Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-02-21

Sammanträde 2005-02-21

Datum
Klockan
16:00
Plats

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Mellan kl. 18.00 och 20.00 anordnas en temadebatt om äldreomsorg.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RV

3 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RVI

4 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

5 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker. RIV

6 Nr 2004:50 av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar. RVIII

7 Nr 2004:51 av Lotta Edholm (fp) om den fastighetsnära tidningsinsamlingen. RVIII

8 Nr 2004:52 av Fredrik Wallén (kd) om Stockholms dåliga närvaro vid regionala planeringsprojekt. RII

9 Nr 2004:53 av Berthold Gustavsson (m) om svårigheten att öka antalet infartsparkeringar. RIII

10 Nr 2005:1 av Peter Lundén-Welden (m) om uppföljning av LVU-placeringar. RVII

NYA INTERPELLATIONER

11 Nr 2005:2 av Kristina Axén Olin (m) om bidragsfusk. RVII

12 Nr 2005:3 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RIII

13 Nr 2005:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

14 Nr 2005:5 av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering. RVIII

18 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

19 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av tre ledamöter och två ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden och en ersättare i brand- och räddningsnämnden.

Mem. 2004:15, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Vetenskapsstaden och en ledamot i styrelsen för stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

Mem. 2004:16, i vad avser val av en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, en revisor, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii Minne.

Mem. 2004:17, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem och en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2004:20, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Mem. 2004:21, i vad avser val av ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Utl. 2004:202, i vad avser val av tre ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.

Mem. 2005:1, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l V I I

20 Nya valärenden.

Mem. 2005:3. Avsägelser och fyllnadsval.

Mem. 2005:4. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

TEMADEBATT - ÄLDREOMSORG

21 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23). RVII

Utl. 2004:186. Generösare regler för servicehusboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:36). RVII

Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen. RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l I I

22 Utl. 2005:22. Namn för plan inom Årsta, Svärdlångsplan.

23 Utl. 2005:23. Förslag till detaljplan för del av kv. Kalendern m.m. inom stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2003-01495-54.

24 Utl. 2005:24. Förslag till detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta, Dp 2001-08728-54.

25 Utl. 2005:25. Förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm, Dp 1999-08281-54A.

R o t e l I I I

26 Utl. 2005:26. Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010.

27 Utl. 2005:27. Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset, på Norrmalm. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

R o t e l V I I I

28 Utl. 2005:28. Miljöbokslut för Stockholms miljöprogram 1996-2001.

R o t e l I

29 Utl. 2005:29. Informationsteknisk plattform för Stockholms stad.

30 Utl. 2005:30. Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen.

Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö.

Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar.

Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram.

Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd.

Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion.

Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38). RII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon.

Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik.

Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar.

Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen.

Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2005:11. Inrättande av samåkningsstationer.

Motion av Per Bolund (mp) (2002:20). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2005:12. Ljusare huvudstad.

Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2003:35). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa.

Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken.
Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete.

Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik.

Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY MOTION R o t e l V

48 Utl. 2005:31. Nationaldagsfirande den 6 juni.

Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2004:38).
Firandet av Medborgarnas Dag i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.
Skrivelse till kommunstyrelsen av Annika Billström (s) och Teres Llindberg (s).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (283 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 21 februari 2005 kl. 16.00

Justerat den 28 februari 2005; anslaget den 1 mars 2005

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 28 februari 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen (nr 2004:44)

Dnr 327-4091/2004

Ann-Katrin Åslund (fp) hade lämnat in en interpellation om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige hade den 8 november 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Olofsson, Christopher Ödmann och Birgitta Holm.

§5 Interpellation om skolors användande av kränkande skolböcker (2004:49)

Dnr 334-4414/2004

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om skolors användande av kränkande skolböcker.

Kommunfullmäktige hade den 22 november 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Särkiniemi hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm och borgarrådet Särkiniemi.

§6 Interpellation om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar (nr 2004:50)

Dnr 307-4542/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar.

Kommunfullmäktige hade den 6 december 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén och borgarrådet Gunnarsson.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 51, 52 och 53 för år 2004.

§8 Interpellation om uppföljning av LVU-placeringar (nr 2005:1)

Dnr 325-192/2005

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation om uppföljning av LVU-placeringar.

Kommunfullmäktige hade den 7 februari 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden, borgarrådet Olofsson och Monika Lindh.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2005:2) av Kristina Axén Olin (m) om bidragsfusk
  Dnr 325-451/2005;
 2. (2005:3) av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010
  Dnr 326-476/2005;
 3. (2005:4) av Ann-Katrin Åslund (fp) om hur Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010
  Dnr 326-477/2005;
 4. (2005:5) av Ulla Hamilton (m) om utrymmeskonflikter mellan hushållssopor och källsortering
  Dnr 303-488/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Biltullarnas framtid

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om biltullarnas framtid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Chefskurser

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om chefskurser.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

Fråga nr 3. Valfrihet i hemtjänsten

Göran Holmström (kd) ställde en fråga om valfrihet i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Göran Holmström och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 4. Byggande av hyresrätter - kostnaden för detta?

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om byggande av hyresrätter - kostnaden för detta?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Börjeson.

 

 

Fråga nr 5. Servicehusomvandling

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om servicehusomvandling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Kalkyler ("Skuggbudget") vid återtagande av äldreboenden till egen regi

Margareta Björk (m) ställde en fråga om kalkyler ("Skuggbudget") vid återtagande av äldreboenden till egen regi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 7. Tomträtter

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om tomträtter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Rönngren.

Fråga nr 8. Lokala pensionärsråd

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om lokala pensionärsråd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Olofsson.

§11 Anmälan av nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 9 februari 2005 att utse nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ersättare efter Bengt Ohlsson (s) hade utsetts Abdirisak Aden (s).

Till ersättare efter Majken Wennberg (v) hade utsetts Mohibul Ezdanikahn (v).

§12 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 28 februari 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

av den 27 januari 2005

Beslut (27 januari) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för bostäder vid Skärholmens Gårdsväg inom stadsdelen Skärholmen (stadsbyggnadsnämndens beslut 13 maj 2004).

Regeringen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms beslut

av den 8 februari 2005

Beslut (8 februari) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (7 juni 2004) om nya tomträttsavgälder för flerbostadshus och småhus.

Länsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del som innebär särbehandling av avgäldsunderlaget för tomträtter upplåtna med hyresrätt jämfört med tomträtter upplåtna med bostadsrätt.

Dnr 309-4243/2003

Dnr 309-4238/2003

§15 Fyllnadsval (mem. 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 14, 15, 16, 17, 20 och 21 för år 2004, utl. 2004:202 samt mem. 2005:1 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, (mem. 2004:14), ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:21), två ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden (utl. 2004:202).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem.2004:14

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Jan-Erik Wallman (s);

till ersättare: Jimmy Mannung (s);

i stadsdelsnämnden Skärholmen för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Andrea Femrell (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Ida Lindqvist (s);

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Ulf Kallin (s);

Mem. 2004:15

i styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne för åren 2005-2007:

till ledamot: Christina Becker (fp);

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2005:

till suppleant: Carl Smitterberg (kd);

i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden för åren 2005-2007:

till ledamot: Jörgen Kleist;

i styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för åren 2005-2009:

till ledamot: Hans-Göran Olsson (fp);

Mem. 2004:16

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för tiden till och med år 2005:

till revisor: Bo Johansson;

till revisorssuppleant: Kaj Strandberg;

hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne för år 2005-2006:

till revisor: Anders Roos;

till revisorssuppleant: Klas Alm;

till lekmannarevisorssuppleant: Lennart Sandström (fp);

Mem. 2004:17

i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma år 2007:

till suppleant: Karin Wanngård (s);

hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen för tiden till och med 2006-12-31:

till ledamot: Per-Erik Kull (s);

Mem. 2004:20

hos Svenska Kommunförbundets kongress för tiden till och med år 2007:

till ombud: Karin Gustafsson (s);

till ersättare: Lamia Elamri (s);

hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ombud: Tove Frimodt (s);

till ersättare: Jari Visshed (s);

Utlåtande 2004:202

i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Eva Nordin (mp);

Mem. 2005:1

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Ida Bylund (s);

till ersättare: Kata Hansson (s).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:3; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:3 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. Annika Stude (v) - ledamot i kommunfullmäktige har avlidit. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av dödsfallet
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Johnny Munkhammar (fp) – ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, Roger Mogert (s) – ledamot tillika ordförande i gatu- och fastighetsnämnden (val förrättat 7 februari 2005), ledamot tillika ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Svenska Bostäder (val förrättat 7 februari 2005) och ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, Mirja Särkiniemi (s) – ledamot tillika ordförande i kulturnämnden (val förrättat 7 februari 2005), Annika Stude (v) – ersättare hos Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, och ledamot i stadsdelsnämnden Kungsholmen – har avlidit, - och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en ersättare i stadsdelsnämnden Kungsholmen.

Härefter utsåg kommunfullmäktige

i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Lotta Edholm (fp);

hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Stellan Hamrin (v);

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Reijo Kittilä (v);

till nämndemän för tiden 1 mars 2005 - 31 december 2006: Ralph Svalstedt (m), Arni Arnasson (m), Elisabeth Franzén (v), Annica Olsson (fp).

§17 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB (BAS) (mem. 2005:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:4 behandlades. Memorialet gäller nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB och Business Arena Stockholm AB (BAS).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2005 till och med ordinarie bolagsstämma 2006
 2. nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2005 till och med ordinarie bolagsstämma 2006.

Härefter nominerade kommunfullmäktige

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2005 till och med ordinarie bolagsstämma 2006:

till ledamot tillika ordförande: Mats Hulth (s);

till ledamöter: Barry Andersson (s), Majvi Andersson (s), Sten Nordin (m), Lennart Rydberg (fp);

till suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Bo Bladholm (m);

i styrelsen för Business Arena Stockholm AB (BAS) för tiden från ordinarie bolagsstämma 2005 till och med ordinarie bolagsstämma 2006:

till ledamot tillika ordförande: Annika Billström (s);

till ledamöter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Olle Hammarström (s), Madeleine Raukas (m), Lotta Edholm (fp);

till suppleanter: Claes-Göran Jacobson (v), Anders Johansson (m).

§18 TEMADEBATT - ÄLDREOMSORG

Motion om utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen (utl 2004:133)

Dnr 327-2825/2003

Motion om förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst (utl. 2004:145)

Dnr 327-2829/2003

Motion om inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flyktingbostäderna i området (utl. 2004:173)

Dnr 329-1248/2002

Motion om generösare regler för servicehusboende (utl. 2004:186)

Dnr 327-4012/2003

Interpellation om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen (nr 2004:41)

Dnr 327-3389/2004

Interpellation om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum (nr 2004:46)

Dnr 327-4296/2004

Interpellation om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen (nr 2004:48)

Dnr 327-4372/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 133, 145, 173 och 186 för år 2004 behandlades. Utlåtandena gäller dels en motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) i vilken de föreslår utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen (utl. 2004:133),

dels en motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) i vilken de föreslår kommunfullmäktige besluta utreda förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst (utl. 2004:145),

dels en motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) i vilken de föreslår att berörda nämnder och styrelser bör ges i uppdrag att inrätta Sinnenas trädgård vid Blackebergs äldreboende och se över möjligheten att anlägga även kolonilotter i närheten av densamma (utl. 2004:173),

dels en motion av Ewa Samuelsson (kd) i vilken hon föreslår att en generösare biståndsbedömning skall göras för äldre personer över 85 år (utl. 2004:186).

Samtidigt behandlades dels en interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen (2004:41), kommunfullmäktige hade den 20 september 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

dels en interpellation av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum (2004:46), kommunfullmäktige hade den 22 november 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas,

dels en interpellation av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldreomsorgen och om hemtjänstpengen (2004:48), kommunfullmäktige hade den 22 november 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar ---------- Bilaga 6, 7 och 8.

I debatten yttrade sig borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, borgarrådet Axén Olin, Ann-Katrin Åslund, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Lilian Falkbäck, Helen Jäderlund Eckardt, Eva Oivio, Margareta Björk, Åsa Öckerman, Abit Dundar, Birgitta Holm, Birgit Marklund, Peter Lundén-Welden, Inga-Lill Persson, Ann-Marie Strömberg, Henrik G Ehrenberg, Berit Kruse och Inge-Britt Lundin.

Utlåtande 2004:133

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett dokument rörande intressen och vardagsfrågor för äldre, i enlighet med utlåtandet.
 2. I övrigt anses motion (2003:18) av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2004:145

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:19) av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2004:173

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:23) av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2004:186

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Margareta Björk (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:36) av Ewa Samuelsson (kd) om generösare regler för servicehusboende avslås.

§19 Namn för plan inom Årsta, Svärdlångsplan (utl 2005:22)

Dnr 312-4905/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:22 behandlades. Utlåtandet gäller det av namnberedningen föreslagna namnet Svärdlångsplan som nytt namn för plan inom Årsta.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Svärdlångsplan fastställs som nytt namn för plan inom Årsta.

§20 Förslag till detaljplan för del av kv. Kalendern m.m. inom stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2003-01495-54 (2005:23)

Dnr 311-4873/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:23 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av kv. Kalendern m.m. inom stadsdelen Abrahamsberg.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Cecilia Obermüller och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för del av kv. Kalendern m.m. inom stadsdelen Abrahamsberg Dp 2003-01495-54, antas.

§21 Förslag till detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta, Dp 2001-08728-54 (utl. 2005:24)

Dnr 311-4876/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:24 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson och Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för del av Storsjövägen inom stadsdelen Årsta, Dp 2001-08728-54, antas.

§22 Förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm, Dp 1999-08281-54A (utl. 2005:25)

Dnr 311-5136/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:25 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm, Dp 1999-08281-54A.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Anders Broberg, Katariina Güven, Torsten Sandgren, Cecilia Obermüller, borgarrådet Nordin och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Katariina Güven (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Anders Broberg (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslag till detaljplan för område vid Norra Bantorget inom stadsdelen Norrmalm, Dp 1999-08281-54A, antas i huvudsak.
 2. Den del av detaljplanen som rör hotell undantas.

§23 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010 (utl. 2005:26)

Dnr 314-2406/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:26 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Ulf Fridebäck, borgarrådet Nordin, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Ewa Samuelsson och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslaget till Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010 som inriktning för stadens arbete godkänns.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att följa upp programmet inom ramen för sitt ansvar för stadens trafiksäkerhetsarbete. En samlad uppföljning ska göras till kommunfullmäktige efter halva programtiden.
 3. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas att stödja stadens övriga nämnder och bolag i arbetet med exempelvis upphandlingskrav.
 4. Gatu- och fastighetsnämnden uppmanas att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, utvärdera genomförandet av 30-zoner för att se till att det finns tillräckliga stråk av huvudgator.
 5. Stadens målsättning är att alla stadens bilar före 2010 ska ha ISA-system och alkolås.
 6. Kostnaderna för programmet under 2005 får rymmas inom befintlig budget. Kostnader för programmet 2006-2008 får beaktas i samband med upprättande av budget för 2006-2008.

§24 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset, på Norrmalm. Genomförandebeslut. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl. 2005:27)

Dnr 302-4088/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:27 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset, på Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden får i uppdrag att genomföra utbyte av ventilationssystem, installationer m.m. för en beräknad investeringsutgift om 117 mnkr.
 2. Fastighets- och saluhallsnämnden får i uppdrag att genomföra erforderlig ombyggnad och yteffektivisering av kontorsdelarna för en investeringsutgift om 50 mnkr.
 3. Fastighets- och saluhallsnämnden medges ökade investeringsutgifter för år 2005 med 65 mnkr p.g.a. projektets tidigareläggning. Finansieringen sker genom ökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen. Investeringsutgiften för åren 2006 respektive 2007 får beaktas i samband med upprättande av kommande investeringsplaner.

§25 Miljöbokslut för Stockholms miljöprogram 1996-2001 (utl. 2005:28)

Dnr 303-1278/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:28 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om miljöbokslut för Stockholms miljöprogram 1996 – 2001.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Magnus Hellström, Stellan Hamrin, Björn Ljung och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Magnus Hellström (m), Björn Ljung (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till det förslag som redovisas i -------------------------------------------------- Bilaga 9.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Miljöbokslut för Stockholms miljöprogram 1996-2001 godkänns, bilaga till utlåtandet.

§26 Informationsteknisk plattform för Stockholms stad (utl. 2005:29)

Dnr 031-966/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om informationsteknisk plattform för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Informationsteknisk plattform för Stockholms stad godkänns.
 2. Kommunstyrelsen skall intensifiera det fortsatta arbetet med e-strategin mot 24-timmarskommunen enligt synpunkterna i utlåtandet.
 3. Kommunstyrelsen skall beakta de synpunkter som framförs i utlåtandet i det fortsatta arbetet med plattformen.

§27 Justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa (utl. 2005:30)

Dnr 119-4906/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:30 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Höjning av grundbeloppet i stadsbyggnadsnämndens taxa med 2 kr till 46 kr fr.o.m. 1 mars 2005 godkänns.

§28 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 147, 148, 149, 150, 154, 185, 198, 199, 200 och 201 för år 2004 samt nr 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 21 för år 2005.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:31.

§29 Motioner

Under tiden 8 – 21 februari 2005 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2005:8) av Mikael Söderlund (m) om uteserveringar året runt
  Dnr 305-603/2005
 2. (2005:9) av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) om gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser
  Dnr 325-739/2005
 3. (2005:10) av Magnus Haglund (m) om Stockholms krishantering
  Dnr 307-740/2005
 4. (2005:11) av Margareta Björk (m) om införande av reella möjligheter till jämförelser inom äldreomsorgen
  Dnr 327-741/2005
 5. (2005:12) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov
  Dnr 321-751/2005
 6. (2005:13) av Nina Ekelund (kd) om tolkning av kommunfullmäktige till teckenspråk
  Dnr 326-752/2005
 7. (2005:14) av Nina Ekelund (kd) om larm även för döva
  Dnr 326-753/2005
 8. (2005:15) av Nina Ekelund (kd) om nyheter på teckenspråk på stadens hemsida
  Dnr 326-754/2005
 9. (2005:16) av Kerstin Gustavsson (m) om brottsofferjourernas finansiering
  Dnr 325-756/2005
 10. (2005:17) av Ewa Samuelsson (kd) om inrättande av "Äldreomsorgen Direkt"
  Dnr 327-757/2005
 11. (2005:18) av Ewa Samuelsson (kd) om mobila demensteam och fler dagvårdsplatser
  Dnr 327-758/2005
 12. (2005:19) av Abit Dundar m.fl. (alla fp) om förutsättningar för att inrätta en Ungdomscentral
  Dnr 325-759/2005
 13. (2005:20) av Johanna Westin (m) om införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor
  Dnr 322-761/2005
 14. (2005:21) av Johanna Westin (m) om fristående förskolors lika möjligheter
  Dnr 321-763/2005
 15. (2005:22) av Caroline Silverudd Lundbom och Björn Ljung (båda fp) om slopande av lagen om särskilda skatteregler för äkta/oäkta bostadsrättsföreningar
  Dnr 316-765/2005

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.