Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Renovering av Vanadisbadet och byggande av en fullstor idrottshall på Norrmalm Remiss av motion från kommunstyrelsen

7 Antidoping Sverige - En ny väg för arbetet mot doping (SOU 2011:10) Dnr 001-000581/2011, Remiss från kommunstyrelsen

8 Angående inventering av förvaltningens idrottsanläggningar och att se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

9 Utbyggnad av Gubbängshallen och byggnation av idrottshall vid Tallkrogens bollplan

10 Upprustning av Årsta IP, svar på skrivelse

11 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner, byggnation av en ny personalbyggnad, renovering av en och rivning av en byggnad på Hjorthagens IP

13 Iordningställande av provisoriska hallar på Farsta IP. Genomförandebeslut

14 Upprustning och anpassning av utökade ytor i Liljeholmshallen. Förslag till ändrat avtal.

15 Månadsrapport för mars 2011

16 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§39 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§40 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 3/2011 från nämndens sammanträde 2011-03-15 som justerats 2011-03-22

§41 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§42 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-03-04 – 2011-04-01

b) Personalrepresentanter i idrottsnämnden

c) Fackligt uttalande angående ärende nr.14 ”Upprustning och anpassning av ut­ökade ytor i Liljeholmshallen” från Kommunal, SACO och SKTF.

§43 Underlag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för idrottsnämnden

Dnr: 102-314/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för idrottsnämnden godkänns och överlämnas till kommunsty­relsen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-25.

Inför stadens centrala budgetberedning ska nämnderna lämna ett underlag för pla­ne­ring för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014. Planeringen ska utgå från Stockholms stads Vision 2010. Underlaget ska rymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2011 fastställdes.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
 2. Att avslå förslaget om konkurrensutsättningen av bad/sim- och idrottshallar.
 3. Att se över föreningsstödet så aktiviteten i föreningarna kan öka.
 4. Att investeringar och underhåll läggs på en nivå som innebär att man ökar antalet. anlägg­ningar samtidigt som man säkerställer befintliga anläggningar.
 5. Att därutöver anföra följande:

Stockholm är en stad som lider av att ha för lite anläggningar för idrott.

I en stor västsvensk stad går det 13000 invånare per hall. I en annan mer sydlig stad är siffran 18000 per hall. I Stockholm går det 46000 invånare per idrottshall. Rom bygg­des inte på en dag. Men ska Stockholm leva upp till epitetet en idrottsstad krävs en tyd­lig investeringsstrategi och plan för hur antalet anläggningar ska öka.

Nu ser vi hur den borgliga majoriteten minskar på investeringarna när man istället borde öka dem. Allt fler projekt omges av frågetecken när det istället borde vara tydlighet. Vad händer med Europas största skatepark i högdalen? När kommer Hjulstahallen på plats. Ska bandyn finnas kvar i stockholm?

När kan Stockholmarna bada i Vanadisbadet?

Man ägnar kraft och möda åt att konkurrensutsätta simhallar trots att det är bra funge­rande verksamheter som drivs till rimliga kostnader.

Hårt ansträngda, ideellt arbetande i våra idrottsföreningar, uppmanas att jaga på ytterli­gare när de istället borde uppmuntras för sin kamp för folkhälsan mot inaktiviteten.

I syfte att minska hallbristen har vi socialdemokrater tidigare sagt att minst två nya full­stora hallar ska byggas varje år. Vi avser att utvärdera detta. Vi instämmer i de funder­ingar som förvaltningen har om att bygga billigare men funktionella hallar. Även om­vandlingen av industrilokaler till idrottsytor tycker vi är mycket intressant. Här krävs en viss flyhänthet då tillfällen ofta hinner försvinna vid en alltför rigid budgetföljsamhet oaktat att det skulle vara ekonomiskt lönsamt för staden.

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetförslaget i fullmäktige.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. Att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta med planen att bygga sim och idrottshall i Skarpnäck de närmaste åren
 3. Samt att anföra följande:

Moderatledda högeralliansens idrottspolitik kommer att få väldigt negativa konsekven­ser för de flesta stockholmare. Högeralliansen fortsätter att skära ner på drift och inve­steringsbudgeten trots stora behov av nyinvesteringar. Många projekt har fått stryka på foten på grund av brist på investeringsmedel och beslut om upprustningar har reviderats till det sämre. Upprustningen av Farsta sim- och idrottshall är ett sådant exempel. Byg­get av en skateboardpark i Högdalen verkar inte heller byggas enligt ursprunglig plan och beslut. På senaste på kommunfullmäktigemöte röstade högeralliansen mot sitt eget förslag i idrottsnämnden vad gäller investering av tre nya konstgräsplaner i Hjorthagen. En enig idrottsnämnd beslutade att äska medel på 45 miljoner kronor hos stadslednings­kontoret för projektet men det blev kalla handen i kommunfullmäktige. Dessa miljoner kommer att tas från den redan ansträngda investeringsbudgeten. Planer på att bygga sim- och idrottshall i Skarpnäck har legat i malpåse i många år trots att alla partier från början var för bygget. Nu har sittande högerallians kommit på att det inte finns behov av att bygga en badanläggning i Skarpnäck. Väldigt märkligt beslut med tanke på att be­folkningsökningen i Stockholm kräver tillskott av nya bad och idrottshallar.

Vänsterpartiet är starkt kritisk till att högeralliansen satsar stora resurser och stockhol­marnas surt förvärvade skattekronor och ören att sälja ut och konkurrensutsättning sim och idrottshallar. Majoriteten gjorde ett försök att konkurrensutsätta driften av simhallar förra mandatperioden men en enig nämnd beslutade för ett par år sedan avbryta upp­handlingen sedan det visat sig att kommunen skulle gå miste om biljettintäkter. Nu vill de återigen göra sig av med välfungerande sim och idrottsanläggningar fastän det inte finns nya argument att göra det. Vänsterpartiet linje i likhet med de flesta besökarna och brukarna är låta sim och idrottshallar verksamhet bedrivs i egen regi om de till varje pris vill göra sig av med dessa verksamheter kräver i att det gör brukar undersökning i sann demokratisk anda!

Jämfört med andra storstadsregioner så satsar Stockholms kommun mycket mindre på barn och ungdomsidrott. Tillgång till hallar i Stockholm jämfört med Malmö och Göte­borg är mycket mindre även om det hörs floskler från styrande majoritet att det skall vara världsklass.


Stockholmarna förtjänar en bättre idrottspolitik där barn och ungdomars behov priorite­ras före spekulation kring våra gemensamma idrottsanläggningar. Att ytterligare sats­ningar görs för att uppnå jämställdheten. Vår idrottspolitik handlar om att främja folk­hälsan och främja idrott och motion hos alla invånare. Vi vill genom personneutrala kort minska ekonomiska svårigheten att besöka sim och idrottshallar. Gratis bad för barn och ungdomar är en viktig fråga för oss.

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag för bygget av nya inomhus­hallar. En inomhusbandyhall måste komma tillstånd för att bandysporten skall ha en chans i den här regionen och det får gärna ske i samarbete med övriga kommuner i lä­net.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

 1. Att återremittera förslaget till planeringsunderlag till förvaltningen för omarbetning med nedanstående anförande som grund
 2. Att därutöver anföra följande

I budgeten för år 2011 genomfördes betydande nedskärningar i idrottsnämndens verk­samheter och budgetramarna föreslås nu minska ytterligare under mandatperioden. De besparingar som majoriteten genomför försämrar förutsättningarna för stockholmarnas möjligheter till idrott, rekreation och en meningsfull fritid. Dessutom rimmar de illa med de idrottspolitiska ambitioner som majoriteten uttalat. Att ha ambitioner är lovvärt, men ambitionerna har ingen praktisk relevans så länge kostnadstäckning saknas.

Idrottsförvaltningen signalerar tydligt att det löpande underhållet inte kommer att kunna upprätthållas, vilket är allvarligt eftersom eftersatt underhåll riskerar att medföra stora kostnader på sikt. Det är ett oansvarigt sätt att hantera stockholmarnas egendomar på. Tillräckliga resurser måste tillföras för att säkerställa att det löpande underhållet upp­rätthålls.

De strama budgetramarna innebär också att driftskostnaderna inte täcks för de inve­steringar och upprustningsprojekt som kommunfullmäktige beslutat om. Resultatet blir att investeringar omöjliggörs så länge majoriteten underlåter att tillskjuta nödvändiga resurser för den löpande driften. Besluten stannar vid att vara enbart ambitioner, inget mer.

Det är viktigt att hyressättningen mellan fastighetsförvaltningen och idrottsförvalt­ningen är kostnadsneutral, det vill säga att hyresnivån inte sätts i syfte att generera av­kastning till fastighetsnämnden och på så sätt ytterligare urholka idrottsnämndens bud­get.

Vi ser med stor oro på förvaltningens förvarningar om eventuell brist på bassängtid på grund av de planerade ombyggnationerna samt upphandlingsprövningarna av olika an­läggningar. Bassängbristen kan resultera i svårigheter att ta hänsyn till alla intressen, påpekar förvaltningen. Vi anser att det är av största vikt att verksamheter såsom simskolor för barn respektive invandrare inte påverkas.

Idrottsnämndens övergripande mål enligt Stockholms stads idrottspolitiska program är att öka stockholmarnas fysiska aktivitet. Sedan länge är det väl känt att invånare med mindre ekonomiska resurser generellt sett är mindre fysiskt aktiva. Vid prioritering av olika investeringar och upprustningar bör detta faktum rimligtvis vägas in.


I priorite­ringsgrunderna bör ingå beaktande av i vilken utsträckning investeringar bidrar till ökad fysisk aktivitet hos de grupper som är minst aktiva.

Planeringsunderlaget lyfter fram att idrottsnämnden ska verka för uppförandet av en bandyhall i Stockholmsregionen, något som välkomnas. Ett tydligare mål för uppföran­det bör dock anges, där idrottsnämnden fastslår att en bandyhall ska stå klar 2013, oav­sett i vilken utsträckning andra länskommuner bidrar med finansiering.

Med anledning av ovanstående synpunkter och de föreslagna neddragningarna föreslås att förslaget till planeringsunderlag återremitteras för omarbetning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot om ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde och finner att ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Därefter ställer ordförande de övriga framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§44 Renovering av Vanadisbadet och byggande av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Remiss av motion från kommunstyrelsen

Dnr: 015-149/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Remissen besvaras med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-28.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. idrottsförvaltningen med anledning av en mo­tion från Jan Valeskog (S) om renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor id­rottshall på Norrmalm. Utomhusbad och fullstor idrottshall saknas idag på Norrmalm.

Enligt idrottsförvaltningens uppfattning har nuvarande badanläggningen nått slutet av sin tek­nis­ka livs­längd. Det är inte längre möjligt att reparera bassäng och vattenrening. Det krävs en helt ny anläggning med ny bassäng och badplage samt en ny anläggning för vattenreningstek­nik. Förvaltningen ser positivt på att nyanlägga ett bad och en idrottshall på det område som idag är gamla Vanadisbadet.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden tilldelas investeringsmedel i enlighet med motionärens förslag om att re­novera Vanadisbadet och byggande av en fullstor idrottshall på Norrmalm
 1. Att därutöver anföra följande:

Precis som motionären anför så presenterade dåvarande finansborgarrådet och idrotts­borgarrådet redan 2008 stolt planer på ett nytt Vanadisbad och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm.

I likhet med andra stolta planer och löften har en betydande osäkerhet uppstått om pro­jekten

Vi delar motionärens oro och önskar bifalla hans motion och förslag om att projekten tilldelas medel av kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§45 Antidoping Sverige - En ny väg för arbetet mot doping (SOU 2011:10) Dnr 001-000581/2011, Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-276/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen ”Remiss av betän­kandet antidopning i Sverige – en ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10)”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-21.

Remissen ” Remiss av betänkandet antidopning i Sverige – en ny väg för arbetet mot dopning (SOU 2011:10)” har remitterats idrottsnämnden och stadsledningskontoret för yttrande senast den 15 april 2011.


Regeringen beslutade i december 2009 att tillsätta en utredare med uppdrag att lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjlighe­ten att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation. Utredningen lämnade betänkan­det ”Antidopning – En ny väg för arbetet mot dopning, SOU 2011:10. Betänkandet är nu ute på remiss hos idrottsorganisationer, myndigheter och kommuner.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§46 Angående inventering av förvaltningens idrottsanläggningar och att se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrotts­anläggningar

Dnr: 015-152/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-16.

Motionären kräver ”att det anslås medel för att bygget av en bad- och idrottshall i Skarpnäck kommer igång”. Vidare ”att idrottsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att an­lägga multisportfunktionsanläggningar för i första hand spontant idrottande. I uppdraget ingår att lokalisera och prioritera de 10 områden där behoven av den här typen av anläggningar är som störst samt rusta upp befint­liga anläggningar där behov föreligger”.

Förvaltningen gör bedömningen att behovet av ytterligare en sim- och badanläggning i staden är begränsat och att det finns större behov av andra typer av idrottsanläggningar. Staden har dessutom framför sig ett flertal mycket kostsamma upprust­nings- och reno­veringsåtgärder i befintliga äldre simhallar, under en lång tidspe­riod.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:


 1. Att delvis bifalla förvaltningens remissyttrande
 2. Att nämnden ställer sig positiv till förslaget att bygga en sim- och idrottshall i

Skarp­näck

 1. samt att anföra följande:

Motionen att bygga en bad- och idrottshall i Skarpnäck som vänsterpartiet lade i kom­munfullmäktige år 2003 ställde sig alla partier positiva till. Några år senare anslog dåva­rande majoritet, V, S och Mp medel till förvaltningen för att göra en förprojektering. Det visade sig att hela projektet skulle kosta 300 miljoner och platsen man valt för an­läggningen låg intill Skarpnäcks Folkhögskola. Efter majoritetsskifte 2006 så har sit­tande majoritet inte visat något som helst intresse att starta projektet. Vi har åtskilliga gånger försökt att aktualisera frågan utan framgång. När högeralliansen inte lyckades ordna investeringsmedel så lovade de invånarna i Skarpnäck att en privat aktör skulle bygga sim- och idrottshallen. Resultatet är att inga förslag har kommit upp. Nu känner sig garanterat alla skarpnäcksbor med omnejd rejält blåsta av högeralliansens svek.

Åtta år efter att motionen bifölls så har högeralliansen i idrottsnämnden kommit fram till att det inte behövs en simhall i Skarpnäck. Väldigt anmärkningsvärd inställning då behovet av nya idrottsanläggningar knappast har minskat jämfört med för åtta år sedan. Jämfört med andra storstadsregioner ligger Stockholm dåligt till när det gäller tillgång av idrottsanläggningar. Samtidigt skall vi ha i beaktande att högeralliansens skrytbygge av fotbollsarenan vid Globen kommer att kosta skattebetalare närmare 3 miljarder kro­nor. De har också lovat Djurgårdens fotboll en egen arena. Att högeralliansens priorite­ringar saknar rimlighetsgräns är ingen överdrift.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§47 Utbyggnad av Gubbängshallen och byggnation av idrottshall vid Tallkrogens bollplan

Dnr: 411-001/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på förslaget om byggnation av hallar hänvisar nämnden till vad som sägs i idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-16.

I ett medborgarförslag föreslår John ”Pelle” Pettersson att Gubbängens idrottshall byggs ut och får internationella mått inklusive läktare på bägge sidor.


Vidare före­slår han att en idrottshall för bandy, fotboll och ishockey uppförs på Tallkrogens bollplan. Farsta stadsdelsnämnd har lämnat förslaget till idrottsnämnden för ställ­ningstagande.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§48 Upprustning av Årsta IP, svar på skrivelse

Dnr: 412-229/2011, 017-290/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Som svar på skrivelserna hänvisa till vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.

 1. Uppdra till förvaltningen att inleda diskussioner med Hammarby IF Fotboll angående en modernisering och upprustning av Årsta IP.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-22.

Hammarby IF Fotboll framför i en skrivelse, daterad 2011-02-25, att de drar tillbaka tidigare framställningar angående flytt av Hammarbys A-lagsverksamhet från Årsta IP till Kärrtorps IP och föreslår istället att en upprustning och modernisering sker av Årsta IP. Föreningen vill genomföra en genomlysande utredning, särskilt gällande uppvärmning av en framtida konst­gräsplan, och ser gärna att det sker tillsammans med idrottsförvaltningen.

Carin Jämtin m.fl. (S) framför i en skrivelse, daterad 2011-03-15, att ”frågan om träningsmöj­ligheter för Hammarby IF Fotboll måste få en långsiktig, sammanhållen och hållbar lösning”.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt föl­jande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. Att Investeringsutrymmet ökas så att projektet kan påbörjas

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§49 Anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner, byggnation av en ny personalbyggnad, renovering av en och rivning av en byggnad på Hjorthagens IP. Genomförandebeslut

Dnr: 412-520/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla idrottsförvaltningens förslag till beslut, samt

 1. Att därutöver anföra följande.

Norra Djurgårdsstaden kommer att vara ett av Stockholms mest expansiva stads­utvecklingsområden det närmaste årtionde. I byggandet av nya stadsdelar är det viktigt att på ett tidigt skede planera in behovet av idrottsytor. Hjorthagens id­rottsplats ligger strategiskt mellan den planerade bebyggelsen i Norra Djurgårds­staden och den befintliga stadsdelen Hjorthagen. Idrottsplatsen kommer i framti­den att utgöra en viktig resurs i den växande stadsdelen. Därför är det positivt att redan nu fatta beslut om nya konstgräsplaner i Hjorthagen.

Kostnadskalkylen för genomförandebeslutet ligger på samma nivå som i inrikt­ningsbeslutet. Idrottsnämnden ser positivt på detta och förväntar sig samma goda kostnadskontroll i kommande investeringsbeslut.

Norra Djurgårdsstaden är av kommunfullmäktige utpekat som miljöprofilområde. Eftersom Hjorthagens IP ligger i anslutning till Norra Djurgårdsstaden är det vik­tigt att miljöfrågorna blir grundligt belysta i den fortsatta projekteringen. Därför bör de synpunkter som miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare framfört rörande materialval för konstgräset, bullerfrågor m.m. beaktas. Strävan bör vara att följa Kemikalieinspektionens rekommendation att inte använda granulat av återvunnet gummi, förutsatt att detta kan tillgodoses inom stipulerad investeringsram.

I linje med stadens målsättning att öka andelen föreningsdrivna anläggningar ser idrottsnämnden gärna att förutsättningarna för föreningsdrift av Hjorthagens IP prövas.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-23.

Förslaget avser tre konstgräsplaner, en ny personalbyggnad, en ombyggnation och en husriv­ning för totalt 45 mnkr i överensstämmelse med inriktningsbeslut från idrottsnämnden 2010-06-08. Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner redovisat förslag och ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastighetskontoret om Hjorthagens IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av tre konstgräsfotbollspla­ner, byggnation av en ny personalbyggnad, renovering av del av befintlig byggnad och rivning av en byggnad på Hjorthagens IP.
 2. Idrottsnämnden beslutar att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal om en tillkommande preliminär hyreskostnad, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1 med fastig­hetskontoret, rörande Hjorthagens IP.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken

BE­SLUT.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 1. Att därutöver anföra följande:

Det är mycket positivt att beslut om att anlägga konstgräsplaner på Hjorthagens IP nu realiseras.

Konstgräsplaner kan användas i princip obegränsat under årets alla snöfria dagar och ger ett betydligt bättre underlag, bland annat för teknikträningen vilket ger ett ökat nyttjande både per dygn och säsong. Vi har tidigare sett vilket lyft det kan göra för både föreningsidrotten och spontanidrotten i områden när nya konstgräsanläggning anläggs. Det kommer det säkerligen att innebära även för Hjorthagen.

Tyvärr har den borgliga majoriteten valt att investeringen ska inrymmas inom tilldelad investeringsbudget för idrottsnämnden och fastighetsnämnden, vilket i korthet innebär att andra angelägna projekt och investeringar nu trängs ut.

Det innbär att lika glada som de boende med omnejd kommer att bli i Hjorthagen lika ledsna kommer boende i andra delar av staden bli för att investeringar och nysatsningar i deras områden nu blir osäkra eller obestämt skjuts långt in i en osäker framtid.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) samt er­sättaren Daniel Långström (KD) förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§50 Flyttning av Sprallenhallen. Genomförandebeslut

Dnr: 411-307/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag om flyttning av Sprallenhallen till Skarpnäcksfältet till en kostnad om 9 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastig­hetskontoret om Sprallenhallen i dess nya läge utifrån de självkostnadsprin­ciper som skall fastställas under 2011

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-24.

Sprallenhallen är en provisorisk hall som har varit en ersättningshall för Åsöhallen tills dess att Skans­tullshallen blir klar. Skanstullshallen kommer att stå klar i april 2011 och det provisoriska bygglovet för Sprallenhallen löper till 2011-06-30. Idrottsförvaltningens avsikt är att Sprallenhallen skall flyttas till nytt läge på Skarpnäcksfältet. Förvaltningen har även tidigare i samband med redovisning av hallsitua­tionen i Stockholm pekat på behovet av minst en fullstor hall i detta område.

Fastighetskontoret bedömer att kostnaden för flytta Sprallenhallen uppgår till 9 mnkr.

Driftkostnad bedöms till ca 0,9 mnkr/år, netto.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§51 Iordningställande av provisoriska hallar på Farsta IP. Genomförande­beslut

Dnr: 412-308/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till iordningställande av två proviso­riska idrottshallar på Farsta IP till en kostnad om 12 mnkr.

 1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastig­hetskontoret om två provisoriska idrottshallar på Farsta IP utifrån de själv­kostnadsprinciper som skall fastställas under 2011.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-03-17.

Farsta sim- och idrottshall skall genomgå upprustning och modernisering efter tidigare beslut i idrotts­nämnden. Detta innebär att hela anläggningen kommer att vara stängd under perioden maj 2011- sept 2012. För att kunna erbjuda ersättningstider till de som nyttjar idrottshallarna (skolan på dagtid och idrottsföreningar på kvällstid och lördag/ söndag) har idrottsförvaltningen undersökt möjligheten att placera två provisoriska hallar på Farsta IP:s grusplan. Fastighetskontoret bedömer att kostnaderna för att uppföra två provisoriska hallar på Farsta IP uppgår till 12 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§52 Upprustning och anpassning av utökade ytor i Liljeholmshallen. För­slag till ändrat avtal.

Dnr: 411-541/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner redovisat förslag till ändring av tilläggsavtal för anpassning av utökade lokalytor i Liljeholmshallen.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott med begäran om hyresmedgivande för den tillkommande årshyran om 3,8mnkr, samt därut­över indexuppräkning.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-04-04.

Liljeholmshallen är inrymd i en äldre industrifastighet som ägs av Byggnads AB Karlsson & Wingesjö. Idrottsförvaltningen hyr sedan 1999 lokalerna med ett tidsbegränsat hyresavtal. En­ligt kommunfullmäktiges budget 2011 överfördes ansvaret för idrottsfastigheterna från och med den 1 januari 2011 till fastighetsnämnden. Idrottsnämndens roll förändras därmed till en ren­odlad beställarroll gentemot fastighetsnämnden och övriga fastighetsägare, vilket innebär att idrottsförvaltningen inte kan genomföra anpassningen i enlighet med nämndens tidigare beslut. Av den totala kostnaden om 25,0 mnkr bokfördes 3,9 mnkr som investeringar under åren 2009-2010. Ett förslag till nytt tilläggsavtal med fastighetsägaren innebär att den återstående kostna­den om 21,0 mnkr omvandlas till en hyra under den avtalade hyrestiden.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra följande

I samband med beslutat att föra över idrottsförvaltningens fastigheter till fastighets­nämnden önskade vi att konsekvenserna skulle utredas. Förslaget avslogs av majorite­ten. Nu ser vi konsekvenserna!

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§53 Månadsrapport för mars 2011

Dnr:

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-04-06. Förvaltningens månadspro­gnos för mars grundar sig på bokslut 2010, kända förändringar i budget 2011 och utfall till och med mars. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energi­kostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överfö­ringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden blir. Utfallet till och med mars visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011. Jämfört med månadsprognosen för februari har nämndens budget utökats med 5,0 mnkr avseende beslutat tillägg för föreningsstödet. Nämndens budget för investeringar upp­går till totalt 10,0 mnkr under 2011 och inga avvikelser beräknas.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§54 Skatepark i Högdalen. Anmälan av skrivelse från Mehdi Oguzsoy (V)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Byggnationen av skateboardparken i Högdalen verkar enligt skateboardföreningen inte bli av som det var planerat. Orsaken till det tycks vara att det saknas pengar. Att det sker avvikelser och revidering i de redan fattade investeringsbesluten har blivit högeral­lians melodi. Detta är oacceptabelt och skadar allmänhetens förtroende för demokra­tiska och politiskt fattade beslut. Rutiner kring hur politiskt fattade beslut följs upp måste bli mycket bättre.

Med anledning av det missnöje som skateboardföreningen i Högdalen uttrycker om skateparkbygget begär jag en tydlig redogörelse i ärendet.

§55 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Marina Högland svarade på en fråga från föregående sammanträde om varför vissa bassäng­bad är avgiftsfria. De bad som är avgiftsfria är Hägerstensbadet, Nytorpsbadet och Älv­sjöbadet. Förvaltningen har under flera år inte tagit ut någon avgift för besökande vid dessa bad. Den främsta anledningen är att de är byggda på ett sätt som gör det svårt att ta entréavgift, bl.a. har baden inte tillräckligt höga staket. Förvalt­ningen har bedömt att det inte finns skäl att förändra baden och införa avgifter.

b) Åke Roxberger redogjorde varför belysningen var tänd vid Rinkeby bollplan trots att det var full dagsljus vid tillfället. Orsaken var att en styrenhet manipulerats och felet är nu åtgärdat.

c) Marina Högland informerade om förvaltningens säkerhetsarbete. Förvaltningen inriktar arbetet både för personal och för besökare. De områden som omfattas är brand, in­brott/skalskydd, lås och larm, stöld/säkerhet och skaderisk/våld och hot samt utbildning. Det arbete som nu genomförs är bl.a. en översyn av larm, övervakning och låssystem, upp­följning av det systematiska brandskyddet, att ta fram rutiner och skapa processer för sä­kerhetsarbetet och att utbilda personalen.


d) Jennie Åkerlind Hansson framförde att starttiden för nämndens sammanträde bör vara samma vid varje tillfälle.

Idrottsnämnden beslöt

Starttiden för kommande sammanträde ska vara 17.15 och ta upp frågan till förnyad prövning när ny vice ordförande är utsedd.

e) Ordförande Regina Kevius uppmanade alla att besöka Skanstullshallen. Denna nybygda hall invigdes idag och är mycket vacker.

_ _ _