Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-09-20

Sammanträde 2004-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Sammanträdet ägnas huvudsakligen åt en temadebatt om skolfrågor.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

4 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

5 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

6 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

7 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

8 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

9 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

10 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

11 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

12 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

13 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

14 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

15 15. Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

16 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

17 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

18 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

19 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

20 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

21 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

22 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

23 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

24 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

25 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

26 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

27 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

28 Nr 2004:32 av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan. RIV

29 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

30 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

31 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väk-tarbevakning av offentliga platser. RV

32 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

33 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kul-turskolan. RIV

34 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

35 Nr 2004:39 av Mats G Nilsson (m) om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag. RIV

36 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RI

37 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

38 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttin-vasionen i staden. RIII

42 Anmälan av inkomna skrivelser

43 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2004:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för AB For-tum Värme Holding och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:8, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2004:9, i vad avser val av en nämndeman.

44 Mem. 2004:11. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

45 Utl. 2004:123. Ny skolplan för Stockholms stad. RIV

Utl. 2004:124. Strategi för elevhälsa i Stockholms stad. Hemställan från utbildningsnämnden. RIV
Utl. 2004:125. Kvalitetsredovisning för skolväsendet i Stockholms stad för 2003. RIV
Utl. 2004:126. Åtgärder för att förbättra elevers kost-, motion- och hälsofrågor. Motion av Erik Nilsson (s) (2000:70). Undersökning av mobbningsfrekvensen inom Stockholms skolor. Motion av Malte Si-gemalm (s) (2001:61). Handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexualiserat våld i Stockholms skolor. Motion av Inger Stark (v) (2001:63). Förbättring av matron i stadens skolor. Motion av Chris-topher Ödmann (mp) (2001:84). Främjande av elevernas hälsa. Mo-tion av Erik Nilsson (s) (2002:7). Policy för Stockholms skolors ar-bete mot mobbning och annan kränkande behandling. Hemställan från utbildningsnämnden. RIV+II
Utl. 2004:127. Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Förberedelseklasser och flyktingskolschablon. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 september 2004. RIV
Interpellation nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olov-lig frånvaro. RIV
Interpellation nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gym-nasiet. RIV

Utl. 2004:128. Reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonven-tion. Inrättande av en barn- och ungdomsombudsman. Motion av Maria Hassan och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2001:79). Minori-tetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 juni 2004. RVII+IV

46 Utl. 2004:109. Nya instruktioner för stadens handikappråd. Mandat-periodens längd för handikappråden. Skrivelse av Kristina Axén Olin (m). RVII

47 Utl. 2004:112. Kommunikationsstrategi för Stockholms miljöpro-gram. Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden. RVIII

48 Utl. 2004:129. Namn för gator inom stadsdelen Vasastaden – Euge-niapåfarten och Norrtullsavfarten.

49 Utl. 2004:130. Namn för torg inom stadsdelen Norra Ängby – Äng-by Torg.

50 Utl. 2004:131. Namn för trappa inom stadsdelen Norrmalm – Kungstrappan.

51 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45). RIII

52 Utl. 2004:84. Förebyggande av hörselskador på barn inom barnom-sorgen. Motion av Jean Anderson (v) (2000:67). RIV

53 Utl. 2004:86. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm.

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2003:33). Krafttag mot den skenan-de ungdomsarbetslösheten. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). In-satser mot ungdomsarbetslösheten. Hemställan till kommunstyrelsen från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Rapport om pågående ar-bete. Lägesrapport från arbetsgruppen för särskilda insatser med syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. RVI

54 Utl. 2004:87. Införande av äldreomsorgspeng för valfrihet i boendet. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:11). RVII

55 Utl. 2004:88. Införande av kostenhet med kostkonsulenter. Motion av Christopher Ödmann och Rebwar Hassan (båda mp) (2002:47). RVIII

56 Utl. 2004:89. Inrättandet av ett permanent Nobelmuseum i Vintervi-ken. Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:60). RI

57 Utl. 2004:116. Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v) (2001:22). RII+III

58 Utl. 2004:117. Snötipp som kylanläggning. Motion av Viviann Gun-narsson och Per Bolund (båda mp) (2002:15). RIII

59 Utl. 2004:118. Parkeringssituationen i Stockholm. Motion av Susann Leinsköld (s) (2002:44). RIII

60 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

61 Utl. 2004:120. Införande av familjerådgivningspeng. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:43). RVII

62 Utl. 2004:121. Folkomröstning om införande av biltullar. Motion av Sten Nordin (m) (2003:21). RI

63 Utl. 2004:122. Biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22). RI

64 Utl. 2004:132. Bortforsling av cykelskräp. Motion av Svante Linus-son (sp) (2002:54).

65 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den en-skilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (290 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 september 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkt nr 28 på föredragningslistan skulle behandlas under punkt nr 45, temadebatt - skolfrågor.

§5 Interpellation om sprututbytesprogram i Stockholm (nr 2003:100)

Dnr 325-3957/2003

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om sprututbytesprogram i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson, borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Christer Öhgren, Ann-Marie Strömberg och Abit Dundar.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2003:104.

§7 Interpellation om Långsjön som sjö eller träsk (nr 2003:105)

Dnr 304-4295/2003

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om Långsjön som sjö eller träsk.

Kommunfullmäktige hade den 19 januari 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson och borgarrådet Gunnarsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 110 för år 2003 samt nr 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 och 37 för år 2004.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2004:38) av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker
  Dnr 305-3358/2004;
 2. (2004:39) av Mats G Nilsson (m) om enskilt drivna förskolors rätt till stimulansbidrag
  Dnr 321-3359/2004;
 3. (2004:40) av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda
  Dnr 019-3367/2004;
 4. (2004:41) av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen
  Dnr 327-3389/2004;
 5. (2004:42) av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttinvasionen i staden
  Dnr 319-3417/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Underskotten i stadsdelsnämnderna

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om underskotten i stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Stadsteatern

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om Stadsteatern.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 3. Särskolan

Helen Jäderlund Eckardt (fp) ställde en fråga om särskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Helen Jäderlund Eckardt och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Ny fotbollsstadion

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om ny fotbollsstadion.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 5. Socialbidragskostnadsökningen i Skarpnäck

Billy Östh (m) ställde en fråga om socialbidragskostnadsökningen i Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Billy Östh och borgarrådet Olofsson.

Fråga nr 6. Handikapparkering

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om handikapparkering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 7. Den ekonomiska utvecklingen i Östermalms stadsdelsnämnd

Helena Bonnier (m) ställde en fråga om den ekonomiska utvecklingen i Östermalms stadsdelsnämnd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Helena Bonnier och borgarrådet Billström.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§11 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 september 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 27 augusti 2004

Beslut (protokoll 27 augusti) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (dom den 22 augusti 2003) avseende Norra länken.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 314-256/2002, 314-1957/2002

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 7 september 2004

Beslut (protokoll 7 september) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (17 juni, § 17) om avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 316-3061/2004

Länsstyrelsen i Stockholms beslut

av den 8 september 2004

Beslut (8 september) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (7 juni) avseende detaljplan för del av fastigheten Södersjukhuset 10.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-801/2004

Länsstyrelsen i Stockholms beslut

av den 8 september 2004

Beslut (8 september) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (10 maj) avseende detaljplan kvarteret Fikonet m.m.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-804/2004.

§14 Fyllnadsval (mem. 22 för år 2003 samt mem. 4, 7, 8 och 9 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2003:22 samt mem. 4, 7, 8 och 9 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten (mem. 2004:4), en ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding (mem. 2004:7) och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2004:8).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2004:7

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Ylva Moberg (s);

Mem. 2004:9

till nämndeman för tiden 1 oktober 2004 - 31 december 2006: Björn Wickström (m).

§15 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2004:11; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:11 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, en ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm och sex nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Hans-Owe Dorfh (m) – ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ing-Marie Gidlööf (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Anita Hallberg Egervall (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Tina Ekelund (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, Martin Vallstrand (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, Mats Ifvarsson (fp) – ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Niclas Widjeskog (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen, Staffan Frid (mp) – ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Thomas Backlund (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Farsta, Arne Rosenlund – ledamot i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten, Arne Rosenlund – ledamot i styrelsen för Fastighets AB Norrmalm 4:3, Karin Wanngård (s) – ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, Ylva Johansson (s) – ledamot i styrelsen för AB Stokab, Madeleine Larsson (fp) – ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, Renas Awdal (fp) - ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, Fahri Ölcer (fp) – ombud vid Svenska kommunförbundets kongress och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2004:

till ledamöter: Jan-Olof Gustavsson (s), Elisabet Abelsson (fp);

till ersättare: Ida Bylund (s), Christine Blankenburg (fp);

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Ella Bohlin (kd), Marion Sundqvist (mp);

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Andrew Netzell (kd);

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Vladan Boskovic (fp);

i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Torsten Samuelsson;

i styrelsen för Fastighets AB Norrmalm 4:3 för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Torsten Samuelsson;

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Anna Sophie Liebst (s);

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Katrin Nyström (s);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Per Johansson (fp);

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Iris Lindgren (fp);

till Svenska Kommunförbundets kongress för perioden fram till nästa ordinarie kongress:

till ombud: Lotta Edholm (fp);

till nämndemän för tiden 1 oktober 2004 - 31 december 2006: Birgitta Öhlander (s), Karin Boman-Röding (s), Mattias Ericson (v), Patrick Krassén (fp), Sara Rydefjärd (kd) och Kerstin Malmberg (kd).

§16 Skolfrågor - Temadebatt

Ny skolplan för Stockholms stad

(utl. 2004:123)

Dnr 322-3753/2003, 322-1628/2004

Strategi för elevhälsa i Stockholms stad

Hemställan från utbildningsnämnden

(utl. 2004:124)

Dnr 244-2013/2004

Kvalitetsredovisning för skolväsendet i Stockholms stad för 2003 (utl. 2004:125)

Dnr 322-2391/2004

Motion om åtgärder för att förbättra elevers kost-, motion- och hälsofrågor

Dnr 413-1297/2000

Motion om undersökning av mobbningsfrekvensen inom Stockholms skolor

Dnr 414-1421/2001

Motion om handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexualiserat våld i Stockholms skolor

Dnr 414-1536/2001

Motion om förbättring av matron i stadens skolor

Dnr 413-1808/2001

Motion om främjande av elevernas hälsa

Dnr 322-230/2002

Policy för Stockholms skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling

Hemställan från utbildningsnämnden

(utl. 2004:126)

Dnr 322-2131/2002

Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom

Dnr 321-838/2004

Förberedelseklasser och flyktingskolschablon

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 september 2004

(utl. 2004:127)

Dnr 322-4006/2003

Reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonvention

Motion om inrättande av en barn- och ungdomsombudsman

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 juni 2004

(utl. 2004:128)

Dnr 325-3229/2004

Interpellation om skolk och olovlig frånvaro (nr 2004:9)

Dnr 322-1018/2004

Interpellation om skolk på gymnasiet (nr 2004:21)

Dnr 323-1502/2004

Interpellation om lärarnas auktoritet i skolan (nr 2004:32)

Dnr 322-2051/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 123, 124, 125, 126, 127 och 128 för år 2004 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett förslag till ny skolplan för Stockholms stad (utl. 2004:123),

dels en hemställan från utbildningsnämnden om strategi för elevhälsa i Stockholms stad (utl. 2004:124),

dels ett ärende om kvalitetsredovisning för skolväsendet i Stockholms stad för 2003 (utl. 2004:125),

dels en motion av Erik Nilsson (s) i vilken han föreslår att utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att göra en analys av vilka åtgärder skolan kan vidta för att förbättra elevers kost-, motion- och hälsofrågor och därmed deras skolprestationer,

dels en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att det ska genomföras en undersökning av mobbningsfrekvensen inom Stockholms skolor,

dels en motion av Inger Stark (v) i vilken hon föreslår att alla Stockholms skolor ska ha handlingsplaner mot sexuella trakasserier,

dels en motion av Christopher Ödmann (mp) i vilken han föreslår att det genomförs en inventering och åtgärdsplan för att erbjuda bättre och lugnare miljö i samband med lunchen i skolan,

dels en motion av Erik Nilsson (s) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige ska anta ett program för att främja elevers hälsa,

dels ett förslag från utbildningsnämnden om en gemensam policy för stadens skolor för att främja arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling (utl. 2004:126),

 

dels en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 6 september 2004 om översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom och förberedelseklasser och flyktingschablon (utl. 2004:127),

dels en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 juni 2004 om reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonvention samt en motion av Maria Hassan och Lars-Åke Henriksson (båda s) i vilken de föreslår att det inrättas en barn- och ungdomsombudsman i Stockholms stad (utl. 2004:128).

Samtidigt behandlades tre interpellationer av Jan Björklund (fp),

dels en interpellation om skolk och olovlig frånvaro (2004:9), kommunfullmäktige hade den 15 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

dels en interpellation om skolk på gymnasiet (2004:21), kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

dels en interpellation om lärarnas auktoritet i skolan (2004:32), kommunfullmäktige hade den 24 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelade interpellationssvar --------- Bilaga 4, 5 och 6.

I debatten yttrade sig borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Inger Stark, Emilia Hagberg, Ewa Samuelsson, Christopher Ödmann, Abit Dundar, Lotta Edholm, Berit Kruse, Fredrik Wallén, Mujde Rashid, Karin Gustafsson, Fredrik Malm, Abdo Goriya, Anders Broberg, Göran Holmström, Helen Jäderlund Eckardt, David Samuelsson, Ann-Margarethe Livh, Madeleine Sjöstedt, Hardy Hedman, borgarrådet Olofsson, Martina Lind, Åsa Ekelund, Yvonne Fernell-Ingelström, Abebe Hailu, Jari Visshed, Didar Samaletdin, Sebastian Cederschiöld, Annika Stude och Mehdi Oguzsoy.

Utlåtande 2004:123

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering enligt ------ Bilaga 7,

dels av borgarrådet Nilsson (s), Inger Stark (v) och Emilia Hagberg (mp) bifall till följande tilläggsyrkande.

Att kommunfullmäktige beslutar att i det första stycket i skolplanen skriva till en punkt enligt följande.

Skolan skall ge alla elever möjlighet att erövra de kunskaper och förmågor som de behöver i livet,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen samt till följande tilläggsyrkande.

Att kommunfullmäktige beslutar att i första stycket i skolplanen skriva in en ny första punkt;

"Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper".

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens kompletterade förslag varemot ställdes borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag utom tilläggsyrkandet. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens kompletterade förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma tilläggsyrkande varemot ställdes borgarrådet Nilssons (s), Inger Starks (v) och Emilia Hagbergs (mp) gemensamma tilläggsyrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till borgarrådet Nilssons (s), Inger Starks (v) och Emilia Hagbergs (mp) gemensamma förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes beslöt kommunfullmäktige att anta borgarrådet Nilssons (s), Inger Starks (v) och Emilia Hagbergs (mp) gemensamma yrkande som huvudförslag i voteringen.

Härefter verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla borgarrådet Nilssons (s), Inger Starks (v) och Emilia Hagbergs (mp) gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 45 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla borgarrådet Nilssons (s), Inger Starks (v) och Emilia Hagbergs (mp) gemensamma förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. "Skolplan för Stockholms stad" godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet - med tillägget "Skolan skall ge alla elever möjlighet att erövra de kunskaper och förmågor som de behöver i livet" i skolplanens första stycke - och därmed upphör nuvarande skolplan för Stockholms stads skolor att gälla.
 2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp och utvärdera genomförandet av skolplanen genom inspektörsverksamhet och stadens kvalitetsredovisning.

Utlåtande 2004:124

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Strategi för elevhälsa i Stockholms stad godkänns enligt bilaga 2 till utlåtandet.
 2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp och utvärdera genomförandet av strategin för elevhälsan genom inspektörsverksamhet och stadens kvalitetsredovisning.

Utlåtande 2004:125

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Rapporten "Kvalitetsredovisning för skolväsendet i Stockholms stad för 2003" godkänns.
 2. Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ge kompetensutveckling och genomföra samverkansinsatser samt utveckla metoder för bedömaröverensstämmelse.
 3. Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ge kompetensutveckling kring styrdokument samt mål- och resultatstyrning.
 4. Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla metoder och fora för inflytande för barn och elever.
 5. Stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla metoder för överlämning mellan olika skolformer.
 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser när det gäller bedömaröverensstämmelse, kunskaper om styrdokument, mål och resultatstyrning, metoder för inflytande för barn och elever samt metoder för samverkan mellan olika skolformer.
 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med strategi för personalförsörjning inom förskolan och skolbarnsomsorgen.
 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om uppföljningsstruktur för 2004 års kvalitetsredovisning.

Utlåtande 2004:126

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Motionerna 2000:7, 2001:61, 2001:63, 2001:84 samt 2002:7 anses besvarade med vad som anförs i utlåtandet.
 2. Anse att intentionerna i utbildningsnämndens förslag till Policy för stadens skolor för att främja arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling, är tillgodosedda i förslagen till Skolplan och Strategi för elevhälsa.

Utlåtande 2004:127

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Söderlunds (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 45 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Förändringar av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom godkänns i huvudsak i enlighet med stadsledningskontorets förslag, med följande förändring.
 2. Det förändrade resursfördelningssystemet införs med övergångsregler till 50 % år 2005 och till 100 % år 2006.
 3. Tilläggsbeloppet till enskilt driven förskoleverksamhet och fristående skolor fördelas utifrån de socioekonomiska variabler som gäller för den stadsdel där barnet bor och tillförs utbildningsnämnden.
 4. Statistik som ligger till grund för de socioekonomiska variablerna ska uppdateras årligen.
 5. Heltids- och deltidstaxa behålls inom förskolan.
 6. Den särskilda flyktingskolschablonen avvecklas fr.o.m. den 1 januari 2005 och budgetmedlen tillförs anslaget för barn med behov av särskilt stöd.
 7. Skolpliktsavdraget kvarstår med 3 %.
 8. Stadsdelsnämnderna skall i verksamhetsberättelse för 2005 beskriva de insatser som genomförts inom tilläggsbeloppets ram.
 9. Kommunstyrelsen skall inför 2006 års budget redovisa konsekvenserna av det förändrade resursfördelningssystemet.

Utlåtande 2004:128

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Stockholms stads handlingsprogram för arbetet med barnkonventionen godkänns i enlighet med vad föredragande borgarråden anför.
 2. Handlingsprogrammet skall gälla fr.o.m. 1 oktober 2004 t.o.m. 31 december 2008.
 3. Motion (2001:79) av Maria Hassan och Lars-Åke Henriksson (båda s) anses besvarad med vad föredragande borgarråden anför.

§18 Namn för gator inom stadsdelen Vasastaden – Euge-niapåfarten och Norrtullsavfarten (utl 2004:129)

Dnr 312-2009/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:129 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Vasastaden - Eugeniapåfarten och Norrtullsavfarten.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Eugeniapåfarten och Norrtullsavfarten fastställs som nya namn för anslutningar inom stadsdelen Vasastaden.

§19 Namn för torg inom stadsdelen Norra Ängby – Äng-by Torg (utl 2004:130)

Dnr 312-2011/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för torg inom stadsdelen Norra Ängby Torg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Ängby Torg fastställs som nytt namn för torg inom stadsdelen Norra Ängby.
 2. Vultejusvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning.

§20 Namn för trappa inom stadsdelen Norrmalm – Kungstrappan (utl 2004:131)

Dnr 312-2014/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för trappa inom stadsdelen Norrmalm - Kungstrappan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Kungstrappan fastställs som nytt namn för trappa inom stadsdelen Norrmalm.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 70, 84, 86, 87, 88, 89, 116, 117, 118, 119, 120, 121 och 122 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 132 och 133 för år 2004.

§22 Motioner

Under tiden 7 – 20 september 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:42) av Kristina Axén Olin (m) om vikten av en internationell strategi
  Dnr 305-3422/2004;
 2. (2004:43) av Paul Lappalainen (mp) om genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal
  Dnr 209-3566/2004;
 3. (2004:44) av Paul Lappalainen (mp) om Stockholms stads tillvaratagande av kompetens inhämtad i utlandet som ett led i motverkande av diskriminering
  Dnr 209-3569/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn