Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-05-19

Sammanträde 2003-05-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; Borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjesson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Roten VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson


2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:5 av Mikael Söderlund (m) om ersättning till fristående gymnasier. RIV

4 Nr 2003:7 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

5 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

6 Nr 2003:10 av Ewa Samuelsson (kd) om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna. RIV

7 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RI

8 Nr 2003:17 av Kristina Axén Olin (m) om folkomröstning med an-ledning av trängselavgifter. RI

9 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

10 Nr 2003:21 av Lotta Edholm (fp) om bostäder i Värtan. RII

11 Nr 2003:22 av Ann-Katrin Åslund (fp) om klotter. RIV

12 Nr 2003:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om behovet av äldreboenden. RVII

13 Nr 2003:24 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det minskade stödet till anhörigvård. RVII

14 Nr 2003:25 av Jan Björklund (fp) om skriftliga omdömen i grund-skolan. RIV

15 Nr 2003:26 av Jan Björklund (fp) om särskilda undervisningsgrup-per för högpresterande. RIV

16 Nr 2003:27 av Jan Björklund (fp) om biltullarnas effekter på segre-gationen. RI

17 Nr 2003:30 av Fredrik Wallén (kd) om inrättandet av en krisled-ningsnämnd. RI

18 Nr 2003:31 av Anders Broberg (kd) om situationen för boende och näringsidkare vid S:t Eriksplan. RIII

19 Nr 2003:32 av Margareta Björk (m) om kundvalsmodellen för delar av äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade. RVII

20 Nr 2003:33 av Ewa Samuelsson (kd) om upphandling inom social-tjänsten m.m. RVII

21 Nr 2003:34 av Birgitta Holm (m) om barnen och förskolan. RIV

22 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

23 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RI

24 Nr 2003:37 av Sten Nordin (m) om avsaknad av information från majoriteten avseende försök med trängselavgifter. RI

25 Nr 2003:38 av Anders Broberg (kd) om diskriminering av barnfa-miljer på Stockholmsmässan. RIV

26 Nr 2003:39 av Anders Broberg (kd) om förskolan Kastanjebacken i Sabbatsbergsområdet. RIV

27 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

28 Nr 2003:41 av Berthold Gustavsson (m) om befarad skattehöjning. RI

29 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

30 Nr 2003:43 av Ewa Samuelsson (kd) om miljöbelastningen vid tipp-ning av snömassor i bl.a. Riddarfjärden. RVIII

31 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

32 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

33 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

34 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

35 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

36 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

37 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

41 Anmälan av inkomna skrivelser

42 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:22, i vad avser val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:34, i vad avser val av två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2003:1, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB.
Mem. 2003:7, i vad avser val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2003:8, i vad avser val av en lekmannarevisor och en lekman-narevisorssuppleant hos stiftelsen Tyrestaskogen.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en lekmannarevisor och en revi-sorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2003:10, i vad avser val av två nämndemän.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress och tre nämnde-män.
Mem. 2003:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse.

43 Mem. 2003:14. Avsägelser och fyllnadsval.

44 Utl. 2003:43. LIP-projektet – sanering av förorenad mark i Stock-holm. Utökat genomförandebeslut.

45 Utl. 2003:44. Evakuering av verksamheter inom Skansen 23 på Norrmalm. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastig-hetsnämnden.

46 Utl. 2003:45. Stockholms stads kompetensfond.

47 Utl. 2003:30. Inrättande av Stockholmselevernas pedagogiska pris. Motion av Erik Nilsson (s) (2001:56). RI

48 Utl. 2003:41. De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre. Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2). RIII

49 Utl. 2003:42. Kulturmärkning av radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagarmossen. Motion av Dick Urban Vestbro (v) (2001:23). RIV

50 Utl. 2003:46. Häst i skötseln av stadens grönområden. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:12). Betande djur i skötseln av sta-dens grönområden. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:13).

Dnr: 331-156/2001, 331-157/2001
Bilagor
203:46 (56 kb)

51 Utl. 2003:47. Utbildning för alla – ett program för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Motion av Erik Nils-son (s) (2002:6).

52 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

53 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

54 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

55 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

56 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RI

57 Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RI

58 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

59 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

60 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 26 maj 2003 kl. 15.00.

§2 Nävaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om ersättning till fristående gymnasier (nr 2003:5)

Dnr 323-121/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om ersättning till fristående gymnasier.

Kommunfullmäktige hade den 20 januari 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Nilsson och Christopher Ödmann.

§6 Interpellation om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna (nr 2003:10)

Dnr 322-505/2003

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om barnens och ungdomarnas situation vid skolgårdarna.

Kommunfullmäktige hade den 17 februari 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Nilsson och Ann Mari Engel.

§8 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 21 för år 2003.

§9 Interpellation om klotter (nr 2003:22)

Dnr 329-795/2003

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om klotter.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Nilsson, Ann Mari Engel, Christer Öhgren, Hardy Hedman, Birgitta Rydell, Peter Lundén-Welden, Åsa Romson och Ann-Marie Strömberg.

§10 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2003.

§11 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen (nr 2003:50);
 2. av Magnus Hellström (m) om "Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?" (nr 2003:51);
 3. av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare (nr 2003:52);
 4. av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyföretagandet i Stockholm (nr 2003:53);
 5. av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna (nr 2003:54);
 6. av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväxten i Stockholm (nr 2003:55);
 7. av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna (nr 2003:56);
 8. av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma (nr 2003:57);
 9. av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt (nr 2003:58);
 10. av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastrukturen (nr 2003:59).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§12 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ersättning till fristående gymnasier

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om ersättning till fristående gymnasier.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

 

Fråga nr 2. Kulturbudget

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om kulturbudget.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Snabbspårvägens dragning till Kista

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om snabbspårvägens dragning till Kista.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 4. Utryckningsfordons framkomlighet på Folkungagatan efter byggandet av cykelbanor

Margareta Björk (m) ställde en fråga om utryckningsfordons framkomlighet på Folkungagatan efter byggandet av cykelbanor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Mogert.

§13 Anmälan av nya ledamöter

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 14 maj 2003 att utse nya ledmöter i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Peter Adler (fp) hade utsetts Didar Samaletdin (fp).

Till ledamot efter Ebba von Schéele (m) hade utsetts Regina Kevius (m).

§14 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§15 Avskrivna motioner

Dnr 34-755/2000, 310-1851/2001, 414-1110/2001, 443-1743/2001, 441-1422/2001

 1. Annika Billström (s) hade återkallat motion nr 2000:38 om framtiden för Stockholms Hamnar.
 2. Annika Billström (s) hade återkallat motion nr 2001:88 om ungdomsparlamentets motion om bostadspolitiken.
 3. Erik Nilsson (s) hade återkallat motion nr 2001:42 om årlig bokgåva från staden till samtliga elever i grundskolan.
 4. Roger Mogert (s) hade återkallat motion nr 2001:75 om satsning på e-bibliotek.
 5. Erik Nilsson och Eva-Louise Erlandsson-Slorach (båda s) hade återkallat motion nr 2001:62 om parkteater året runt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§16 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 26 maj 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige har inkommit följande skrivelse, vilken delgivits berörda organ:

Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut

av den 9 maj 2003

Dnr 011-123/2003

Förordnande som borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare enligt lagen (1994:1117) om partnerskap (KF 28/4 § 18, mem. 11)

§18 Fyllnadsval (mem. 22, 23, och 34 för år 2002, mem. 1, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 22, 23, och 34 för år 2002 samt nr  1, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2002:22), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), två ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2002:34), en lekmannarevisorssuppleant hos Centrum Kompaniet i Stockholm AB (mem. 2003:1), en revisorsersättare för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem. 2003:7), en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen (mem. 2003:8), en lekmannarevisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), två nämndemän (mem. 2003:10), en ledamot i stadsdelsnämnden Skärholmen, ett ombud till Svenska Kommunförbundets kongress, tre nämndemän (mem. 2003:11), en suppleant i styrelsen för Eva Bonniers stiftelse (mem. 2003:12).

§19 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2003:14; skrivelse 7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:14 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från David Klättborg (m) – ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna,
 2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Tommy Östmar (opol) – ledamot, som representant för Kungl. Akademien för de fria konsterna, i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, ett ombud till Kommunförbundet Stockholms län, en ersättare till Svenska Kommunförbundets kongress.

Bilagor
2003:14 (9 kb)

§20 LIP-projektet – sanering av förorenad mark i Stockholm. Utökat genomfö-randebeslut (utl. 2003:43)

Dnr 302-2250/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:43 behandlades. Utlåtandet gäller LIP-projektet – sanering av förorenad mark i Stockholm. Utökat genomförandebeslut.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. LIP-projekten Gasverkstomten, Klara sjö, Hammarby Sjöstad och f.d. kvarteret Lyftkranen, genomförande till den utökade totala investeringsutgiften om 250 mnkr godkänns.
 2. Finansiering beaktas i samband med upprättande av budget för 2004.

§21 Evakuering av verksamheter inom Skansen 23 på Norrmalm. Genomföran-debeslut (utl. 2003:44)

Dnr 302-496/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:44 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om evakuering av verksamheter inom Skansen 23 på Norrmalm – genomförandebeslut.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av evakueringen inom Skansen 23 med investeringsutgift om 30 mnkr och försäljningsinkomst om 47 mnkr, godkänns.
 2. Investeringsutgiften finansieras via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Sockholms stads kompetensfond (utl. 2003:45)

Dnr 201-534/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:45 behandlades. Utlåtandet gäller Stockholms stads kompetensfond.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren, Björklund och Söderlund, Ewa Samuelsson, Christopher Ödmann, Ann-Margarethe Livh, Berit Kruse, Mirja Särkiniemi, Monika Lindh, Birgit Marklund, Peter Lundén-Welden, Desirée Pethrus Engström, borgarrådet Nilsson, Abebe Hailu, Henrik Wallgren och Margareta Björk.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Anmälan lämnas utan erinran.

§23 Motion om inrättande av Stockholmselevernas pedagogiska pris (2001:56) (utl. 2003:30)

Dnr 412-1309/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:30 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Erik Nilsson (s) i vilken han föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta Stockholmselevernas pedagogiska pris.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson och Björklund, Inger Stark, Hardy Hedman, Emilia Hagberg och Birgit Marklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta och utarbeta riktlinjer för stockholmselevernas pedagogiska pris.

Motion 2001:56 av Erik Nilsson (s) har därmed bifallits.

§24 Motion om de kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre (2001:2) (utl. 2003:41)

Dnr 423-67/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:41 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann Mari Engel (v) i vilken hon föreslår att de kommunala bostadsbolagen ges i uppdrag att i samråd med äldreomsorgsberedningen utreda en modell för seniorboende i hyresrätt.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Ann-Katrin Åslund, Anders Broberg, Christer Öhgren, borgarrådet Mogert och Margareta Björk.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) och Anders Broberg (kd) bifall till folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Motion 2001:2 av Ann Mari Engel (v) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.
 2. Utlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen och den pågående servicehusutredningen för beaktande.

§25 Motion om kulturmärkning av radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagar-mossen (2001:23) (utl. 2003:42)

Dnr 322-584/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:42 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Dick Urban Vestbro (v) i vilken han föreslår att radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagarmossen kulturskyddas.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson och Maria Hannäs.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Motion 2001:23 av Dick Urban Vestbro (v) bifalles.
 2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att prioritera planarbetet för införandet av skyddsbestämmelser för radhusområdet vid Riksrådsvägen i Bagarmossen.

§26 Motioner om dels häst i skötseln av stadens grönområden (2001:12), dels betande djur i skötseln av stadens grönområden (2001:13) (utl. 2003:46)

Dnr 331-156/2001, 331-157/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:46 behandlades. Utlåtandet gäller motioner av Viviann Gunnarsson (mp) i vilka hon föreslår att betande djur, exempelvis får används i Stockholms grönområden samt att hästar används som attraktion och skötselhjälp i parkverksamheten.

Ordet innehades av borgarråden Gunnarsson och Mogert och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

Motionerna 2001:12 och 2001:13, båda av Viviann Gunnarsson (mp), anses besvarade med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§27 Motion om utbildning för alla – ett program för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning (2002:6) (utl. 2003:47)

Dnr 323-229/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:47 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Erik Nilsson (s) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige skall anta riktlinjer för hur den sociala snedrekryteringen till högre utbildning skall motverkas.

Ordet innehades av borgarråden Börjeson, Nilsson och Söderlund, Mujde Rashid, Emilia Hagberg, Hardy Hedman, borgarrådet Björklund, Henrik Wallgren, Birgitta Holm, Torsten Sandgren, Birgit Marklund, Inger Stark och Godfrey Etyang.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se till att alla grund- och gymnasieskolor skall vidta åtgärder för att motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.
 2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att se till att alla gymnasieskolor skall söka samverkan med en eller flera högskolor i syfte att träffa överenskommelse om samverkan vad gäller bland annat olika former av elev- och lärarutbyte.
 3. Alla elever i skolår 7-9 och i gymnasieskolan skall ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. Kommunfullmäktige skall fatta beslut om riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i staden.
 4. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att bjuda in regionens högskolor att ingå i ett utbildningsråd vars syfte är att försöka anpassa gymnasie- och högskoleutbildningarna till varandra så att alla elever ges en naturlig möjlighet att gå vidare till högre utbildning.
 5. Utbildningsnämnden skall i samverkan med högskolor erbjuda vuxna överbryggningsutbildningar mellan gymnasium och högskola.
 6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen hur stadens uppföljning av andelen medborgare som övergår till högre utbildning före 25 års ålder skall utformas.
 7. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla hela stadens arbete med att bredda rekryteringen till högre utbildning.
 8. Motion 2002:6 av Erik Nilsson (s) anses med detta besvarad.

§28 Interpellation om bostäder i Värtan (nr 2003:21)

Dnr 302-791/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Lotta Edholm (fp) om bostäder i Värtan.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Lotta Edholm, borgarrådet Börjeson, Torsten Sandgren, Malte Sigemalm och Åsa Romson.

§29 Interpellation om behovet av äldreboenden (nr 2003:23)

Dnr 327-805/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om behovet av äldreboenden.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

§30 Interpellation om det minskade stödet till anhörigvård (nr 2003:24)

Dnr 327-810/2003

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om det minskade stödet till anhörigvård.

Kommunfullmäktige hade den 17 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk, Maria Hannäs, Christer Öhgren, Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

§31 Motioner

Under tiden 29 april – 19 maj 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Jan Björklund m.fl. (fp) om bättre villkor för människor med funktionshinder (nr 2003:13);
 2. av Jan Björklund m.fl. (fp) om kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad (nr 2003:14);
 3. av Mikael Söderlund (m) och Ulla Ericson (m) om oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stockholms skolor (nr 2003:15);
 4. av Mikael Söderlund (m) om SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk (nr 2003:16).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.02.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn