Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-02-04

Sammanträde 2002-02-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:25 av Annett Öhman Karlsson (s) om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden. RVII

3 Nr 2001:26 av Eva Oivio (s) om framtiden för Smedshagsskolan och Grimstaskolan och skolplaneringen i Hässelby-Vällingby. RIV

4 Nr 2001:27 av Cecilia Obermüller (mp) om kopparflödet i staden. RVII

5 Nr 2001:28 av Annika Billström (s) om det låga antalet ansökningar om investeringsbidrag (för tillskapandet av nya hyreslägenheter) från Stockholm. RIII

6 Nr 2001:29 av Leif Rönngren (s) om stadens användande av och utgifter för bemannings- och inhyrningspersonal. RIII

7 Nr 2001:30 av Leif Rönngren (s) om den akuta situationen för om-sorgen om funktionshindrade. RV

8 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

9 Nr 2001:32 av Malte Sigemalm (s) om Norvik (Nynäshamn). RVIII

10 Nr 2001:33 av Malte Sigemalm (s) om ”tankbilsrally” från Norrkö-ping till Värtan. RVIII

11 Nr 2001:34 av Rebwar Hassan (mp) om framtiden för Eggeby Gård. RI

12 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

13 Nr 2001:36 av Eva Oivio (s) om Stockholms kommuns tröghet att följa lagen om ungdomstjänst. RV

14 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

15 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

16 Nr 2001:39 av Eva Oivio (s) om upprustning av Spånga station. RII

17 Nr 2001:40 av Ann-Marie Strömberg (v) om Gärdets sjukhem. RVI

18 Nr 2001:41 av Margareta Olofsson (v) om medborgarkontor. RI

19 Nr 2001:42 av Anita Habel (v) om miljöeffekterna av bromerade flamskyddsmedel. RVII

20 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

21 Nr 2001:44 av Annika Billström (s) om finansborgarrådets syn-punkter på Husbybadets inverkan på antalet besök vid övriga bad i västerort. RI

22 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

23 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

24 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

25 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

26 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

27 Nr 2002:1 av Margareta Olofsson (v) om stadens snöröjning och vinterväghållning. RIII

28 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

29 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

30 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

31 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

32 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

36 Anmälan av inkomna skrivelser

37 Utl. 2002:12. Gemensam policy för Stockholms läns kommuner och landsting om BUS-utredningens slutdokument.

38 Utl. 2002:13. Hemställan från integrationsnämnden med anledning av ytterstadssatsningens årsrapport.

39 Utl. 2002:14. Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarby-hamnen.

40 Utl. 2002:15. Namn för park inom stadsdelen Södra Hammarby-hamnen.

41 Utl. 2001:140. Ändring i lagen om allmänna helgdagar som innebär att 8 mars – Internationella kvinnodagen – blir allmän helgdag. Mo-tion av Rebwar Hassan (mp) (2001:19). RI

42 Utl. 2001:150. Införande av maxtaxa inom barnomsorgen. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:7). RIV

43 Utl. 2001:164. Behov av nödvändiga åtgärder för att förbättra vat-tenvård och ledningsnätsunderhåll. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:66). RI

44 Utl. 2002:8. Bättre rutiner för planering av behovet av skollokaler. Motion av Annica Dominius (c) (1998:88). RIV

45 Utl. 2002:9. Utarbetande av nytt taxesystem för fritidshemmen. Skrivelse till kommunstyrelsen av Michael Arthursson (c). Timtaxa på fritidshemmen. Motion av Annica Dominius (c) (1998:93). RIV

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 11 februari 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om stadens användande av och utgifter för bemannings- och inhyrningspersonal (nr 2001:29)

Dnr 1312/2001

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om stadens användande av och utgifter för bemannings- och inhyrningspersonal.

Kommunfullmäktige hade den 15 oktober 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Rönngren och Nordin, Iris Birath, Christopher Ödmann och Hans Hagberg.

§6 Interpellation om Stockholms kommuns tröghet att följa lagen om ungdomstjänst (nr 2001:36)

Dnr 1541/2001

Eva Oivio (s) hade lämnat in en interpellation om Stockholms kommuns tröghet att följa lagen om ungdomstjänst.

Kommunfullmäktige hade den 19 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Eva Oivio, borgarrådet Axén Olin, Margareth Melin och Veronica Ekström.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2001 samt nr 1 för år 2002.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken (nr 2002:2);
 2. av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår (nr 2002:3);
 3. av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen (nr 2002:4);
 4. av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjärden (nr 2002:5);
 5. av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand (nr 2002:6).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.58 - 17.00.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Oetiskt agerande i samband med kundvalsmodell

Borgarrådet Rönngren (s) ställde en fråga om oetiskt agerande i samband med kundvalsmodell.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Rydell.

 

 

Fråga nr 2. Graffiti i skolan

Per Sundgren (v) ställde en fråga om graffiti i skolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Per Sundgren och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 3. Rapport om socialbidragstagarnas situation till kommunfullmäktige

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om rapport om socialbidragstagarnas situation till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 4. Nollställning av resultatenheters resultat 2001

Borgarrådet Nilsson (s) ställde en fråga om nollställning av resultatenheters resultat 2001.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 5. Köpet av postterminalen Stockholm Klara - Bangårdsposten

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om köpet av postterminalen Stockholm Klara - Bangårdsposten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 6. Utsläpp av hydraulolja i Strömmen

Viviann Gunnarsson (mp) ställde en fråga om utsläpp av hydraulolja i Strömmen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Viviann Gunnarsson och borgarrådet Nordin.

 

 

Fråga nr 7. Graffiti

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) ställde en fråga om graffiti.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Louise Erlandsson-Slorach och borgarrådet Rydell.

 

 

Fråga nr 8. Statliga resurser till genomförande av maxtaxan i förskolan

Py Börjeson (s) ställde en fråga om statliga resurser till genomförande av maxtaxan i förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Py Börjeson och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 9. Familjemottagning i Maria-Gamla stan

Iris Birath (v) ställde en fråga om familjemottagning i Maria-Gamla stan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Iris Birath och borgarrådet Axén Olin.

 

 

Fråga nr 10. Stadens fördelning av de s.k. "Wärnerssonpengarna"

Borgarrådet Olofsson (v) ställde en fråga om stadens fördelning av de s.k. "Wärnerssonpengarna".

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Björklund.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

§10 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 11 februari 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrättens i Stockholms län dom/beslut

av den 22 januari 2002

med anledning av besvär över KF:s beslut (5/3 2001, § 13, utl. 21) om köp och exploatering av blivande fastighet inom kv. Smyrna, Ladugårdsgärdet. (Länsrätten avslår överklagandet.);

av den 29 januari 2002

med anledning av besvär över KF:s beslut (17/12 2001, § 21, utl. 151) om överenskommelse mellan Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB, Fortum Power and Heat AB och Fortum Oyj; nu fråga om verkställighetsförbud (inhibition). (Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.)

§13 Gemensam policy för Stockholms läns kommuner och landsting om BUS-utredningens slutdokument (utl 2002:12)

Dnr 272/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:12 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till gemensam policy för Stockholms läns kommuner och landsting om BUS-utredningens slutdokument "Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget".

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Nilsson, Iris Birath, borgarrådet Björklund, Viviann Gunnarsson, Ylva Branting och Lovisa Morén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Iris Birath (v) enligt följande.

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att följande mening på sidan 106 i utlåtandet stryks:

"Vi anser att det finns en risk att det riktas en förväntan mot skolan som det är tveksamt att den har till uppgift att motsvara."

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Stockholms stad antar förslaget "Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget" - en gemensam policy med riktlinjer för Stockholms läns kommuner och landsting, bilaga 1 till utlåtandet.

§14 Hemställan från integrationsnämnden med anledning av ytterstadssatsningens årsrapport (utl 2002:13)

Dnr 690/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:13 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från integrationsnämnden med anledning av ytterstadssatsningens årsrapport.

Ordet innehades av Hardy Hedman, Rolf Könberg, Py Börjeson, Ann-Margarethe Livh, Eva Oivio, Paul Lappalainen, Ann Mari Engel, borgarrådet Fare, Lilian Falkbäck, Abit Dundar, Ann-Marie Strömberg, Viviann Gunnarsson, borgarrådet Cederschiöld, Per Sundgren och Iris Birath.

  

Ordningsfråga

Eva Oivio yttrade sig i en ordningsfråga.

 

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Py Börjeson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Integrationsnämnden ges i uppdrag att överväga hur en bättre överensstämmelse med de av fullmäktige ställda målen för ytterstadssatsningen skall åstadkommas.
 2. Integrationsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Stockholms Stadshus AB överväga åtgärder för att uppnå en mer balanserad fördelning av bolagens insatser mellan de berörda stadsdelarna.
 3. Koncernstyrelsen uppmanas att lösa frågan om hur ytterstadssatsningens avsatta medel tillfullo skall användas så att intentionerna med satsningen uppfylls.

 

§15 Namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarby-hamnen (utl 2002:14)

Dnr 1796/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Korphoppsgatan och Kölnagatan fastställs som nya namn för gator inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen och namnen Korphoppsgränd och Kölnavägen utgår.

§16 Utl. 2002:15. Namn för park inom stadsdelen Södra Hammarby-hamnen.

Dnr 1797/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till namn för park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sjöstadsparterren fastställs som nytt namn för park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§17 Motion om ändring i lagen om allmänna helgdagar som innebär att 8 mars – Internationella kvinnodagen – blir allmän helgdag. Mo-tion av Rebwar Hassan (mp) (2001:19) (utl 2001:140)

Dnr 392/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:140 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Rebwar Hassan (mp), i vilken han föreslagit att Stockholms kommunfullmäktige ska göra en hemställan till regeringen om att göra internationella kvinnodagen till allmän helgdag.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Claes-Göran Jacobson, Inge-Britt Lundin, Paul Lappalainen och borgarrådet Fare.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:19 av Rebwar Hassan (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§18 Tyst minut

Kommunfullmäktige hedrade minnet av den mördade Fadime Sahindal med en tyst minut.

§19 Motion om införande av maxtaxa inom barnomsorgen (2001:7) (utl 2001:150)

Dnr 86/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2001:150 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Annika Billström m.fl. (s), i vilken de föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till avgifter för förskola och skolbarnsomsorg i enlighet med vad som anförs i motionen.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Lovisa Morén, borgarråden Olofsson och Björklund, Christopher Ödmann, borgarrådet Cederschiöld, Lilian Falkbäck, Hardy Hedman, Py Börjeson, Thomas Fürth, Kristina Alvendal och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Lovisa Morén (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2001:7 om införande av maxtaxa inom barnomsorgen av Annika Billström m.fl. (s) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 164 för år 2001 samt nr 8 och 9 för år 2002.

§21 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ann-Marie Strömberg (v) om upprustningsprogram för idrottsplatser i sydvästra Stockholm (nr 2002:8);
 2. av Margareta Olofsson (v) om miljöcertifiering av Stockholms stad (nr 2002:9);
 3. av Claes-Göran Jacobson (v) och Dick Urban Vestbro (v) om miljöstationer för farligt avfall i samarbete med Stockholm Parkering AB (nr 2002:10);
 4. av Juan Carlos Cebrián (s) om utökning av antalet poströstningslokaler för att underlätta valdeltagandet (nr 2002:11);
 5. av Iris Birath m.fl. (v) om minskning av barngrupperna för att höja förskolans kvalitet (nr 2002:12).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.55.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén