Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-04-08

Sammanträde 2002-04-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:25 av Annett Öhman Karlsson (s) om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden. RVII

3 Nr 2001:30 av Leif Rönngren (s) om den akuta situationen för om-sorgen om funktionshindrade. RV

4 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

5 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

6 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

7 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

8 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

9 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

10 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

11 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

12 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

13 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

14 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

15 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

16 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

17 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

18 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

19 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

20 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

21 Nr 2002:9 av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter. RVI

22 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

23 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

24 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

25 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

26 Nr 2002:15 av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten. RVI

27 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RIII

28 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

29 Nr 2002:18 av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning. RI

33 Anmälan av inkomna skrivelser

34 Utl. 2002:31. Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen, inklusive tillägg.

35 Utl. 2002:32. Avgiftsfri boendeparkering för eldrivna bilar.

36 Utl. 2002:33. Principer vid försäljning av sommargårdar inkl. redo-visning till donationsfonder.

37 Utl. 2002:34. Alkoholpolitiskt program – riktlinjer för serveringstill-stånd. Hemställan från socialtjänstnämnden.

38 Utl. 2002:28. Införande av ett hemlöshetsråd. Motion av Leif Rönn-gren (s) (2001:41). RV

39 Utl. 2002:29. Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjeson (s) (2000:18). RIII+II

40 Utl. 2002:30. Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Söder-malm. Motion av Erik Nilsson (s) (2000:20). RIII+VI

41 41. Utl. 2002:35. Informationsinsatser för ökat valdeltagande. Motion av Dag Larsson (s) (2001:38).

42 Utl. 2002:36. Upphandling av webbaserade läromedel. Motion av Roger Mogert (s) (2001:26).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 15 april 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden (2001:25)

Dnr 847/2001

Annett Öhman-Karlsson (s) hade lämnat in en interpellation om tillgång till bollplaner för barnen i stadens närområden.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Samuelsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Annett Öhman-Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Börje Vestlund, Helve Tsai, Hardy Hedman, Berthold Gustavsson och borgarrådet Fare.

§4 Interpellation om den akuta situationen för omsorgen om funktionshindrade (nr 2001:30)

Dnr 1423/2001

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om den akuta situationen för omsorgen om funktionshindrade.

Kommunfullmäktige hade den 5 november 2001 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Rönngren och Axén Olin, Eivor Karlsson, Ann-Marie Strömberg och Margareth Melin.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 31, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2001 samt nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 13 för år 2002.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedioxidhalter (nr 2002:14);
 2. av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten (nr 2002:15);
 3. av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter (nr 2002:16);
 4. av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensutsättningen av socialtjänsten (nr 2002:17);
 5. av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning (nr 2002:18).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Förskolans ekonomi

Borgarrådet Nilsson (s) ställde en fråga om förskolans ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Björklund.

 

 

Fråga nr 2. Nya pengar till barnomsorgen

Borgarrådet Olofsson (v) ställde en fråga om nya pengar till barnomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Olofsson och Björklund.

 

 

Fråga nr 3. Integrations- och jobbcentral i Skärholmen

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om integrations- och jobbcentral i Skärholmen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 4. Inventariekostnaderna till skolor i Hässelby-Vällingby (Vinstagårdsskolan och Trollbodaskolan)

Eva Oivio (s) ställde en fråga om inventariekostnaderna till skolor i Hässelby-Vällingby (Vinstagårdsskolan och Trollbodaskolan).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Oivio och borgarrådet Björklund.

 

 

Fråga nr 5. Bromerade flamskyddsmedel

Anita Habel (v) ställde en fråga om bromerade flamskyddsmedel.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anita Habel och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 6. Äldreomsorgen i Rinkeby

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om äldreomsorgen i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Rydell.

 

 

Fråga nr 7. Bostadsförmedlingen

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Bidrag till Herrängens Gård

Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) ställde en fråga om bidrag till Herrängens Gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Louise Erlandsson-Slorach och borgarrådet Samuelsson.

 

 

Fråga nr 9. Upphandling av Enskede Nya Servicehus

Ann-Marie Furumark (s) ställde en fråga om upphandling av Enskede Nya Servicehus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Furumark och borgarrådet Rydell.

 

 

Fråga nr 10. Kostnader och förseningen av upprustningen av Råcksta Sjukhem

Eva Oivio (s) ställde en fråga om kostnader och förseningen angående upprustningen av Råcksta Sjukhem.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eva Oivio och borgarrådet Nordin.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§8 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§9 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 15 april 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Kammarrättens i Stockholm protokoll

av den 12 mars 2002

med anledning av besvär över KF:s beslut (17/12 2001, § 21, utl. 151) om överlåtelse av stadens aktier i Birka Energi AB, m.m.

§11 Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen, inklusive tillägg (utl 2002:31)

Dnr 1261/1999, 902/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:31 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen. Förslaget till ramavtal ska ligga till grund för separata avtal för de delar som staden förhyr i respektive servicehus.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upprättande av ramavtal för servicehus som tidigare upplåtits enligt restkostnadsprincipen, bilaga 1 till utlåtandet, inklusive tillägg, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.
 2. Berörda stadsdelsnämnder och bostadsbolagen skall teckna hyreskontrakt för varje servicehus enligt ramavtalet med tillägg.

§12 Avgiftsfri boendeparkering för eldrivna bilar (utl 2002:32)

Dnr 725/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:32 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till utformning av extra subventionering av boendeparkering för elbilar.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Svante Linusson, borgarrådet Olofsson, Inge-Britt Lundin, Karin Wanngård och borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att beslutet ska gälla från och med den 1 juni 2002,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

gatu- och fastighetsnämndens hemställan om att införa en avgiftsfri parkering för boende med särskild boendedispens för eldriven bil från den 1 juni 2002 godkänns.

§13 Principer vid försäljning av sommargårdar inkl. redo-visning till donationsfonde (utl 2002:33)

Dnr 1288/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till principer vid försäljning av sommargårdar inklusive redovisning till donationsfonder.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Börje Vestlund, Inge-Britt Lundin, Anders Broberg, borgarrådet Nordin, Peter Modesta, Cecilia Gardner Larsson samt borgarråden Fare och Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Börje Vestlund (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Peter Modesta (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslagna principer för disposition av inkomster vid försäljning av sommargårdar godkänns.
 2. Reavinster vid försäljning av gatu- och fastighetsnämndens sommargårdar tillförs Föreningen för skollovskoloniers fond inom stadsledningskontoret, internbanken. Överföringarna regleras i samband med bokslut för respektive år.

§14 Alkoholpolitiskt program – riktlinjer för serveringstillstånd. Hemställan från socialtjänstnämnden (utl 2002:34)

Dnr 1891/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:34 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från socialtjänstnämnden om ändringar i det alkoholpolitiska programmet efter den översyn som har gjorts av kriterier för serveringsverksamhet till klockan 05.00, riktlinjer för kasinoverksamhet och serveringstillstånd för cateringverksamhet.

Ordet innehades av Joakim Larsson, Paul Lappalainen, Jean Anderson, borgarrådet Rönngren, Gunilla Reuterskiöld, borgarrådet Fare, Hardy Hedman, Claes-Göran Jacobson, borgarrådet Rydell och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Jean Anderson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Rönngrens (s), Jean Andersons (v) - utom att-sats nr 2 - och Paul Lappalainens (mp) - utom att-sats nr 2 - respektive yrkanden. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp den likalydande att-satsen nr 2 i vänsterpartiets och miljöpartiets reservation/ersättaryttrande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 2 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 2.

Omröstningen utföll med 52 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 2.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat att

godkänna av socialtjänstnämnden föreslagna ändringar/kompletteringar i alkoholpolitiskt program.

Röstförklaring avgavs av Hardy Hedman på kristdemokraternas vägnar.

§15 Motion om införande av ett hemlöshetsråd (2001:41) (utl 2002:28)

Dnr 1109/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:28 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) om införande av ett hemlöshetsråd.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Lena Adelsohn Liljeroth, Inger Stark, Eivor Karlsson, Margareth Melin, Ylva Branting, Ann-Marie Furumark, borgarrådet Axén Olin, Abebe Hailu och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Inger Stark (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2001:41 av Leif Rönngren (s) besvarad.

§16 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:29.

§17 Motion om inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Södermalm (2000:20) (utl 2002:30)

Dnr 443/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:30 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Erik Nilsson (s), i vilken han föreslagit att ett kulturhus för ungdomar inrättas i Medborgarhuset eller i annan lokal på Södermalm.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Ewa Törngren, Peter Modesta, borgarrådet Rydell, Lena Adelsohn Liljeroth, Bror Stefenson och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nilsson (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Törngren (v) bifall till punkt nr 1 och 3 i vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Peter Modesta (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2000:20 av Erik Nilsson (s) besvarad.

§18 Motion om informationsinsatser för ökat valdeltagande (2001:38) (utl 2002:35)

Dnr 843/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:35 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Dag Larsson (s) i vilken han föreslår att staden skall starta en informationsinsats för ökat valdeltagande i de allmänna valen 2002.

Ordet innehades av Dag Larsson, Christopher Ödmann, Lotta Edholm, Ann-Margarethe Livh, Maria Hassan, Magnus Hellström, Bror Stefenson, Gert Lienhart, Godfrey Etyang, Peter Modesta, Hardy Hedman och borgarrådet Fare.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Dag Larsson (s) och Ann-Margarethe Livh (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion 2001:38 av Dag Larsson (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråden anför i utlåtandet.

§19 Borldlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:36.

§20 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda (nr 2002:19);
 2. av Per Bolund (mp) om inrättande av samåkningsstationer (nr 2002:20);
 3. av Per Bolund (mp) om långsiktiga klimatmål för Stockholm (nr 2002:21);
 4. av Anita Habel (v) om förbättrade rättigheter till tolkhjälp i stadens verksamheter (nr 2002:22);
 5. av Eva Oivio (s) och Karin Hanqvist (s) om inrättande av Sinnenas Trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området (nr 2002:23);
 6. av Annika Billström m.fl. (s) om förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet (nr 2002:24);
 7. av Lovisa Morén (mp) om en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit (nr 2002:25);
 8. av Eivor Karlsson (mp) och Peter Modesta (mp) om enkätundersökning bland äldrevårds- och omsorgspersonal (nr 2002:26).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.07.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén