Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-10-24

Sammanträde 2005-10-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 17 oktober lämnas på tilläggslista.
Läs mer... Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

6 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag och två nämndemän.
Mem. 2005:8, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2005:9, i vad avser val av en ledamot och två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:11, i vad avser val av en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och tre nämndemän.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:14, i vad avser val av en ersättare i revisorsgrupp 2 och tre nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

7 Mem. 2005:15. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l I

8 Utl. 2005:189. Ändring av regelverket för arvoden till kommunfullmäktiges presidium.

NY MOTION R o t e l I I

9 Utl. 2005:190. Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion av Regina Öholm (m) (2004:54).
De handlingar som tillhör ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli samt på kontorsserviceenheten på stadsledningskontoret under expeditionstider eller efter särskild överenskommelse med stadssekreteraren. De som har tillgång till Stadshusets datanät kan även läsa föredragningslista samt aktuella nya handlingar i G:\KF\…

Förhinder att deltaga i sammanträdet skall snarast anmälas till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).


ABCDEKommunfullmäktige
Föredragningslista
Tillägg till sammanträdet
måndagen den 24 oktober 2005 kl. 16.00BORDLAGDA INTERPELLATIONER
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

11 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

12 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

13 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

14 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”. RVIII

15 Nr 2005:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om betalning i parkeringsautomater. RIII

16 Nr 2005:39 av Ann-Katrin Åslund (fp) om FoU-enhetens oberoende ställning. RI

17 Nr 2005:41 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska angripa den ofta livsfarliga mopedkörningen på gång- och cykelvägar. RIII

18 Nr 2005:42 av Berthold Gustavsson (m) om vallöftena gäller i alla stadsdelar. RIV

19 Nr 2005:44 av Madeleine Sjöstedt (fp) om legala klotterväggar. RV

20 Nr 2005:45 av Cecilia Brinck (m) om klotter. RV

21 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

22 Nr 2005:48 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förekomsten av lokala riktlinjer för biståndsbedömning i hemtjänsten. RVII

23 Nr 2005:49 av Fredrik Wallén (kd) om hur Stockholms stad ska förbättra sin tillsyn av folkölsförsäljning i detaljhandeln. RVII

NYA INTERPELLATIONER

24 Nr 2005:50 av Fredrik Wallén (kd) om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll. RVII

25 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

26 Nr 2005:52 av Peter Lundén-Welden (m) om ”dumpade barn”. RI

BORDLAGDA MOTIONER

27 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

28 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

29 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

30 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

31 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

32 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

33 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

34 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

35 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

36 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

37 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

38 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

39 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV

40 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

41 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20). RI

42 Utl. 2005:140. Ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:28). RI

43 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4). RI

44 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72). RI+II

45 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15). RII

46 Utl. 2005:148. Fler naturreservat. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:94). RII

47 Utl. 2005:149. Sätt att stävja prostitutionen på Internet. Motion av Peter Lundén-Welden (m) (2004:62). RVII

48 Utl. 2005:151. Granskning av stiftelser och organisationer. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:64). RI

49 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

50 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

51 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

52 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3). Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

54 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

55 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

56 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

57 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

58 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

59 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

60 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

61 Utl. 2005:188. Inbjudan till samtal om vem som ska köra loken i bredbandstågen. Motion av Anders Broberg (kd) (2003:24). RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (235 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 24 oktober 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 31 oktober 2005; anslaget den 1 november 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

 

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 31 oktober 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§5 Interpellation om vallöftena gäller i alla stadsdelar (nr 2005:42)

Dnr 015-3456/2005

 

Berthold Gustavsson (m) hade lämnat in en interpellation om vallöftena gäller i alla stadsdelar.

 

Kommunfullmäktige hade den 19 september 2005 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

 

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Berthold Gustavsson, borgarrådet Nilsson, Margareta Björk och Inge-Britt Lundin.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 44, 45, 46, 48 och 49 för år 2005.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:50) av Fredrik Wallén (kd) om krogar med utskänkningstillstånd är tillräckligt duktiga på ID- och ålderskontroll.
Dnr 325-3975/2005;

2.      (2005:51) av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden
Dnr 314-3976/2005;

3.      (2005:52) av Peter Lundén-Welden (m) om ”dumpade” barn
Dnr 325-4002/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.30 - 17.00.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Belysning i parker och på gator

 

Peter Lundén-Welden (m) ställde en fråga om belysning i parker och på gator.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Peter Lundén-Welden och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 2.  Tensta bomässa

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om Tensta bomässa.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 3.  Vem bestämmer egentligen om biltullarna?

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om vem som egentligen bestämmer om biltul­larna.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

Fråga nr 4.  Byggande på nordvästra Kungsholmen

 

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om byggande på nordvästra Kungsholmen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Börjeson.

 

 

 

Fråga nr 5.  Trängselskattens storlek

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om trängselskattens storlek.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.35 - 18.00.

§9 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 31 oktober 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

 

 

§11 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§12 Fyllnadsval (mem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 14 för år 2005)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 14 för år 2005 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Fes­tival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), två suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en lekmannrevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10), en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (mem. 2005:11), en revisorssuppleant hos Handelshögsko­lan (mem. 2005:12), en ersättare i revisorsgrupp 2, två nämndemän (mem. 2005:14).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:7

 

till nämndemän för tiden från och med den 1 november 2005 till och med den 31 december 2006: Nikta Nabavi (s), Robert Halling (s);

 

Mem. 2005:8

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 november 2005 till och med den 31 december 2006: Homayon Akhtarzand (s);

 

Mem. 2005:9

 

I styrelsen för FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till ledamot: Agneta Emmervall (s);

 

till suppleant: Lillemor Samuelsson (v);

 

Mem. 2005:11

 

till nämndemän för tiden från och med den 1 november 2005 till och med den 31 december 2006: Josefin Deiving (s), Anna Sundström (s), Marianne Norström (kd);

 

Mem. 2005:14

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 november 2005 till och med den 31 december 2006: Hassan Said Mahamed (s).

 

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:15 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Andreas Bengtsson (m) – suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Göran Gahm – ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten, Aycan Bozarslan (v) – ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Nagwa Mourad (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, Amal Besada (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, Erik Svanfeldt (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, Oskar Öholm (m) – ersättare i fastig­hets- och saluhallsnämnden, Eva Nordin (mp) – ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden - och förrätta i memorialet föreslagna val

2.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsför­medling AB, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdels­nämnden Spånga-Tensta, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, två ersättare i fastighets- och saluhallsnämnden.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Stefan Eriksson;

 

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Mechlin Mikalides (kd).

§14 Särskild ordförande

Till tillfällig ordförande under § 15 valdes ålderspresidenten Berthold Gustavsson (m).

§15 Ändring av regelverket för arvoden till kommunfullmäktiges presidium (utl 2005:189)

Dnr 014-3705/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:189 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av regelverket för arvoden till kommunfullmäktiges presidium.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Arvoden till kommunfullmäktiges ordförande belastar Kommunfullmäktige m.m. i sin helhet i enlighet med vad föredragande borgarråd anför från och med 1 juli 2005.

2.    Arvode till fullmäktiges ordförande skall utgå med helt arvode, dvs. med 65 % av arvodet för borgarråd som tjänstgjort mer än fyra år.

3.    Arvode för vice ordförande i fullmäktige skall utgå med ersättning motsva­rande med 50 % av helt arvode.

4.    Sammanträdesarvode skall utgå för ordförande och vice ordförande på samma sätt som gäller för övriga särskilda förtroendevalda.

 

Det antecknades att Barry Andersson (s), Bo Bladholm (m) och Maria Hannäs (v) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

 

 

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Kerstin Gustavsson (m) i en ordningsfråga angående motioner som inte är klara, gällande val/valövervakare.

§17 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 27 och 42 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§18 Motion om inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad (utl 2005:45)

Dnr 319-1960/2004

 

Motion om ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyg­gande

Stoppa Stockholms ras i välståndsligan (utl. 2005:140)

Dnr 319-3434/2003

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtanden nr 45 och 140 för år 2005 be­handlades. Utlåtandena gäller dels en motion av Tord Bergstedt (m) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige inrättar en krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholm och med deltagande av alla partier i fullmäktige lösa de problem som staden står inför, dels en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår att staden tillsätter en kommission som ska arbeta för ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande samt att staden uppvaktar regeringen för att få till stånd en förändring i utjämningssystemet.

 

Ordet innehades av Tord Bergstedt, Ulf Fridebäck, borgarrådet Billström, Björn Ljung, Håkan Wahlén, Göran Holmström, borgarrådet Gunnarsson, Rolf Könberg, Ann-Margarethe Livh, Johanna Westin, Åsa Romson, Hardy Hedman, Peter Cederholm, Elisabeth Brandt Ygeman, Karl Bern och borgarrådet Mogert.

 

Utlåtande 2005:45

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Tord Bergstedt (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlings­partiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

 

dels av Göran Holmström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:28) av Tord Bergstedt (m) om inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

 

Utlåtande 2005:140

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Tord Bergstedt (m), Ulf Fridebäck (fp) och Göran Holmström (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:28) av Jan Björklund m.fl. (fp) om att stoppa Stockholms ras i välståndsligan anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

§19 Motion om utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen (utl 2005:74)

Dnr 312-1296/2000

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:74 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Eva Oivio m.fl. (s) i vilken de föreslår att stadsbyggnads­nämnden och gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att inleda en utredning om möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå några av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen.

 

Ordet innehades av Eva Oivio, Cecilia Obermüller, Lilian Falkbäck, borgarrådet Rönngren, Mats G. Nilsson, Ann-Marie Strömberg och Ulf Fridebäck.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.      Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att, tillsammans med AB Svenska Bostä­der, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder, ta fram förslag som ökar äldres möjlighet att få tillgång till en tillgänglig bostad.

2.      Motion (2000:69) av Eva Oivio m.fl. (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

 

§20 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 75 och 80 för år 2005.

§21 Motion om metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden (utl 2005:81)

Dnr 201-226/2002

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:81 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Anita Habel (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäk­tige beslutar att utreda möjligheterna att ta fram ett system för anonymiserande av anställningsansökningar i syfte att minimera risken för diskriminering av personer med utländsk bakgrund samt ställa krav på motsvarande förfaringssätt hos de ent­reprenörer som anlitas.

 

Ordet innehades av borgarrådet Mogert.

 

Yrkande

 

I ärendet hade yrkats

 

av borgarrådet Mogert (s) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

1.      återremittera ärendet

2.      därutöver anföra följande.
SPRINT-projektet är nu avslutat och en utvärdering finns av projektet. Vi vill därför återremittera ärendet för att erfarenheterna från projektet ska kunna ar­betas in i ärendet.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp borgarrådet Mogerts (s) återremissyrkande. Vid propositio­ner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att bifalla detta.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§22 Motion om effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar (utl 2005:82)

Dnr 325-637/2002

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:82 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Annett Öhman-Karlsson (s) i vilken hon bl.a. föreslår att varje stadsdelsnämnd inrättar ett system för att ta emot ansökningar och göra be­dömning om tilldelning av akuta och kortvariga familjebostäder för ensamstående föräldrar efter skilsmässa.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2002:14) av Annett Öhman-Karlsson (s) anses besvarad med vad fö­redragande borgarrådet anfört i utlåtandet.

§23 Motion om parkeringsproblemet i Västertorps centrum (utl 2005:101)

Dnr 314-1789/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:101 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) i vilken de föreslår att Stockholms stad omedelbart avbryter planerna på att stänga torget i Västertorp för parkering om man inte ersätter med nya parkeringsplatser.

 

Ordet innehades av Abit Dundar, borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, Per Bolund, Berthold Gustavsson och Peter Cederholm.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Abit Dundar (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberaler­nas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:22) av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) anses besvarad med vad som föredragande borgarrådet anfört.

§24 Motion om fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar (utl 2005:102)

Dnr 314-3765/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:102 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) i vilken de pekar på problemet med brist på parkeringsmöjligheter i Stockholms innerstad och föreslår att en utredning görs för att använda några av de bergrum och tunnlar som finns under Stockholm till parkering.

 

Ordet innehades av Didar Samaletdin, borgarrådet Rönngren, Per Bolund, Margareta Björk och Mehdi Oguzsoy.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yr­kande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:53) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) anses be­svarad med vad som föredragande borgarrådet anfört.

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:103.

§26 Motion om karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands (utl 2005:104)

Dnr 231-3983/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:104 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) i vilken de föreslår att staden utreder och utvärderar dels projektet ”Karriärstegen” och dels EU-projektet ”Home Care in Europe” som gör det lättare för hemtjänst­personal att kunna arbeta i olika länder.

 

Ordet innehades av Margareta Björk, Åsa Öckerman, borgarrådet Mogert, Désirée Pethrus-Engström och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Margareta Björk (m) och Désirée Pethrus-Engström (kd) bifall till mode­rata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemen­samma reservation i kommunstyrelsen

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:57) av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) an­gående karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 

§27 Motion

Under tiden 18 – 24 oktober 2005 väcktes och inlämnades följande motion:

(2005:61) av Margareta Björk och Birgitta Holm (båda m) om en tävling om Bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende
Dnr 327-4068/2005.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.