförs av Riksbyggen. Flyttningen av Bäckahagens bollplan är en följd av exploateringsnämndens bostadsexploateringsprogram.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:


 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande

Det är glädjande att vi kan anlägga en 7 manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan. Dock vill vi att man i samband med upphandlingen beaktar att en antidiskriminerings­klausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandling­arna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en poli­tik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S), Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§25 Anläggande av 11-manna konstgräsplan på Ängby Södra bollplan Förslag till genomförandebeslut. Gemensamt med fastighetsnämnden

Dnr: 017-643/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till upprustning från befintlig grus­plan till konstgräsplan av Ängby Södra bollplan (BP) till en kostnad om ca 10,5 mnkr, varav 6.0 mnkr finansieras inom ramen för idrottsinvesteringar. Hyran kom­mer att baseras på de självkostnadsprinciper som ska fastställas under 2011

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastig­hetskontoret om Ängby Södra BP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-02-04 . Idrottsnämnden fattade den 28 september 2010 ett inriktningsbeslut om att anlägga en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Ängby Södra BP på en befintlig grusplan. Inriktningsbeslutet var baserat på det program som ligger till grund för projektet. I programmet ingår, markarbeten, läggning av konstgräs­matta, stödmurar, ny planbelysning och uppsättning av nya stängsel

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S), Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. därutöver anföra följande

Det är glädjande att vi kan anlägga en 11 manna konstgräsplan på Södra Ängby boll­plan. Dock vill vi att man i samband med upphandlingen beaktar att en antidiskrimine­ringsklausul alltid ska finnas med när staden genomför upp­handlingar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och mot­verka diskriminering. Ut­över detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphand­lingarna. Genom att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor och miljökrav vid sta­dens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva en politik som syftar till ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S), Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§26 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 414-1003/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla idrottsförvaltningens förslag till beslut, samt

 1. därutöver anföra följande.

Förslaget till idrottsprofilering är ett resultat av det uppdrag som gavs i samband med kommunfullmäktiges beslut om vision för Söderort. Stadsdelsnämnden i Far­sta, utbildningsnämnden samt idrottsnämnden gavs i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.

Idrottsnämnden är positiv till att stärka Farstas idrottsprofil. Nämnden vill sär­skilt understryka vikten av att profileringen omfattar såväl insatser för förbättring av stockholmarnas hälsa i bred bemärkelse som bredd-, spontan- och elitidrott. Det är av särskild vikt att insatserna inom idrottsprofileringen svarar upp mot de idrottspolitiska målsättningarna att ge fler människor möjlighet till motion och id­rottande. Fokus ska i synnerhet läggas på nå personer som inte har haft möjlighet att idrotta. För att åstadkomma detta är det viktigt att även möjliggöra spontana aktiviteter som inte bedrivs organiserat.


Det är viktigt att understryka att en förstärkt idrottsprofil för Farsta och bättre förutsättningar för idrottande inte kan reduceras till en fråga om att investera i nya anläggningar. Många av de insatser som beskrivs i ärendet är möjliga att göra redan med befintliga anläggningar. Idrottsförvaltningen svarar för att i samver­kan med skolorna och stadsdelsförvaltningen säkerställa att de kommunala id­rottsanläggningarna i Farsta står till förfogande för de aktiviteter som idrottspro­fileringen innebär.

En eventuell översyn av idrottsnämndens tidplan för ny- och ombyggnation av anläggningsbeståndet i Farsta måste sammanvägas med idrottsnämndens priorite­ringar i övrigt och ställas mot behovet av investeringar i övriga stadsdelar. Inve­steringsmålen måste stämma överens såväl med de idrottspolitiska prioritering­arna, som med de ekonomiska förutsättningarna och den fysiska planering för Farsta som stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden gör.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-27 .

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2. Förvaltningarna får i uppdrag att återkomma med konkreta förslag

3. Samt därutöver anföra

Vi saknar tydliga mål i utlåtandet, målen bör vara mätbara och tiden när de ska uppnås bör anges. Vi saknar också redovisning av vilka medel som krävs för programarbetet och genomförandet och varifrån dessa ska tas. Vi delar uppfattningen att det behövs en styr­grupp för genomförandet bestående av representanter för Stadsdelsnämnden, Utbild­ningsnämnden, Idrottsnämnden samt Kulturnämnden samt Kommunstyrelsen och Stockholms läns landsting för folkhälsoutvecklingen. I denna styrgrupp bör också före­ningslivet i området ha naturliga platser. Farsta-området ska bli en förebild i Stockholm för livskvalité, för idrott, kultur och hälsa.

Utbildning är en viktig motor för att få till stånd utveckling och tillväxt i ett samhälle. Vi saknar i utlåtandet den viktiga kopplingen mellan utveckling, attraktivt område, idrott, och hälsa. Vår uppfattning är att detta hänger ihop, satsningar måste ske samordnat.


Det är positivt att både bredd och elitsatsningar inom idrotten finns med i denna vision. Vi saknar dock en betoning av bredd genom Idrott och hälsa vid profileringen av åk 7-9 i skolorna i Farsta området. Eleverna bör kunna ha Elevens val i form av rörelse och hälsa även i åk 7-9.

En viktig del av arbetet för ökad hälsoprofil är kost. Det obligatoriska praktiska ämne som i skolan har minst antal undervisningstimmar är Hem och konsumentkunskap. Vi socialdemokrater anser att skolorna i Farsta bör gå före och aktivt arbeta för att eleverna får ökad möjlighet till Hem och konsumentkunskap.

Farsta kan bli ett tydligare profilerat stadsdelsområde för idrott, hälsa då det finns goda möjligheter till hälsoförbättringar genom sport och friluftsliv. Vi anser att en viktig grund är möjligheter till spontanidrott och breddidrott. Vi ser satsningar på strandprome­naderna längs våra sjöar så att alla kan använda dessa stora delar av dygnet. Ungdomar t ex från Farsta gymnasium kan involveras i arbetet med att sprida kunskap om de möjlig­heterna till rekreation, hälsa och kultur samt sportupplevelser som finns kring Farsta och i hela Söderort.

I utlåtandet finns redovisat ett antal olika utvecklingsområden. Vi vill särskilt under­stryka följande:

Informationen behöver förbättras om t ex skidspår i Ågesta friluftsområde och Rågsveds friområde.

Vi vill utveckla Högdalstopparna till ett spännande och tillgängligt natur- och rekrea­tionsområde. Naturen är en av Söderorts största tillgångar här finns grönområden, natur­reservat och vackra sjöar. Nämnden har länge framfört förslag om att utveckla Ekopark Syd där Svedmyraskogen, Majroskogen, Högdalstopparna, stränderna kring Magelungen och Rågsveds friområde bildar ett sammanhängande grönstråk som fortsätter mot Han­vedenkilen.

Fler möjlighet är friluftsprofilering med Nackareservatet och Flatens naturreservat, med sjöarna Magelungen och Drevviken. Genom bättre tvärförbindelser med Spårväg Syd blir det möjligt att stärka sambanden mellan Skarpnäck, Högdalen och Farsta och ut­nyttja hela Söderorts möjligheter för kultur, idrott och friluftsliv.

Ett starkt idrotts- och föreningsliv är avgörande för denna idrottsprofilering. För detta krävs resurser t ex ledarutveckling och lokaler. Detta har även stadsledningskontoret skrivit om i beredningen av kf-ärendet. Farsta Gårdsområdet är en av våra många resur­ser för detta.

Vi vill ha en ny fullstor idrottshall vid Hökarängsskolan.

Vi vill bevara Gubbängsfältet som ett öppet fält för många olika aktiviteter t ex Ekens Cup, hundskola, spontanidrott, promenader, skidåkning, grillkvällar. De fasta installatio­ner på fältet som planeras måste ta hänsyn till detta och därför ska den stora delen av fältet nedanför Gubbängsskolan, Engelska skolan och kyrkan bevaras som ett öppet fält.


Parkeringssituationen vid fältet är väldigt komplicerad och ansträngd. En ökad mängd fasta installationer kommer att leda till ytterligare problem med parkeringsyta.

I genomförandet av denna vision har också näringslivet en viktig roll och vi vill därför stryka under vikten av samarbete och dialog med centrumägare och andra delar av när­ingslivet i Farstaområdet.

Vi vill även påpeka vikten av äldres motionsmöjligheter, för ökad livskvalité och hälsa. Det finns starka önskemål, bl a i nämndens pensionärsråd, om boulebanor i Farsta sim - och idrottshall som snart ska renoveras.

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag till beslut

2. Att idrottsprofileringen i Farsta stadsdelsområde ska innefatta satsningar på verksamhe­ter och utbud som främjar jämställdhet samt att detta årligen mäts och följs upp i berörda nämnder

3. Att vidare anföra följande

Svensk idrott är i många avseenden framgångsrik, men också ojämställd. Pojkar och män får så gott som överallt bättre förutsättningar för idrottande än flickor och kvinnor. Det handlar om exempelvis ekonomiska resurser och träningstider, men också om vilka idrotter som får företräde framför andra. När Stockholm stad nu gör en stor satsning på att idrottsprofilera en av sina stadsdelar borde det vara en självklarhet att använda sats­ningen till att aktivt motverka samhällsstrukturer som missgynnar flickor och kvinnor. I förslaget till beslut saknas dock ett sådant uppdrag och vi önskar därför tydliggöra detta.

Vi efterlyser därtill att de många grönområden som finns i Farsta stadsdelsområde om­nämns på ett bättre sätt i texten. Dessa fyller i dag en viktig funktion för rekreation och motion

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt för­slag till beslut.

§27 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att ett tragiskt dödsfall inträffat vid en tävling i Sätra friidrotts­hall. Stockholms friidrottsförbund, som ansvarar för driften av anläggningen, och även den berörda föreningen agerade på ett föredömligt sätt och gav ett stort stöd till de inblandade.

b) Olof Öhman informerade att förvaltningens vinterprogram för fotbollsplaner fungerat på ett mycket bra sätt under vintern. Fler fotbollsplaner har varit fria från snö än enligt de första planerna. Nu efter det senaste snöfallet har problem uppstått med halka på planerna. Förvaltningen har därför beslutat att starta värme på Stadshagens IP för att få en halkfri plan för klubbarna.

_ _ _