Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-10-23

Sammanträde 2012-10-23

Datum
Klockan
17:15
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Månadsrapport september 2012

7 Underhållsbehov av stadens idrottsanläggningar under kommande tioårsperiod

8 Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Inriktningsbeslut

9 Konstgräsfotbollsplaner på Kärrtorps IP. Inriktningsbeslut

12 Förslag till sammanträdesdatum 2013

13 Information och övriga frågor

Ärende utan personalrepresentation

14 Upphandling av uppförande och drift av dubbelidrottshall på Stora Mossens IP

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§100 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§101 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 7/2012 från nämndens sammanträde 2012-09-25 som justerats 2012-09-27.

§102 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§103 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2012-09-13 – 2012-10-09


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§104 Månadsrapport september 2012

Dnr: 101-855-2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-09.

Förvaltningens månadsprognos för september grundar sig på tertialrapport 2 2012, kända för­ändringar samt utfall till och med september. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ett netto­underskott jämfört med budget om 5,5 mnkr, vilket motsvaras av begärd budgetjustering av­seende ökade hyreskostnader i tertialrapport 2.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöj­ning för planhyror.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2012. Ingen avvikelse be­räknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi tackar förvaltningen för månadsrapporten avseende september 2012 där tidigare aviserat nettounderskott för ökade hyreskostnader, sänkt prognos avseende intäkter för planhyror, högre energikostnader, uppskjutet underhåll m.m. redovisas. Samtidigt konstateras att utför­säljningen av driften avseende Högdalens sim- och idrottshall inte bara gav minskade intäk­ter utan också ökade omstruktureringskostnader.

Vi känner stor oro över den alltför snäva budgetram som förvaltningen har att rätta sig efter och vilka konsekvenser det får på verksamhetens kvalitet. För att kunna möta stockholmar­nas för­väntningar på den idrottsstad Stockholm är och vill vara är det hög tid för den borger­liga majo­riteten att höja ambitionsnivån, och det rejält.

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Den ekonomiska situationen för idrottsförvaltningen har länge varit mycket pressad. Bespa­rin­gskraven påverkar underhållet av stadens idrottsanläggningar negativt. Ett eftersatt un­derhåll är allvarligt och riskerar att på sikt medföra kapitalförstöring samt undermålig funk­tionalitet och bristande driftsäkerhet i stadens anläggningar.

Det är med stor oro som vi konstaterar att majoriteten väljer att dra ner på underhållet. Det är tydligt att fler parametrar än elkostnaderna orsakar obalans i budgeten. När fler och fler an­lägg­ningar läggs ut på entreprenad minskar också intäkterna som bl.a. skulle kunna läggas på un­derhåll. Det är en utveckling som vi varnat för tidigare. Det finns även tecken på att den ge­nomförda taxehöjningen leder till minskade intäkter, vilket i så fall ytterligare påver­kar budge­ten.

Det hela riskerar att utvecklas till en ond spiral där det minskade underhållet leder till fler slitna anläggningar och färre betalande besökare på anläggningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§105 Ansökan om föreningsbidrag

Dnr: 404-32-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. JKS Baskets ansökan beviljas med 100000 kronor per ”skolår” under tiden HT 2012 till och med VT 2015.

2. Heleneborgs båtklubbs ansökan om idrottsbonus beviljas med 400000 kronor fördelat på 2013 och 2014.

Nämnden anför därutöver följande:

Syftet med idrottsbonusen är att föreningen ska våga testa nya idéer för att få fler barn, unga och personer med någon funktionsnedsättning fysiskt aktiva. Vi anser att JKS bas­ket och Hele­neborgs båtklubb är två verksamheter som har goda förutsättningar att upp­fylla dessa mål.

När det gäller JKS baskets ansökan så har vi noterat att den största delen av ansökan av­ser lö­ner till ledare. Många föreningar verkar idag på ideell basis, något som vi även vill uppmuntra framöver. Samtidigt vill vi inte begränsa föreningars handlingsutrymme och möjlighet till krea­tiva idéer genom att reglera vad som berättigar en förening att söka id­rottsbonus. Vi bedömer att den planerade verksamheten kan slå väl ut men vill gärna se resultat av den innan ett sånt stort belopp beviljas.

Heleneborgs båtklubb söker bland annat pengar för verksamhetsåret 2012. Året lider nu mot sitt slut och vi anser inte att idrottsbonusen ska beviljas retroaktivt. Det är därför viktigt att förvalt­ningen hanterar föreningars ansökningar om idrottsbonus skyndsamt.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-27.

JKS basket har inkommit med en ansökan om idrottsbonus tillsammans med Capoeira Club Cultura, IFAH och Sätra SK framför allt för att under helgkvällar ge möjlighet att prova olika idrotter (s.k. drive-in verksamhet) samt riktad verksamhet till barn och ungdom med funktions­nedsättning.

Helenborgs båtklubb har inkommit med en ansökan om idrottsbonus för att tillsammans med Södermalms Scoutkår och föreningen Ungdomarnas båtbygge erbjuda ungdomar möjlighet till ett aktivt föreningsliv inom sjöliv och fritidsbåtsverksamhet.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beviljar de bägge föreningarna idrottsbonus enligt förvaltningens utlåtande och föreningarnas ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Idrottsnämnden beviljar

· JKS baskets ansökan om idrottsbonus med 200000 kronor per ”skolår” under tiden HT 2012 till och med VT 2015

· Helenborgs Båtklubbs ansökan om idrottsbonus med 197000 kronor för 2012, 191000 kronor för 2013 och 102000 kronor för 2014.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniel Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§106 Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP

Inriktningsbeslut

Dnr: 412-594-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av två fullstora konst­gräsplaner, den ena vid nuvarande naturgräsplan på Kaknäs BP och den andra på nuvarande naturgräsplan på Årsta IP. Utförandet av planerna beställs av fastighets­kontoret och kostnaden beräknas uppgå till sammanlagt 16,0 mnkr, vilket finns upp­taget i planen för investeringar i idrottsanlägg­nin­gar 2012 och 2013.

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott, för­valt­ningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med fastig­hetskontoret.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av hy­reshöjningen om cirka 0,8 mnkr för vardera anläggningen, totalt 1,6 mnkr år 1, till följd av investeringen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-02.

På uppdrag av idrottsförvaltningen håller fastighetskontoret på att ta fram handlingar för upp­handling av två konstgräsfotbollsplaner. Den ena planen ska anläggas på nuvarande Kaknäs BP som är en naturgräsplan. Den andra på Årsta IP som också är en naturgräsplan. Båda utförs som fullstora 11-mannaplaner. Den sammanlagda budgeten för de båda projekten uppgår till
16,0 mnkr fördelad med 8,0 mnkr för vardera planen.

Under projekteringens gång har vissa tillägg gjorts i beställningen från idrotts­förvaltningen. Ett par av tilläggen kan inte inrymmas i projektet utan dessa måste idrottsföreningarna själva stå för. Det handlar om anläggande av en 7-mannaplan på Årsta IP och en mindre uppvärmnings­yta på Kaknäs BP samt om utförande av en markvärmeanläggning för uppvärmning av både 11-manna- och 7- manna­planen på Årsta IP. Kostnaden för dessa tillägg uppgår enligt en ny­ligen upprättad kalkyl till cirka 11,6 mnkr.

Något som också kan påverka projektet, är den klubbhusbyggnad som Hammarby IF Fotboll­förening i egen regi och med egen finansiering vill uppföra på Årsta IP. Fastighets­kontoret har sagt sig vara beredd att upplåta mark för ett anläggnings­arrende till föreningen.

Fastighetskontoret ska till följd av investeringen på sammanlagt 16,0 mnkr, upprätta ett tillägg till nuvarande hyresavtal med idrottsförvaltningen, som i sin tur ska få detta godkänt i kom­mun­styrelsens ekonomiutskott. Av den beräknade hyreshöjningen vid en in­veste­ring på
16,0 mnkr utgör kapitalkostnaden den största delen med drygt 1,6 mnkr för båda projekten. För drift och underhåll svarar idrottsföreningarna själva för en stor del enligt avtal som upprättas med idrottsförvaltningen. Finansieringen om 16,0 mnkr för de båda anläggningarna fanns inte med i den ursprungliga ramen för investeringar i idrottsanläggningar utan dessa medel har utan­för ram tillförts från stadsledningskontoret.

Sammanfattningsvis föreslås att fastighetskontoret får i uppdrag att slutföra projek­teringen av de båda projekten inför ett kommande genomförandebeslut och upphandling av de båda konst­gräsfotbollsplanerna på Kaknäs BP och Årsta IP för en sammanlagd kostnad av 16,0 mnkr in­klusive vad som tidigare upparbetats. I kost­naden ingår projektering, entreprenadkostnader, byggherrekostnader, tillkom­mande kostnader och oförutsett. Om träningsplaner och markvärme ska ingå i entreprenaden, krävs att finansieringsfrågan dessförinnan är löst. Idag är så inte fallet.

Anläggandet av planerna planeras kunna påbörjas under mars månad 2013 och med ett färdig­ställande under sommaren. Detta fordrar dock att finansierings­frågan utöver budgeten om
16,0 mnkr löses. På grund av dessa omständigheter är det knappast troligt att de nya pla­nerna kan vara klara till den sista maj 2013, vilket gällde enligt den ursprungliga tidplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Av ärendet framgår att Hammarby IF:s finansiering av eventuella tilläggsinvesteringar på Årsta IP inte är klar, vilket kan medföra förseningar av den 11-manna konstgräsplan som staden bekostar. Det är viktigt att idrottsförvaltningen för dialog med Hammarby i syfte att snarast nå en överrenskommelse.

Tidsplanen för Kaknäs BP får inte påverkas av en eventuell försening på Årsta IP.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§107 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP

Dnr: 412-627-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande av två 11-manna konstgräsplaner med tillhörande omklädningsbyggnad m.m. på Kärrtorps IP,
med en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 32,5 mnkr och ger förvalt­ningen inför kommande genomförandebeslut rätt att, av fastighetskontoret, be­ställa framtagning av erforderliga handlingar för genomförande av projektet.

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsens ekonomiutskott, förvaltningen rätt att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av hyreshöjningen om cirka 3 mnkr år 1 till följd av investeringen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-03.

Fastighetskontoret ska enligt uppdragsbeställning från idrottsförvaltningen svara för att två full­stora konstgräsfotbollsplaner med tillhörande omklädning­s­byggnad anläggs på Kärrtorps IP. Id­rottsplatsen är belägen utmed Kärrtorpsvägen/Ystads­vägen i Kärrtorp och har fastighetsbe­teck­ningen Hammarbyhöjden 1:1. Idag finns en 11-manna konstgräsfotbollsplan inklusive rundba­nor och segment för fri­idrott. Det finns också en 11-manna grusfotbollsplan och en 7-manna naturgräsfotbolls­plan, en konstfrusen ishockeybana, omklädningsbyggnad samt personal- och för­rådsut­rymmen. Inom idrottsplatsen finns även ett tennistält för vilket Spårvägen Tennis an­svarar för såväl drift och skötsel som den bedrivna verksamheten.

Under senare år har ett detaljplanearbete pågått i syfte att åstadkomma en utök­ning österut av idrottsplatsens område för att ersätta 11-manna grusfotbollsplanen och 7-manna naturgräs­pla­nen med två nya regelrätta (fullstora) 11-manna konst­gräsfotbollsplaner. Planarbetet har även syftat till att kunna bygga en ny omkläd­ningsbyggnad strax söder om en befintlig omklädnings­byggnad utmed de bli­van­de konstgräsfotbollsplanerna samt erhålla byggrätt för att i framtiden

uppföra en ishall över den befintliga ishockeybanan. Den nya detaljplanen som medger detta vann laga kraft i oktober 2011.

Det program som tagits fram och som ligger till grund för detta underlag för in­riktnings­beslut, syftar till att rusta upp Kärrtorps IP till en modern och väl funge­rande idrottsplats, som svarar mot de krav som idag ställs av såväl föreningar och skolor som allmänhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§108 Vinterprogram säsongen 2012/2013

Dnr: 402-647-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vinterprogram för 2012/2013.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-20.

Vinterprogrammet innehåller stadens utbud av möjligheter till vinteridrott och vinteraktivite-

ter samt förutsättningarna för vinterfotboll. Detta omfattar allmänhetens åkning i ishallar och på isbanor och sjöar, längd­skidåkning och utbudet i stadens sim- och idrottshallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till vinterprogram.

2. Förvaltningen får i uppdrag att, när snön är tillräckligt djup, erbjuda stadsdels­nämnderna att spåra för längdskidåkning även på deras områden.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholm är en idrottsstad med oändliga möjligheter eftersom här finns vatten, skidbac­kar, naturområden och skidspår vintertid. Att olika förvaltningar har ansvar för marken i olika områden i staden får inte gå ut över stockholmarnas möjlighet till motionerande. Ett exem­pel på hur vi vill att förvaltningarna ska anpassa sig bättre till medborgare är att ge idrotts­-

förvaltningen i uppdrag att dra skidspår i hela staden, även där marken tillhör stads­delsnämnderna.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en uppföljning av hur fördelningen av tider mellan tjejer och killar ser ut avseende tillgången till vinterfotbollsplaner.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är viktigt att det är en jämn fördelning av tider mellan killar och tjejer avseende tillgån­gen till vinterfotbollsplaner. Därför uppdrar vi åt förvaltningen att återkomma med en upp­följning av tidsfördelningen för att säkerställa att fördelningen sker jämställt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§109 Konstgräs på Aspuddens idrottsplats

Svar på skrivelser från IFK Aspudden-Tellus med flera

Dnr: 412-618-2012, 418-263-2012, 418-333-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelserna hänvisas till vad som sägs i idrottsförvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-01.

I skrivelser till idrottsnämnden framför IFK Aspudden-Tellus med flera begäran om att idrotts­nämnden anlägger konstgräs på Aspuddens idrottsplats. Detta är en­ligt skribenterna särskilt an­geläget nu när fotbollsföreningarna IFK Aspudden och Tellus IK har gått samman, vilket har inneburit att föreningen är bland de största på tjejsidan inom Stockholmsfotbollen. Skribenterna anser att det är Aspuddens tur att få konstgräs, inte minst mot bakgrund av att idrottsplatsens verksamhetsytor och servicebyggnader är mycket nedslitna. I skrivelserna ställs frågan varför Asp­udden hela tiden ned­prio­rite­ras till förmån för projekt i andra stadsdelar.

Aspuddens IP var 2004–2007 inrymd i ett särskilt investeringsanslag om 124 mnkr för att rusta och anlägga konstgräs på ett stort antal idrottsplatser och bollplaner. Idrottsplatsen fick dock ut­gå från den särskilda satsningen på grund av samman­tagna högre investeringskost­nader för konstgräs på ett tio­tal fotbollsplaner. Ett av de områden som kommun­fullmäktige i översikts­planen nu pekar ut som så kallade tyngd­punkter för planerade nya bostä­der och arbetsplatser är Telefonplan och Lil­jehol­men. Förvaltningen har i sin långsiktiga investeringsplanering med

upprust­ningsåtgärder på Aspuddens idrottsplats med bland annat anläggande av konstgräs för att möta den ökade efterfrågan från skolor, allmänhet och förenin­gar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett svar med en konkret tidsplan för när konstgräs kommer att läggas på Aspuddens IP.

Nämnden anför därutöver följande:

Fotboll är i särklass den största idrotten i Stockholm för både tjejer och killar. Det är även den sport som utövas mest av barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Därför måste de plane­rade investeringsprojekten gällande konstgräsplaner påbörjas redan nu.

Föreningslivet uppfattar idag att redan beslutade investeringar sker i kronologisk ordning, likt ett kölappssystem. Därför minskar tilltron till förvaltningen varje gång nya projekt kommer emellan. Vi efterlyser ett mer konsekvent tillvägagångssätt för att öka förståelsen för besluts­processen.

IFK Aspudden-Tellus uttrycker i sin skrivelse oro för att den utlovade konstgräsplanen inte blir byggd. Vi har tidigare från Socialdemokraternas sida uttryck oro för att de utlovade in­ves­teringarna ej genomförts och istället skjuts fram i tiden, sedan den moderatledda majori­teten tog över styret i Stockholm.

Aspuddens IP utlovades redan 2005 konstgräs av den rödgröna majoriteten. Efter valet 2006 gavs ett löfte som förnyades av en borgerlig majoritet 2008. Ännu har inget hänt och planen är idag i så uselt skick att den inte kan nyttjas fullt ut. Aspudden är dessutom en stadsdel som be­folkningsmässigt har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som beräknas fort­sätta.

Vi anser därför att det är viktigt att fortsätta arbetet för att stadens fotbollsplaner omvandlas till konstgräsplaner så att alla barn och unga i Stockholm får möjlighet att spela fotboll. Som vi tidigare påpekat är det inte acceptabelt att beslut som tidigare utlovats inte genomförs.

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§110 Sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2013

Dnr: 014-675-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämndens sammanträdesdatum för 2013 godkänns enligt redovisat förslag.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-09.

Redovisat förslag till sammanträdesdatum utgår från stadsledningskontorets tidsplan för nämn­dernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan. Förvaltningen har även sökt eftersträva samstämmighet med fastighets­nämndens datum.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§111 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman presenterade Roland Sköld, som är tillförordnad avdelningschef för driftavdelningen i avvaktan tillsättning.

b) Olof Öhman informerade nämnden om att Stockholms stad 2012 har tilldelats andraplatsen i utmärkelsen ”Årets idrottskommun”.

c) Ordföranden undrade hur det i dagsläget fungerar med tillgång till tvål i stadens idrottsanläggningar.

Robert Sköld svarade att förvaltningen tidigare tillhandahållit tvål i behållare, men att detta togs bort för några år sedan, dels på grund av halkrisken, dels för att dessa behål­lare ofta förstördes.

§112 Upphandling av uppförande och drift av dubbelidrottshall

Dnr: 125-632-2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

1. Nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

2. Idrottsnämnden avsätter 40 miljoner kronor i investeringsmedel för uppförandet av en dubbelstor idrottshall på Stora Mossens IP.

3. Paragrafen justeras omdelbart.

Nämnden anför därutöver följande:

I syfte att få fler idrottsanläggningar i Stockholm är det viktigt att det finns entre­pre­nörer och privata initiativ som vill och kan vara delaktiga i projekteringen och byg­gandet av nya idrott­sanläggningar. Det är därför tråkigt att staden tvingas avbryta upphandlingen av uppförandet och driften av dubbelidrottshallen på Stora Mossens IP.

Den avbrutna upphandlingen får inte försena byggandet av en dubbelstor idrottshall på Stora Mossens IP, då behovet av hallar är stort i Västerort. Det är därför angeläget att redan idag fatta beslut om att påbörja projekteringen av anläggningen så att den kan tas i drift under hösten 2013. Vi föreslår därför att idrottsnämnden ger idrottsför­valtningen i uppdrag att utarbeta un­derlag för byggentreprenad av en dubbelstor id­rottshall samt att beställa denna byggentreprenad av fastighetsnämnden.

Genom att avsätta 40 miljoner kronor skapas möjlighet att uppföra två enklare hallar
i enlighet med det inriktningsbeslut som idrottsnämnden fattade i maj 2012. Ett beslut som också är i en­lighet med det uppdrag om ett pilotprojekt för enklare hallar som nämnden fått genom finansborgarrådet förslag till budget 2013.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-10.

Byggnation av ny idrottshall vid Stora Mossens IP ingår som prioriterat projekt i ärendet om re­dovisning av dagsläge och förslag till ny prioriteringslista för hall­byggnation, enligt av idrotts­nämnden tidigare fattat beslut.

Förvaltningen har i enlighet med idrottsnämndens beslut den 20 september 2011 annonserat det beskrivande dokumentet, enligt vilka förutsättningarna för upp­handling av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP genom konkurrenspräglad dialog presenterats. Efter genomförd kvalifi­ce­ring har två anbudsgivare bjudits in till att delta i dialogen.

Tre dialogomgångar har genomförts under vilka leverantörernas lösningsförslag har diskuterats utifrån samtliga dialogpunkter såsom ägandeform, finansiering, totalkostnad etcetera.

En av de två leverantörerna har inte haft för avsikt att stå som stadens långsiktiga avtalspart ef­ter avslutad byggentreprenad, och har inte ansett sig kunna revidera sitt lösningsförslag då detta inte ryms inom företagets affärsidé. Det långsiktiga avtalsåtagandet är ett av de grundläggande kraven i det beskrivande dokumentet, och staden har vid dialogmötena meddelat den aktuella leverantören att det inte går att göra avsteg från detta.

Efter kalkyleringar gjorda på uppdrag av ansvarig projektgrupp har det dessutom kunnat kon­stateras att de lösningsförslag som båda leverantörerna har presenterat under dialogfasen vä­sentligt överstiger det tak för investeringsnivå som finns angi­vet för projektet. Detta innebär att inte heller den andra leverantören kan komma ifråga.

På grund av ovanstående föreslår förvaltningen att idrottsnämnden fattar beslut om att avbryta den pågående upphandlingen och omedelbart vidta åtgärder för att star­ta en ny upphandling av byggentreprenad av Stora Mossens IP.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen av uppförande och drift av dubbelidrottshall på Stora Mossens IP.

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att utarbeta underlag för byggentreprenad av en dubbelidrottshall samt att beställa denna byggentre­prenad av fastighetsnämnden.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt

ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniel Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

De svårigheter som idrottsförvaltningen har haft med att finna en entreprenör som är villig att ta på sig det långsiktiga ansvaret för drift och underhåll av Stora Mossens IP visar det fortsatta behovet av kommunen som central aktör inom idrotts- och hälsoområdet. Sannolik­heten att fö­retag ska vara villiga att göra åtaganden över 20-30 år utan goda vinstmarginaler är låg, efter­som den eventuella lönsamheten ska ställas mot den risk som det innebär för fö­retaget att ingå ett sådant avtal.

Med anledning av ovanstående vore det relevant med en redogörelse för vilka kostnader i tid, och därmed pengar, som har åtgått till förstudie- och upphandlingsprocessen. Detta

gäller i syn­nerhet om det hos den styrande majoriteten finns planer på eventuella liknande upphandlingar i framtiden som riskerar att leda till ett likartat resultat. Det ter sig osannolikt att det i framtida processer skulle vara möjligt att finna entreprenörer som är beredda att till en låg kostnad ta sig an drift och underhåll av stadens anläggningar över 20-30 år. Risken är därför överhängande att även kommande eventuella upphandlingar leder till kostsamma men resultatlösa upphandlings­processer, alternativt till ett för staden kostsamt avtal för drift och underhåll av en anläggning som i dagsläget hanteras till en lägre kostnad.

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande.

________