Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-03-19

Sammanträde 2013-03-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Månadsrapport februari

13 Offentligt samråd inom vattenförvaltningen. Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021. Remiss

14 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Remiss

16 Spånga Sport Center. Skrivelse

19 Underhållsarbeten och reparationer på fasta bryggor, pontoner och förtöjningar för båtsporten i Stockholm. Förfrågningsunderlag

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§20 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§21 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 1/2013 från nämndens sammanträde 2013-02-05 som justerats 2013-02-07.

§22 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att
ju­stera dagens proto­koll.

§23 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2013-01-22 – 2013-02-26

b) Anmälan av upphandlingsbeslut 2012

c) Skrivelse från Sjöstadsföreningen angående ”Nya Hammarbybacken” samt idrottsförvaltningens svar

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Förutsatt att finansieringen är klar vill vi Socialdemokrater se att ärendet handläggs skynd­samt så att planerna med ”Nya Hammarbybacken” kan bli verklighet vid näst­kommande vintersäsong.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Månadsrapport per februari 2013

Dnr: 101-859-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12.

Förvaltningens månadsprognos för februari grundar sig på bokslut 2012, kända förändringar och utfall till och med februari. Därutöver har ekonomienheten haft budgetgenomgångar med driftavdelningen under februari, där alla enhetschefer deltagit. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöj­ning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Vissa ombudgeteringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Ju­s­te­ringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information gällande detaljorganisa­tion och energikostnadsprognos samt analysen av verksamhetsberättelse 2012. Total budget är oför­ändrad jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2012.

Ingen avvikelse beräknas i nuläget för driftbudgeten även om försäljningsintäkterna för sim- och idrottshallarna till och med februari minskat jämfört med motsvarande period 2012. Minsk­ningen avser årskort och halvårskort samt engångskort och klippkort.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 15,0 mnkr under 2013. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Delegationsordning för idrottsförvaltningen

Dnr: 013-154-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar, med giltighet från och med den 25 mars 2013 och tills vidare, följande:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta på idrottsnämndens vägnar i samtliga ärenden/ärendegrupper som anges i den till tjänsteutlåtandet bi­lagda delegations­ordningen.

2. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid förvaltningen att be­sluta i stället (vidaredelegering), lägst till den nivå som anges i dele­gationsord­nin­gen.

3. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennas förfall, vice ordförande får besluta på idrottsnämndens vägnar i ärenden rörande förvaltningschefens ledighet och re­sor.

4. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice ordförande, besluta på id­rottsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämn­dens nästkommande sammanträde.

5. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den som lämnat uppdra­get enligt anvisningar i delegationsordningen. I förekommande fall ska anmälan ske till nästkommande idrottsnämnd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-26.

I syfte att få en effektiv beslutordning efter idrottsförvaltningens omorganisation, föreslås en ny delegationsordning att gälla från och med den 25 mars 2013 och tills vidare.

Föreslagna förändringar berör främst följande områden:

- Förvaltningschefen får delegation att besluta om förändringar av förvalt­ningens organi­sa­tion inom ramen för verksamhetsplanen.

- Chefen för driftavdelningen får delegation att besluta om avsteg från all­mänhetens tider samt avsteg från regler och anvisningar för fördelning av match- och träningstider på nämndens anläggningar.

- Förvaltningschefen får delegation att beställa till fastighetskontoret eller upphandla va­ror och tjänster för att genomföra projekt inom investerings- och underhållsprogram med högst 3,0 mnkr.

- Förvaltningschefen får delegation att besluta om avslag av bidragsansök­ningar med högst 500 tkr för särskilda satsningar till föreningar och andra sammanslutningar som inte är i enlighet med idrottsnämndens mål och in­riktning. Chefen för utvecklingsavdel­ningen får motsvarande delegation med högst 50 tkr.

- Förvaltningschefen får delegation att besluta om beställning till fastighets­kontoret och stadsbyggnadskontoret av underlag inför kommande beslut och projektering.

- Förvaltningschefen får delegation att ingå och säga upp tillfälliga upplåtel­seavtal under högst ett år och till ett belopp om högst 2,0 mnkr.

- Förvaltningschefen får delegation att teckna och säga upp evenemangsav­tal som genere­rar en årskostnad/årsintäkt per avtal om högst 2,0 mnkr.

- Chefen för avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd får delegation att ingå hyres- och arrendeavtal som genererar en årsintäkt per avtal om högst 1,0 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Kundnöjdhetsundersökning i simhallarna

Dnr: 408-268-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsförvaltningens redovisning godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-20.

Förvaltningen genomför kontinuerligt studier av resursutnyttjandet och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet. Stadens fjorton sim- och idrottshallar har ingått i undersökningen 2012. Resultatet, som redovisas i tabellform, visar att kunderna på många områden gett ett högre betyg vid denna undersökning än vid tidigare undersökningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan över hur städningen ska förbättras i stadens sim- och träningshallar.

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att vid nästa kundnöjdhetsundersökning presentera resultatet könsuppdelat.

3. I övrigt godkänns idrottsförvaltningens redovisning.

Vi ser positivt på förvaltningens återkommande utvärderingar över stadens sim- och idrotts­hallar. Det är glädjande att kundnöjdsundersökningen uppnår en god svarsfrekvens. Att re­gelbundet kunna studera besökarnas uppfattning av verksamheten är helt centralt för att kun­na ta informerade beslut kring verksamhetens utveckling. Mot denna bakgrund är vi därför oroade över ett par konkreta punkter i årets utvärdering, såväl som till delar av hur utvärde­ringen presenteras.

I flera utvärderingar har resultatet och förvaltningens kommentarer pekat på att städningen i stadens sim- och idrottshallar får för låga betyg, förvaltningen menar att anläggningarna i flera fall är hårt slitna och att det leder till ett större städbehov. Trots att detta resultat har på­pekats vid ett flertal tillfällen presenteras inga konkreta åtgärdsplaner för hur städningen ska förbättras, detta är oroväckande. Resultaten och anläggningarnas generella skick ställer hög­re krav på städningen samtidigt som takten i renoveringsarbetet måste höjas. För att städ­nin­gen ska förbättras krävs en åtgärdsplan, därför föreslår vi att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med information kring hur man konkret kommer att arbeta för att förbättra städningen.

I förvaltningens beskrivning av resultatet framkommer att respondenterna upplever verk­samheten som god och att nöjdkundindex för anläggningarna i sin helhet ligger över gränsen för vad som anses som bra. I tabellbilagan framkommer dock en annan bild. Särskilt oro­väckande är resultatet för gruppträningen som sjunker på samtliga fem hallar som har jäm­förelsetal. Det generella nöjdkundindexet ligger 11 procentenheter under nivån för ”bra”. Det är förvånande att detta inte uppmärksammas i förvaltningens förklaring av resultatet.

Den sista punkten vi vill anmärka på är på vilket sätt resultaten presenteras. För att på djupet kunna skapa sig en uppfattning kring frågor om städning av omklädningsrum eller upplevel­sen av trygghet måste den statistik som presenteras vara könsuppdelad. Genom den statistik som nu presenteras kan vi inte se om det finns stora skillnader i nöjdheten av städning i de olika omklädningsrummen, eller om det i högre grad är ena könet som känner sig tryggt i stadens lokaler. Att presentera resultaten könsuppdelat hjälper oss att synliggöra eventuella könade tendenser i vår verksamhet som vi inte kan se på annat sätt och kan hjälpa oss att stärka jämställdhetsperspektivet i idrottsförvaltningens verksamhet.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V)) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Svarsfrekvenserna i de kundnöjdhetsundersökningar som genomförts i stadens simhallar skiljer sig åt mellan simhallarna. En förklaring som lyfts fram av förvaltningen är språksvå­righeter då de simhallar som har lägst svarsfrekvens också har många besökare med utländsk härkomst. Det är viktigt att alla invånare i Stockholm har möjligheter att göra sin röst hörd. Till kommande undersökningar bör förvaltningen därför fundera igenom hur svarsfrekven­sen kan öka i simhallarna med lägst svarsfrekvens. Kundnöjdhetsundersökningar på olika språk och användning av tolkar är exempel på åtgärder som bör övervägas.

§27 Rättelse av regler för föreningsstöd

Dnr: 404-848-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av rättelser gjorda i reglerna för
fö­reningsstöd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-25.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 18 december 2012 beslutades om fördel­ning av före­ningsstöd samt ändring av bidragsreglerna. Tyvärr var en sida i regel­ver­ket för föreningsstödet felaktig. Förvaltningen beslutade därför att inte ta med ändringen i förslaget. Tyvärr togs inte ändringen bort i regelverket vilket förvaltningen beklagar. Felaktigheterna påverkar inte den ändring av regelverket eller fördelning av före­nings­stödet idrottsnämnden beslutade. Följande stycke var fel­aktigt:

”de föreningar som inte når upp till 50 procent mantalsskrivna i Stockholms stad kan bli bi­dragsberättigade om de har minst 20 bidragsberättigade medlemmar. Då räknas enbart de 20 bidragsberättigade medlemmarna med i underlaget för bidragsansökningen”

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på justering av reglerna för 0-taxan.

Nämnden anför därutöver följande:

Regelverket för föreningsstöd bör även fortsättningsvis innehålla skrivningar om att före­ningar som inte når upp till 50 procent mantalsskrivna i Stockholms stad kan bli bidragsbe­-

rättigade om de har minst 20 bidragsberättigade medlemmar. Det är skäligt att föreningar som tillhandahåller idrotts- och fritidsaktiviteter för Stockholms stads ungdomar har rätt till bidrag från Stockholms stad. Att unga möts över kommungränserna och samlas kring ett gemensamt intresse bör uppmuntras.

Samtidigt är det rimligt att ifrågasätta att föreningar med endast ett fåtal medlemmar man­talsskrivna i staden fritt ska kunna utnyttja stadens 0-taxa. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att se över reglerna för stadens 0-taxa så att endast föreningar med ett skäligt antal medlemmar mantalsskrivna i Stockholm berättigas 0-taxa.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas för­slag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot be­slutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§28 Bandy- och skridskohall i Stockholm

Dnr: 411-870-2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§29 Enklare idrottshallar

Rapport

Dnr: 412-196-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner rapporten gällande enklare idrottshallar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29.

Stadens politiska ledning har på olika sätt uppmärksammats på att den typ av full­stora idrotts­hallar som hittills har uppförts i staden, genom traditionella byggna­tioner och med livscyklar och ekonomiska avskrivningsperioder på minst 33 år, inte är efterfrågade i alla avseenden. Fas­tighetskontoret och idrottsför­valtningen har därför tagit fram en rapport för jämförelse av kon­ceptförslag för enklare hall­konstruktioner. Förutsättningarna gällande innehåll och funktion för

dessa idrotts­hallar är att de endast är avsedda för breddidrott utan möjlighet till större publik (totalytan är alltså mindre än i traditionella hallar). Även när det gäller arkitekto­nisk utformning gäller en enkelhet och ett så kallat basalternativ.

Möjligheten att uppföra olika typer av enklare och billigare idrottshallar jämfört med traditio­nella fullstora idrottshallar konstateras vara goda. Vid valet av vilken typ av idrottshall som bör uppföras finns ett antal styrande parametrar; funktions­behov samt under hur lång tid funktions­behovet finns, tillgänglig mark samt eko­nomiska möjligheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Hallbristen i Stockholmsområdet är påtaglig. Det är bra att steg tas för att bygga fler hallar, där enklare hallar kan vara en del av att möta utmaningarna. Frågan om kvaliteten på nya hallar kräver ett nyanserat synsätt. Det är positivt om enklare hallar kan stå längre och med lägre underhållskostnader än vad som tidigare antagits. Samtidigt ska de enklare alternativen jämföras med de hallar som byggs idag och som erfarenheten visar har en livslängd på bortåt hundra år.

De enklare hallar som byggs måste följas upp med tanke på energi och underhållkostnader. En hallpark som drar mer energi, har en kortare livslängd och högre underhållskostnader är varken ekonomiskt hållbar eller klimatsmart. Det är också viktigt att inte ge avkall på viktiga miljökrav och hemfalla åt exempelvis billigare tältlösningar som ofta har en PVC-buren väv.

Den borgerliga majoritetens politik har lett till en stor underhållsskuld vad gäller renoverin­gen av Stockholms idrottshallar. Med tanke på stadens ansträngda underhållsbudget är det extra viktigt att bygga med god kvalitet för framtiden.

För att möta hallbristen krävs också att idrottsytor prioriteras när Stockholm bygger nya bo­stadsområden. Planeringen av idrottsytor kommer idag in för sent i planprocesserna. Detta har lett till brist på idrottsytor i bland annat Hammarby Sjöstad. Det är viktigt att staden re­serverar mark för idrottsändamål när staden bygger nya bostadsområden.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas särskilda uttalande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2013

Dnr: 406-121-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om tretton stipen­dier om 5000 kronor till ungdomsledare samt tretton stipendier om 5000 kr till be­rörda föreningar att fördela utifrån de i tjänsteutlåtan­det redovisade riktlin­jerna.

2. Idrottsnämnden utser Fredric Ericsson (C) och Marie Åberg (S) att ingå i sti­pen­diekommittén.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-31.

Ungdomsledarstipendier har delats ut av staden sedan början av 1970-talet. Id­rotts­nämnden fastställde senast år 2000 principerna för ungdomsledarstipen­dium. Förvaltningen föreslår att stipendiekommittén bereder förslag till 2013 års ung­domsledarstipendium enligt de nya rikt­linjer som infördes 2012. Tretton stipendia­ter erhåller 5000 kronor vardera och de tretton före­ningar som ledarna represente­rar erhåller 5000 kronor vardera. Två av ledamöterna i kommit­tén utses av nämn­den. Den tredje ledamoten är förvaltningens representant.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§31 Förutsättningar för OPS-lösningar vid byggandet av nya anläggningar

Dnr: 419-274-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens rapport avseende förutsättningar för

OPS-lösningar vid byggande av nya anläggningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-28.

Idrottsnämnden har den 18 december 2012 gett förvaltningen i uppdrag att utreda och infor­me­ra idrottsnämnden om förutsättningar för OPS-lösningar vid byggandet av nya anläggningar. Finansieringen i ett OPS-projekt ska primärt ses som ett incitament för effektivitet och en OPS-lösning är därmed mer än endast en finansieringslösning. Grundtanken är att den optimerade riskfördelningen ska leda till att OPS som genomförandeform blir mer kostnadseffektiv än en traditionell lösning. För att utreda om OPS är ett lämpligt alternativ bör en omfattande förstudie som inkluderar en värdering av för- och nackdelarna göras i varje enskilt fall. Bland annat kan OPS innebära dyra transaktionskostnader eftersom få i Sverige ännu har erfarenheter av denna lösning men kan också leda till en effektivare användning av resurser över tid.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Alla utredningar om att eventuellt införa OPS-lösningar avbryts.

Nämnden anför därutöver följande:

Det har blivit högeralliansen signum att lägga energi, kraft och fokus på ärenden som inte gagnar Stockholmsidrotten. Detta OPS-ärende är ett sådant exempel. De OPS-erfarenheter som finns borde vara en varningsklocka för alla men dessvärre inte för den sittande majori­teten.

Det var inte så länge sedan nämnden beslutade att bygga Brommahallarna. Med OPS-lös­ning skulle det kosta onödigt mycket av de gemensamma resurserna och man avbröt upp­handlingen. Det finns många juridiska och ekonomiska risker med OPS men inte helt ovän­tat försöker högeralliansen att väcka liv i frågan. Det handlar också om att högeralliansen på bred front försöker privatisera, konkurrensutsätta och avknoppagemensamma tillgångar. De avknoppningar som gjordes av olika kommunala verksamheter var i strid med gällande lag­stiftning. Moderatledda högeralliansen tycks vara väldigt uppfinningsrik vad gäller att rasera gemensamma tillgångar till förmån för riskkapitalisternas önskemål och behag. Sittande ma­joritets valfrihetsmantra har nått vägs ände och alltfler stockholmare har insett vems valfri­het som prioriteras. Alla resurser som idag används för att avreglera nämndens verksamheter skulle utan tvekan göra mycket bättre nytta om det användes till barn- och ungdomsidrotten.

De två senaste mandatperioden kommer att gå till historien som åtta förlorade år för Stock­holms idrottsliv och det kommer att ta lång tid att återställa det som har raserats. Det kom­mer också krävas politisk handlingskraft som Vänsterpartiet är berett att ta för att sätta barn och ungdomars intressen som prioritet nummer ett.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar den rapport förvaltningen tagit fram kring förutsättningarna för OPS-lösningar vid byggandet av nya anläggningar. Så länge staden själv kan bygga idrottshallar till för­månligare kostnad än andra aktörer ser vi det som självklart att staden själv ska investera i nya idrottshallar.

Stadens inställning bör dock vara att i de fall då en privat entreprenör kan presentera ett mer kostnadseffektivt alternativ ska man verka för att möjliggöra sådana lösningar. Det kan exempelvis röra sig om att bygga billigare genom att bygga idrottshallar i kombination med bostäder. Självklart ska staden se till vilket alternativ som är kostnadseffektivt och ändå säk­rar god kvalitet, men staden ska inte stänga dörren för privata entreprenörer.

Vi hoppas att detta innebär att idrottsnämnden kan bli mera proaktiv när privata entreprenö­rer eller föreningar föreslår samarbeten för att mildra den akuta bristen på idrottsytor i sta­den. När det finns privata entreprenörer med goda initiativ för att kostnadseffektivt bygga fler sim- och idrottshallar ska stadens politiker och tjänstemän agera som konstruktiva med­spelare, inte som en byråkratisk stoppkloss.

Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) ansluter sig till Social­demokraternas särskilda uttalande.

Leif Kroon (KD) ansluter sig till Socialdemokraternas särskilda uttalande som ett ersättar­yttrande.

§32 Svar på offentlig samrådsremiss inom vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattenförvaltning

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 311-928-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss angående för­valtningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-21.

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt vill samråda om arbetsprogram, tidtabell och väsentliga frågor inför vattendistriktets förvaltningsplan för åren 2015-2021. Myndigheten vill också ha synpunkter på behov, omfattning och detaljeringsgrad på miljökonsekvensbe­skrivningen för kommande förvaltningsplan.

Idrottsförvaltningen ingår i styrgrupp och samverkansgrupper för Stockholms vattenprogram. Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt ska vara vägledande i dessa arbeten. Vattenmyndigheten är fortfarande i ett uppbyggnadsskede med många frågor som återstår att lösa. Det är tveksamt om nästa förvaltningsplan kan ge vägledning i kommunens åtgärdsarbete. I väntan på myndighetens prioriteringar av områden och åtgärder är det svårt att arbeta vidare med delar av Stockholms vattenprogram. I Stockholms miljöprogram finns målsättningen att ”Mark- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas”. Dessa värden finns inte tydliggjorda i vattendistriktets förvaltningsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Sverige har fått mycket skarp kritik från EU-kommissionen för genomförandet av vatten­direktivet. Det är därför förvånande och oroande att regeringen har valt att skära ned på

vattenvårdsanslagen. Detta riskerar att få konsekvenser för det kommunala vattenvårdsar­betet, vilket är allvarligt.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 333-954-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remiss angående hand­lingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholm stad för biologisk behandling.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-21.

Stockholm stad ska höja ambitionen när det gäller insamling av matavfall. Syftet är att öka till­gången på biogas i regio­nen och att nå det nationella målet. Stadsledningskontoret har tillsam­mans med Stockholm Stadshus AB arbetat fram en handlingsplan för ökad insamling. Planen

beskriver hur stadens insamling av matavfall ser ut idag, vilka åtgärder som föreslås för att nå målet samt vilken roll och uppdrag stadens egna nämnder och bolag förväntas ha. Stor vikt läggs vid att stadens verksamheter ska vara ett gott föredöme.

Utsortering av avfall sker idag på flertalet idrottsanläggningar. Ytterligare utsortering kan göras av förpackningar och matavfall. Insamling och hantering av matavfall måste dock ses i relation till hantering av övrigt avfall och i förhållandet till hyresgäster, föreningar, entreprenörer, besö­kare och personal. Den inre och nära logistiken måste bli bättre och platsanpassas och olika in­samlingsmetoder måste kunna användas. I idrottsnämndens miljöplan för 2012-2015 finns akti­viteter och åtgärder under delmålet ”Av­fallet från stadens verksamheter ska förebyggas och det som ändå upp­står ska nyttiggöras”. Detta avser också matavfall.

Obligatoriet på insamling av matavfall, och en högre taxa när man väljer att inte separera mat­avfall, ökar driftkostnaden. Iordningställandet av utrymmen för han­ter­ing av matavfall och nödvändig utrustning ger en högre hyreskostnad. Avtal med hyresgäster och entreprenörer måste ses över. Information om vad, hur och varför sortering sker är viktigt för en lyckad in­samling.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad har försatt värdefull tid. Efter sex års obru­tet styre har den viktiga infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av bio­gas fortfarande inte byggts ut. Detta är ett område som sedan länge borde ha haft högsta prioritet och där Stockholm skulle ha stora möjligheter att ligga i framkant. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där staden ligger långt efter och där chans efter chans missats att bli vägledande och föregångare.

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i exempelvis Västerås. 70 procent bör därför sättas som mål för matavfallsinsamlingen.

Vidare bör avfallstaxan tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall.

I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie. För att matavfallsinsamling ska kunna införas på bred front i Stockholm krävs styrande åtgärder och investeringar i kapaci­tetsstarka anläggningar. Samtliga nuvarande insamlingsmetoder och system för optisk sor­tering bör användas. Det är önskvärt att bygga upp system som staden äger och har rådighet

över, så att kapaciteten i anläggningarna i första hand kan användas för matavfall som upp-
kommer i Stockholm.

Det är av stor vikt att matavfall från de kommunala verksamheterna samlas in och används som råvara, stadens verksamheter ska vara ett föredöme.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att staden nu äntligen påbörjar arbetet med matavfallsinsamling. För att hitta de bästa lösningarna för vår stad finns anledning att se över fler metoder än de som i den fö­reslagna planen anges. Det vanligast sättet att samla in matavfall är genom att en kommun helt enkelt delar ut matavfallsinsamlingspåsar som sedan samlas in. Det är inte säkert att det är det bästa sättet. För Stockholm, med stora trängselproblem, finns stort intresse att testa andra modeller som inte är beroende av lika täta turer. Sopsugar är ett sådant alternativ, vil­ket torde vara intressant när nya stadsdelar byggs men också för en del äldre stadsdelar. Gamla stan är en stadsdel som är tät och trång, och där företag, restaurang och boende befin­ner sig i en kulturhistoriskt känslig miljö. Sopsugssystem i Gamla stan bör övervägas.

Ett annat intressant alternativ är torrkonservering av matavfall. I ett sådant system uppförs en större behållare i anslutning till fastigheten. I behållaren kastas matavfallet efter att det

samlats in i påsar. Väl i behållaren torrkonserveras matavfallet för att sedan malas. På så vis tar matavfallet mindre plats, väger mindre och blir luktfritt. Det torkade matavfallet trans­porteras sedan med betydligt glesare turer till rötningsanläggningar där det blöts upp för att kunna rötas. Biogasutbytet av torrkonserverat matavfall är dessutom högre än av konven­tio­nellt insamlat matavfall, vilket gör att miljö- och energivinsterna ökar.

Enligt Avfall Sverige ger torrkonservering av matavfall fördelar vid sortering, lagring, in­samling och behandling av hushållens matavfall, särskilt vid utvinning av biogas. Fördelarna med ett utbyggt system för att torrkonservera matavfall är många, särskilt i trängselns Stock­holm. På de idrottsanläggningar där det finns matservering bör någon form av effektiv mat­avfallsinsamling installeras skyndsamt.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han lämnar beslutet utan eget ställningstagande.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Kritiken mot gymnastikförbundet

Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr: 404-948-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens utlåtande som svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S).

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-25.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) har ställt en skrivelse till idrottsnämnden angående kriti­ken mot Svenska Gymnastikförbundet.

Förvaltningen har samma uppfattning som framförs i skrivelsen att det är viktigt att idrottsföre­ningarna i Stockholm arbetar enligt idrottens värdegrund och med ett barnperspektiv. Därför har förvaltningen tagit initiativ till att arrangera seminarie­serien ”Bredd före elit – eller både och? Idrott på barns villkor”, tillsammans med Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsut­bildarna. Syftet är att inleda en dia­log med idrottsrörelsen kring tidig elitsatsning och dess kon­sekvenser utifrån ett barnperspektiv. Gymnastikförbundet Öst kommer att medverka på första semina­riet. Flera gymnastikföreningar har anmält sig till seminarieserien.

Förvaltningen avser att fortsätta samarbetet med Stockholms Idrottsförbund och dess föreningar för att öka kunskapen och engagemanget om barnperspektivet inom idrotten.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§35 Spånga Sport Center

Svar på skrivelse från Spånga handbollsklubb

Dnr: 412-703-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelse från Spånga handbollsklubb om Spånga Sport Center åberopar idrottsnämnden förvaltningens tjänste­ut­låtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-13.

Förvaltningen besvarar i ärendet en skrivelse från Spånga handbollsklubb med förslag om att bygga en ny idrottsanläggning för inomhusidrott med plats för tre fullstora spelplaner på en industritomt, kvarteret Domnarvet 12 i Spånga. Före­ningen föreslår inrättande av ett Spånga Sport Center som, förutom föreslagna idrottshallar samt eventuellt även en inomhushall för friidrott (även den inom kvarte­ret Domnarvet 12), i ett vidare begrepp även skulle innefatta befintliga kringliggande idrottsanlägg­ningar; Spånga sim- och idrottshall, Spånga tennis, Spånga IP med fotbollsplaner, friidrottsytor och ishall samt Spånga fotbollshall.

Föreningens förslag innehåller flera tilltalande aspekter. Att kunna uppföra tre full­stora hallar i detta område skulle självfallet vara ett välkommet tillskott i stadens utbud av idrottslokaler. Det skulle också som föreningen hävdar underlätta för kringliggande skolor att kunna bedriva en kvalitativt god idrottsundervisning. Detta skulle sannolikt även ha goda effekter avseende in­tegration och i ett totalt folkhälsoperspektiv.

Dock är det så att idrottsnämnden inte disponerar den mark man föreslagit att ta i bruk, den yta som föreningen identifierat för sitt förslag om byggande av Spånga Sport Center. Kvarteret Domnarvet 12 ägs av staden och fungerar idag som upp­ställ­ningsplats för felparkerade fordon. I gällande detaljplan är den markerad för ”kontor och industri”. Förvaltningen har vid kontakt med exploateringskontoret erfarit att staden inte har för avsikt att upplåta tomten för idrottsän­damål, vilket även skulle kräva en ändring av detaljplanen. Förvaltningen har heller inte utrym­me för att uppföra en anläggning av den typ föreningen föreslår inom ramen för idrottsnämn­dens investeringsplanering för de kommande åren.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Som svar på skrivelse från Spånga handbollsklubb åberopar nämnden i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämnden uppdrar åt idrottsförvaltningen att initiera ett samarbete med exploate­ringskontoret för att möjliggöra ett tillfälligt bygglov på platsen.

Nämnden anför därutöver följande:

Bakgrunden till denna skrivelse är den akuta bristen på idrottshallar som råder i Stockholm och stadens oförmåga att bygga tillräckligt många hallar. Västerort är ett av de områden som har allra mest akut hallbrist, vilket förvaltningen också pekar på i sitt utlåtande.

Att Stockholm är så oförmögen att hantera bristen på idrottshallar beror delvis på den bor­gerliga majoritetens vägran att prioritera barns och ungas idrottande framför skattesänknin­gar och även på den brist på markytor som finns i Stockholm. I detta fall har Spånga hand­bollsklubb identifierat en mark som redan idag ägs av Stockholms stad. Exploateringsnämn-

den styrs av samma majoritet som idrottsnämnden, vilket innebär att om den borgerliga ma­joriteten vill ge idrottsklubbarna i västerort möjligheten att nyttja denna mark så är det bara ett klubbslag bort.

Vill exploateringsnämnden i framtiden ha marken till industriändamål kan de ge tillfälligt bygglov på den berörda ytan. I enlighet med den utredning idrottsförvaltningen och fastig­hetskontoret gjort om enklare hallar skulle staden då kunna bygga en enklare idrottshall på marken i fem till tio år och därefter kan exploateringsnämnden på nytt ta ställning till vad man vill använda denna yta till.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Den stora hallbristen i Stockholm är ett stort problem. Med befolkningsökningen växer dessutom utmaningarna. I västerort försvinner sju fullstora spelplaner när sporthallarna vid Brommaplan rivs. Det är lovvärt att Spånga handbollsklubb arbetar aktivt för att peka på konstruktiva lösningar för såväl föreningsliv som skolor i Spånga. Förvaltningen bör se över hur västerort påverkas av att sporthallarna rivs och vilka möjliga platser som finns där nya hallar kan uppföras.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§36 Utomhusbad i Järvaområdet

Svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)

Dnr: 412-950-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen om utomhusbad i Järvaområdet hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-02-12.

I skrivelse till idrottsnämnden framför Åsa Jernberg (MP) och Axel Nekham (MP) att förvalt­ningen ska ges i uppdrag att redogöra för status vad gäller planering och uppförande av ett ut­omhusbad i Järvaområdet.

Frågan om att anlägga ett utomhusbad i anslutning till Järvaområdet har diskute­rats vid ett fler­tal tillfällen. Förvaltningen har utrett lämplig placering av ett tem­pere­rat bassängbad och anser att ett eventuellt utomhusbad bäst skulle place­ras intill Eggeby Gård på Järvafältet. Moti­vet till

detta är att till Eggeby Gård finns redan en infrastruktur i form av körvägar som kan användas till ett bassängbad.

Förvaltningen har även studerat möjligheten att iordningställa ett tempererat bas­sängbad i park­området mellan Rinkeby och Tensta. Förvaltningen konstaterar att denna placering är mindre lämplig på grund av avsaknad av körvägar samt att an­läggningen under kvällar och nätter kan medföra vissa olägenheter för de kringbo­ende.

Inom förvaltningen pågår för närvarande inget arbete för att anlägga ett tempererat bassängbad i Järvaområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stockholm har en mycket viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla stockholmare, inte minst barn, att få och inneha en god hälsa. Staden bör genomföra särskilda idrotts­satsningar som kommer inte minst människor i ytterstaden tillgodo, särskilt inaktiva tjejer. Stockholm ska vara en stad där alla människor oavsett bakgrund eller kön har lika möjlig­heter att skapa sig ett gott liv. Att satsa på ett utomhusbad i Järvaområdet är ett av flera sätt att satsa på ytterstaden och de människor som bor i Järva.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stadens bad och simanläggningar är viktiga för stockholmarnas motionsliv och betydelse­fulla för möjligheten att erbjuda barn och ungdomar simundervisning. Planer på ett utom­husbad i Järvaområdet har funnits under en längre tid och förvaltningens tidigare utrednin-

gar föreslår att en lämplig plats skulle vara i närheten av Eggeby Gård där viss infrastruktur redan finns. Utomhusbadet på Järva ska finnas med i idrottsförvaltningens långsiktiga in­vesteringsplan. Det bör också utredas om badet kan byggas med ett tak och flyttbara väggar så att det kan användas under större delen av året men samtidigt behålla känslan av ett utom­husbad sommartid.

Socialdemokraterna har drivit detta eftersom vi ser de sociala vinsterna, som även Miljöpar­tiets skrivelse lyfter, av en sådan anläggning. Utöver folkhälsoperspektivet skulle ett utom­husbad också kunna bidra positivt till områdets utveckling, exempelvis genom att erbjuda ungdomar sommarjobb i anslutning till badet. Det skulle även kunna ge en meningsfull fri­tidssysselsättning och inbjuda till rörelse och motion för ungdomar under sommaren då många inte har möjlighet att åka iväg på semester.

§37 Förelägganden från miljöförvaltningen

Anmälan av skrivelse från Åsa Jernberg (MP)

Dnr 333-359-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Enligt vad vi har erfarit finns förelägganden från miljöförvaltningen som inte åtgärdats i sta­dens badanläggningar. Det handlar om exempelvis dålig ventilation, avsaknad av strukture­rat arbete för att förebygga legionella samt bakteriöverskridanden som inte motiveras. Vissa förelägganden som står utan åtgärdande ska vara daterade så långt tillbaka som år 2009.

Det är mycket viktigt att förelägganden åtgärdas omgående. Ytterst handlar det om att stock­holmarna ska kunna känna sig trygga i stadens badanläggningar.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi uppdra åt förvaltningen att återkomma med en redogö­relse för eventuella förelägganden som inte har åtgärdats samt, om sådana förelägganden föreligger, vad skälet är till att åtgärderna dröjer. Förvaltningen bör även redogöra för even­tuella risker för besökarnas hälsa som finns förknippade med uteblivna åtgärder.

§38 Två konkreta förslag på lösningar för att lätta på trycket i hallbristens Stockholm

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 411-360-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Hallbristen i Stockholm är akut och Stockholmsidrotten efterlyser en heltäckande plan från den borgerliga majoriteten på en kraftfull utbyggnad så att stockholmarna senast inom sju år ska ha minst samma förutsättningar som i andra delar av landet. De efterlyser en bättre sam­verkan mellan idrottsrörelsen och politiken för rätt prioriteringar och en effektivare process.

I december 2012 tog idrottsnämnden ett enhälligt beslut om ett nytt idrottspolitiskt program 2013-2017 med höga ambitioner och som föregåtts av en gedigen process med många in­blandade, bl.a. just från idrottsrörelsen. Samtliga partier i Stockholms kommunfullmäktige har ställt sig bakom programmet.

Det är ett mycket ambitiöst program som sätter folkhälsan i fokus och det långsiktiga målet är att alla stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsätt­ningar. Ett mycket bra och viktigt mål!

Vi känner samtidigt en stor oro över om den borgerliga majoriteten verkligen har ambitionen att arbeta utefter det föreslagna programmet. Vi ser en tendens att majoriteten för en politik i

retoriken och en annan i praktiken. Där majoriteten i retoriken har höga ambitioner och sats­ningar ser vi i praktiken svikna löften och uteblivna investeringar. Ofta genom att utrymmet saknas i investeringsbudgeten.

För att nå målet om att alla stockholmare ska vara i rörelse kommer det att krävas att staden tar ett aktivt ansvar för att erbjuda alla möjlighet till rörelse och motion. Annars är risken stor att det nya idrottspolitiska programmet blir en skrivbordsprodukt och inte utmynnar i konkret utbyggnad av idrottsytorna i Stockholm. Det gäller såväl anläggningar, hallar som spontanidrottsytor.

Från Socialdemokraternas sida är vi öppna för att hitta olika lösningar på hallbristen, bl.a. genom att se vilka möjligheter som finns i redan befintligt fastighetsbestånd.

Storstockholms brandförsvar administrerar idag ett antal hallar som skulle kunna flyttas över till idrottsförvaltningens bokningssystem. Det gäller Farsta, Brännkyrka, Kista, Östermalm och Kungsholmen. Då stadens fastigheter ska renodlas och målet är en effektivare förvalt­ning torde det vara rimligt att idrottslokalerna lyfts över att ingå i fastighetskontorets och idrottsförvaltningens förvaltning och drift och inte som idag administreras av Storstock­holms brandförsvar som har andra uppdrag att utföra.

Vi föreslår vidare att man bygger om brandstationerna på Malmskillnadsgatan och Kungs­holmen till idrottshallar när brandförsvaret flyttar sin verksamhet till nya Samverkans­cen­tralen, Park 1.

Johannes: Lokalen (2 000 kvm) under jord på Johannes brandstation är ett bergrum med högt i tak som, med viss ombyggnad, torde fungera som idrottshall.

Kungsholmen: All verksamhet i Kungsholmens brandstation ska flyttas. I lokalen finns idag en idrottshall om 17x12 m, med ombyggnad av hela lokalen skulle den bli ännu större.

Mot bakgrund av ovan föreslår vi följande:

- Förvaltningen ges i uppdrag undersöka hur man på ett skyndsamt sätt tar över driften av
idrottshallarna från brandförsvaret.

- Förvaltningen ges i uppdrag att beställa en utredning av fastighetskontoret om möjlig-
heterna att omvandla brandstationerna eller del av brandstationerna till ändmålsenliga
idrottshallar.

§39 Utökat uppdrag – anläggande av enklare och billigare konstgräsplaner för kombinerad skolidrott och spontanidrottsutövande

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 412-362-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Idrottsnämndens mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Framför allt är det ange­läget att barn och ungdomar får möjlighet att röra på sig. Idrottsnämnden har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar som gynnar breddidrotten.

Stadens politiker har på olika sätt uppmärksammats på att den typ av fullstora idrottshallar som hittills har uppförts i staden, genom traditionella byggnationer inte är efterfrågade i alla avseenden. Den styrande majoriteten gav i samband med budgeten 2013 ett uppdrag om att bygga enklare hallar.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har tagit fram en rapport för jämförelse av kon­ceptförslag för enklare hallkonstruktioner avsedda för breddidrott, och möjligheten att upp­föra olika typer av enklare och billigare idrottshallar jämfört med traditionella fullstora id­rottshallar konstateras vara goda. Utredningen visar att minst fyra hallar av den enklare kon­struktionen kan uppföras till samma kostnad som tre hallar av traditionell typ. Vi Socialde­mokrater välkomnar uppdraget om att bygga enklare hallar för att tillgodose breddidrottens behov.

Men vi politiker har inte bara uppmärksammats om hallbristen i Stockholm utan det gäller alla typer av idrottsytor och anläggningar som försvårar för inte bara det föreningsdrivna idrottsutövandet, utan också för skolidrotten och spontanidrotten.

Idag är ungdomar oftast stillasittande inomhus både på raster under skoltid och på fritiden. Vi vet att ett bra sätt att vända den trenden är att kunna erbjuda attraktiva alternativ, t.ex. konstgräsplaner.

Bristen på konstgräsplaner är sedan länge välkänt. Dessutom är det mycket svårt att frigöra nya ytor för anläggande av konstgräsplaner. Det gäller såväl ytterstaden som innerstaden, liksom i exploateringsområden som i befintliga stadsdelar.

Som illustration kan nämnas att i idrottsförvaltningens statistik från januari 2012 framgår att Södermalm har en konstgräsplan på 61 500 invånare vilket kan jämföras med Älvsjö som har 5 200 invånare per konstgräsfotbollsplan.” När Tanto BP är belagd med konstgräs 2013 har Södermalm en konstgräsplan på 41000 invånare, vilket fortfarande är sämst av alla stadsdelsnämnder”.

Nu har en grupp bestående av föreningslivet och idrottslärare tagit ett initiativ till ett arbete med att få "konstgräs på Södermalm". Man har bl.a. identifierat två befintliga grusplaner,

Långholmens PB (Pålsundsvallen) 11-mannaplan och Eriksdalsskolan BP 9-mannaplan som ligger strategiskt placerade i stora bostadskvarter och i anslutning till skolor i området. Gruppen har dessutom förslag på enklare och billigare lösningar på anläggning av konstgräs än de traditionella planer staden brukar anlägga, då tanken är att dessa konstgräsplaner ska vara av ett enklare slag och för skol- och ungdomsfotboll.

Mot ovanstående föreslår vi

att idrottsnämnden tar initiativ till ett utökat uppdrag som också täcker in anläggande av enklare och billigare konstgräsplaner.

att investeringsplanen 2013-2017 revideras med anledning ovanstående.

§40 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen.

Förvaltningschef Olof Öhman informerade:

- Fotbollsklubbarna har framfört önskemål om att förvaltningen, med tanke på den fö­restående fotbollssäsongen och det aktuella väderläget, tar bort snö och is från planerna. Det är emellertid inte riskfritt att göra det, då planerna kan ta skada. För­valtningens am­bition är ändå att planerna ska vara klara inför säsongsstarten den 1 april.

- Seminarieserien ”Bredd-elit” har startat, med stor uppslutning till det första seminariet. Ytterligare två är inplanerade.

- Det är nu klart att årets pridefestival genomförs på Östermalms IP, den sista veckan i juli.

- Eurogames kommer att genomföras i Stockholm 2015, troligtvis i juli månad. Spelen omfattar 24 olika idrotter och vänder sig till homo-, bi- och transsexuella.

- Finnkampen går av stapeln på Stadion, i början av september 2013.

På fråga från Emilia Bjuggren (S) om damfotbollens förutsättningar för elitspel och deras möj­ligheter att spela på Stadion svarade Olof Öhman att förvaltningen ser över detta och avser att återkomma i denna fråga till nämnden.

På fråga från Emilia Bjuggren (S) om översyn av anläggningar i staden svarade Olof Öhman att förvaltningen återkommer i samband med att kommunfullmäktiges uppdrag om investerings­strategi ska redovisas.

På fråga från Mehdi Oguzsoy (V) angående eventuella effekter för Stadion av tillkomsten av Friends Arena och Tele2 Arena svarade Olof Öhman att förvaltningen tar upp frågan i sitt för­slag till budgetunderlag för 2014-2016. Nyttjandet av Stockholms stadion kommer att påverkas av att regionen får två nya, stora arenor men förvaltningen ser möjligheter till satsningar på fler breddarrangemang och friidrott för Stadions del.


Ärende utan personalrepresentation

§41 Ramavtalsupphandling av underhållsarbeten och reparationer av fasta bryggor, pontoner och förtöjningar för båtsporten i Stockholm

Förslag till förfrågningsunderlag

Dnr 125-86-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

1. Nämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag, anbudsformulär och avtals­mall för ramavtalsupphandling av underhållsarbeten på fasta bryggor, pontoner och förtöjningar för båtsporten i Stockholm.

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen i enlighet med för­valtningens tjänsteutlåtande.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i enlig­het med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-21.

Idrottsförvaltningen avser att genomföra en ny ramavtalsupphandling av underhållsarbeten på fasta bryggor, pontoner och förtöjningar för båtsporten i Stockholm. Aktuella arbetsplatser är de cirka 80 småbåtshamnar och båtsportanläggningar inom och utanför Stockholms kommun som administreras av Stockholms idrottsförvaltning. Merparten av dessa småbåtshamnar och anläggningar ligger inom Stockholms kommun men några hamnar och anläggningar ligger utanför kommungränsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Krav om kollektivavtal, uppförandekod för leverantörer samt meddelarfrihet skrivs in i förfrågningsunderlaget.

Nämnden anför därutöver följande:

Vid upphandling på idrottsförvaltningens område ska förfrågningsunderlaget alltid innehålla sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänsk­liga rättigheter i arbetslivet ska följas.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen för­säkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader understigande avtal mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega ska kunna redovisas utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Alla nämnda krav ska självklart gälla såväl leverantör som underleverantörer.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Upphandlingen ska kompletteras med sociala och etiska krav i enlighet med vad som anförs nedan.

Meddelarfrihet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten precis som för offent­liganställda. Undantag är uppgifter som avser affärsförhållande.

Skattemedel ska inte gå till verksamheter som bryter mot mänskliga rättigheter, exempelvis ILO:s kärnkonventioner. Krav ska ställas på att leverantören och eventuella underleverantörer har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

För att säkra allmänhetens rätt till insyn ska förvaltningen ha rätt att begära ut material från le­verantören som medborgarna kan ha intresse av (i enlighet med vad som stadgas i 3 kap. 19§ kommunallagen).

Den antidiskrimineringsklausul som staden använder sig av behöver skärpas. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till verksamheter som diskriminerar. Idag gäller antidiskrimineringsklau­su­len i huvudsak inte för underleverantörer och anger inte vite som sanktionsmöjlighet. Avtal kan inte heller hävas med leverantören förrän efter lagakraftvunnen dom. Det är minst sagt otill­räckligt.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

________