Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-11-08

Sammanträde 2004-11-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

4 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

5 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoendet bland unga. RVI

6 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

7 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäller för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

8 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

9 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

10 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

11 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av socialtjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

12 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetensfondens pengar. RV

13 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

14 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av picknick. RVII

15 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

16 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väktarbevakning av offentliga platser. RI

17 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

18 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RIV

19 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

20 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

21 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

22 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttinvasionen i staden. RIII

23 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

27 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) - Rotel I

28 Utl. 2004:151. Tillväxt Stockholm – Småföretagsdelegationens rapport med förslag till åtgärder.

R o t e l II

29 Utl. 2004:152. Förslag till detaljplan för del av kvarteret Snöflingan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen, Dp 1999-07097-54.

R o t e l IV

30 Utl. 2004:153. Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förslag till ny kollotaxa fr.o.m. 2005. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2003.

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2004:118. Parkeringssituationen i Stockholm. Motion av Susann Leinsköld (s) (2002:44). RIII

32 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

33 Utl. 2004:120. Införande av familjerådgivningspeng. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:43). RVII

34 Utl. 2004:121. Folkomröstning om införande av biltullar. Motion av Sten Nordin (m) (2003:21). RI

35 Utl. 2004:122. Biltullar. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22). RI

36 Utl. 2004:132. Bortforsling av cykelskräp. Motion av Svante Linusson (sp) (2002:54). RIII

37 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

38 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

39 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

40 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

41 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

42 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

43 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

NY MOTION - Rotel VII

44 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2).

NYA INTERPELLATIONER

45 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

46 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för per-sonal inom skola och förskola. RIV

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (332 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 8 november 2004 kl. 16.00

Justerat den 15 november 2004; anslaget den 16 november 2004:

Barry Andersson

Bo Bladholm

Ann-Margarethe Livh

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 15 november 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2003:95.

§5 Interpellation om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten (nr 2003:99)

Dnr 331-3890/2003

Interpellation om det växande socialbidragsberoendet bland unga (nr 2004:3)

Dnr 331-275/2004

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Malin Strid (fp) hade lämnat in en interpellation om det växande socialbidragsberoendet bland unga.

Kommunfullmäktige hade den 9 februari 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelade interpellationssvar -- Bilaga 2 och 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Lindberg, Malin Strid, Birgitta Holm, Ann-Katrin Åslund, Yvonne Fernell-Ingelström och Cecilia Brinck.

§6 Interpellation om utjämning av LSS-kostnader (nr 2003:104)

Dnr 326-4028/2003

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om utjämning av LSS-kostnader.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson och Monika Lindh.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 4, 13, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 och 43 för år 2004.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2004:44) av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen
  Dnr 327-4091/2004:
 2. (2004:45) av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola
  Dnr 322-4093/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Mockasinens framtid och finansiering

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om mockasinens framtid och finansiering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Hemtjänst

Abit Dundar (fp) ställde en fråga om hemtjänst.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abit Dundar och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 3. Demokratiarbetet i Skarpnäck

Billy Östh (m) ställde en fråga om demokratiarbetet i Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Billy Östh och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 4. Klottersanering på fastigheter

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om klottersanering på fastigheter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 5. Situationen för Stockholms hemlösa

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om situationen för Stockholms hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Särskolan

Karl Bern (fp) ställde en fråga om särskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 7. Demokratisynen hos de förtroendevalda

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om demokratisynen hos de förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 8. Socialdemokratiska vallöften

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om socialdemokratiska vallöften.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.53 - 18.00.

§11 Anmälan av nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 3 november 2004 att utse nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Esbjörn Eriksson (m) hade utsetts Kathleen Nilsson (m).

Till ersättare efter Petter Odmark (fp) hade utsetts Ragnar Persson (fp).

Till ersättare efter Eivor Pettersson (s) hade utsetts Malin Romlin (s).

§12 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordföranden och Ann-Margarethe Livh (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 15 november 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 15 oktober 2004

Beslut (protokoll 15 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 7 september) om avtal avseende Fortums verksamhet i Hjorthagen. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 316-3061/2004

Regeringsbeslut

av den 7 oktober 2004

Beslut (7 oktober) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet (kommunfullmäktiges beslut 15 mars 2004). Regeringsrätten avslår överklagandena.

Dnr 311-2266/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 1 november 2004

Beslut (1 november) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kvarteret Gamen inom stadsdelen Södermalm (kommunfullmäktiges beslut 4 oktober 2004).

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva stadens beslut att anta detaljplanen.

Dnr 311-2819/2004

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 2 november 2004

Beslut (2 november) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (20 september 2004 § 16) avseende översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd. Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 321-838/2004

§15 Tillväxt Stockholm – Småföretagsdelegationens rapport med förslag till åtgärder (utl 2004:151)

Dnr 305-1017/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:151 behandlades. Utlåtandet gäller småföretagsdelegationens rapport med förslag till åtgärder för att identifiera kommunala regler och hinder som skapar problem för stadens företagare.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Söderlund, Hardy Hedman, borgarrådet Björklund, Karl Bern, Christopher Ödmann, Torsten Sandgren, Ewa Samuelsson, Rolf Könberg och Elisabeth Brandt Ygeman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Söderlund (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Hardy Hedman (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Småföretagsdelegationens rapport Tillväxt Stockholm godkänns med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Stadens nämnder ges i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna inom respektive område.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana dotterbolagen att genomföra de föreslagna åtgärderna inom respektive område.
 4. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB att följa genomförandet av åtgärderna och att återrapportera till kommunstyrelsen.

§16 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Snöflingan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen, Dp 1999-07097-54 (utl 2004:152)

Dnr 311-2248/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:152 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Snöflingan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för kv. Snöflingan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen, Dp 1999-07097-54, antas.

§17 Förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten. Förslag till ny kollotaxa fr.o.m. 2005. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms stad 2003. Utl. 2004:153.

Dnr 321-2577/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:153 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller dels ett ärende om förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamhet, dels ett ärende om förslag till ny kollotaxa

fr.o.m. 2005.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Desirée Pethrus Engström, Ann Mari Engel och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslaget till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.
 2. Förslaget till ny kollotaxa från och med 2005 godkänns, bilaga 3 till utlåtandet.

§18 Motion om parkeringssituationen i Stockholm (utl 2004:118)

Dnr 314-2501/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:118 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Susanne Leinsköld (s) i vilken hon föreslår att staden får i uppdrag att titta på möjligheten att sänka kostnaderna för parkering i garage på ett sätt som skulle kunna innebära ett alternativ för parkering för boende under servicenätter i förhållande till boendeparkering.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ulf Fridebäck, Per Bolund, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck, Didar Samaletdin och Berthold Gustavsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:44) av Susanne Leinsköld (s) anses vara besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:119.

§20 Motion om införande av familjerådgivningspeng (utl. 2004:120)

Dnr 325-4442/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:120 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige utreder möjligheterna att införa en familjerådgivningspeng.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Abit Dundar, borgarrådet Olofsson, Christopher Ödmann och borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Abit Dundar (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:43) av Ewa Samuelsson (kd) avslås.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 9, 34 och 35 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§22 Interpellation om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden (nr 2004:17)

Dnr 314-1381/2004

Motion om folkomröstning om införande av biltullar (utl. 2004:121)

Dnr 314-2975/2003

Motion om biltullar (utl. 2004:122)

Dnr 314-2977/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 121 och 122 för år 2004 behandlades. Utlåtandena gäller dels en motion av Sten Nordin (m) i vilken han föreslagit att en lokal folkomröstning om miljöavgifter/trängselavgifter skall avhållas den 13 juni 2004 dels en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslagit att allt arbete i staden skall upphöra angående biltullar och att Stockholms stad skall uppmana regering och riksdag att upphöra med arbetet att införa biltullar i Stockholm.

Samtidigt återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden.

Kommunfullmäktige hade den 29 mars 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarrådet Nordin, Per Bolund, Ulf Fridebäck, borgarrådet Björklund, Berthold Gustavsson, Ann-Marie Strömberg, Ewa Samuelsson, Birgitta Holm, Daniel Suhonen, Magnus Hellström, Cecilia Brinck och borgarråden Billström och Mogert samt Rolf Könberg.

Utlåtande 2004:121

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:21) av Sten Nordin (m) angående folkomröstning om införande av biltullar avslås.

Utlåtande 2004:122

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om biltullar avslås.

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 132, 133 145, 146, 147, 148, 149 och 150 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:154.

§24 Motioner

Under tiden 19 oktober – 8 november 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:60) av Kristina Axén Olin m.fl. (alla m) om Nobelflygplats och Nobelmuseum i Stockholm
  Dnr 328-4219/2004;
 2. (2004:61) av Henrik Ehrenberg (kd) om upplysningsinsatser om kommunismens offer
  Dnr 322-4300/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.