Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-04-24

Sammanträde 2006-04-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

3 Nr 2006:6 av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre. RI

4 Nr 2006:7 av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet. RV

5 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

6 Nr 2006:9 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbidragsberoendet i Stockholm. RVII

NYA INTERPELLATIONER

7 Nr 2006:10 av Peter Lundén-Welden (m) om fler barnfamiljer bland hemlösa. RVII

8 Nr 2006:11 av Peter Lundén-Welden (m) om barn i institutionsvård. RVII

9 Nr 2006:12 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stävjandet av segregationen. RVI

10 Nr 2006:13 av Henrik G Ehrenberg (kd) om härskartekniker. RI

11 Nr 2006:14 av Henrik G Ehrenberg (kd) om situationen i Råg-svedsskolan. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

16 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:1, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2006:4, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2006:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i överförmyndarnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Utl. 2006:76. Borgensåtagande för lån till SYVAB. RI

18 Utl. 2006:77. Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostadsrättsföreningar åren 1999-2004. RI+VI

19 Utl. 2006:78. Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och skolidrottsanläggningar. Del 1 angående övernattningar för föreningar vid evenemang. RII

20 Utl. 2006:82. Namnbyte på skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium. Hemställan från utbildningsnämnden. RIV

21 Utl. 2006:83. Riktlinjer för fritidsklubbar. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2006:6. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

23 Utl. 2006:87. Lägesredovisning avseende Lindhagen, nordvästra Kungsholmen. Ombyggnad av Lindhagensgatan. Lägesredovisning samt hemställan från marknämnden.

24 Utl. 2006:88. Fordonstekniskt center vid Kungens kurva. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden.

Rotel IV

25 Utl. 2006:89. Ansvaret för de funktionshindrade eleverna på Österholmsskolan. Hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd.

Rotel I

26 Utl. 2006:90. Särskilt partistöd med anledning av folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt.

BORDLAGDA MOTIONER

27 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

28 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

29 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

30 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

31 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

32 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

33 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

34 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

35 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

36 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

37 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

38 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

39 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

40 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

41 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

42 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

43 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

44 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

45 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

46 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

47 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

48 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

49 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

50 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

51 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

NYA MOTIONER - Rotel III

52 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41).

Rotel VI

53 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14).

Rotel I + VI

54 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17).

NYTT BESLUTSÄRENDE - Rotel I

55 Utl. 2006:94. Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 april 2006.

BORDLAGD MOTION

56 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (267 kb)
Mötesinformation

Protokoll
fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i
Stadshuset måndagen den 24 april 2006 kl. 16.00

Justerat den 2 maj 2006; anslaget den 3 maj 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

 

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 2 maj 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§3 Interpellation om stadens broar (nr 2005:64)

Dnr 314-4850/2005

Madeleine Sjöstedt (fp) hade lämnat in en interpellation om stadens broar.

Kommunfullmäktige hade den 23 januari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Rönngren hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

§4 Interpellation om en stad för våra äldre (nr 2006:6)

Dnr 327-554/2006

Birgitta Holm (m) hade lämnat in en interpellation om en stad för våra äldre.

Kommunfullmäktige hade den 20 februari 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Birgitta Holm, borgarrådet Billström, Margareta Björk, Monika Lindh och Ann-Marie Strömberg.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 7, 8 och 9 för år 2006.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:10) av Peter Lundén-Welden (m) om fler barnfamiljer bland hemlösa
  Dnr 325-1644/2006;

 2. (2006:11) av Peter Lundén-Welden (m) om barn i institutionsvård
  Dnr 325-1645/2006;

 3. (2006:12) av Henrik G Ehrenberg (kd) om stävjandet av segregationen
  Dnr 332-1646/2006;

 4. (2006:13) av Henrik G Ehrenberg (kd) om härskartekniker
  Dnr 014-1647/2006;

 5. (2006:14) av Henrik G Ehrenberg (kd) om situationen i Rågsvedsskolan
  Dnr 322-1648/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.57 – 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Stadens ekonomi

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om stadens ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

Fråga nr 2. Nedskräpning i staden

Karl Bern (fp) ställde en fråga om nedskräpning i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karl Bern och borgarrådet Gunnarsson.

 

Fråga nr 3. Ungdomsarbetslöshet

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om ungdomsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Mogert.

 

Fråga nr 4. Bostadsrätter i socialt utsatta områden

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om bostadsrätter i socialt utsatta områden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Billström.

 

Fråga nr 5. Cykelparkering vid cykelställ på trottoarer

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om cykelparkering vid cykelställ på trottoa­rer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Rönngren.

§8 Interpellation om säkerheten på Strindbergsmuseet (nr 2006:7)

Dnr 328-840/2006

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Cecilia Brinck (m) om säkerheten på Strindbergsmuseet.

Kommunfullmäktige hade den 6 mars 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Mogert hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Cecilia Brinck och borgarrådet Mogert.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.45 – 18.00.


§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut
av den 30 mars 2006

Beslut (protokoll 30 mars) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 22 december 2005) avseende Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Dnr 111-1009/2005

Regeringsbeslut
av den 23 mars 2006

Beslut (23 mars) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (1 september 2005) i fråga om detaljplan för kv. Närdingen m.m. i stadsdelen Årsta.
Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut
av den 6 april 2006

Beslut (6 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 mars 2004) avseende detaljplan för del av Norra länken (Norrtull-Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden. Regeringen avslår överklagandena.
Dnr 311-4313/2003

Regeringsbeslut
av den 30 mars 2006

Beslut (30 mars) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (9 juni 2005) i fråga om detaljplan för del av kv. Erik m.m. i stadsdelen Bromsten.
Regeringen avslår överklagandet.

Länsstyrelsens beslut
av den 19 april 2006

Beslut (19 april) med anledning av prövning av beslut att anta detaljplan för om­råde vid Hornstull, kommunfullmäktiges beslut (20 mars).
Länsstyrelsen beslutar att inte pröva stadens beslut att anta rubricerade detaljplan.
Dnr 311-605/2006

§10 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering m.m.

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 2 maj 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

Ordföranden anmälde följande ändringar:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj börjar kl. 14.00 och avslutas kl. 20.00 med en båttur.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni börjar kl. 09.00 med behandling av det strategiska ärendet till kl. 13.00 varefter beslutsärendena behandlas.

§13 Utvärdering av de kommunala bostadsbolagens försäljningar till bostads­rättsföreningar åren 1999-2004 (utl. 2006:77)

Dnr 023-4371/2005

Ordföranden meddelade att borgarrådet Billström (s) begärt att ärendet utgår.

Med anledning av detta innehades ordet av Rolf Könberg (m), borgarrådet Billström (s), Björn Ljung (fp) och borgarrådet Söderlund (m).

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarrådet Billström (s) att ärendet utgår,

dels av Rolf Könberg (m) och Björn Ljung (fp) att ärendet behandlas.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Billströms (s) förslag varemot ställdes Rolf Könbergs (m) och Björn Ljungs (fp) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till bor­garrådet Billströms (s) förslag vara med övervägande ja besvarad. Votering be­gärdes.

Sammanträdes ajournerades.

Voteringen verkställdes över följande, dessförinnan föreslagna och godkända vo­teringsproposition:

Den som vill bifalla borgarrådet Billströms (s) förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Rolf Könbergs (m) och Björn Ljungs (fp) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 49 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla borgarrådet Billströms (s) för­slag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att ärendet utgår.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom (fp) i en ordningsfråga angående behandling av en motion.


§14 Fyllnadsval (mem. 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 1, 4 och 5 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 1, 4 och 5 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Far­sta, en ersättare i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2005:18), en suppleant i styrel­sen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), en ersättare i stadsdels­nämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i överförmyndarnämnden (mem. 2006:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2005:18

i stadsdelsnämnden Östermalm för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Leif Krafft (s);

Mem. 2006:1

till nämndeman för tiden från och med den 1 maj till och med den 31 december år 2006: Ulla Alfvén (m);

Mem. 2006:4

till nämndeman för tiden från och med den 1 maj till och med den 31 december år 2006: Paulo Zavala (kd).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:6 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Gustaf Bergendal – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB, Gull Axén – ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 AB, Nahida Kadir (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Magnus Hellström (m) – ersättare i Kommun­förbundet Stockholms län, KSL, Mats Johansson (m) – ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding, Monika Lindh (s) – ledamot i styrelsen för Skär­gårdsstiftelsen, Erik Lindberg (s)- ersättare i stadsdelsnämnden Spånga–Tensta, Saied Tagavi (s) – ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen - och för­rätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB, en ledamot och en ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en nämndeman.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Flint Yvonne Eriksson Harlin (s);

i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Margareta Björk (m);

i styrelsen för AB Fortum Värme Holding för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2007:

till ledamot: Magnus Tegborg (m);

till nämndemän för tiden från och med den 1 maj till och med den 31 december år 2006: Sture Berggren (m), Arba Kokalari (m), Mattias Kälvemark Laitila (fp).

§16 Borgensåtagande för lån till SYVAB (utl. 2006:76)

Dnr 132-1089/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:76 behandlades. Utlåtan­det gäller ett ärende gällande borgensåtagande för lån till SYVAB.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stockholms stad tecknar borgen för SYVAB:s lån upp till ett belopp om högst 134,5 mnkr.

Det antecknades att Erik Wassén (fp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§17 Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnas­tik- och skolidrottsanläggningar

Del 1 angående övernattningar för föreningar vid evenemang (utl. 2006:78)

Dnr 328-3636/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:78 behandlades. Utlåtan­det gäller ett ärende om översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och skolidrottsanläggningar.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom och borgarrådet Börjeson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden skall upplåta sina skolor under skollov och undervisningsfria helger för övernattningsändamål i samband med barn- och ungdomsevenemang anordnade av föreningslivet i enlighet med de förutsättningar som anges i stadsledningskontorets PM.

 2. Idrottsnämnden skall ansvara för upplåtelsen och de arbetsuppgifter och kost­nader som är förknippade med denna.

 3. Idrottsnämnden skall i samarbete med stadsledningskontorets juridiska avdel­ning upprätta ett avtal som reglerar uthyrningsverksamhet mellan staden och föreningar vid barn- och ungdomsevenemang.

 4. Taxa för upplåtelsen av skolor för övernattningsändamål fastställs i enlighet med förslaget i bilaga 2 till utlåtandet.

 5. Idrottsnämnden skall i samråd med SISAB, stadsdelsnämnderna och utbild­ningsnämnden ta fram en plan för att utöka kapaciteten för denna typ av över­nattning.


§18 Namnbyte på skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium

Hemställan från utbildningsnämnden (utl. 2006:82)

Dnr 323-4074/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:82 behandlades. Utlåtan­det gäller en hemställan från utbildningsnämnden om namnbyte på skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Skolbyggnaden Frans Schartaus gymnasium, fastigheten Stammen 34, Söder­malm, byter namn till Frans Schartaus Handelsinstitut fr.o.m. 2006-07-01.

§19 Riktlinjer för fritidsklubbar (utl. 2006:83)

Dnr 324-572/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:83 behandlades. Utlåtan­det gäller ett ärende gällande riktlinjer för fritidsklubbar.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs i en­lighet med bilaga till utlåtandet.

§20 Lägesredovisning avseende Lindhagen, nordvästra Kungsholmen

Dnr 302-4123/2005

Ombyggnad av Lindhagensgatan

Lägesredovisning samt hemställan från marknämnden (utl. 2006:87)

Dnr 302-4370/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:87 behandlades. Utlåtandet gäller dels en lägesredovisning avseende Lindhagen, nordvästra Kungsholmen, dels en lägesre­dovisning samt hemställan från marknämnden gällande ombyggnad av Lind­hagensgatan.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma yr­kande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Genomförande av ombyggnad av Lindhagensgatan med investeringsutgifter om totalt 144 mnkr och investeringsinkomster med 40,6 mnkr godkänns.

 2. Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2006 får rymmas inom marknämndens investeringsplan för 2006.

 3. Investeringsutgifter och investeringsinkomster för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

 4. Kapitalkostnaderna för marknämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år liksom driftkonsekvenser för trafiknämnden och Kungsholmens stadsdelsnämnd.

 5. Lägesredovisningen för nordvästra Kungsholmen läggs till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§21 Fordonstekniskt center vid Kungens kurva. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden (utl. 2006:88)

Dnr 302-858/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:88 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från fastighets- och saluhallsnämnden gällande godkännande av försälj­ningen av cirka 2,7 ha från fastigheten Masmo 1:1 vid Kungens kurva i Huddinge till Kilenkrysset AB för 51,3 mnkr.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Hardy Hedman, borgarrådet Söderlund, Rolf Könberg, borgarrådet Rönngren och Björn Ljung.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Försäljningen av ca 2,7 hektar av fastigheten Masmo 1:1 vid Kungens kurva till Kilenkrysset AB för 51,3 mnkr godkänns.

 2. Förutsättning för försäljningen är att Kilenkrysset AB har tecknat avtal med Stockholms stads utbildningsförvaltning, på uppdrag av utbildningsnämnden, om att uppföra ett fordonstekniskt center.

§22 Ansvaret för de funktionshindrade eleverna på Österholmsskolan. Hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd (utl. 2006:89)

Dnr 322-5096/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:89 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från Skärholmens stadsdelsnämnd om att utbildningsnämnden fr.o.m. 2006-07-01 blir huvudman för de elever med funktionshinder som i dag går på Österholmsskolans grundskola och särskola.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Utbildningsnämnden blir huvudman för de elever med funktionshinder som i dag går i Österholmsskolans grundskola och särskola fr.o.m. 2006-07-01.

§23 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 26, 55 och 56 på föredragningslistan skulle sambehandlas.


§24 Särskilt partistöd med anledning av folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt (utl. 2006:90)

Dnr 314-1671/2006

Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 april 2006 (utl. 2006:94)

Dnr 314-4168/2005

Motion om folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen (utl. 2005:178)

Dnr 314-2604/2004

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 90 och 94 för år 2006 samt tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:178 behandlades.

Utlåtande 2006:90 gäller ett förslag till särskilt partistöd med anledning av folk­omröstningen om miljöavgifter/trängselskatt.

Utlåtande 2006:94 gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 3 april 2006 av ärende gällande kommunal folkomröstning om miljöavgifter/

trängselskatt i Stockholms stad.

Utlåtande nr 2005:178 gäller en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de yrkar att Stockholms kommun tar initiativ inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkningar av röster inom hela stockholmsregionen inför folkomröstningen om biltullar.

Ordet innehades av borgarråden Billström, Nordin och Edholm, Åsa Romson och borgarrådet Olofsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson (v) i en ordningsfråga angående namnet vänsterpartiet.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, Per Bolund, Jan Valeskog, Ann-Marie Strömberg, Inge-Britt Lundin, Hardy Hedman, Abit Dundar, Paul Lappalainen, Göran Holmström, Cecilia Brinck, Rolf Könberg, Björn Ljung, bor­garrådet Lindberg, Birgitta Holm, borgarrådet Gunnarsson, Tord Bergstedt, Karl Bern, Caroline Silverudd Lundbom, Åsa Öckerman, Peter Lundén-Welden och Dag Larsson.

Utlåtande 2006:90

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Marie Strömberg (v) och Åsa Romson (mp) bifall till vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Förslag till särskilt partistöd om 15,0 mnkr att redovisa under Kommunfull-mäktige m.m. med anledning av folkomröstningen om miljöavgifter godkänns i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

2. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2006 års budget.

Utlåtande 2006:94

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Edholm (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Nordins (m) och Edholms (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Nordins (m) och Edholms (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Kommunal folkomröstning om miljöavgifter/trängselskatt genomförs i enlig­het med vad som anförs i utlåtandet.

2. Dag för folkomröstningen ska vara den 17 september 2006.

3. Omröstningsdistrikt och valdistrikt ska sammanfalla.

4. Den fråga och det svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade fast­ställs enligt bilaga 1 till utlåtandet.

5. Röstsedlarnas antal, innehåll och färg fastställs enligt bilaga 1 till utlåtandet.

6. Röstning ska ske på samma sätt som i det allmänna valet på alla röstmottag­ningsställen. Röstsedlar tillhandahålls dock endast på röstmottagningsställen inom Stockholms stad.

7. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast 25 september 2006.

8. Valnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till beslut i de detaljfrå­gor, som folkomröstningen föranleder senast maj 2006.

Utlåtande 2005:178

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Edholm (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:34) av Jan Björklund m.fl. (fp) om folkomröstning om träng­selskatten i hela stockholmsregionen avslås.


§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65 och 86 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 91, 92 och 93 för år 2006.

§26 Motioner

Under tiden 4 –24 april 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2006:14) av Mikael Söderlund och Peter Lundén-Welden (båda m) om Arkitekturskolans framtid
  Dnr 319-1922/2006;

 2. (2006:15) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om vård för äldre i livets slut­skede
  Dnr 327-1923/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05