Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-10-06

Sammanträde 2003-10-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:3 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter. RIII

3 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

4 Nr 2003:15 av Sten Nordin (m) om trängselavgifter som ytterligare skatt. RIII

5 Nr 2003:18 av Mikael Söderlund (m) om avsaknad av kontakt med SL. RI

6 Nr 2003:35 av Anders Broberg (kd) om olaglig affischering i Vasa-stan. RIII

7 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

8 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

9 Nr 2003:42 av Désirée Pethrus Engström (kd) om förbättring av situationen för de schizofrena. RVII

10 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RI

11 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

12 Nr 2003:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om trafficking. RVII

13 Nr 2003:47 av Lotta Edholm (fp) om de övergripande principerna för hyressättningen. RIII

14 Nr 2003:48 av Lotta Edholm (fp) om Svenska Bostäders köp av fastigheten Tantogatan 27. RIII

15 Nr 2003:49 av Anders Broberg (kd) om frågor med anledning av Stockholms stads program till stöd för näringslivets utveckling på 2000-talet. RI

16 Nr 2003:50 av Berthold Gustavsson (m) om vilka konsekvenser skolors ändrade upptagningsområde får på integrationen. RIV

17 Nr 2003:51 av Magnus Hellström (m) om ”Är funktionshindrade satta på undantag i det rödgröna Stockholm?”. RVII

18 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

19 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

20 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

21 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

22 Nr 2003:56 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och biltullarna. RIII

23 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RI

24 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

25 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RI

26 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

27 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

28 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

29 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RV

30 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskyddsnämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

31 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RIII

32 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

33 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

34 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

35 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

36 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

37 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

38 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

39 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

40 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

41 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

45 Anmälan av inkomna skrivelser

46 Utl. 2003:97. Flexibel skolstart. Skrivelse av Mikael Söderlund (m).

47 Utl. 2003:98. Namn för park på Danviksklippan inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

48 Utl. 2003:99. Namn för torg inom stadsdelen Södermalm.

49 Utl 2003:100. Förslag till detaljplan för kvarteret Hammarby Gård m m inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Södermalm, Dp 2000-04642-54

50 Utl. 2003:101. Förslag till inrättande av Flatens naturreservat.

51 Utl. 2003:102. Överdäckning av väg E18 i stadsdelarna Tensta och Rinkeby – inriktningsbeslut. Hemställan från gatu- och fastighets-nämnden.

52 Utl. 2003:103. Förslag till boutställning i Tensta 2006. Hemställan från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

53 Utl. 2003:104. Ändrad grund för uttagande av avgift för parkering på offentlig plats. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

54 Utl. 2003:84. Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:10). Förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler. Motion av Conny Nilsson (s) (2001:16). RIII

Dnr: 322-154/2001, 322-160/2001

55 Utl. 2003:85. Bättre framkomlighet för ”blåbussarna”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:66). RIII

56 Utl. 2003:86. Internationellt äldreboende med dagcenter m.m. Mo-tion av Paul Lappalainen (mp) (2002:33). RVII

57 Utl. 2003:88. Långsiktiga klimatmål för Stockholm. Motion av Per Bolund (mp) (2002:21). RVIII

58 Utl. 2003:93. Genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64). RI

59 Utl. 2003:96. Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s) (2001:43). RIII

60 Utl. 2003:105. Garanti för öppna fritidsgårdar i varje stadsdel. Mo-tion av Karin Wanngård (s) (2001:45).

61 Utl. 2003:106. Kombinerad idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck, samt fotbollsanläggning i Skarpnäck. Motion av Maria Hannäs (v) (2002:62).

62 Utl. 2003:107. Utredning av möjligheterna att bygga nya bostäder och arbetslokaler om E18 vid Järvafältet läggs i tunnel. Motion av Rebwar Hassan m.fl. (mp) (2000:61).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 oktober 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om avsaknad av kontakt med SL (nr 2003:18)

Dnr 314-748/2003

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om avsaknad av kontakt med SL.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Billström, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg, borgarråden Axén Olin och Nilsson, Anders Broberg, Peter Lundén-Welden, borgarrådet Björklund, Ewa Samuelsson och Christopher Ödmann.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 35, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74 och 75 för år 2003.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm (nr 2003:76).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.58 - 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Skatteutjämningen

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om skatteutjämningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Finansiering av ny idrottsarena

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om finansiering av ny idrottsarena (OS-arenan).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 3. Situationen för IT-branschen och vad Stockholm gör

Anders Broberg (kd) ställde en fråga om situationen för IT-branschen och vad Stockholm gör.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Broberg och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Relationen/kontakten med Sundbybergs kommun med anledning av trängselavgifterna

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om relationen/kontakten med Sundbybergs kommun med anledning av trängselavgifterna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

Fråga nr 5. Socialpsykiatri

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om socialpsykiatri.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Hur borgarrådet ser på de kriterier som använts vid urvalet av företag som ska bedriva vuxenundervisning

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om hur borgarrådet ser på de kriterier som använts vid urvalet av företag som ska bedriva vuxenundervisning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 7. Psykvården

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om psykvården.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

§8 Anmälan ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 24 september 2003 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Olle Burell (s) hade utsetts Tomas Agenberg (s).

Till ersättare efter Tomas Agenberg (s) hade utsetts Lena Dahlström (s).

Till ersättare efter Johanna Strandh (fp) hade utsetts Pär Hommerberg (fp).

§9 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 oktober 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§12 Avskriven motion

Dnr 319-660/2002

Viviann Gunnarsson (mp) hade återkallat motion nr 2002:17 om frivilligkår för snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Henrik Wallgren (m) i en ordningsfråga angående varför svaren på interpellationerna dröjer längre än som stipulerats i arbetsordningen.

§13 Flexibel skolstart. Skrivelse av Mikael Söderlund (m) (utl 2003:97)

Dnr 322-55/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:97 behandlades. Utlåtandet gäller en skrivelse av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslår kommunfullmäktige initiera ett försök i en stadsdel med intagning av elever både vid höst- och vårterminens början samt att de enskilda skolor i Stockholms stad som önskar skall få erbjuda sina elever en flexibel skolstart, vilket innebär att skolan har intagning både vid höst- och vårterminens början.

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Hardy Hedman, Mujde Rashid och Åsa Ekelund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda de frågor som belyses i utlåtandet och återkomma med en rapport till kommunfullmäktige.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka hos regeringen om att Stockholm skall ges möjlighet till att genomföra försöksverksamhet med flexibel skolstart för en av Stockholms stadsdelsnämnder.
 3. Skrivelsen av Mikael Söderlund (m) anses besvarad.

§14 Namn för park på Danviksklippan inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (utl 2003:98)

Dnr 312-1883/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd om namn för park på Danviksklippan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Danviksparken som nytt namn för park inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen.

§15 Namn för torg inom stadsdelen Södermalm (utl 2003:99)

Dnr 312-1884/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:99 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg inom stadsdelen Södermalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

fastställa Metartorget som nytt namn för torg inom stadsdelen Södermalm.

§16 Förslag till detaljplan för kvarteret Hammarby Gård m m inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Södermalm, Dp 2000-04642-54 (utl 2003:100)

Dnr 311-1867/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:100 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kvarteret Hammarby Gård m.m. inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Södermalm, Dp 2000-04642-54.

Ordet innehades av Lotta Edholm, Anders Broberg, Torsten Sandgren, borgarrådet Billström, Åsa Romson, Kristina Alvendal, borgarrådet Söderlund och Conny Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Lotta Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anta föreslagen detaljplan för kvarteret Hammarby Gård m.m. inom stadsdelarna Södra Hammarbyhamnen och Södermalm, Dp 2000-04642-54.

§17 Förslag till inrättande av Flatens naturreservat (utl 2003:101)

Dnr 304-1683/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till inrättande av Flatens naturreservat.

Ordet innehades av Kristina Alvendal, borgarrådet Gunnarsson, Torsten Sandgren, Lotta Edholm, borgarrådet Billström, Maria Hannäs, Åsa Romson, Hardy Hedman, Henrik Wallgren och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

uppdra åt stadsbyggnadsnämnden samt gatu- och fastighetsnämnden att inrätta Flatens naturreservat enligt vad som anförs i utlåtandet.

Röstförklaring avgavs av Kristina Alvendal (m) med instämmande av Lotta Edholm (fp) med hänvisning till att-sats nr 2 i moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

§18 Ändring i föredragsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 51 och 62 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§19 Överdäckning av väg E18 i stadsdelarna Tensta och Rinkeby – inriktningsbeslut. Hemställan från gatu- och fastighets-nämnden (utl 2003:102)

Dnr 314-936/2002

Motion om utredning av möjligheterna att bygga nya bostäder och arbetslokaler om E 18 vid Järvafältet läggs i tunnel (2000:61) (utl. 2003:107)

Dnr 312-1242/2000

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 102 och 107 för år 2003 behandlades. Utlåtandena gäller dels en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om överdäckning av väg E 18 i stadsdelarna Tensta och Rinkeby, dels en motion av Rebwar Hassan m.fl. (mp) i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda vilken potential för utbyggnad av bostäder och arbetslokaler som finns i nuvarande E 18 inklusive vilka inkomster för staden en sådan lösning skulle kunna ge.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Rebwar Hassan, Abebe Hailu, Ulf Fridebäck, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, Abdo Goriya, Ann-Margarethe Livh, Hardy Hedman, Stellan Hamrin, borgarrådet Nordin och Ann-Katrin Åslund.

Utlåtande nr 2003:102

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bl.a. återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Ann-Marie Strömbergs (v) och Per Bolunds (mp) gemensamma yrkande i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. E 18-projektet utformas med överdäckningar i Rinkeby invid Rinkebystråket och i Tensta invid vattentornet med en längd om 300 meter vardera och utformade för bebyggelse.
 2. Finansieringen får ske genom att ta i anspråk medel för infrastrukturella projekt, som avsatts i bokslut.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas återkomma med kostnadsberäkningar när planerings- och utredningsarbetet är genomfört.

Utlåtande nr 2003:107

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Bolunds (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget.

Omröstningen utföll med 75 ja och 17 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion 2000:61 av Rebwar Hassan m.fl. (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§20 Förslag till boutställning i Tensta 2006. Hemställan från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (utl 2003:103)

Dnr 302-1265/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:103 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om förslag till boutställning i Tensta 2006.

Ordet innehades av Martina Lind, Kristina Alvendal, Hardy Hedman, borgarrådet Lindberg, Paul Lappalainen och borgarrådet Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna en boutställning i Tensta i enlighet med förslaget i förstudien och vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet
 2. uppdra åt gatu- och fastighetsnämnden att påta sig huvudmannaskapet för projektet samt att, efter samråd med övriga berörda instanser, återkomma med förslag på finansiering.

§21 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:104.

§22 Utl. 2003:84. Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:10). Förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler. Motion av Conny Nilsson (s) (2001:16). RIII

Dnr 322-154/2001

Motion om förbättring av elsäkerheten i Stockholm stads lokaler (2001:16) (utl. 2003:84)

Dnr 322-160/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:84 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att staden skall installera jordfelsbrytare i elanläggningar på alla daghem, fritidshem och skolor i fastigheter som staden har rådighet över, dels en motion av Conny Nilsson (s) i vilken han föreslår att en inventering görs av elsäkerheten och förekomsten av jordfelsbrytare inom Stockholms stad, att en ekonomisk bedömning av kostnaderna för att installera jordfelsbrytare görs samt att en genomförandeplan upprättas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och Conny Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen får, i samarbete med berörda nämnder och bolag, i uppdrag att under 2003 påbörja en inventering av elsäkerheten och förekomsten av jordfelsbrytare i stadens lokaler och/eller för sin verksamhet förhyrda lokaler.
 2. En ekonomisk bedömning görs av kostnaderna för att installera jordfelsbrytare i prioriterade kommunala lokaler, främst skolor, förskolor och fritidshem, samt utifrån dessa upprätta ett förslag på genomförandeplan samt uppföljning av planen.
 3. Motion 2001:10 om elsäkerhet på dagis och fritids av Ann-Marie Strömberg (v) och motion 2001:16 om förbättring av elsäkerheten i Stockholms stads lokaler av Conny Nilsson (s) anses besvarade med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§23 Motion om bättre framkomlighet för ”blåbussarna”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:66). RIII

Dnr 314-1631/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:85 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon beskriver en enkät som kommunalförbundet riktat till de bussförare som kör stomlinjebussar i innerstaden. Tanken med stomlinjenätet är att "blåbussarna" skall ha stor kapacitet, god framkomlighet, hög turtäthet m.m.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och Inge-Britt Lundin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:66 av Ann-Marie Strömberg (v) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 86, 88, 93 och 96 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 105 och 106 för år 2003.

§25 Motioner

Under tiden 23 september – 6 oktober 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Jan Björklund m.fl. (fp) om vårt gemensamma ansvar för psykiskt funktionshindrade (nr 2003:23);
 2. av Anders Broberg (kd) om inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen (nr 2003:24);

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.50.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn