Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-11-15

Sammanträde 2011-11-15

Datum
Klockan
17:15
Plats
Virvelvind, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Förslag till kulturvision 2030. Svar på remiss

6 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad. Svar på remiss

7 Evenemangsstrategi för Stockholm stad. Svar på remiss

9 Projekt "Södermalms hjärta" för Medborgarplatsen med kringliggande områden

11 Sammanträdestider 2012

12 Månadsrapport oktober 2011

13 Information och övriga frågor

- Fördelningsprinciper för bokningen

14 Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall. Slutrapport

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§115 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§116 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Åsa Jernberg (MP) anmäler att det av Miljöpartiet de Gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamma inlämnade förslaget till beslut med yrkande saknas under
§ 114. Idrottsnämnden beslutar efter denna rättelse att godkänna anmälan av proto­koll nr 8/2011 från nämndens sammanträde 2011-10-18 som justerats 2011-10-19.

§117 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§118 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2011-10-06 – 2011-11-02

b) Handikapprådets protokoll av den 21 juni 2011.

§119 Förslag till Kulturvision 2030

Svar på remiss från kulturnämnden

Dnr: 015/731/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen ”Förslag till Kulturvision 2030”.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-26.

I kulturförvaltningens förslag till Kulturvision 2030 görs en tillbakablick på Stockholmsutställnin­gen 1930, som betraktas som startpunkten för modernismen inom inte bara konst, arkitektur och de­sign utan också för nya radikala idéer inom samhällsplaneringen. Visionen lyfter fram den digita­la utvecklingen som ger förutsättningar för nya former av deltagande och skapande. Det globala pers­pektivet och Stockholms mångfald är viktiga delar av stadens framtida kulturliv. Ambitionerna kan placeras under samtliga av stadens tre inriktningsmål.

Idrottsförvaltningen är positiv till förslaget till Kulturvision 2030. Det är värdefullt för stadens vi­sionsarbete att ha en tydlig strategisk plan för kulturen i Stockholm. För att Kulturvision 2030 ska vara ett levande dokument behöver det införlivas i budgetprocesser och ekonomiska konsekvenser ska tydliggöras regelbundet.

Förvaltningen ser att kultur och idrott har gemensamma beröringspunkter och ökad samverkan kan gynna båda områdena och kanske framför allt medborgarna. Ju mer förvaltningarna öppnar sina respektive verksamheter för varandra desto fler sammanhang får medborgarna att upptäcka hur mycket Stockholm har att erbjuda.

Förvaltningen anser att visionen skulle kunna vara tydligare vad avser MR-perspek­tivet och barn­perspektivet. I ett framtida samhälle ska alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ha likvärdig tillgång till kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Som svar på remissen hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämnden anför därutöver följande:

Barnkonventionen bör implementeras tydligt i texten. Formuleringarna att alla barn ska ”er­bjudas” att ta del av och själva utöva kultur samt senare i texten ”har möjlighet till” eget ska-

pande etc. är för vaga. Istället bör direkta referenser till barnkonventionens artikel 31 använ­das. Dessutom bör kulturens plats i skolan framhållas i mycket högre grad.

Dokumentet saknar genus-/jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet ingår i kultur­förvaltningens mål för exempelvis bidragsgivning bör visionen innehålla förslag på hur jämställdhet ska främjas. Vidare saknas medborgarperspektivet till stor del. Människor buntas ihop och kategoriseras som ”Stockholm byggs av människor som är välutbildade” eller somliga har ”alternativa livsstilar” (alternativ till vad?).

Den stora utmaning det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad förbigås. Visionen bör kompletteras med att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen i form av både eget skapande och upplevelser. För detta krävs medvetna satsningar och en genom­arbetad strategi.

Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om så­väl geografisk segregation som det mångkulturella samhället, HBT-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor bör arbetas in och tydliggöras i visionen.

Vi saknar en vision för dem som ska skapa denna ”kultur i världsklass”, nämligen de utö­van­de konstnärerna. I visioner ingår att stimulera nyskapande och entreprenörskap, men hur ska staden kunna erbjuda möjligheter för kulturutövarna inom alla genrer att leva och verka? Hur ska långsiktigheten garanteras och hur ska konstnärerna kunna erbjudas någon form av trygghet i skapandet?

Vi vänder oss mot att det nuvarande föreningslivet beskrivs i förminskande ordalag som “gamla tiders” och "måste hitta nya vägar”. Det är viktigt att det finns många olika former för det demokratiska samtalet. Ny teknik tillfredsställer inte alla behov.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§120 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/616/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-27.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till program för kvalitetsutveckling i Stock­holms stad. Förslaget utgår från tidigare styrdokument för stadens kvalitets­arbete som kom-

munfullmäktige respektive kommunstyrelsen antagit. Genom pro­grammet ska staden ytterli­gare säkerställa ett systematiskt och strukture­rat arbets­sätt för att få till stånd en ständig ut-

veckling och förbättring av stadens verksamhe­ter. I programmet framhålls att ansvaret att byg­ga upp och utveckla verksamhets­speci­fika metoder för kvalitetsutveckling ligger på nämnder, styrelser och enheter. Vis­sa kommungemensamma krav anges dock. Programmet ska även om­fatta verk­samheter som drivs på entreprenad åt staden.

Förvaltningen anser att programförslaget ger en bra sammanfattning av de styrdo­kument som utvecklats tidigare. Programmet ger en tydlig och enhetlig struktur för stadens fortsatta kvali­tetsarbete. Det är värdefullt att det nu tydligt framgår att varje nämnd avgör vilka metoder för kvalitetsutveckling som ska användas, utifrån den egna verksamhetens behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Precis som förvaltningen ställer vi oss positiva till att staden tar fram ett program för kvali­tetsutveckling. Att betona god kvalitet i verksamheterna för att tillhandahålla tjänster med hög och jämn kvalitet borde staden syssla mer med.

Vi ser även positivt på att kvalitetsstrategin är integrerad i lednings- och styrsystemet. Dock önskar vi en mer sträng hantering av hur man sätter målindikatorer samt uppföljningen av av staden satta mål. Indikatorerna för måluppfyllnad ska ej vara aktiviteter utan alltid mätbara mål. Vi efterfrågar också ett system där förvaltningar inte endast bedömer sig själva. Vi tror

att detta skulle möjliggöra ett ansvarstagande ledarskap som prioriterar kvalitetsarbetet i än större utsträckning.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

§121 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/672/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden välkomnar evenemangsstrategin, men efterfrågar tydliga och stra­tegiska målsättningar för att öka samarbetet med olika näringslivs- och föreningsak-­

törer i syfte att främja och förlägga både nationella och internationella evenemang till Stockholm. Stockholm Business Region bör därför verka för en tydligare marknadsfö­ring av Stockholm som idrottsstad och verka för att förlägga fler evenemang i Stock­holm.

Vidare anser idrottsnämnden att staden tillsammans med föreningslivet bör se över möjligheten att arbeta med ambassadörer/idrottsförebilder från Stockholm – i likhet med Londons Lord Coe (löparstjärnan Sebastian Coe) – i syfte att vara förebilder för folkhälsa och samtidigt marknadsföra staden som evenemangsstad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-26.

Evenemang är betydelsefulla för profileringen och marknadsföringen av Stock­holm samt för stockholmare och besökare. I Vision 2030 om ett Stockholm i världs­klass har kommunfullmäk­tige fastställt att Stockholm ska vara en evene­mangs- och upplevelsestad i världsklass med evenemang inom bland annat idrott, kultur och nöjen.

Idrottsförvaltningen ställer sig positiv till programförslaget. Förvaltningen föreslår att staden utser en eller flera Stockholmsambassadörer som driver evenemangsfrå­gorna. En tydligare in­tern marknadsföring behövs för Event Stockholm. I mark­nadsföringen är det angeläget att sta-den betonar sin kompetens som värdstad. Vidare behöver möjligheten att skapa ”intressanta

kringaktiviteter” utvecklas. Eve­nemangen måste upplevas som deltagar- och publikvänliga, och säkerhetsaspekten måste genomsyra stadens evenemangsprocess.

I uppräkningen av prioriteringar saknar idrottsförvaltningen idrott. En omformule­ring föreslås i denna del. Förvaltningen anser också att lotsfunktionen måste för­tyd­li­gas och profileras mer.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till för­valt­ningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet är positivt inställda till evenemang som kan gynna Stockholm och Stockholms idrottsliv. Samtidigt är det viktigt att de evenemang som genomförs inte tränger undan in­vesteringar i idrottsmöjligheter för de boende i Stockholm. När evenemang beslutas ska sä­kerställas att så inte sker.

Mehdi Oguzsoy (V) anluter sig till Miljöpartiet de Grönas särskilda uttalande.

§122 Kommunikationsprogram

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015/673/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner i huvudsak idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Nämnden anför därutöver följande:

Att servicen till stockholmare ska vara god är en av stadens övergripande målsättnin­gar och därför anser idrottsnämnden att stadens hemsida gällande information om id­rottsmöjligheter och friluftsliv måste utvecklas. Idag är det svårt att på ett enkelt sätt hitta fakta och information på stadens webbplats och sökverktyget ger ofta inaktuella träffar samtidigt som befintlig relevant information inte fångas upp.

Idrottsnämnden ser gärna att verksamheter som idag har ett starkt varumärke och som ligger utanför koncernen beträffande varumärkeskommunikation även fortsätt­ningsvis har möjlighet att göra det. Detta kan försvåras i och med att kommunika­tionsprogrammet inte innehåller sådana möjligheter till undantag.

Det föreligger också en risk att arbetet med att finna externa finansiärer till idrottsan­läggningar försvåras i de fall presumtiva sponsorer vill associeras med specifika avsän­dare snarare än Stockholms stad som kommunal organisation. Avslutningsvis är det bra att stadens bolag ska ha fortsatt möjlighet till att profilera sig genom egna varu­märken, men detta bör även gälla för verksamheter utanför koncernen med behov av detta.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-12.

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2011-2015 är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige anger utvecklingen för stadens kom­munikation.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till kommunikationsprogram. Några kompletteringar föreslås dock, exempelvis bör det framgå att föreningslivet spelar en viktig roll som kommuni­kationsbärare i staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden avstyrker förslaget till kommunikationsprogram.

Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen påpekar mycket riktigt att föreningslivet kan vara en viktig bärare av stadens varumärke. Det avgörande för om föreningarna fyller den funktionen tror vi är om staden uppfyller sina åtaganden att skapa förutsättningar för såväl elit- som breddidrott. Vill staden få fler bärare av visionen om ett Stockholm i världsklass bör resurser användas för att se till att stockholmarna får en stad i världsklass. För idrottsföreningarnas del handlar detta mycket om att se till att det finns tillräckligt många och tillgängliga anläggningar samt att alla har råd att ta del av idrottslivet.

Ett kommunikationsprogram som säkerställer att stadens kommunikation är tydlig och till­gänglig är självklart viktigt. Det föreslagna kommunikationsprogrammet går dock för långt i sina krav på likriktning av innehållet i kommunikationen. Förslaget anger som mål för kom­munikationen att “attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande sta­den är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen” – en vision som är den styrande borgerliga majoritetens politiska dokument.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden avstyrker förslaget till kommunikationsprogram.

Nämnden anför därutöver följande:

Kommunikationsprogrammet innehåller oacceptabla krav på likriktning av innehållet i kom­munikationen. Förslaget anger som mål för kommunikationen att ”attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen” – en vision som är den styrande alliansens politiska dokument. Dessutom åläggs att budskapet ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation.

Det är en mycket oroväckande utveckling i staden att ledningen i allt högre grad beskär självständighet och yttrandefrihet i de olika förvaltningarna och bolagen. En stark centralise­ring av administration och ekonomi samt utökad detaljstyrning av verksamheterna komplet­teras nu med centrala direktiv för inte bara hur alla måste kommunicera utan vad som ska förmedlas.

Det är skrämmande att konstatera att riktlinjer för hur detta ska uppnås ska upprättas av stadsdirektören, som också ska bestämma hur verksamheterna ska tillämpa programmet och hur de ska agera för att nå de långsiktiga målen.

Vi avstyrker att staden antar detta kommunikationsprogram, som kan medföra allvarliga in­grepp i yttrandefriheten.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för förvaltningens förslag till beslut.

§123 Projekt ”Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen med kringliggande områden.

Gemensamt utredningsbeslut

Dnr:410/645/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden bifaller delvis idrottsförvaltningens förslag till beslut.


Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden anser att projektet ”Södermalms hjärta” innehåller många intressanta och bra förslag som kan vitalisera, stärka och stimulera Medborgarplatsen med kring­liggande områden.

Vad gäller det som nämns om Forsgrénska badet, tredje stycket, sidan 13 under rubri­ken “Ekonomi”, med början på ”Delmål 5 bedöms till 475 mnkr…”, vill idrottsnämn­d­en understryka att den upprustning av Forsgrénska badet som ingår i projektet, be­räknat till cirka 250 mnkr, förutsätter finansiering utanför ramen för idrottsnämndens del av fastighetsnämndens investeringsbudget.

Forsgrénska badet finns inte med i idrottsnämndens investeringsplan. Idrottsnämnden har sedan en längre tid inplanerade upprustningar av bland annat Åkeshovs simhall, Vällingby simhall samt Västertorps simhall, vilket medför att en upprustning av Fors­grénska badet ej kan ske inom den tidsplan som anges i projektet ”Södermalms hjärta”.

Ärendet

Trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning, socialförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen redovi­sar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2011-09-30:

Utlåtandet syftar till att samordna utredningsarbetet för framtagande av förslag till inriktnings­beslut inom projekt ”Södermalms hjärta”.

Vision för projektet ”Södermalms hjärta” är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass. Inledande delmål för projekt ”Södermalms hjärta” är:

1. Att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö i området kring Medborgarplatsen.

2. Att verka för levande restaurangmiljöer för alla och minskad krogrelaterad brottslighet.

3. Att utveckla områdets fastigheter för mer boende, arbete, upplevelser och service.

4. Att skapa ett sammanhållet, attraktivt och tryggt offentligt rum i världsklass med temat trädgård, torg och park.

5. Att skapa ett förnyat medborgarhus med temat kropp, själ och bildning.

Utredningsarbetet genomförs från januari 2012 till oktober 2012. Därefter planerar respektive förvaltning/kontor att återkomma med förslag till inriktningsbeslut.

Samordnare för visionen och ägare av huvudprojektet inom staden är trafikkontoret. Del­pro­jektägare för delmål 1 är Södermalms stadsdelsförvaltning, för delmål 2 socialförvaltningen, för delmål 3 exploateringskontoret, för delmål 4 trafikkontoret och för delmål 5 fastighetskon­toret.

För att vision och delmål ska lyckas krävs ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan staden och områdets boende, företagare, fastighetsägare, frivilligorganisationer, kulturföreningar, id­rottsföreningar, Söderandan, Stiftelsen hotellhem, olika verksamheter inom socialtjänsten, Poli­sen med flera.

Inom utredningsarbetet kommer samråd och medborgardialoger för projektet att genomföras och redovisas i förslag till inriktningsbeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsnämnden godkänner utredningen i enlighet med det gemensamma tjänsteutlåtandet, tillika projektdirektiv.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden godkänner utredningen för projektet ”Södermalms hjärta”.

2. Idrottsnämnden föreslår att projektdirektiven omarbetas med hänsyn till följande:

Det är viktigt att man tillvaratar idrottens positiva egenskaper och möjligheter för att ytterli­gare öka kvaliteten för de boende på Södermalm. Vi är positiva till den breda ansats som görs i projektet. Att flera förvaltningar samarbetar redan från start är ett gott exempel på hur staden tar sig an ett område utifrån en helhetssyn. Det är glädjande och något vi skulle behö­va se oftare.

Dock saknar de inledande delmålen ett miljö- och klimattänkande. Vi behöver i alla sam­manhang ha höga ambitioner gällande miljö- och klimatfrågan och det bör självklart synas i direktiven för ”Södermalms hjärta”. Projektet behöver vara långsiktigt hållbart för både människa och miljö. Miljöförvaltningen bör således ha en given plats i projektet. I under­laget anges att stadens totala projektkostnader ska vara i balans mot stadens totala projekt­intäkter, vilka i huvudsak kommer att fås genom intäkter från förädlade verksamheter och fastigheter samt ökande kommersiella intäkter från gator och torg. Här finns en risk att fi­nansieringen och i förlängningen motivet till upprustningen reduceras till en fråga om vad som kan generera mest pengar. Kultur, grönytor, idrottsytor och allmän och öppen verk­sam­het som kommer många av invånarna tillgodo riskerar att prioriteras lägre, något som vore olyckligt.

Isbana vintertid är ett värdefullt inslag, inte minst ur ett barnperspektiv. Den uppmuntrar till naturlig rörelse och är mycket uppskattad, lättillgänglig och gratis. Det bör man särskilt be­akta i det fortsatta arbetet.

Att utveckla områdets fastigheter för mer boende är något vi menar måste ske med försik­tighet. Det måste finnas en balans mellan boende och grönområden med möjligheter till idrott och rekreation. Det finns en gräns för vad området klarar av utan att man bygger in sig i nya problem.

Att skapa en sammanhållen parklösning mellan Medborgarplatsen och Björns trädgård är en mycket lovvärd idé. Vi ser fram emot att man tittar på detta förutsättningslöst. Vidare bör undersökas om det är möjligt att stänga av denna del av Götgatan för att helt frigöra ytan.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de Grönas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Medborgarplatsen med kringliggande områden är en av stadens viktigaste platser och något av ”söders hjärta”. Vi välkomnar därför det helhetsgrepp man tagit för projektet så att inte delar tillåts förstöra den helhet som området utgör.

Medborgarhuset, med dess strävan mot harmoni och balans mellan kropp och själ, är kanske den första byggnad folk tänker på när man nämner Medborgarplatsen. Medborgarhuset utgör därför en central del i projektet ”Södermalms hjärta”. Vi noterar den ”blåklassning” stads­museet gjort av medborgarhuset, innebärande ett särskilt bevarandevärde av såväl exteriör som delar av interiör.

Forsgrénska badet är ett av de tre ”benen” som utgör medborgarhuset. Badet är mycket po­pulärt och besöks av en halv miljon stockholmare årligen. Badet bör naturligtvis finnas kvar men också utvecklas och rustas, inte minst för att minska belastningen på fastigheten i öv­rigt.

§124 Förhyrning av administrativa lokaler

Dnr: 322/801/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet återremitteras till idrottsförvaltningen.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden vill inför beslutet ta del av en djupare redogörelse för de olika loka­li­seringsalternativens kostnader. Redogörelsen ska innefatta kostnadskonsekvenser på kort och lång sikt samt innehålla hyreskostnader och andra omkostnader, exempelvis hyresgästanpassningar och receptionisttjänst.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-31.

I detta ärende föreslås att idrottsförvaltningens centrala kontor, med cirka 90 per­so­ner anställda, flyttar från lokaler på Fleminggatan 8 till lokaler på Götalands­vägen i Älvsjö. Flytten planeras till den 1 april 2012. Fördelarna med de nya loka­lerna är både att de på sikt innebär lägre kost­nader för förvaltningen och att de är mer än­damålsenliga för verksamheten. Härtill kommer att

en lokalisering till Älvsjö lig­ger i linje med kommunfullmäktiges önskan att staden aktivt ska me­dverka i att skapa fler arbetsplatser i söderort.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner föreslagen förhyrning och ger förvaltningsche­fen i uppdrag att, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förhyrningen, teckna hyresavtal i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

2. Idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om god­kännande av i ärendet föreslagen förhyrning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Ärendet återremitteras till idrottsförvaltningen.

Nämnden anför därutöver följande:

Idrottsnämnden vill inför beslutet ta del av en djupare redogörelse för de olika lokali­se­rings­alternativens kostnader. Redogörelsen ska innefatta kostnadskonsekvenser på kort och lång sikt samt innehålla hyreskostnader och andra omkostnader, exempelvis hyresgästanpass­nin­gar och receptionisttjänst.

Utöver de rent ”kamerala” aspekterna utifrån kostnadskonsekvenser på kort och lång sikt vill vi lägga till ytterligare en aspekt. Vi tror det spelar roll om idrottsförvaltningen placeras i ett industriområde ute i Älvsjö eller vid stadens största evenemangsområde vid Globen.

Idrottsförvaltningen har ett brett kontaktnät med idrotts- och föreningslivet. Placeringen vid Globenområdet känns som en ”naturligare” placering för stadens idrottsförvaltning.

Lokalisering bör därför avgöras inte enbart utifrån de strikt ekonomiska konsekvenserna, utan placeringen bör också avgöras utifrån hur framförallt externa kontakter uppfattar en lokalisering i ett industriområde eller i stadens största evenemangsområde. Förvaltningen bör väga in även denna aspekt i sin redogörelse.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar en­ligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig till förmån för sitt förslag till beslut.

§125 Sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2012

Dnr: 014/725/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämndens sammanträdesdatum för 2012 godkänns enligt redovisat förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-10-27.

Redovisat förslag till sammanträdesdatum utgår från stadsledningskontorets tidsplan för nämn­dernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§126 Månadsrapport oktober 2011

Dnr: 101/1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-10.

Förvaltningens månadsprognos för oktober grundar sig på tertialrapport 2/2011, kända föränd­ringar och utfall till och med oktober.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer fortfarande osäkerhet avseende energikostnadsut­vecklingen och intäktsutvecklingen för oktober-december. Utfallet till och med september visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011.

Nämnden redovisade i tertialrapport 2 ett beräknat nettounderskott för driftbudgeten om
24,6 mnkr, före begärd budgetjustering om 21,8 mnkr. Den prognosen gäller fortfarande. Inom

driftbudgeten redovisas följaktligen ett underskott om 2,8mnkr efter begärd budgetjustering. Jämfört med årsprognosen i tertialrapport 2 har intäktsprognosen sänkts med 3,8 mnkr till följd av fortsatt minskad försäljning för sim- och idrottshallarna under september och oktober månad jämfört med 2010. Trots att årsprognosen sänkts krävs att intäkterna för november till och med december ökar jämfört med motsvarande period 2010 för att årsprognosen ska hålla. Det ökade intäktsunderskottet täcks genom minskade kostnader för energi samt minskade kostnader inom driftavdelningen och förvaltningsgemensamt.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011. Ingen avvikelse be­räknas för utgifter. Ersättning från Idrottslyftet medför ett beräknat nettoöverskott om 0,4 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Enligt prognosen kommer förvaltningen att uppvisa ett negativt resultat vid årets slut. Skälet är bland annat att 5 mnkr från reserven tidigare i år användes för att undvika de planerade besparingarna på föreningsstödet. Det är givetvis positivt att majoriteten valt att inte genom­föra dessa besparingar. Samtidigt är det viktigt att majoriteten inte enbart flyttar medel inom förvaltningen utan att ytterligare medel faktiskt skjuts till från staden. Annars tvingas för­valtningen att genomföra besparingarna någon annanstans i verksamheten.

Det nuvarande besparingstvånget har bland annat lett till att förvaltningen senarelägger pla­nerade fastighetsunderhållsåtgärder på 6,5 mnkr. Ett eftersatt underhåll är allvarligt och ris­kerar att på sikt medföra kapitalförstöring samt undermålig funktionalitet och bristande drift­säkerhet i stadens anläggningar.

Avslutningsvis noterar vi att försäljningsintäkterna från sim- och idrottshallar fortsätter att sjunka, främst hel- och halvårskort. Det är viktigt att förvaltningen noga analyserar de ba­komliggande orsakerna.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de Grönas särskilda uttalande.

§127 Stockholm – en stad tillgänglig för alla?!

Dnr 017/832/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

I december 2010 avslutades ett 12 år långt tillgänglighetsprojekt. Staden arbetade då tillsam­mans med butiks- och restaurangägare för att göra Stockholms gator och torg tillgängliga för alla. Även stadens egna anläggningar ingick i detta arbete. Projektet är över och projektets slut­satser ska omvandlas i praktiken. Trots detta enorma och gedigna arbete har man inte lyckats ta till sig det som framkommit i projektet och tillgänglighetsanpassat flera av våra anläggningar på ett acceptabelt sätt.

Ett exempel är Stora Sköndals handikappbad som precis genomgått en omfattande upp­rust­ning, men inte tillgänglighetsanpassats för besökare och anställda med funktions­nedsättning. Ett an­nat exempel är Mälarhöjdens ishall som inte heller tillgänglighetsanpassats. Exem­pel­vis är ser­veringen en trappa upp utan hissförbindelse.

Det är ett fåtal exempel på de brister som återfinns i stadens anläggningar. Det kan tillföras ytterligare exempel som försvårar utövandet av idrott för de redan mest utsatta grupperna i samhället.

I Stockholms stad ska alla ha tillgång till att kunna delta på lika villkor och det är därför viktigt att slutsatserna i tillgänglighetsprojektet infrias.

Vi vill uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden och redovisa de kända brister som finns idag och en konkret åtgärdsplan för att komma tillrätta med pro­blemen sna­rast.

§128 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen.

a) Olof Öhman påminde om den inbjudan som gått ut till det seminarium förvaltningen anordnar den 1 december 2011, med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag till idrottsnämnden att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Den 14 december sam­manträder dessutom referensgruppen i denna fråga.

b) Olof Öhman påminde om den inbjudan som gått ut till nämnden om studiebesök på ett antal av nämndens idrottsanläggningar måndag den 21 november 2012 kl. 13.00-18.00.

c) Informationsmaterial delades ut angående jubileumsfirandet OS 2012 och Kjell Olofsson, biträdande förvaltningschef, berättade om det pågående förberedelsearbetet.

d) Marina Högland, chef för driftavdelningen, informerade om de fördelningsprinciper som gäller vid bokning av idrottsanläggningar. Ett arbete pågår för att revidera fördel­ningsprinciperna.

§129 Tensta sim- och idrottshall. Slutrapport

Dnr: 411/1185/2008

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner redovisad slutrapport avseende om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2011-11-02.

Ett genomförandebeslut fattades för om- och tillbyggnadsarbeten i Tensta sim- och idrottshall av idrottsnämnden vid nämndens möte den 9 juni 2009. Som en komplettering till detta beslut godkände idrottsnämnden i ett reviderat genomförandebeslut den 28 september 2010 en utök­ning av budgeten med 7,0 mnkr till totalt 31,0 mnkr för avslutande arbeten i etapp 3. Arbetena har nu genomförts och den totala kostnaden för projektet, enligt vad som hittills bokförts, upp­går till 28,3 mnkr. Ytterligare några fakturor på tillsammans cirka 2 000 tkr är ännu inte bok­förda. Den totala kostnaden uppgår då till cirka 30,5 mnkr, det vill säga något lägre än budget.

Arbetet har utförts i tre etapper med följande innehåll:

1. Ombyggnad av kontor samt ett nytt anhörigomklädningsrum för anhöriga och personal till personer med funktionsnedsättning. Utfördes 2009.

2. En tillbyggnad av en 450 kvm stor friskvårdsyta med bland annat ett nytt rum för aerobics och spinning inrättades. Golvnivån runt bassängen anpassades till dagens normer. Utfördes sommaren 2010.

3. Om- och tillbyggnad av befintligt gym, flyttning av nuvarande aerobicssal, ny entré och receptionsdel. I ombyggnaden har även ingått tillgänglighetsanpassning av entrén, ut­byggnad av kontor för personalen och ny toalett för personer med funktionsnedsättning. En ny och större brandtrappa uppfördes på plan två för att uppfylla dagens brandsäker­hetskrav. Utfördes 2011.

Etapperna 1 och 2 genomfördes av idrottsförvaltningen som också startade de arbeten som in­gick i etapp 3. I samband med överförandet av idrottsanläggningarna från idrottsnämnden den
1 januari 2011, övertog och fortsatte fastighetskontoret genomförandet av etapp 3. Arbetena var färdigställda i oktober 2011.

Syftet med projektet har varit att, genom upprustning och viss tillbyggnad av delar av anlägg­ningen, på ett bättre sätt anpassa anläggningen till dagens krav. Ett tillgängligare gym för alla

med bättre anpassning för personer med funktionsnedsättning, utökade friskvårdsytor, för­bätt­rat brandskydd ur brandutrymningssynpunkt samt förbättringar av arbetsmiljön för anlägg­nin­gens personal. Ur den aspekten så upplevs projektet som lyckat.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

________