Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
17:15
Plats
Stockholm/London, Götalandsvägen 230, hus 25, plan 2, Älvsjö

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar.

7 Förslag till nytt idrottspolitiskt program 2013-2017

8 Fördelning av föreningsstöd

10 Förstudie avseende en regional träningshall för bandy

12 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt kompensation för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP.

Reviderat inriktningsbeslut
Utsändes senare

14 Rundskridskobana på Gärdet. Svar på medborgarförslag överlämnat av Östermalms stadsdelsnämnd

Ärenden utan personalrepresentation

16 Principer för hyressättning och fortsatt drift av stadens ridanläggningar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§45 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§46 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 3/2012 från nämndens sammanträde 2012-04-17 som justerats 2012-04-19.

§47 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§48 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2012-04-03 – 2012-05-08

§49 Förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar

Bordlagt ärende

Dnr: 413/187/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet bordläggs.

§50 Tertialrapport 1 för idrottsnämnden

Dnr: 101/279/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Nämnden begär omslutningsminskning med 5,0 mnkr avseende driftbudge­ten

3. Nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr avseende hyreskostnader

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-08.

Förvaltningen bedömer att idrottsnämnden kommer att uppnå flertalet nämndmål och årsmål för nämndens indikatorer. Likaså bör nämnden i hög grad kunna bidra inom sitt ansvarsområde till att stadens mål nås. Ett undantag utgör inköp av mil­jöbränslen till förvaltningens tjänstefor­don. Där har förvaltningen numera bra upp­följnings- och redovisningsrutiner, men efterlevna­den brister fortfarande i alltför hög grad vid själva tankningen.

Förvaltningen redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om 5,5 mnkr efter resultatdis­position. Underskottet beror på ökade hyreskostnader från fastighets­nämn­den jämfört med bud­getunderlag för 2012 och förvaltningen före­slår att nämnden begär en budgetjustering för de utökade kostnaderna. Under förut­sätt­ning att nämnden beviljas denna budgetjustering uppvisar nämnden en budget i balans.

Prognosen innehåller viss osäkerhet, exempelvis vad avser energikostnadsutveck­lingen, hur stor effekten blir av genomförd taxehöjning för planhyror samt utveck­lingen av sim- och id­rottshallarnas försäljningsintäkter under maj-december.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Målet avseende Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra anses ej uppfyllt då flera incidenter har inträffat på exempelvis Spånga IP, som gör att besökarna tvärtom inte alls känner sig trygga och säkra. Nämndmålet bör vidgas med indikatorer som mer stämmer överens med verkligheten och täcker in alla idrottsan­läggningar, inte bara stadens simhallar.

3. Nämnden hemställer att förvaltningen tillskjuts medel från Central medelsreserv som kompensation för ökade hyreskostnader om 5,5 mnkr.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2012. De flesta av förvaltningens verksamheter visar prov på goda resultat trots de otillräckliga resurserna som förvaltningen har till sitt förfogande för att nå de höga och viktiga ambitionerna.

Vi har tidigare uttryckt oro över de framtida konsekvenserna av nedskärningar av driftbud­geten, att investeringar i framtida anläggningar minskar eller helt uteblir och orealistiska intäktskrav.

Och än en gång ser vi hur besparingarna i alliansens budget för idrottsnämnden pressar för­valtningen till att vända ut och in på sig själva för att klara driften inom de trånga ramarna. Nettounderskottet tertial 1 2012 är 5,5 mnkr.

Detta håller inte om Stockholm i verkligheten ska kunna leva upp till målet om en ”Stad i världsklass” där ”Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm”, med idrottsanläggningar i hög klass och brett utbud samt förbättrad folkhälsa!

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi noterar bland annat att efterlevnaden brister angående tankning av miljöbränslen till förvaltningens tjänstefordon. Det är viktigt att bättre rutiner och tydliga direktiv om att miljöbränsle ska tankas snarast kommer på plats.

§51 Förslag till nytt idrottspolitiskt program 2013-2017

Dnr: 402/666/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förslaget till nytt idrottspolitiskt program
2013-2017

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att remittera förslaget nytt idrottspolitiskt program till berörda nämnder och styrelser i staden samt idrottsrörelsen och andra externa intressenter.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-22.

Idrottsförvaltningen har i dialog med stadens förvaltningar och bolag samt ut­valda föreningar i staden tagit fram ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt pro­gram att gäl­la 2013-2017. Program­met är ett av stadens styrdokument och är utformat i enlig­het med stadens system för ledning och styrning, ILS, med indikatorer för att sä­kerställa måluppfyllelse.

Programmet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och det övergripande målet är att få fler stockholmare fysiskt aktiva. För att uppnå målet har sju fokusområden definierats: jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, föreningsliv, övrig organise­rad idrott/motion och spontanidrott, samverkan, anläggningar och ytor för fysisk aktivitet samt idrotten som upplevelse och inspira­tion. Till varje område finns stra­te­gier och ansvar kopplat. Ett antal indikatorer är utvalda för att utvärdera mål­upp­fyllelse totalt samt ur ett jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighets­perspek­tiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi är glada att idrottsnämnden gemensamt har beslutat att arbeta fram ett nytt idrottspolitiskt program och välkomnar att alla inblandade har haft ambitionen att ta fram ett nytt idrottspo­litiskt program som samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige kan ställa sig bakom.

Framförallt anser vi att det är positivt att det nya idrottspolitiska programmet sätter folkhäl­san i fokus och därigenom inte endast fokuserar på idrottsnämndens arbete utan tar avstamp i att detta arbete måste bedrivas av många av stadens förvaltningar. Framförallt utbildnings­förvaltningen och stadsdelsförvaltningarna måste vara aktivt delaktiga i arbetet om vi ska nå det långsiktiga målet att alla stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Vi hade gärna sett att man i det idrottspolitiska programmet vågade ha större ambitioner. För att nå målet om att alla stockholmare ska vara i rörelse kommer det att krävas att staden tar ett aktivt ansvar för att erbjuda alla möjlighet till rörelse och motion. Att i det läget avsäga sig möjligheter att ta ansvar och utveckla den egna verksamheten genom att göra upphand­lingar som dessutom ger idrottsförvaltningen en svagare budget menar vi är direkt kontra­produktivt. Om idrottsnämnden mot förmodan anser att man har utrymme att minska intäk­terna för en enskild simhall med några miljoner på 10 års sikt bör detta utrymme användas för att utveckla verksamheten eller för att sänka priserna så att fler har råd att delta i verk­samheten.

Klubbas det nya idrottspolitiska programmet i kommunfullmäktige så innebär det att full­mäktige som konsekvens måste förstärka förvaltningens budget såväl som fastighetsför­valtningens investeringsbudget. Redan idag är det stor brist på halltider för både föreningar och spontanmotionärer och ska idrotten i staden bli tillgänglig krävs att investeringstakten i nya anläggningar och planer ökar.

Vi konstaterar att indikatorerna för anläggningar och fysisk aktivitet är för snäva. För att målet verkligen ska kunna mätas måste en eller flera indikatorer som mäter stockholmarnas tillgång till idrottshallar tillföras.

§52 Fördelning av föreningsstöd

Dnr: 404/250/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beslutar om fördelning av föreningsstöd enligt förvaltningens utlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-07.

Idrottsnämnden beslutade i verksamhetsplanen för 2012 om en utökad ram för fö­reningsstödet med 7 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avsattes för bidra­get idrottsbonus. Förvaltnin­gen fick i uppdrag att i tertialrapport 1 återkomma till idrottsnämnden med förslag på fördel­ning av den utökade ramen om 5 miljoner kronor för föreningsstödet.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att budgetramarna för medlems­aktivitets-bi­draget höjs med 2 mnkr, för lägerbidraget med 0,5 mnkr, för ledarut­bild­ningsbidraget med 0,7 mnkr, lokalkostnads-, drifts- och engångsbidra­get med 1,5 mnkr och för särskilda insatser och projektstöd med 0,3 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT


Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsförvaltningen föreslår hur de återstående medlen för föreningsstödet inom majorite­tens budgetram ska fördelas. Till den föreslagna fördelningen har vi inga invändningar.

I den socialdemokratiska budgetmotionen föreslås ett generellt ökat anslag för förenings­stödet. Med vårt förslag till budget för 2012 skulle idrottsnämnden ha ytterligare 10 mnkr för att främja föreningslivet och därmed erbjuda fler ungdomar möjlighet att delta i en me­ningsfull fritidsaktivitet.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi ställer oss positiva både till höjningen av föreningsstödet samt till den fördelning för­valt­ningen föreslår. Höjningen är extra viktig för att i viss mån kompensera för de höjningar i taxor och planhyror som föreningar har blivit tvungna att budgetera för.

Vi anser att det är extra viktigt att satsa resurser på att utveckla bra och motiverade ledare och är därför positiva till förvaltningens förslag om en höjning av ledarutbildningsbidraget. Vi ser idag, särskilt inom damidrotten, att få utövare stannar kvar i föreningarna som ledare. Bra ledare är av yttersta vikt för att motivera ungdomar att stanna kvar inom föreningslivet samt att attrahera och motivera fler barn och ungdomar att börja idrotta.

§53 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404/241/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar Stockholms Idrottsförbund stöd för ungdomsmässan Stockholm Winter Games för åren 2013-2015 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-27.

Förvaltningen har fått in en ansökan om föreningsstöd från Stockholm Idrottsförbund om stöd för Stockholm Winter Games (SWG) i Stockholmsmässan. Mässan har lockat mellan 7 000 och 8 500 deltagare de tre åren den har genomförts i nuvarande tappning. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar om ett stöd för SWG under två år med 350000 kronor per år. Om nämnden beslutar stödja SWG planerar förvaltningen att ta en aktivare del i mässan, både för att nå fler deltagare med de insatser och kanaler som finns i staden och medverka i utvecklin­gen av arrangemanget, framför allt med ”prova på”-aktiviteter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§54 Förstudie avseende en regional träningshall för bandy

Utredningsbeslut

Dnr: 411/870/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden bifaller idrottsförvaltningens förslag till beslut

Nämnden anför därutöver följande:

En förutsättning för ett eventuellt inriktningsbeslut är en bred uppslutning i regionen om behovet av bandyhallen samt att aktörer finns som är villiga att delta i en samfi­nansieringslösning av drift och/eller investering. I det fortsatta arbetet ska övriga skridskoidrotter inbjudas att delta.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-10.

Stockholms kommunfullmäktige beslöt i samband med budget 2011 att idrotts­nämn­den ska verka för att det byggs en bandyhall i Stockholmsregionen, till­sammans med intresserade kranskommuner och eventuella andra intressenter.

En förstudie­grupp med representanter från bandyförbund, Hammarby IF Bandy, Värmdö kom­mun och förvaltningen har under hösten 2011 genomfört en förstudie för en regio­nal bandyhall.

De preliminära ekonomiska studier som gjorts, baserade på liknade färdiga bandyhallprojekt i Sverige, visar på en kostnadsbild om 60–200 mnkr beroende på placering och kapacitet. En bandy­hall för i första hand träningsverksamhet inklusive ett par hundra publika ståplat­ser och erforderliga serviceutrymmen, men med möjlighet att på sikt bygga ut publik- och serviceka­paciteten för ett par tusen åskådare bedöms, mycket grovt i dagsläget, komma att uppgå till en kostnad om cirka 60 mnkr. De placeringar i Stockholm som studerats av förstudiegruppen är Farsta stadsdels­om­råde med betoning på Gubbängens IP och Tallkrogens BP.

Enligt Stockholms Bandyförbund så står hela stockholmsbandyn bakom hallpro­jek­tet och man avser att bilda en bandyallians och ett ägar-/driftbolag som blir hu­vudman för en bandyhall i Stockholm. Detta fordrar dock stöd från Stock­holms stad. Främst handlar det då om en markan­visning/arrendeavtal samt ett lång­siktigt hyresåtagande från staden avseende nyttjande av hal­len för skolidrott och allmän­hetens åkning liksom för subventionerade ungdomstider, så kallad noll­taxa.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen i förstudien.

2. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetena med att ta fram ett program inför ett gemensamt inriktningsbeslut med fastighetsnämnden.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) ansluter sig till Moderaternas, Folkpartiet liberalernas och Center­partiets förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniel Favas (FP), Fredric Ericssons (C) och Emilia Bjuggrens m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet tycker det är glädjande att frågan om en bandyhall för Stockholms bandyföre­ningar är ett steg närmare en lösning. Det här är en fråga som länge prioriterats av oss. Ban­dyn är den enda av de större lagsporterna som inte har tillgång till en inomhushall och en så­dan är en förutsättning för att bandyn långsiktigt ska ha en framtid i Stockholm. Det finns en stor potential för utvecklingen av bandyn som ungdomsidrott i regionen, med de kraftigt för­bättrade träningsförutsättningar och längre säsong som den skulle innebära.

Förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att Gubbängens idrottsplats möjliggör för­längning av hallen med unika ytor för konståkning och skridsko.Däremotskulle Tallkrogen enbart kunna rymma hall för bandy. Detta faktum samt den befintliga infrastrukturen och den goda angöringen för spelarbussar och drifttransporter talar för att det fortsatta arbetet bör koncentreras på alternativet med hall på Gubbängens idrottsplats. För att bandyn ska få ytterligare en isyta, och för att inte riskera att GT76:s ungdomsverksamhet får mindre ut­rymme vid en sådan lösning, så bör övervägas att isbelägga fotbollsplanen innanför speed­wayovalen.

Det är nu angeläget att den pågående processen inte drar ut på tiden; Stockholms bandyföre­ningar har redan väntat länge nog. Det är viktigt att en kommande hall byggs med modern teknik för att minska belastningen på miljön och minska driftkostnaderna.

§55 Enklare idrottshallar

Dnr: 017/237/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Nämnden ger förvaltning i uppdrag att inventera möjliga ytor för framtida placering av enklare idrottshallar.

3. Förvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten till en gemensam upphandling av flera anläggningar i staden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-10.

Idrottsnämnden har i samband med verksamhetsplan för 2012 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till enklare hallar. Uppdraget utgår dels från det behov av nya idrottshallar som framkommit i investeringsplanen, dels från ambitionen att inom given budgetram kunna byg­ga flera idrottshallar genom en lägre byggkostnad för respektive hall.

Förvaltningen ser det som angeläget att få ned kostnaderna för nya idrottshallar. Erfarenheten är tyvärr att kostnadskalkyler och budgetramar inte kunnat hållas i byggprojekten. En åtgärd för att hålla nere kostnaderna för hallbyggen kan enligt förvaltningen vara att söka lokaliseringar för nya hallar i områden där kostnaderna för markarbeten kan begränsas. Förvaltningen föreslår också att gemensamma upphandlingar genomförs för flera enklare, billiga hallar och att förvalt­ningen får i uppdrag att återkomma med ett sådant förslag.

Ambitionen är att det ska byggas funktionella idrottshallar utan att det i alltför stor utsträckning görs avkall på kvalitet. Förvaltningen föreslår att en upphandling påbörjas av enklare hallar för senare avrop.

För att få en hall som fungerar för såväl skolans behov som för de olika idrotter som ska bedri­va verksamhet i hallen krävs att verksamhetsutrustningen, inklusive sportgolv och belysning, är anpassad och godkänd för den verksamhet som ska bedrivas. En enklare hall kan bestå av en omklädningsbyggnad i hållbara material samt en hallbyggnad utförd till exempel som en isole­rad plåthall av samma typ som befintlig anläggning på Farsta IP:s grusplan. Flera enklare hallar har utförts i länet till kostnader mellan 20 och 30 mnkr. Dessa hallar har full funktionalitet, men är enklare i utförandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Hallbristen i Stockholmsområdet är en viktig fråga som kräver ett nyanserat synsätt. Utifrån detta förstår vi förvaltningens förslag på nya, enklare hallar. Stockholms stad ska erbjuda ett brett utbud av varierade hallar i alla Stockholms stadsdelar. Vi ställer oss positiva till för­valtningens förslag om en hallpark med varierande kapacitet för olika idrotter.

Vi anser dock att det är av yttersta vikt att projektet som föreslås utvärderas grundligt innan upphandling. En hallpark som drar mer energi, har en kortare livslängd och högre under­hållskostnader är inte vad stockholmarna efterfrågar och är varken ekonomiskt hållbart eller klimatsmart. Det är inte aktuellt att ge avkall på viktiga miljökrav och hemfalla åt exempel­vis billigare tältlösningar som ofta har en PVC-buren väv.

§56 Bevarande av bollplanen i Axelsberg vid en framtida exploatering

Remiss från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr: 412/105/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvalt­ningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-04.

I en skrivelse från Mälarhöjdens IK fotboll till Hägersten-Liljeholmens stadsdels­för­valtning framförs att den befintliga bollplanen i Axelsberg inte bör ingå i den tilltänkta exploateringen vid Henriksberg-Axelsberg. Stadsdelsförvalt­ningen redo­visade skrivelsen i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden den 9 feb­ruari 2012. En enig stadsdelnämnd beslutade att ställa sig ba­kom skrivelsen och påtalade ”att bollplanen bör rustas upp till en konstgräsplan med tillhörande facilite­ter samt att även andra aktiviteter för barn och ungdomar måste bevakas och utvecklas i kom­mande exploatering”. Stadsdelsnämnden beslöt att översända beslutet till idrotts­nämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

Förvaltningen anser nu att en 11-mannaplan ska finnas kvar i Axelsberg och att upprustning med konstgräs ska göras på sikt, när ekonomin så tillå­ter. Idrottsför­valtningen har i dialog med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret bedömt att delar av idrottstomten som utgör Axelsbergs bollplan kan exploateras.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra att Axelsbergs bollplan bevaras istället för att exploateras som ursprungligen var planen. Att delar av idrottsmarken fortfarande kan exploateras kan dock vara problematiskt. Idrottsmark som exploateras ska ersättas av annan likvärdig mark.

§57 Rundskridskobana på Gärdet

Svar på medborgarförslag överlämnat av Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr: 425/178/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-26.

Förslagsställaren önskar att det anläggs en rundskridskobana på Gärdet och menar att det är många, såväl unga som gamla, som skulle glädjas om den gamla rund­skrid­skobanan återupp­stod. I stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande uttrycks för­ståelse för att en rundskridskobana skulle vara uppskattad men att ansvaret för spolning av en isbana på sportfältet inte ligger inom stadsdelsnämndens ansvars­om­råde. Ärendet lämnas därför till idrottsnämnden.

Förvaltningen bedömer att ett återupptagande av spolning av naturisbana på Gär­det inte ryms inom idrottsnämndens budget. På närliggande Östermalms IP finns en konstfrusen rundbana som erbjuder allmänhetens åkning dagligen under vinter­sä­songen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§58 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationena) Jan Grönqvist, samordnare vid staben för idrott och folkhälsa, informerade om arbetet med Program Supporter.

b) Förvaltningschefen Olof Öhman informerade om att Stora Mossens IP, Spånga fotbollshall och Gubbängens IP kommer att få nya konstgräsmattor.

c) Marina Högland, chef för driftavdelningen, informerade om sommarens planerade verksamhet med såväl inomhus- som utomhusaktiviteter.

d) Olof Öhman informerade om den förestående Solskensveckan. Veckan inleds den
1 juni med avtäckning av minnesskyltar och avslutas med jubileumsfest på Stadion
den 9 juni.

§59 Principer för hyressättning och fortsatt drift av stadens ridanläggningar

Bordlagt ärende

Dnr: 413/190/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner i detta tjänsteutlåtande redovisat förslag att för­valtningen hyr de fem aktuella ridanläggningarna av fastighetskontoret till självkostnadshyra. Idrottsförvaltningen hyr i sin tur ut anläggningarna till den som svarar för ridskole­verksamheten på samma villkor som enligt nuvarande avtal.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30.

Fastighetskontoret har i samarbete med idrottsförvaltningen utrett frågan om vilken driftform som är lämplig för den fortsatta driften av stadens ridanläggningar, samt vilka principer för hy­ressättning som bör gälla. Utredningen har dels gjort jämförelser med andra ridanläggningar och dels utgått från de studerade ridskolornas omsättning enligt de senaste årens redovisade årsomsättning.

Utredningen har haft som syfte att utreda de juridiska förutsättningarna för och alternativen till fortsatt drift av ridanläggningarna. Nuvarande hyresgäster har gällande hyresavtal enligt vilka de också har besittningsskydd. Med en fortsättning av nuvarande avtal finns en risk att uthyr­ningen kommer att ses som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap. 8 § kommu­nallagen.

I utredningen föreslås att ridanläggningarna även fortsättningsvis hyrs ut av fastighetskontoret till idrottsförvaltningen till självkostnadshyra. Idrottsförvaltningen i sin tur hyr därefter ut an­läggningarna till ridskolorna som bedriver ridskoleverksamheten. Uthyrningen till ridskolorna sker då till marknadsmässig hyra. Den ingångshyra som ridskolorna ska betala bör ligga kring 4-5 procent av årsomsättningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsnämnden godkänner i detta tjänsteutlåtande redovisat förslag att för­valtningen hyr de fem aktuella ridanläggningarna av fastighetskontoret till självkostnadshyra. Idrottsför­valt­ningen hyr i sin tur ut anläggningarna med marknadshyra till den som svarar för ridskole­verksamheten enligt de prin­ciper som redovisas i detta tjänsteutlå­tande.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsnämnden bifaller idrottsförvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad äger idag fem ridanläggningar som drivs av olika bolag (fyra aktiebolag och ett handelsbolag) genom sedan länge ingångna hyresavtal. Bolagen betalar endast en bråkdel av självkostnaden för anläggningarna eftersom hyrorna enligt de gamla hyresavtalen är kraftigt subventionerade. Med en fortsättning enligt nuvarande avtal finns en uppenbar risk att uthyrningen är att betrakta som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare enligt
2 kap. 8 § i kommunallagen. Själva verksamhetsdriften av ridskoleanläggningarna är heller inte upphandlad.

Idrottsnämndens uppdrag är att främja fysisk aktivitet. Att barn och unga har möjlighet att rida är en del i detta arbete. Nämnden stödjer genom olika bidrag och subventioner ideella föreningar som bedriver olika typer av barn- och ungdomsverksamhet. Genom dessa bidrag och subventioner medverkar idrottsnämnden till att barn och ungdomar kan vara fysiskt akti­va till en lägre kostnad än vad som annars varit fallet. Bidrag betalas inte ut till bolag som bedriver affärsmässig verksamhet med vinstkrav.

Moderaterna och Centerpartiet vill inte medverka till att ge kraftiga subventioner till aktie­bolag och handelsbolag, dessutom på ett sätt som sannolikt strider mot kommunallagen. Det är vår inställning att stadens subventioner och bidrag ska gå till ideella föreningar för barn och ungdomar, inte till vinstdrivande bolag.

Daniel Fava (FP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) sig till Folkpartiet liberalernas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt Daniel Favas (FP), Emilia Bjuggrens m.fl. (S) och Åsa Jernbergs (MP) förslag till beslut.

Rösträkning begärdes och utföll enligt följande:

Med sex röster för Folkpartiet liberalernas, Socialdemokraternas och Miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till beslut och fem röster för Moderaternas och Centerpartiets gemen­samma förslag till beslut beslutar idrottsnämnden att bifalla Daniel Favas (FP), Emilia Bjuggrens m.fl. (S) och Åsa Jernbergs (MP) förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Förslag enligt (FP), (S) och (MP)

Förslag enligt (M) och (C)

Avstår från att rösta

Regina Kevius (M)

x

Emilia Bjuggren (S)

x

Daniel Somos (M)

x

Daniele Fava (FP)

x

Fredric Ericsson (C)

x

Åsa Jernberg (MP)

x

Joar Horn (M)

x

Andreas Berglöf (M)

x

Celal Altun (S)

x

Johan Moström (S)

x

Fredrik Ståhl (S)

x

Reservation

Regina Kevius m.fl. (M) och Fredrik Ericsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

________