Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-12-06

Sammanträde 2004-12-06

Datum
Klockan
16.00
Plats
FULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

3 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av socialtjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

4 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetensfondens pengar. RV

5 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av picknick. RVII

6 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVII

7 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väktarbevakning av offentliga platser. RI

8 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

9 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RIV

10 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

11 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

12 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

13 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttinvasionen i staden. RIII

14 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

15 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

16 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola. RIV

17 Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

18 Nr 2004:47 av Fredrik Wallén (kd) om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas. RVII

19 Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen. RVII

20 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker. RIV

NY INTERPELLATION

21 Nr 2004:50 av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar. RVIII

25 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

26 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:11, i vad avser val av fyra nämndemän.
Mem. 2004:12, i vad avser val av en suppleant hos Stockholms Näringslivskontor AB, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd och en nämndeman.
Mem. 2004:13, i vad avser val av en ledamot i kulturnämnden, en ledamot tillika ordförande i stadsdelsnämnd, en ersättare i revisorsgrupp 1, en ersättare i revisorskollegiet och fyra nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Utl. 2004:170. Näringslivspolitiskt program för Stockholm. RI

28 Utl. 2004:172. Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar. RI+VI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

29 Nya valärenden.

Mem. 2004:14. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2004:15. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2004:16. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Mem. 2004:17. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2004:18. Förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l III

30 Utl. 2004:174. Hemställan om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder. Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

31 Utl. 2004:175. Avtal med Sundbybergs kommun och Vasakronan avseende markregleringar vid E18:s utbyggnad. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004.

R o t e l IV

32 Utl. 2004:176. Enhet för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hemställan från utbildningsnämnden.

33 Utl. 2004:177. P3 Popstad – Stockholm 2005.

R o t e l VI

34 Utl. 2004:178. Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad.

35 Utl. 2004:179. Förslag till riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr.o.m. 2005.

R o t e l VII

36 Utl. 2004:180. Ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för de lokala pensionärsråden.

37 Utl. 2004:181. Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program – STAN-programmet.

38 Utl. 2004:182. Handikappolitiskt program för Stockholms stad.

R o t e l I

39 Utl. 2004:183. Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori.

BORDLAGDA MOTIONER

40 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

41 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

42 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

43 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

44 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

45 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

46 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

47 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

48 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

49 Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23). RVII

NYA MOTIONER R o t e l I V

50 Utl. 2004:184. Minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2004:14).

51 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21).

R o t e l VII

52 Utl. 2004:186. Generösare regler för servicehusboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:36).

R o t e l I

53 Utl. 2004:187. Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag. Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42).

R o t e l II

54 Utl. 2004:188. Anläggande av kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm – Tantobadet. Motion av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) (2004:17).

NYTT BESLUTSÄRENDE

55 Mem. 2004:20. Avsägelser och fyllnadsval

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (287 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 6 december 2004 kl. 16.00

 

Justerat den 13 december 2004; anslaget den 14 december 2004:

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 13 december 2004 kl. 15.00.

§2 Avskriven interpellation

Dnr 023-3817/2003

Jan Björklund (fp) hade återkallat interpellation nr 2003:95 om AB Stokab.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om tolkningen av socialtjänstlagen och stadens insatser kring trafficking (nr 2004:23)

Dnr 325-1505/2004

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om tolkningen av socialtjänstlagen och stadens insatser kring trafficking.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Karin Rågsjö, Peter Lundén-Welden och Monika Lindh.

§5 Interpellation om tilldelningen av kompetensfondens pengar (nr 2004:27)

Dnr 109-1510/2004

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om tilldelningen av kompetensfondens pengar.

Kommunfullmäktige hade den 19 april 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Rönngren, Ann-Katrin Åslund, Margareta Björk och Ann-Margarethe Livh.

§6 Interpellation om kriminalisering av picknick (nr 2004:30)

Dnr 329-1956/2004

Kristina Alvendal (m) hade lämnat in en interpellation om kriminalisering av picknick.

Kommunfullmäktige hade den 10 maj 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Kristina Alvendal, borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Åsa Romson, Hardy Hedman, Ann-Katrin Åslund och Karin Rågsjö.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2004.

§8 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2004:50) av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar

Dnr 307-4542/2004.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Skolk

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om skolk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 2. Skolk

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om skolk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 3. Äldres möjlighet till utevistelse

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om äldres möjlighet till utevistelse.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 4. Kommunövergripande verksamhet för dementa

Margareta Björk (m) ställde en fråga om kommunövergripande verksamhet för dementa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 5. Bidragen till handikapporganisationer

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om bidragen till handikapporganisationer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Olofsson.

§10 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 1 december 2004 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Conny Nilsson (s) hade utsetts Mustafa Tümtürk (s).

Till ersättare efter Mustafa Tümtürk (s) hade utsetts Amanj Mala-Ali (s).

§11 Upprop

Kl. 18.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m) som framförde en ursäkt till Ann-Marie Strömberg (v).

Hardy Hedman (kd) uttryckte stor tillfredsställelse över att landets största minoritetsspråk, finska, nu fått en representant genom valet av Mirja Särkiniemi till borgarråd.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 13 december 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 29 november 2004

Beslut (29 november) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (17 november 2003) om förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 303-1630/2003

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 30 november 2004

Beslut (30 november) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (1  juli) om avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartement respektive Vägverket om trängselskatt.

Länsrätten avslår överklagandena.

Dnr 125-2630/2004

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 2 december 2004

Beslut (2 december) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kv. Gamen (kommunfullmäktiges beslut 4 oktober).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-2819/2004.

§14 Fyllnadsval (mem 11, 12 och 13 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 11, 12 och 13 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2004:12), en ersättare i revisorsgrupp 1, en ersättare i revisorskollegiet och tre nämndemän (mem. 2004:13).

Val av en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen (mem. 2004:12) samt en ledamot i kulturnämnden (mem. 2004:13) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2004:11

till nämndemän för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Per Jodenius (fp), Tone Undén (fp), Monica Dihlström (fp), Maria Bergström (fp).

Mem. 2004:12

i styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2006:

till suppleant: Mustafa Tümtürk (s);

Mem. 2004:13

till nämndeman för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Magnus Nilsson (v).

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 29 och 55 på föredragningslistan före punkt nr 27.

§16 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem 2004:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:14 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

1. att utse

  1. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och fem ersättare i valnämnden för år 2005,
  2. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande och elva ersättare i stadsdelsnämnderna Rinkeby och Älvsjö, tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör och Östermalm för år 2005,
  3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för år 2005,
  4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i gatu- och fastighetsnämnden för år 2005,
  5. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för år 2005,
  6. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för år 2005,
  7. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för år 2005,
  8. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och sju ersättare i renhållningsnämnden för år 2005,
  9. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för år 2005,
  10. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för år 2005,
  11. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för år 2005,
  12. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i stadsmuseinämnden för år 2005,
  13. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2005,
  14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i saluhallsstyrelsen för år 2005,
  15. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i konsumentnämnden för år 2005,

2.  att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i           vilken ersättarna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, en ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, två ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, en ordförande, en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ledamot i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, tre ledamöter och tre ersättare i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ledamot och tre ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ledamot och två ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ledamot i utbildningsnämnden, en ledamot i socialtjänstnämnden, en ersättare i renhållningsnämnden, två ledamöter i idrottsnämnden, två ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i stadsmuseinämnden, tre ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ordförande, en vice ordförande, tre ledamöter och fem ersättare i saluhallsstyrelsen samt en ledamot och en ersättare i konsumentnämnden.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§17 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m m (2004:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:24 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2004:15).

§18 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m m (mem 2004:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:16 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2004:16).

§19 Avsägelser och fyllnadsval m m (2004:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:17 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen och en nämndeman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Rolf Johansson (s) – suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem och ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till nämndemän för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Monica Sivard (s), Lilly Näslund (v).

§20 Förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse (mem 2004:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:18 behandlades. Memorialet gäller förordnande av nya styrelseledamöter i stiftelse.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Björklund, Nordin och Billström i en ordningsfråga angående representanter i Anna-Johansson-Visborgs stiftelse.

Borgarrådet Björklund (fp) yrkade att memorial 2004:18 skulle återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§21 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2004:20; skrivelse 8)

 Kommunstyrelsens memorial nr 2004:20 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i kommunstyrelsen, ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Daniel Suhonen (s) – ledamot i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Daniel Suhonen (s) – ledamot i kommunstyrelsen, ledamot tillika ordförande i kulturnämnden, ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL och förrätta i memorialet föreslagna val.
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i kulturnämnden för tiden till och med år 2004:

till ledamot tillika ordförande: Mirja Särkiniemi (s).

§22 Näringslivspolitiskt program för Stockholm (utl 2004:170)

Dnr 016-1655/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:170 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om näringspolitiskt program för Stockholm. Det näringslivspolitiska programmet ska bidra till att fullgöra uppdraget att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och hållbar tillväxt i staden.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Söderlund, Torsten Sandgren, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Kristina Alvendal, Ulla Hamilton, Pär Hommerberg och Elisabeth Brandt Ygeman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m), Pär Hommerberg (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen samt till följande tilläggsyrkande: Att kommunfullmäktige beslutar

att förslaget till Näringslivspolitiskt program för Stockholm kompletteras med målsättningen att "Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat så som det mäts i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet".

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Söderlunds (m), Pär Hommerbergs (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsen förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarrådet Söderlunds (m), Pär Hommerbergs (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå borgarrådet Söderlunds (m), Pär Hommerbergs (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma tilläggsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Söderlunds (m), Pär Hommerbergs (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma tilläggsyrkande.

Omröstningen utföll med 50 ja och 47 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå borgarrådet Söderlunds (m), Pär Hommerbergs (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Förslaget till nytt näringslivspolitiskt program för Stockholm godkänns.
 2. Stadens nämnder får i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut inom respektive område.
 3. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge stadens bolag i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut inom respektive område.
 4. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge styrelsen för Stockholms Näringslivskontor AB i uppdrag att stödja och följa upp genomförandet av programmet.

§23 Stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar (utl 2004:172)

Dnr 125-4402/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:172 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens upphandling som medel för att motverka diskriminering – förslag om tillämpning av en antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) att ärendet återremitteras enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 7.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarråden Nordins (m), Björklunds (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Hemställan om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder. Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (utl 2004:174)

Dnr 316-1637/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:174 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem byggs om till bostäder besvaras med vad föredragande borgarråd anför.
 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att anmoda AB Familjebostäder att i samråd med Enskede-Årsta stadsdelsnämnd utreda framtida användning av hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem.

§25 Avtal med Sundbybergs kommun och Vasakronan avseende markregleringar vid E18:s utbyggnad. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004 (utl 2004:175)

Dnr 302-4182/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:175 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om avtal med Sundbybergs kommun och Vasakronan avseende markregleringar vid E18:s utbyggnad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avtal med Sundbybergs kommun avseende förvärv av del av fastigheterna Sundbyberg 2:26 och 2:45 för en köpeskilling om 270,5 tkr godkänns.
 2. Avtal med Vasakronan AB avseende byte av del av fastigheten Akalla 4:1 mot del av fastigheten Sundbyberg 2:44 samt att Stockholms kommun erhåller en mellangift om 10 mnkr godkänns.

§26 Enhet för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hemställan från utbildningsnämnden (utl 2004:176)

Dnr 322-3305/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:176 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från utbildningsnämnden om att en enhet för läs- och skrivsvårigheter/

dyslexi inrättas. Enheten skall vara inriktad mot alla skolformer.

Ordet innehades av borgarråden Särkiniemi och Söderlund, Helen Jäderlund Eckardt, Hardy Hedman, Inger Stark, Peter Nilsson, Inge-Britt Lundin och Didar Samaletdin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Söderlund (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden genom kompetensutvecklingsinsatser när det gäller elever med skriv- och lässvårigheter/dyslexi.
 2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla kompetens vad avser teknikutveckling inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

§27 P3 Popstad – Stockholm 2005 (utl 2004:177)

Dnr 328-4150/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:177 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om P3 Popstad – Stockholm 2005.

Ordet innehades av borgarrådet Särkiniemi, Cecilia Brinck, Peter Nilsson, Ann Mari Engel, Anders Broberg och Madeleine Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stad åtar sig att med anledning av Sveriges Radios utmärkelse svara för värdskapet för evenemanget P3 Popstad 2005.
 2. Kulturnämnden ges i uppdrag att koordinera genomförandet av evenemanget.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana Stockholm Visitors Board AB att finansiera programdelen av evenemanget med 1,6 miljoner kronor under 2005.
 4. Stockholm Visitors Board AB erhåller koncernbidrag om 1,6 miljoner kronor för finansiering av evenemanget.

§28 Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad (utl 2004:178)

Dnr 331-1518/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:178 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Ewa Samuelsson, Rolf Könberg, Christopher Ödmann, Godfrey Etyang, Mujde Rashid, Ann-Katrin Åslund, Yvonne Fernell-Ingelström, Inge-Britt Lundin, Paul Lappalainen, Ann-Margarethe Livh, Elisabeth Brandt Ygeman och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Arbetsmarknadspolitiska riktlinjer för Stockholms stad fastställs i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, med de tillägg i tredje sidans fjärde stycke som anges i föredragandetexten.
 2. Samtliga nämnder skall tillämpa riktlinjerna.
 3. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas anmoda samtliga bolagsstyrelser att tillämpa riktlinjerna.
 4. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning ges i uppdrag att stödja och följa upp tillämpningen av riktlinjerna.
 5. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning ges ett samordnande ansvar när det gäller att verka för praktikhandledarutbildning.
 6. Kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning skall överväga åtgärder med anledning av de förslag som lämnas från Kista stadsdelsnämnd.
 7. Stockholms stads Näringslivskontor AB uppmanas att tillsammans med kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning på lämpligt sätt sprida information om de goda exempel som finns inom privat näringsliv när det gäller att tillvarata mångfaldens positiva effekter.

§29 Förslag till riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr.o.m. 2005 (utl 2004:179)

Dnr 333-4152/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:179 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr.o.m. 2005.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Riktlinjer för handläggning av introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr.o.m. 2005 fastställs i enlighet med bilaga till utlåtandet.
 2. Kommunstyrelsen skall verka för att dokumentation av introduktionsersättningen samt uppföljning och utvärdering av introduktionen snarast integreras i Paraplysystemet.

§30 Ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för de lokala pensionärsråde (utl 2004:180).

Dnr 012-3571/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:180 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för de lokala pensionärsråden.

Ordet innehades av Monika Lindh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Monika Lindh (s) bifall till det förslag som redovisas i ----------- Bilaga 8.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utanomröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till ändrad instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd samt för stadsdelsnämndernas pensionärsråd fastställs att gälla från den 1 januari 2005.

§32 Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori (utl 2004:183)

Dnr 023-4102/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:183 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning ändras i enlighet med föreliggande förslag – bilaga till utlåtandet.
 2. Ombudet uppdras att vid extra bolagsstämma med AB Svenska Bostäder (publ) rösta i enlighet med föreliggande förslag.

§33 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 119, 133, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154 och 173 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 184, 185, 186, 187 och 188 för år 2004.

§34 Motioner

Under tiden 23 november – 6 december 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:70) av Sten Nordin och Tord Bergstedt (båda m) om parkeringsoffensiv för Stockholm
  Dnr 314-4566/2004;
 2. (2004:71) av Lotta Edholm (fp) om åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen
  Dnr 303-4823/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.