Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Bandy- och skridskohall

6 Månadsrapport per mars 2013

9 Omläggning av yttertak på Högdalens sim- och idrottshall

10 Omläggning av yttertak på Husby ishall

11 Ansökan om föreningsbidrag - investeringsbidrag

13 Kultur i ögonhöjd. Remiss från kommunstyrelsen

14 Mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget. Remiss från kommunstyrelsen

15 Träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Remiss från kommunstyrelsen

16 Upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Remiss från kommunstyrelsen

17 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviter. Remiss från kommunstyrelsen

18 Utvärdering av idrottsbonus. Svar på skrivelse

Ärende utan personalrepresentation

20 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Förslag till reviderat genomförandebeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§42 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§43 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 2/2013 från nämndens sammanträde 2013-03-19 som justerats 2013-03-21.

§44 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§45 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2013-02-27 – 2013-03-28

b) Protokoll från Stockholms idrottsnämnds och Stockholm Globa Arena Fastigheter AB råd för funktionshinderfrågor den 29 januari 2013

c) Granskningsrapport Stora Mossen Hockey AB

d) Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och genomförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Slutrapport behandlad av fastighetsnämnden 2013-03-05. Bilaga 1 samt 1:1.

e) Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Slutrapport behandlad av fastighetsnämnden 2013-03-05. Bilaga 2 samt 2:1.

f) Fastighetskontorets delegationsbeslut anmälda till fastighetsnämnden
den 16 april 2013.

§46 Bandy- och skridskohall i Stockholm

Kompletterande utredningsbeslut

Bordlagt ärende

Dnr: 411-870-2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med utformningen av an­läggningen i nära dialog med Stockholms Konståkningsförbund, Stockholms Bandyförbund och Stockholms Skridskoallians, i syfte att uppnå en bandy- och skridskohall som kan nyttjas av så många skridskoidrotter som möjligt.

Nämnden anför därutöver följande:

Bandyn är en folkkär idrott med gamla anor i Stockholm. Samtidigt är intresset för konståkning och andra skridskosporter som hastighetsåkning fortsatt stort. Det är viktigt att Stockholms stad kan erbjuda goda förutsättningar för såväl bandyn som andra skrid­skosporter att bedriva och ut­veckla sin verksamhet i Stockholm, framför allt breddverk­samhet med inriktning på barn och ungdomar.

I den kommande processen är det viktigt att idrottsförvaltningen har en nära dialog med såväl Stockholms Skridskoallians som med Stockholms Konståkningsförbund och Stock­holms Bandy­förbund för att få en anläggning som kan nyttjas av så många skridskoidrot­ter som möjligt. Den nya anläggningen ska även utformas för att öka möjligheterna att använda hallen utanför is­säsong. Exempelvis bör golvet prepareras för att möjliggöra utövande av idrotter som roller derby och inlines under sommaren.

Det idrottspolitiska programmet anger att Stockholms stads resurser inom idrott och motion – investeringsmedel såväl som medel till verksamheten – ska fördelas på ett så­dant sätt att en jämn balans uppnås mellan flickors/kvinnors och pojkars/mäns idrottsut­övande. Nämnden måste lägga särskild vikt vid att få fler flickor i allmänhet och flickor med utländsk bakgrund i synnerhet att bli mer fysiskt aktiva, vilket i detta fall exempelvis kräver omsorg om tidsfördel­ningen mellan tjejer och killar samt att allmänhetens åkning garanteras. Det är därför särskilt viktigt att säkerhetsställa konståkningens träningstider i den nya anläggningen.

Idrottshallars utformning, speciellt vad gäller omklädningsrum, har en påverkan på hur trygga människor känner sig i hallen. Staden ska därför eftersträva att anläggningen är öppen och in­kluderande ur ett hbtq-perspektiv.

En regional finansieringslösning mellan flera kommuner hade varit önskvärd då behovet av en bandy- och skridskohall i länet är stort. Dessvärre har intresset för medfinansie­rin­gslösningar uteblivit och Stockholms stad väljer nu att agera för att anläggningen ska bli verklighet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05.

Ett dokumenterat stort behov och intresse har visats från skridskosporten och all­mänheten för att kunna åka skridskor under en längre sammanhängande period på året. Vidare kräver Svens­ka bandyförbundet från och med säsongen 2013/2014 att bandylag som ska godkännas för elit­seriespel ska ha tillgång till en bandyhall. Med anledning av detta har kommunfullmäktige i budget 2013 angett att kommun­styrelsen i samar­bete med idrottsnämnden under 2013 ska på­börja planeringen för att bygga en bandy- och skridskohall. En förstudie avse­ende uppförande av en bandyhall för att klara Stockholms­områdets behov har sedan tidigare genomförts.

Förvaltningen förordar att en bandy- och skridskohall uppförs på Tallkrogens bollplan längs Nynäsvä­gen. Skridsko­spor­ten i Stockholmsområdet är positiva till en bandy- och skridskohall som skulle innebära bättre träningsförhållanden.

Ett arbete har genomförts med att ta fram ett program för en bandy- och skridsko­hall. I arbets­gruppen har ingått representan­ter från Värmdö kommun, bandyspor­ten och förvaltningen. Det program som tagits fram redovisar en enklare tränings­hall innehållande en mindre publikkapa­citet. I uppdraget ingår även att hos stads­byggnadskontoret beställa en ny detaljplan för den yta där den blivande bandy- och skridskohallen föreslås ligga. I den förstudie som genomförts av förvaltningen är detta Tallkrogens BP. Ett alternativt läge som också studerats är Gubbängens IP, men detta läge har dock avskrivits.

Efter samråd med fastighetskontoret bedöms kostnaden för framtagande av be­sluts­underlag för inriktningsbeslut och detaljplaneändring till cirka 2 mnkr. I kost­naden ingår framtagande av sy­stemhandlingar, teknisk kravspecifikation, situa­tionsplan och fasadskisser med mera samt kal­kyler. Förvaltningen föreslår att en upphandling görs av en kommande byggent­re­pren­ad inom ordi­na­rie gränssnitt och i samarbete mellan idrottsnämn­den och fastig­hets­­nämn­den.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsförvaltningen får uppdraget att överlämna en upp­dragsbe­ställ­ning till fas­tighets­kontoret att hos stadsbygg­nadskontoret beställa en ny detaljplan för Tall­krogens BP

samt ta fram un­derlag, till en beräknad utredningskost­nad om 2,0 mnkr, inför ett gemen­samt för­slag till inriktningsbeslut under hösten 2013.

2. Idrottsnämnden beslutar godkänna ärendet som en redovisning av budget­uppdrag om att under 2013 påbörja planeringen för att bygga en bandy- och skridskohall.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Daniele Fava (FP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till idrottsförvaltningen att redogöra för den sam­finansiering mellan länets kommuner och eventuella andra aktörer som är en förut­sättning för att gå vidare med ett bandyhallsärende.

2. En utredning påbörjas om hur staden ska lösa hallbristen som uppstår då Bromma­hallarna försvinner.

3. En plan tas fram för Spånga multihall och utbyggnaden av Gubbängshallen.

Nämnden anför därutöver följande:

Bandyn är en idrott med gamla anor i Stockholm och en regional bandyhall är på sikt nöd­vändig. I linje med detta står det inskrivet i stadens budget att ”Bandyn är av regionalt in­tresse och bör därför finansieras av intresserade kommuner tillsammans med eventuella andra intressenter.” I enlighet med detta förtydligade idrottsnämnden i sitt beslut den
22 maj att ”En förutsättning för ett eventuellt inriktningsbeslut är en bred uppslutning i re­gionen om behovet av bandyhallen samt att aktörer finns som är villiga att delta i en samfi­nansieringslösning av drift och/eller investering. I det fortsatta arbetet ska övriga skridsko­idrotter inbjudas att delta. I ärendet finns inget av detta redovisat och innan nämnden går vidare i ärendet måste idrottsförvaltningen återkomma med en redovisning av kommuner som är villiga att samfinansiera en regional bandyhall.

Om Stockholm stad själv ska stå för finansieringen så finns det fortfarande investeringar som är viktigare för breddidrotten i Stockholm och således måste gå före. Förvaltningen bör omedelbart, parallellt som man utreder vilka kommuner som vill vara med och investera i en regional bandyhall, påbörja en utredning kring frågan om Brommahallarnas framtid. Effek­terna av nedläggningen av hallarna är prekära och möjligheten till en snabb etablering av fler planer/hallar måste omedelbart påbörjas till gagn för breddidrotten i Stockholm. Därtill bör en plan för realiserandet av Spånga multihall och den sedan länge planerade utbyggnaden av Gubbängshallen tas fram, som båda är nödvändiga investeringar för breddidrotten i Stock­holm.

Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Idrottsförvaltningen får uppdraget att överlämna en uppdragsbeställning till fastighetskon­toret, att hos stadsbyggnadskontoret beställa en ny detaljplan för Gubbängens IP samt ta fram underlag, till en beräknad utredningskostnad om 2,0 mnkr, inför ett gemensamt för­slag till inriktningsbeslut under hösten 2013.


Nämnden anför därutöver följande:

Centerpartiet stödjer förslaget att upprätta en bandy- och skridskohall inom staden. Det finns ett dokumenterat behov och intresse från såväl bandysporten som övrig skridskosport och allmänhet att ha tillgång till en sådan hall.

Beslutet att uppföra en bandy- och skridskohall är dock förenat med stora investeringskost­nader och en sådan anläggning kommer också att påverka sitt närområde markant, inte minst vad gäller genererad trafik. Det är därför av yttersta vikt att det sker på ett så genomtänkt sätt som möjligt.

Idrottsförvaltningens förstudie visar på uppenbara fördelar med en lokalisering vid Gubbän­gens IP. På platsen finns redan en konstfryst bandyplan och därmed infrastruktur med perso­nal och servicebyggnader som bedöms kunna behållas och utnyttjas om en hall uppförs på idrottsplatsen, vilket ger den en ekonomisk fördel i förhållande till alternativet Tallkrogens BP. Lokaliseringen har också uppenbara logistiska fördelar jämfört med Tallkrogens BP. Det finns redan goda vägförbindelser, mycket goda angöringsplatser för spelarbussar och drifttransporter, närhet till kollektivtrafik och ett hundratal redan etablerade parkeringsmöj­ligheter. För Tallkrogens BP saknas goda angöringsplatser för spelarbussar och drifttrans­porter, det saknas etablerade parkeringsplatser – det femtiotal platser som planerna för plat­sen inrymmer kommer knappast att räcka utan resterande bilar kommer istället sannolikt att svämma över den närliggande bostadsbebyggelsen – en särskild angöringsväg måste anläg­gas för byggtransporter och merparten av nödvändig infrastruktur saknas. Gubbängens IP har också fördelen med stora markytor som gör det möjligt att anlägga en förlängd hall med unika ytor för exempelvis konståkning och fullvärdig skridskosport, ett alternativ som en lo­kalisering vid Tallkrogens BP inte inrymmer.

Idrottsförvaltningens slutsatser i förstudien visar med all önskvärd tydlighet att Gubbängens IP är att föredra ur såväl ekonomiska och logistiska skäl som möjligheten att anlägga en hall som på riktigt kan svara upp mot breddidrottens behov. Det är därför naturligt att Stock­holms bandy- och skridskohall ska förläggas till denna plats.

Centerpartiet förutsätter vidare att den nya hallen byggs på ett klimatmässigt, energimässigt och miljömässigt hållbart sätt och att möjligheten att använda exempelvis takarealen för egenproduktion av energi genom solceller utreds.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Bandyhallen placeras vid Gubbängens IP.

Nämnden anför därutöver följande:
Vi välkomnar förslaget att bygga en bandyhall i Stockholmmen är skeptiska till placeringen vid Tallkrogens BP. Det är mycket bättre om bandyhallen byggs vid Gubbängens IP. Det finns tunga argument för det; det blir mycket billigare och det kan nyttjas av fler aktörer än bara ban­dy och skridskoåkning.

I remissvaret från kommunstyrelsen (ärende 15) skriver man att placeringen i Tallkrogen omöj­liggör konståkning medan det i utlåtandet tycks vara möjligt. Det här kan inte tolkas på annat sätt än att nämnden inte får båda placeringsalternativen redovisade på ett neutralt sätt och det tyder på att tjänstemanna utlåtandet är styrt uppifrån. Får inte tjänstemännen frihet att utifrån sin kompetens och profession ta fram ärenden åt nämnden så är det djupt beklag­ligt och ode­mokratisk. Det är av yttersta vikt att tjänstemännens yrkesmässiga kompetens respekteras av såväl sittande majoritet som opposition.

Om man bygger bandyhallen i Gubbängen i stället för i Tallkrogen så kan man bygga en gym­nastikhall för de miljoner som blir över. Det skulle dessutom gagna jämställdheten eftersom gymnastik mest utövas av flickor. Stockholmarnas skattemedel ska investeras på ett optimalt sätt för att ge bästa nytta för invånarna och inte som monumentbyggen över högeralliansens politiska företrädare.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Axel Nekham (MP) ansluter sig till Moderaternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M) förslag till beslut.

Daniele Fava (FP) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Fredric Ericsson (C) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Axel Nekham (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Den nya bandy- och skridskohallen blir ett positivt tillskott bland stadens idrottsanlägg­nin­gar och kommer att vara till glädje och nytta för föreningsliv och stockholmare. Ur jäm­ställdhetssynpunkt och sett till behov är det viktigt att bland annat konståkningen ges goda förutsättningar. Förvaltningen bör därför i nära dialog med Stockholms Konståkningsför­bund se till att konståkningssporten får tillgång till fler tider i staden, vilket kan ske genom såväl tilldelning av tider i den nya bandy- och skridskohallen som genom utökade tider i sta­dens befintliga anläggningar.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§47 Månadsrapport per mars 2013

Dnr: 101-859-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-08.

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut 2012, kända föränd­ringar och utfall till och med mars. Därutöver har ekonomienheten haft bud­getgenomgångar med driftav­delningen under februari, där alla enhetschefer delta­git. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsut­vecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöj­ning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Vissa ombudgeteringar har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetspla­nen. Juste­ringarna av budgetfördelningen har tagit hänsyn till ny information gällande detaljorganisation och energikostnadsprognos samt analysen av verksamhetsberättelse 2012. Därutöver har id­rottsnämndens budget minskats med 3,9 mnkr, avseende sänkt internränta 2013, efter beslut i kommunstyrelsen den 20 mars 2013.

Ingen avvikelse beräknas i nuläget för driftbudgeten även om försäljningsintäk­terna för sim- och idrottshallarna till och med mars minskat jämfört med motsva­rande period 2012. Minsknin­gen avser årskort och halvårskort samt engångskort och klippkort. Större delen av minskningen uppstod under januari.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 15,0 mnkr under 2013. Ingen avvikelse be­räknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§48 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för idrottsnämnden

Dnr: 102-302-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 för idrottsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-22.

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Inför stadens centrala budgetberedning ska nämnderna därför lämna ett underlag för planering för år 2014 med inriktning för 2015 och 2016. Planeringen ska utgå från Stockholms stads Vision 2030. Underlaget ska rymmas inom de planeringsnivåer som kom­munfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2013 fastställdes.

Förvaltningen redovisar i punktform, under respektive inriktningsmål, en övergri­pande och sammanfattande analys av verksamhetens utveckling de kommande åren. Underlaget i övrigt beskriver trender, utvecklingstendenser, strukturella frå­gor och demografiska förändringar samt effekterna och eventuella behov av åtgär­der utifrån detta.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Daniele Fava (FP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande.

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anfördärutöver följande:

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för idrottsnämnden är i huvudsak bra men viktiga idrottsinvesteringar saknas. Bandyn är en idrott med gamla anor i Stock­holm och en regional bandyhall är på sikt nödvändig. I linje med detta står det inskrivet i stadens budget att ”Bandyn är av regionalt intresse och bör därför finansieras av intresse­rade kommuner till­sammans med eventuella andra intressenter”. När flera andra kommuner är med och delar på investeringen bör en bandyhall byggas, men om Stockholms stad själva ska stå för investe­rin­gen så finns det fortfarande investeringar som är viktigare för breddid­rotten i Stockholm och således måste gå före. Såväl ersättning för Brommahallarna, Spånga multihall och den sedan länge planerade utbyggnaden av Gubbängshallen är prioriterade investeringar.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till underlag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015.

2. Nämnden begär utökad drifts- och investeringsram för de faktiska och uppskattade kommande kostnadsökningar för att klara de av kommunfullmäktige uppsatta inrikt­ningsmålen.

3. Förslag till investeringar 2014-2020 revideras med anledning av nedanstående.

4. Ideologiskt drivna utförsäljningar och upphandlingar stoppas.

Nämnden anför därutöver följande:

Kommunfullmäktiges inriktningsmål de kommande åren för idrottsnämnden tar avstamp i att främja ett brett utbud av idrottsaktiviteter som stimulerar alla grupper till fysisk aktivitet.

Stock­holm ska hålla hög klass på stadens idrottsanläggningar och utveckla befintliga anlägg­ningar, stads­nära friluftsområden för rekreation och vardagsmotion. Tillhandahålla fler anlägg­ningar och också nyttja befintliga anläggningar effektivare för att erbjuda goda möjligheter till fysisk aktivitet. Erbju­da ett varierat utbud för idrott och motion i simhallarna där ökad simkun­nighet är ett fortsatt priori­terat område.

Kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas och främjas. Vidare ska investeringar liksom övrig verksamhet stödja flickors och pojkars, kvinnors och mäns idrottan­de i lika hög utsträckning.

Sist men inte minst ska arbetsplatsen vara hälsofrämjande. Allt detta manifisteras i ett nytt id­rotts­politiskt program som sträcker sig till 2017, där arbetet ska styras mot det långsiktiga målet att alla stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Målen och ambitionerna är lovvärda och nödvändiga om vi ska öka möjligheterna för stadens invånare att bli mer fysiskt aktiva. När befolkningen växer (62000 fler barn och ungdomar för­vän­tas inrymmas inom ramen för skola, föreningsliv och anläggningsutbud år 2021) ökar kraven på både nya anläggningar och utökad verksamhet i befintliga anläggningar.

Vi anser dock att de grundläggande problemen med den borgerliga majoritetens idrottspoli­tik är att erforderliga resurser saknas för att uppnå de uppsatta målen. Uteblivna satsningar på drift, underhåll, re- och nyinvesteringar försvårar eller snarare omöjliggör att Stockholm utvecklas till den idrottsstad vi alla vill att staden ska vara.

Bristen på idrottshallar och idrottsytor är alarmerande. Simkunnigheten måste öka i hela sta­den. Samtidigt ser vi att investeringstakten snarare minskar än ökar, ett exempel är den se­dan flera år inplanerade Kristinebergshallen på Kungsholmen som nu är bortplockad i inves­teringsbila­gan. De tidigare inplanerade renoveringarna av Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar är nedbantade från 200 mnkr till 14 mnkr. Andra utmaningar som förvaltningen framhåller är ökade kostnader för lokalhyror och fastighetsrelaterade kostnader som tar en allt större del av ramanslaget.

I tabellen nedan visas planerad fördelning av ett urval av nämndens anläggningar vid utgån­gen av 2013. Vi har då 18 fullstora hallar i Stockholm vilket kan jämföras med t.ex. Borås, som har 16 fullstora hallar. Dvs. Borås med drygt en tiondel av Stockholms invånarantal har nästan lika många hallar som Stockholm.

Staden måste satsa, inte spara om målen om en friskare befolkning ska uppnås. Ambitionsnivån är för låg och det visar sig gång på gång att den borgerliga majoritetens s.k. satsningar i prakti­ken är svikna löften, uppskjutet underhåll och uteblivna investeringar.

Med en mer progressiv och framåtsyftande politik går det att göra mycket med de resurser som finns, enklare och billigare hallar är ett exempel på det. Ett annat är att anlägga enklare konst­gräs­planer, gärna på befintliga grusplaner. Ett tredje är att erbjuda ytor och anläggningar dit det är fritt tillträde och som är öppna och tillgängliga för alla samt att informera om de möjligheter som står till buds, med servicebyggnader, fler och tryggare spår.

Det är positivt att förvaltningen undersöker möjligheterna att anlägga ett nytt motions- och skidspår i Lövsta/Järfälla. Idrottspolitiska programmet lyfter just fram vikten av att flera för­valtningar sam­verkar kring att se över och utveckla spontanidrottsytor för idrott och rekreation. Ett sätt kan vara att lyfta över ansvaret för alla motions- och skidspår till idrottsnämnden från stadsdelsnämnderna, eller utveckla samverkan mellan nämnderna genom tydliga uppdrag.

Även stadsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i sitt arbete att utforma en stad som under­lättar och stimulerar rörelse. Det är nödvändigt och viktigt att stadens mark används på bästa möjliga sätt för de behov som finns i staden. Vi kan dock konstatera att i de flesta fall där id­rottsanläggningar varit föremål för exploatering har de nya idrottsytorna förlorat mer mark än innan exploateringen. Denna trend måste brytas. När nya stadsdelar tillkommer måste även nya idrottsanläggningar an­läggas inom dessa områden. Som förvaltningen också noterar är fullstora idrottshallar en anlägg­ningstyp som det råder stor brist på och planer finns för uppförande av flera fullstora idrottshallar med en god geografisk spridning. Dessa måste byggas och det gäller även anläggande av nya id­rottsplatser, om staden ska kunna ge invånare i nya bostadsområden goda möjligheter till idrotts­utövning.

Budgeten måste förstärkas med medel från staden och inte genom att fortsätta utarmningen av fö­reningslivet genom höjda hyror. Tvärtom krävs en kraftig höjning av aktivitetsstödet som ligger oerhört lågt i Stockholm och tvingar föreningarna att ta ut högre avgifter från idrottsutö­varna. Dialogen med föreningslivet lyfts ständigt fram som en av hörnstenarna i idrottsnämn­dens arbete. För oss Socialdemokrater är det synnerligen viktigt att dialogen som förs med fö-­

reningslivet är fruktbart för alla parter och leder till en utveckling framåt, inte bara i retoriken utan också i prak­tiken.

Budgeten måste också förstärkas så att ambitionen vad gäller funktionshindrades möjlighet till id­rottande sätts högre än vad som görs idag. Forskning visar att ohälsa är mer än tio gånger van­ligare bland människor med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen. Elever med funk­tionsned­sättning skattar sin hälsa sämre än andra. Ungdomar i särskolan rör på sig och deltar i föreningslivet i avsevärt mindre grad än andra ungdomar. Möjligheter för funktionsnedsatta barn och unga till en meningsfull fritid ska prioriteras. I många fall handlar det om att synliggöra ut­budet av idrotts- och fritidsverksamheter och kulturverksamheter på ett bättre sätt. I andra fall handlar det om att samord­na ansvaret för investeringar i utrustning, lokaler m.m.

Vi anser att verksamhet som finansieras av offentliga medel i huvudsak ska bedrivas i egen regi, detta för att säkra medborgarnas behov av god kvalitet och likställighet. Planerna på ytterligare upphandlingar av stadens idrottsverksamhet, vilket inte är en nödvändig förändring utan en prio­ritering som den styrande majoriteten väljer att göra, ska upphöra. Upphandlingarna av driften av stadens verksamhet innebär direkta intäktsminskningar för nämndens budget utan att innebära lägre kostnader för de enskilda stockholmarna. Dessutom skapar upphandlingsprocessen ofta osäkerhet och rädsla bland personalen samt bidrar inte till verksamhetsutveckling pga villkor som innebär att personalen ifrågasätts och riskerar sina avtalade villkor.

För att uppnå målet om att fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats behövs istället kompe­tensutveckling och reella löneökningar. I budgetunderlaget saknar vi redogörelse för hur dessa medel budgeteras.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Minst hälften av idrottsinvesteringarna bör gynna flickors och kvinnors idrottande och mo­tionerande. Förvaltningen bör också mäta resurserna som satsas på flickor och kvinnor res­pektive pojkar och män i antal huvuden som komplement till mätning i monetära värden.

Underhållsbehovet inom Stockholms idrottsfastigheter är fortsatt mycket stort. Förskjutnin­garna av underhåll riskerar att medföra kraftigt ökade kostnader för att anläggningarna ska kunna fortsätta hållas i drift fram till dess att mer omfattande åtgärder kan genomföras. Kostnaderna för de upprustningar som så småningom måste göras riskerar dessutom att öka med tiden.

Idrottsnämndens ekonomiska förutsättningar har under senare år inte medgivit någon utök­ning av fastighetsunderhållet. Förvaltningen har tvärtom tvingats hålla inne med underhålls­medel för att balansera bland annat höga kostnader för snöröjning och osäkra verksamhets­intäkter.

Det finns ett fortsatt stort behov av underhåll av tekniska installationer som vattenrenings- och kylanläggningar. Miljöförvaltningen har exempelvis påtalat att förbättringsåtgärder måste genomföras inom badvattenrening. Om förbättringar inte genomförs kan man tvingas stänga vissa badanläggningar. Det är förstås nödvändigt att åtgärda bristerna så att stockhol­marna kan vara säkra på att vattnet de badar i är säkert och tryggt.

Tillräckliga medel måste avsättas till underhåll av idrottsfastigheter och tekniska installa­tioner för att förhindra en massiv ökning av kostnaderna för underhåll i framtiden. Vi anser att det är viktigt att de här åtgärderna sker snarast möjligt och att budgetunderlaget för 2013 skapar större utrymme för kritiska underhållsprojekt.

Det finns många föreningar som driver och sköter sina egna hallar och som kompletterar sta­dens utbud av idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Det är många gånger stora åtagan­den och staden bör se över hur man kan stödja dessa föreningar vid exempelvis investeringar för att säkerställa verksamheten och/eller utöka den.

Det är glädjande att underlaget för investeringsbudget inrymmer en inventering av möjlighe­ter av solceller på idrottsanläggningarnas tak. Miljöpartiet har länge arbetat för att idrotts­nämnden ska verka för ett större utbud av alternativa energikällor i stadens idrottsanlägg­ningar.

Skattemedel ska inte gå till verksamheter som bryter mot mänskliga rättigheter, exempelvis ILO:s kärnkonventioner. Vid upphandlingar ska krav ställas på att leverantören och even­tu­ella underleverantörer har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Vidare är det viktigt att upphandlingar följs upp av förvaltningen för att säkerställa att ingångna avtal med entreprenörer och föreningar följs.

Det nya idrottspolitiska programmet som träder i kraft ställer nya krav på förvaltningen. Det är viktigt att analysera vilka resurser som krävs för att förvaltningen ska kunna uppfylla in­tentionerna i programmet.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller delvis idrottsförvaltningens förslag.

2. Bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall ska starta.

3. Konstgräsplan på Sätra IP ska byggas.

4. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa fördelning av tider till olika idrottsanläggningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

5. Upphandlingar och privatiseringar som dränerar skattemedel till skatteparadis avbryts.

Nämnden anför därutöver följande:
Tom retorik förbättrar inte stockholmarnas brist på idrottsanläggningar och möjlighet till mo­tion och rörelse. Det krävs också handlingskraft som sittande majoritet inte förmår att visa. Idag råder det brist på idrottsanläggningar, simhallar, konstgräsplaner och inomhus­hallar i Stock­holm. Lägg därtill eftersatt underhåll och upprustning av kommunens idrotts­platser så blir pro­blemen ännu allvarligare.

De investeringar som högeralliansen har initierat sedan de tillträdde makten i kommunen tycks gälla områden där högeralliansen har stark väljarbas eller de mest inflytelserika id­rottsförbun­den. Förorterna behandlas styvmoderligt vad gäller nya investeringar. Det finns många konkre­ta exempel på det såsom uteblivet hallbygge i Tensta/Hjulsta, bygget av sim- och idrottshall i Skarpnäck och bygget av konstgräsplan på Sätra IP. Lite lättvindigt brukar man tala om idrot­tens positiva effekter för integration mellan olika grupper, men detta blir svårt att uppnå när sit­tande majoritet med sin idrottspolitik slår kilar mellan olika grupper i Stockholm. Detta leder till djupa klyftor mellan centrum och periferi och förstärker känslan av misstänksamhet och misstro mellan olika stadsdelar.

Idrottsnämndens ansvarsområden krymper mer och mer och besluten förs över till stadsled­nin­gskontoret och nämnden blir mer och mer remissinstans för kommunstyrelsen. Överfö-­

ring av idrottsnämndens anläggningar till fastighetsnämnden har skapat otydliga ansvars­om­råden, ökat byråkratin samt ökat driftskostnaderna. Toppstyrning av förvaltningens kompe­tens äventyrar verksamheter och dess utveckling.

Resurser som går till privatiseringar och avregleringar av kommunens gemensamma verk­sam­heter skulle istället kunna användas till barn- och ungdomsverksamhet. Det är beklagligt att hö­geralliansen prioriterar privata vinster före de enskilda barnen och ungdomarnai Stockholm. Medborgarna förtjänar ett styre som vill tillvarata deras intressen och rättigheter före riskkapi­talisternas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Daniele Fava (FP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§49 Ny idrottshall intill Årstafältet Redovisningsärende

Dnr: 411-370-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisningen.

2. Idrottsnämnden uppdrar åt idrottsförvaltningen att, tillsammans med be­rörda fackför­valtningar som bland annat utbildningsförvaltningen, stads­byggnadskon­toret och ex­ploateringskontoret, medverka och om möjligt finna en lämplig fram­tida placering av en idrottshall i samband med plan­läggningen av stadsutveck­lingsområdet Årstafältet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-02.

Staden arbetar med att ta fram en ny detaljplan för stadsutvecklingsområdet Årsta­fältet. I kom­mande etapper planeras för en skola om upp emot 860 elever. Önske­mål finns om att intill sko­lan eller så nära som möjligt uppföra en fullstor idrotts­hall för skolans schemalagda idrottsun­dervisning under dagtid och föreningars och allmänhetens möjligheter till motion under var­dagskvällar och helger. För­valt­nin­gen har vid flera tillfällen uttryckt behov av en ny fullstor idrottshall i om­rå­det. Övriga fackförvaltningar som exploateringskontoret, stadsbyggnads­kon­to­ret, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen öns­kar besked från id­rotts­förvaltnin­gen om en idrottshall om möjligt ska finnas med i det fortsatta pla­ne­ringsarbetet av den nya stadsdelen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Vi välkomnar starkt förslaget om att bygga en idrottshall i samband med byggandet av om­rådet Årstafältet. För att komma tillrätta med den akuta hallbrist som råder i Stockholm är det en grundförutsättning att vi inte fortsätter att förvärra situationen genom att bygga nya bostadsområden utan idrottsytor. Det måste bli norm att när ett nytt bostadsområde planeras, så planeras idrottsytor in lika självklart som parkeringsytor. Detta måste också bekostas i ex­ploateringen utanför idrottsnämndens ordinarie investeringsbudget.

Axel Nekham (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är problematiskt att idrottsytor inte prioriteras när staden bygger nya bostadsområden. Planeringen för idrottsytor kommer in för sent i planprocesserna. Detta har bland annat lett till brist på idrottsytor i Hammarby Sjöstad och att den planerade Hagastaden står utan id­rottsyta.

Det är viktigt att staden reserverar mark för idrottsändamål när staden bygger nya bostads­områden. Det är positivt med en tidig samordning vid stadsutveckling, det förbättrar utsikten att säkerställa goda idrottsmöjligheter. Det är också positivt att idrottshallar placeras nära skolor så att användningen av hallen maximeras.

§50 Omläggning av yttertak på Högdalens sim- och idrottshall Be­ställningsbeslut

Dnr: 324-313-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar förvaltningschefen delegation att av fastighetskontoret be­ställa omläggning av yttertak på Högdalens sim- och idrottshall till en kost­nad om 16,0 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-20.

Fastighetsnämnden begärde inför 2013 års investeringsbudget ett tilläggsanslag till investerin­gsbudgeten för upprustning av yttertak på stadens idrottsanläggningar och kommunfullmäktige beviljade ett extra investeringsanslag om 25,0 mnkr.

Fastighetskontoret har inventerat flera yttertak på fastighetsnämndens idrottsan­lägg­ningar. Fle­ra tak läcker och är i behov av omlägg­ning alter­nativt lagning. Be­siktningen av yttertaket på Högdalens sim- och idrottshall visar att taket läcker och är i behov av att bytas ut. Fastighets­kontoret bedömer kostnaden för en omlägg­ning av taket till cirka 16 mnkr. Förvaltningen delar fastighetskontorets be­döm­ning om att taket på Högdalens sim- och idrottshall bör läggas om.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§51 Omläggning av yttertak på Husby ishall Beställningsbeslut

Dnr: 324-255-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar förvaltningschefen delegation att av fastighetskontoret beställa omläggning av yttertak på Husby ishall till en kostnad om 6,0 mnkr.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-20.

Fastighetsnämnden begärde inför 2013 års investeringsbudget ett tilläggsanslag till investerin­gsbudgeten för upprustning av yttertak på stadens idrottsanläggningar och kommunfullmäktige beviljade ett extra investeringsanslag om 25,0 mnkr.

Fastighetskontoret har inventerat flera yttertak på fastighetsnämndens idrottsan­lägg­ningar. Fle­ra tak läcker och är i behov av omlägg­ning alter­nativt lagning. Be­siktningen av yttertaket på Husby ishall visar att taket läcker och är i behov av att bytas ut. Fastighetskontoret bedömer kostnaden för en omläggning av taket till cirka 6 mnkr. Förvaltningen delar fastighetskontorets be­dömning om att taket på Husby ishall bör läggas om.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§52 Ansökan om föreningsbidrag - investeringsbidrag

Dnr: 404-479-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden beviljar Göta Traneberg ishockeyförening 200000 kronor i investerings­bidrag enligt förvaltningens utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-22.

Ishockeyföreningen Göta Traneberg har inkommit med en ansökan om ett investeringsbidrag på 750000 kronor, fördelat på 250000 kronor per år under tre år, för att utveckla framför allt sin flickverksamhet på Stora Mossens IP. Förvaltningen menar i likhet med föreningen att det då är rimligt att förbättra miljön i de gemensamhetsytor som finns i ishallen. Efter diskussioner med föreningen föreslår förvaltningen att föreningen ges ett bidrag på 200000 kronor för sin investering.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

1. Enbart tjejer ska kunna ta del av de utökade tider som investeringen genererar.

2. Förvaltningen ska följa upp att investeringsbidraget går till en särskild tjejsatsning för att stimulera fler tjejer att spela ishockey

3. Föreningen ska inom rimlig tid redovisa hur många fler tjejer som spelar ishockey till följd av de beviljade investeringsmedlen.


Nämnden anför därutöver följande:

Kopplingen mellan ökningen av flickverksamheten i ishockeyhallen och den föreslagna in­vesteringen är mycket otydlig. Det är förvånande att flickor anses behöva särskilda förbätt­ringar av miljön i ishockeyhallens gemensamhetsytor som inte pojkar behöver.

För att tydliggöra kopplingen till det mål som alla önskar uppnå – att tillgängliggöra ishoc­keyn för fler tjejer – bör investeringsmedlen villkoras med att föreningen tydligt ska kunna visa att medlen kommer tjejer till del och att det extra antal ungdomar som genom investe­ringen går att ta emot i ishockeyhallen enbart ska vara tjejer.

Alla satsningar på ökad jämställdhet på idrottsområdet är lovvärda. Att renovera en ishoc­keyhall där den överväldigande majoriteten utövare är pojkar hör dock inte till området jäm­ställdhetssatsningar om inte tydliga mål sätts upp för hur medlen ska gynna tjejer. Det är viktigt att vi tydligt slår fast att dessa medel ska komma tjejer till del för att säkerställa den inriktning som föreningen så lovvärt sätter upp, nämligen ökade satsningar på sin flickverk­samhet.

Avslutningsvis noterar vi att Göta Traneberg ishockeyförening äger Mossen Hockey AB. Revisionsberättelsen för Mossen Hockey AB, som ingår i anmälningsärendena till nämnd­sammanträdet, redovisar att bolaget gått med förlust med 330000 kr de senaste tre åren, varav 159 621 kr under år 2012. I revisionsberättelsen konstateras att ”det är angeläget att bolagets ekonomi kommer i balans för att säkerhetsställa att angelägna underhållsinsatser kan genomföras”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§53 Arena Stockholm 1912-2012. 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Dnr: 402-411-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner redovisningen av 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 och byggandet av Stockholms stadion.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-14.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2008 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att på­börja planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912. Underlag för beslutet var PM 2007: R VIII (dnr 328-5236/2007).

Därefter påtog sig idrottsförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen och Stockholm Business Region beredningsansvaret för förslag till inriktning av organisation och planering för 100-årsjubileet 2012. I ett tjänsteutlåtande 2008-05-13 (dnr 412/234/08) lämnade dessa ett för­slag till inriktning av jubileet till berörda nämnder och berörd styrelse. Dessa beslutade i enlig­het med föreslagen inriktning.

Kommunfullmäktige fattade i samband med fastställande av budget beslut om att avsätta
12 mnkr för jubileumsfirandet år 2012. Detta justerade senare till att gälla 12 mnkr fördelat på både planering 2011 och genomförande 2012.

I tjänsteutlåtandet lämnas en redovisning av jubileumsfirandet 2012. En slutrapport som fast­ställts av styrgruppen för jubileumsfirandet bifogas tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§54 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Dnr: 015-283-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som yttrande över förslag till program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014-2016, hänvisar idrotts­nämnden till förvaltningens tjäns­teutlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05.

Remissen om ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ung­domskultur 2014–2016” har sänts till bland annat idrottsnämnden för yttrande senast den 1 maj. Kulturförvaltningen har utvärderat den nuvarande planen Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009–2012, med syfte att ta fram ett program för barn- och ungdomskultur omfattande åren 2014-2016.

Idrottsförvaltningen ställer sig bakom det framtagna förslaget till nytt program för barn och ungdomskultur i Stockholm.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Förslaget bör förtydligas vad gäller barn och ungas möjligheter att välja sina egna kulturut­tryck. Det bör också tydliggöras hur detta program ska implementeras av stadens nämnder.

Det är positivt att staden har tagit fram ett förnyat program för barn- och ungdomskultur och att detta ska gälla i många av stadens nämnder. Målsättningarna är bra liksom att program­met tar sin utgångspunkt i bland annat FN:s barnkonvention.

Vi kan dock konstatera att det nuvarande programmet inte har funnits med som grund för beslut i till exempel stadsbyggnadsnämnden eller utbildningsnämnden. Inte ens gymnasie­skolorna har tagit till sig detta dokument.Det är bra att det finns ett nätverk av tjänsteper­soner, men pro­grammet bör på ett mer bindande sätt användas i de politiska besluten.

Beträffande ungdomskulturen finns i det nuvarande dokumentet en tydlig målkonflikt mel­lan stadens nolltolerans mot graffiti och Kultur i ögonhöjd. Denna konflikt är borta i och med att skrivningarna om Kultur av barn och unga med uttryck som ingen vuxen styr över nu föreslås ersättas med Barn och ungdom har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv. Vi före­drar den nuvarande skrivningen, som ger unga möjligheter att själva välja sina konstnärliga ut­tryck.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§55 Mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:57) av Maria Hannäs (V)

Dnr: 311-896-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-02.

Motionärerna motsätter sig planerad bebyggelse av cirka 200 radhus/kedjehus/­stadsvillor i Råg­sveds friområde.

Idrottsförvaltningen är generellt positiv till att ett sammanhängande grönstråk som också knyter an till Hanvedenkilen bevaras för ett aktivt friluftsliv och en biolo­gisk mångfald. Förslaget till bebyggelse har huvudsakligen lokaliserats till slänten mot Rågsved och nuvarande upplagsom­råde. Förvaltningen anser att Hanvedenki­len/Rågsveds friområde kan fungera både som natur­område och bostadsområde.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi delar motionärernas förslag om att staden i samråd med Huddinge kommun ska utreda möjligheterna att inrätta ett gemensamt kommunöverskridande naturreservat av Rågsveds friområde och Kynäsberget. Vi tillstyrker motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Reservation

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§56 Träningshall för bandy, konståkning och skridsko

Dnr: 015-962-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i förvalt­ningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-18.

Idrottsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen om en motion från Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (bägge MP) som handlar om att Stockholm saknar en lämplig större träningshall för isidrotterna; bandy, konståkning och skridsko. Där­för menar motionärerna att kommunfull­mäktige bör besluta att en träningshall byggs i staden senast från 2014, att hallen utformas och byggs med bästa möjliga teknik avseende miljö och energi samt att hallen förses med solceller.

Hallen föreslås, enligt förvaltningens förslag till kompletterande utredningsbeslut, utformas så att både träningsverksamhet för bandy och skridsko inryms på en ge­mensam yta. Placeringen föreslås till Tallkrogens BP. En egen unik isyta för konst­åk­ningen inryms inte. Markutrymmet på Tallkrogens BP medger inte detta. Hallen föreslås bli en renodlad träningshall med en läk­tarkapacitet på ett par hundra åskå­darplatser.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar, med hänvisning till sitt förslag till beslut vid behandlingen av § 46, bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Bandyhallen placeras vid Gubbängens IP.


Nämnden anför därutöver följande:
Vi välkomnar förslaget att bygga en bandyhall i Stockholmmen är skeptiska till placeringen vid Tallkrogens BP. Det är mycket bättre om bandyhallen byggs vid Gubbängens IP. Det finns tunga argument för det; det blir mycket billigare och det kan nyttjas av fler aktörer än bara ban­dy och skridskoåkning.

I remissvaret från kommunstyrelsen ärende 15) skriver man att placeringen i Tallkrogen omöj­liggör konståkning medan det i utlåtandet tycks vara möjligt. Det här kan inte tolkas på annat sätt än att nämnden inte får båda placeringsalternativen redovisade på ett neutralt sätt och det tyder på att tjänstemannautlåtandet är styrt uppifrån. Får inte tjänstemännen frihet att utifrån sin kompetens och profession ta fram ärenden åt nämnden så är det djupt beklagligt och odemokra­tisk. Det är av yttersta vikt att tjänstemännens yrkesmässiga kompetens res­pekteras av såväl sit­tande majoritet som opposition.

Om man bygger bandyhallen i Gubbängen i stället för i Tallkrogen så kan man bygga en gym­nastikhall för de miljoner som blir över. Det skulle dessutom gagna jämställdheten eftersom gymnastik mest utövas av flickor. Stockholmarnas skattemedel ska investeras på ett optimalt sätt för att ge bästa nytta för invånarna och inte som monumentbyggen över högeralliansens politiska företrädare.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Axel Nekham (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Miljöpartiet tycker att det är glädjande att frågan om en bandy- och skridskohall för Stock­holms föreningar nu är nära ett förverkligande.

Det är mycket viktigt ur jämställdhetssynpunkt att bland annat konståkningen ges goda förutsättningar att utöva sin sport. Förvaltningen bör i nära dialog med Stockholms Konst­åkningsförbund se till att konståkningssporten får tider i den nya anläggningen eller ges utökade tider i stadens befintliga anläggningar.

§57 Upprättande av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2013:6)från Salar Rashid (S) och Malte Sigemalm (S)

Dnr: 015-139-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen om upprättande av en modern och mindre fotbollsan­lägg­ning på Bredängs bollplan hänvisas till förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-25.

I motionen föreslår Salar Rashid (S) och Malte Sigemalm (S) att en modern och mindre fot­bollsanläggning upprättas på Bredängs bollplan. Förvaltningen har för­stå­else för motionärernas

förslag men har inte kunnat inrymma anläggande av konstgräs och byggnation av en läktare på Bredängs bollplan i gällande flerårsprogram.

Förvaltningen ser positivt på om frivilliga och ideella organisationer är intresserade av att hjäl­pa till med driften av stadens idrottsanläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett ärende hos fastighetskontoret att anlägga en regelrätt 11-manna konstgräsplan, på Bredängs bollplan.

2. Investeringsplanen 2013-2017 revideras med anledning av ovanstående.

Nämnden anför därutöver följande:

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm, liksom i hela landet. Var tredje or­ga­niserad idrottsaktivitet bland barn och unga i Stockholm utgörs av fotboll. Även i Bredäng med omnejd är fotbollsintresset väldigt stort. Bristen på fotbollsplaner är ett stort problem, det vet vi. Vi är dessutom överens om att anläggning av konstgräs ökar glädjen i att nyttja planerna, att det främjar föreningslivet och ger fler ungdomar möjlighet att delta i en me­ningsfull fritid. Vilket är helt i linje med det idrottspolitiska programmet 2013-2017.

Det finns indikationer på att investeringar i nya konstgräsplaner är eftersatt i sydväst och vi liksom förvaltningen anser att det är viktigt att de nya konstgräsplanerna sprids jämnt över hela staden. Dessutom har tidigare ärenden om ytor i närliggande områden också hänvisats till renoveringar vid Årsta IP. Det är därmed relevant att fundera över hur stort upptagnings­område dessa planer ska ha. I ljuset av detta är det relevant att även ge Bredängs bollplan konstgräs för att sprida trycket på fler platser.

Tidigare beslutade investeringsplaner har reviderats otaliga gånger de senaste åren vilket innebär att så även kan och bör ske med anledning av det här ärendet. Idrottsnämnden fattar inte alltid de klokaste och mest rättvisa besluten, det är viktigt att vi har den insikten och i efterhand korrigerar de bedömningar och felaktiga beslut som trots allt klubbas igenom.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Axel Nekham (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Stockholm har en mycket viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla stockholmare, inte minst barn, att få och inneha en god hälsa, bland annat genom att erbjuda många olika idrottsmöjligheter. Staden bör genomföra idrottssatsningar som kommer inte minst männi­skor i ytterstaden tillgodo, särskilt inaktiva tjejer. Stockholm ska vara en stad där alla män­niskor oavsett bakgrund eller kön har lika möjligheter att skapa sig ett gott liv.

§58 Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Dnr: 325-301-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på motion (2013:18) av Emilia Bjurgren (S) om ersättning för avgifter för fritids­aktiviteter hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i förvaltningens tjänste­utlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-04.

Emilia Bjuggren (S) har till kommunfullmäktige ställt en motion om att inkludera avgifter för fritidsaktiviteter i försörjningsstödet. Fritidsaktiviteter inkluderas till viss del redan idag i för­sörjningsstödet och idrottsförvaltningen deltar gärna i en dialog med socialtjänsten kring hur alla barn och ungdomar ska kunna ges möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till utlåtande.

Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen lyfter i sitt utlåtande just det som motiverar motionens förslag, att personer med lägre socioekonomisk bakgrund är mindre fysiskt aktiva än genomsnittet. Denna grupp är numera prioriterad i förslaget till idrottspolitiskt program. I programmet står också att inget barn ska stängas ute från att kunna idrotta på grund av kostnaden. Därför ska det vara

självklart och enkelt att de barn vars föräldrar har försörjningsstöd ska få sitt deltagande fullt ut bekostat utan krångel. Idrottsnämnden vill därför understryka vikten av att motionen bi­falles av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden anför därutöver följande:

Barnfattigdomen är ett reellt problem i Stockholm. Olikhet i levnadsvillkor har stor betydel­se för den individuella hälsan och för folkhälsan. Att ha mycket små resurser stänger ett barn ute från många möjligheter som andra barn har, till exempel skolresor, biobesök eller att del­ta i fotbollsträning. Sambandet är tydligt mellan ekonomisk utsatthet och faktorer som ut­bildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet.

Det är viktigt att staden erbjuder barn goda fritidsmöjligheter, såsom deltagande i förenings­livet, oavsett ekonomisk situation. Staden behöver satsa mer på föreningslivet. De generella insatserna behöver öka, såsom fler mötesplatser för ungdomar samt fler kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter. Det är också viktigt att taxorna utformas på ett sätt som inte stänger ute barn i ekonomisk utsatthet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

§59 Utvärdering av idrottsbonusen

Dnr: 404-161-2013

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på skrivelsen hänvisar idrotts­nämnden till förvaltningens tjänsteutlå­tande.

2. En samlad redovisning av idrottsbonusen lämnas i samband med idrottsnämnden första sammanträde 2014, i enlighet med förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-22.

Emilia Bjuggren m.fl.(S) önskar i en skrivelse till idrottsnämnden att förvaltningen återkommer till nämnden i början av 2014 med en fördjupad analys av idrottsbo­nu­sens utfall.

Förvaltningen delar de synpunkter om idrottsbonus och vikten av uppföljning och analys som framförs i skrivelsen. Förvaltningen bedömer att en redovisning kan lämnas till idrottsnämn­dens första sammanträde 2014 och föreslår att idrottsnämnden justerar beslutet från december 2012 enligt denna tidsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§60 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen.

Förvaltningschef Olof Öhman informerade:

- Till den planerade studieresan till sim- och idrottshallar i västerort den 22 april har endast ett fåtal av nämndens ledamöter och ersättare anmält sig. En orsak kan vara att inbjudan skickades ut lite väl sent. Förvaltningen föreslår att ett nytt datum tas fram.

Nämnden beslutade att studieresan den 22 april ställs in och att förvaltningen får ta fram förslag på nytt datum.

- Den 23 maj kl. 14 avtackas flera av förvaltningens medarbetare då de går i pension. En inbjudan kommer att skickas ut till nämnden.

- Fastighetsnämnden väntas denna dag fatta beslut om förhyrning av Campus Konrads­berg. Förvaltningen förbereder att ärende till idrottsnämndens sammanträde den 21 maj om att hyra lokal för idrottsändamål i området.

- Diskussioner pågår med ägarna till Olympen i Älvsjö om möjligheterna för staden att hyra idrottshallen. Förvaltningen planerar för ett ärende till nämndens sammanträde i maj.

Mehdi Oguzsoy (V) undrade hur bokningen av fotbollsplaner går till, och om det är så att pojkar prioriteras framför flickor. Olof öhman svarade att förvaltningen får undersöka detta och kontakta den aktuella föreningen.

§61 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP

Förslag till reviderat genomförandebeslut

Dnr: 412-594-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en analys och en tydligare redogörelse kring de ökade kostnaderna för de aktuella investeringarna.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Nämnden anför därutöver följande:

Det är positivt att projektet med anläggandet av konstgräs på Årsta IP och Kaknäs BP går fram­åt så att vi kan erbjuda Hammarby och Djurgården fullgoda träningsmöjlighe­ter inför flytten till Tele 2 arena.

Med detta sagt är det inte acceptabelt att ett projekt går över budget med så mycket som nu är fallet. Sedan idrottsnämnden antog genomförandebeslutet i december 2012 har kostnaderna ökat med 6,7 miljoner kronor eller 41 procent samtidigt som projektet för­senats. Kostnadsut­vecklingen för de båda anläggningarna reser frågor om det arbete med kalkylering, projekte­ring, upphandling och kostnadsstyrning som idrottsförvaltningen och fastighetskontoret utfört på uppdrag av idrottsnämnden. Idrottsnämnden ser allvar­ligt på detta.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-26.

På uppdrag av idrottsförvaltningen har fastighetskontoret tagit fram handlingar för byggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner för att ersätta nuvarande na­turgräsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Trots att vissa program­ändringar vidtagits enligt tidigare genomförandebeslut, blir projekten cirka 6,7 mnkr dyrare än vad som ursprungligen budgeterades. Ett revi­de­rat ge­nomfö­rande­beslut måste därför fattas, innan anbud antas och anläggnings­arbetet startar. Med en beräknad anläggningstid om cirka fyra månader, kommer båda planerna att vara klara i okto­ber i år.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner en höjning av investeringsutgiften till samman­lagt
22,7 mnkr för anläggande av två konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP.


Finansiering av överskju­tande utgift om 6,7 mnkr i förhållande till nuvarande projekt­budget redovisas i samband med tertialrapport 1.

2. Idrottsnämnden godkänner, efter medgivande av kommunstyrelsens ekono­mi­utskott, ett utökat hyrestillägg om sammanlagt 0,5 mnkr det första året, till följd av en höj­ning av inves­teringsutgiften.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Axel Nekham (MP yrkar bifall till för­valt­ningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar en­ligt Regina Kevius m.fl. (M) och Daniele Favas (FP) och Fredric Ericssons (C) förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V), Axel Nekham (MP) reserverar sig mot beslutet till för­mån för förvaltningens förslag till beslut.

________