Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
17:15
Plats
Virvelvinden, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Revisionens årsrapport 2010 för idrottsnämnden

6 Förslag till ändringar i idrottsnämndens reglemente

7 Byggande av en boulehall i Farsta. Svar på skrivelse

8 Förslag till detaljplan för del av Ulvsunda 1:1 m.fl., vid Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken, S-Dp 2009-19951-54. Remiss. Omedelbar justering

9 Modernisering av Beckomberga sim- och idrottshall, vattenreningsanläggning. Genomförandebeslut

10 Nybyggnation av Skanstullehallen på Södermalm. Slutrapport

11 Förändrad teknisk drift för idrottsfastigheter

12 Månadsrapport per maj 2011 (utsändes senare)

13 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§67 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§68 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 5/2011 från nämndens sammanträde 2011-15-17 som justerats 2011-05-23.

§69 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§70 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2011-05-03 – 2011-05-27

b) Handikapprådsprotokoll nr 4; 5 maj

§71 Revisionens årsrapport 2010 för idrottsnämnden

Dnr: 124-402/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över revisionens årsrapport överlämnas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande till revisorerna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-04.

Idrottsnämnden har mottagit revisionskontorets årsrapport för idrottsnämndens verksamhet under 2010. I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av idrottsnämndens verksamhet för år 2010. Den årliga revisionen omfattar granskningar och be­dömningar inom följande områden:

· Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

· Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

· Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att idrottsnämndens ekonomiska och verksam­hetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Idrottsnämnden noterar att revisorerna i revisionsberättelsen felaktigt har angivit att de tillstyr­ker att exploateringsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Rätt nämnd ska vara idrottsnämnden.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi har tidigare påtalat den undermåliga städningen av våra simhallar och hur viktigt det är att den delen fungerar i arbetet med att göra våra anläggningar attraktiva för stockholmarna. Tyvärr kan vi konstatera att revisionskontorets rapport visar att verksamhetens resultat för­sämrats ytterligare.

Det är djupt oroande att besöksantalet kraftigt har minskat och därigenom intäkterna för id­rottsnämnden.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda ut­talande.

§72 Förslag till ändringar i idrottsnämndens reglemente

Dnr: 001-952/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner för egen del de av idrottsförvaltningen
före­slagna ändringarna i nämndens reglemente.

2. Förslag till ändringar i idrottsnämndens reglemente överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-25.

Idrottsförvaltningen föreslår i ärendet vissa ändringar och kompletteringar till idrottsnämndens reglemente. Förslagen rör rätten att fastställa taxor och avgifter, idrottsnämndens friskvårds- och folkhälsouppdrag, ansvar inom fritidsbåtli­vet samt att upplåta lokaler och anläggningar för stadens idrotts- och föreningsliv. Dessa områden är centrala inom ramen för idrottsnämndens verksamheter och uppdrag men finns idag inte upptagna i nämndens reglemente, vilket idrotts­för­valt­ningen anser är en brist.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Nämnden avslår förslaget i punkt 8 att idrottsnämnden ska fastställa taxor och avgifter i stadens anläggningar för idrott, bad och motion.

3. Därutöver anför nämnden följande:

Självkostnadsprincipen är en rimlig princip när staden ska prissätta varor och tjänster som man tillhandahåller. Ibland kan det dock vara önskvärt av en kommun med ambitioner att till viss del subventionera verksamhet, om man vill uppmuntra och underlätta t.ex. barn och ungdomars idrottsutövande och spontanidrottande.

Staden bör också sträva efter likställighet gentemot stockholmarna och därför bör prissättningen för den service som staden tillhandahåller vara lika över hela staden.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen till beslut mot varandra och finner att idrottsnämn­den beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§73 Byggande av en boulehall i Farsta. Svar på skrivelse

Dnr: 412-514/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-16.

I en skrivelse till kommunstyrelsen, idrottsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd önskar pensio­närsrådet i Farsta att en boulehall byggs invid Farsta idrottsplats. ”Plats för en sådan hall kunde vara den äng (sankmark) som ligger nedanför Farsta IP, mellan Farstagårdsvägen och Mage­lungen”.

Det av pensionärsrådet föreslagna markområdet är inte idrottsmark utan parkmark vilket bör innebära att skrivelsen i första hand ska besvaras av berörda förvalt­nin­gar, det vill säga stads­delsförvaltningen och exploateringskontoret. Sedan 2009 pågår ett programarbete med att mo­dernisera och rusta Vårbergs idrottsplats. I det­ta programarbete ingår Stockholms Bouleför­bund, som uttalat en önskan om att uppföra en boulehall på idrottsplatsen. Förvaltningen avser att prioritera program­ar­betet med bland annat en boulehall på Vårbergs IP och ett förslag till ny detalj­plan för idrottsplatsen planeras till efter sommaren 2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga boulebanor i Farsta sim- och idrottshall i samband med ombyggnationen av densamma.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen till beslut mot varandra och finner att idrottsnämn­den beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§74 Förslag till detaljplan för del av Ulvsunda 1:1 m.fl., vid Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken,

Dnr: 311-407/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Idrottsnämnden åbe­ropar förvaltningens tjänste­utlåtande som yttrande över förslag till detaljplan för Ulvsunda 1:1 m.fl.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-19.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för området runt Stora Mossens id­rottsplats. Detta för att uppföra bostäder på befintlig idrottsmark utmed idrottsplatsens östra del och utefter Västerled. Under förutsättning att idrottsnämn­den erhåller medel för fullgod kom­pensation från exploateringsnämnden för den ianspråktagna idrottsmarken har förvaltningen inget att invända mot att berört idrottsmarksområde omvandlas till bostadsändamål.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§75 Modernisering av Beckomberga sim- och idrottshall, vattenreningsanläggning. Genomförandebeslut

Dnr: 411-430/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till modernisering av vatten­reningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall.

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastighetskontoret om en tillkommande preliminär hyreskostnad, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, avseende Beckomberga sim- och idrottshall.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-12.

Beckomberga sim- och idrottshall förvärvades av staden genom ett köp från Stockholms läns landsting 2007. I anslutning till köpet genomfördes vissa upprustningsåtgärder.

Det nu aktuella projektet, som utgör den sista etappen i en sedan tidigare planerad upprustning, innebär en förbättring av vattenreningen för den större 25-metersbassängen. Den befintliga tek­niska utrustningen är uttjänt och kommer därför att ersättas med en ny som uppfyller dagens krav på en modern vattenrening. Fastighetskontoret genomför projektet på uppdrag av idrottsförvalt­ningen.

Kostnaden har beräknats till cirka 6 mnkr i 2011 års prisnivå. Investeringen utförs som en hy­resgästanpassning och kapitalkostnaden läggs som ett tillägg till den internhyra som id­rotts­förvaltningen betalar till fastighetskontoret. Under den tid som arbetet genomförs, hålls bassän­gen stängd.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall modernise­ras. Bad- och sportanläggningar är energikrävande, vilket innebär att energisparåtgärder kan få stor effekt och vara mycket lönsamma. Samtidigt är det viktigt att påpeka att modernise­ring av vattenreningsanläggningar inte är tillräckligt för att sänka energiåtgången i våra sim­hallar. Staden måste beakta alla de möjligheter till energieffektivisering som kan uppnås ge­nom olika typer av renoveringsinsatser. Det innebär att vi måste vara beredda att göra bety-­

dande investeringar som på sikt resulterar i att vi sänker vår energiåtgång och minskar vår miljöpåverkan.

Under 2010-2014 har kommuner och landsting möjlighet att ansöka om statligt stöd för energieffektivisering. Vi hoppas att staden tar denna möjlighet i akt.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de Grönas särskilda uttalande.

§76 Nybyggnation av Skanstullshallen på Södermalm. Slutrapport

Dnr: 125-354/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner redovisad slutrapport avseende den nybyggda Skanstullshallen på Södermalm

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-26.

Fastighetskontoret övertog den 1 januari 2011 det nästan färdigställda byggprojektet uppfö­rande av en ny fullstor idrottshall i anslutning till Frans Schartaus gymnasium på Södermalm. Hallen färdigställdes invändigt i månadsskiftet mars-april 2011. Den officiella invigningen skedde den 12 april 2011. Den totala byggtiden inklusive rivning av en befintlig uttjänt gym­nastikbyggnad och till projektet hörande mark- och anläggningsarbeten är drygt 20 månader.

Slutkostnaden för projektet beräknas uppgå till ca 60 mnkr inklusive vissa smärre ännu ej av­slutade markarbeten. Slutkostnaden kan dock komma att ändras något med avseende på en åter­stående uppgörelse om ett viteskrav som beställaren framfört på grund av den försening som projektet drabbades av. Totalkostnaden för projektet ryms inom avsatt budgetram.

Sammanfattningsvis har den nya hallen blivit mycket bra och utgör ett efterlängtat tillskott på Södermalm till stadens utbud av idrottshallar. Ursprungligen avsåg hallen att ersätta Åsöhallen inom kvarteret Gamen (Skatteskrapan), som revs för att ge plats för ny bebyggelse. Detta var 2004, men byggstarten för Skanstullshallen sköts av olika skäl upp i fem år. Under tiden tjä­nade en provisorisk hall (Sprallenhallen), som sattes upp på Eriksdals bollplan invid Eriksdals­hallen, som ersättningshall för den rivna Åsöhallen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§77 Förändrad teknisk drift för idrottsfastigheter

Dnr: 322-494/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att teckna överenskommelse med fastighetskontoret i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Idrottsförvaltningens förslag för fortsatt drift av tekniska installationer för badvatten- och kylprocessen godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-20.

Idrottsförvaltningen har avtal med Dalkia Facilities Management AB (Dalkia) om tillsyn och skötsel av tekniska installationer i idrottsfastigheterna. Då idrottsfastigheterna 2011-01-01 överförts till fastighetsnämnden har förutsättningarna för den tekniska driften av idrottsfastig­heterna ändrats.

Fastighetskontoret har förordat och framfört till idrottsförvaltningen att fastighetskontoret ska överta den tekniska driften för idrottsfastigheterna i sin helhet när det gäller de delar som ingår i nu gällande husavtal. Idrottsförvaltningen förordar samma lösning som fastighetskontoret när det gäller tillsyn och skötsel för idrottsfastigheterna. Med en sådan lösning kan samordnings­vinster och ett tydligare gränssnitt, när det gäller ansvaret för tillsyn och skötsel, uppnås.

Idrottsförvaltningen svarar även fortsättningsvis för de delar som är verksamhetsanknutna som till exempel process för badvattenrening och produktion av kyla för ishallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§78 Högdalen Skatepark. Lägesrapport samt svar på skrivelser

Dnr: 017-432/2011, 017-486/2011, 412-369/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner lägesrapporten som svar på skrivelser från Jari Visshed m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) samt föreningen Stockholm Suburban Surfers.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-06-08.

Jari Visshed m.fl. (S) samt Mehdi Oguzsoy (V) har i skrivelser till idrottsnämnden tagit upp frågan om byggandet av en skatepark i Högdalen. Även föreningen Stockholm Suburban Sur­fers har vid ett flertal tillfällen tillskrivit nämnden i ären­det.

Skateparken kommer att bestå av Bowlridepark, Ditch, Street walkway och Flat­land Plaza för alla typer av åkare, från nybörjare till avancerade. Dessutom ingår en särskild yta för barn. Poolerna för mer avancerade åkare och den separata Streetdelen ryms dock inte inom de 30,0 mnkr som avsatts. Däremot så byggs Flatland och Street walkway som är lämplig för streetåk­ning.

Idrottsnämndens budget för Högdalen Skatepark inklusive markarbeten och infra­struktur är 30,0 miljoner kronor. Kostnaden ryms inom budget. De gång- och cykelvägar som behövs för att även andra än skatebordåkare ska kunna passera genom anläggningen har belastat exploate­ringsnämndens budget.

Invigningen av Högdalen Skatepark är planerad till senare delen av hösten 2011 alternativt ti­dig vår 2012, helt beroende på väderförutsättningarna under senhös­ten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Skateparken i Högdalen färdigställs fullt ut, med alla fyra skateboardgrenar, senast år 2012.

2. Därutöver anför nämnden följande:

De politiska partierna i kommunfullmäktige har under flera år lovat att Stockholm ska få Eu­ropas största skatepark. Det hälsades därför med glädje när arbetet med skateparken i Hög­dalen kom igång under förra året.

Glädjen har dock förbytts i stor besvikelse bland Stockholms skejtare eftersom den mode­ratledda majoriteten i idrottsnämnden inte har anslagit pengar för att kunna bygga hela ska­teparken. Enligt planen skulle separata anläggningar byggas för fyra skateboardgrenar. De medel som anslagits och kommer att användas under 2011 kommer dock enbart att räcka till två av grenarna.

I inriktningsbudgeten som idrottsnämnden tagit för 2012-2014 finns inga investeringsmedel för skateparken avsatta överhuvudtaget. Det innebär att enbart anläggningarna Bowlridepark och Ditch kommer att byggas. Streetplaza Skatepark och Pool Skatepark anläggs däremot inte. Att bara bygga halva skateboardparken kan jämföras med att bygga en stadion för friid­rott utan löparbanor och kulstötarring.

Pengar behöver skjutas till för att färdigställa hela skateparken, med alla fyra grenar, och därigenom hålla de löften som majoriteten givit Stockholms skejtare.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de Grönas yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt för­slag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Med buller och bång presenterades projektet. Europas största skatepark skulle byggas vid högdalstopparna. Skateparken skulle byggas med tävlingsstandard i alla fyra discipliner och locka till sig internationella tävlingar och evenemang. Stor osäkerhet och gradvisa nedbant­ningar har sedan dess präglat projektet.

I dagens PM uppfattar vi att förvaltningen svarat enligt följande:

Är Europas största skatepark att betrakta som färdigbyggd när Ditchen och Bowl­riden är på plats?

Ja

Kommer det att byggas en Streetarea i triangeln?

Nej

Kommer det att byggas en Bowlarea i triangeln?

Nej

Kommer det att byggas en bana för long­board på högdalstoppen?

Nej

För att medverka till att skapa klarhet har vi skapat motsvarande frågeraster till Alli­ansen. Spända väntar vi på ett svar.

Är Europas största skatepark att betrakta som färdigbyggd när Ditchen och Bowl­riden är på plats?

Kommer det att byggas en Streetarea i triangeln?


Kommer det att byggas en Bowlarea i triangeln?

Kommer det att byggas en bana för long­board på högdalstoppen?

§79 Månadsrapport per maj 2011

Dnr: 101-1090-10

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-06-10.

Förvaltningens månadsprognos för maj grundar sig på tertialrapport 1 2011, kända förändringar i budget 2011 och utfall till och med maj.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastig­he­terna till fastighetsnämnden blir. Utfallet till och med maj visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011. Dessutom har en ökad hyreskostnad om cirka 3 mnkr tillkommit under året avseende Liljeholmshallen.

Nämnden redovisade i tertialrapport 1 ett beräknat nettounderskott om 6,1 mnkr för driftbud­geten och den prognosen gäller fortfarande.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011 och inga avvikelser beräknas.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§80 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om att kommunstyrelsen den 8 juni 2011 behandlat ett ärende där kommunfullmäktige föreslås uppdra åt idrottsnämnden att arbeta fram ett förslag till nytt idrottspolitiskt program, att gälla för åren 2013-2017.

b) Olof Öhman informerade om att det finns biljetter till Stockholms stadion den 22 juni 2011, då Foo Fighters uppträder. Förvaltningschefen tipsade även om att biljetter finns till lag-EM i friidrott helgen 18-19 juni, även det på Stadion.

c) Ordföranden Regina Kevius önskade de närvarande en trevlig sommar.

_ _ _