Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-09-25

Sammanträde 2006-09-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl 18.00 behandlas beslutsärenden.
Behandlingen av interpellationer och muntliga frågor u Läs mer...tgår.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RII

3 Nr 2006:20 av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning. RIV

4 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

5 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RV

6 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

7 Nr 2006:24 av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s). RI

8 Nr 2006:25 av Fredrik Malm (fp) om miljöavgiftskansliets öppethållande. RI

9 Nr 2006:26 av Kristina Alvendal (m) om kompetensfonden. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

14 Utl. 2006:167. Förslag till organisation för samarbete om gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen. RI

15 Utl. 2006:168. Förslag om i vilka tidningar kommunfullmäktiges sammanträden skall annonseras. RI

16 Utl. 2006:169. Avtal angående huvudvattenledning för leverans av vatten till Strängnäs kommun och utökad leverans av vatten till Ekerö kommun. Hemställan från Stockholm Vatten AB. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) R o t e l V I

17 Utl. 2006:173. Installation av trådlöst nätverk i Rådssalen.

R o t e l V I I

18 Utl. 2006:174. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

19 Utl. 2006:175. Mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn över 14 år.

R o t e l I

20 Utl. 2006:176. Central upphandling av banktjänster.

21 Utl. 2006:177. Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan.

BORDLAGDA MOTIONER

22 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

23 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

24 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

25 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

26 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

27 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

28 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

29 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

30 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

31 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

32 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

33 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

34 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

35 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

36 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

37 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

38 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

39 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

40 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

41 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVII

42 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

43 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

44 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3). RI

45 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

46 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

47 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RVI

48 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39). RVI

49 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RVI

50 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51). RVII

51 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39). RVII

52 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69). RVII

53 Utl. 2006:172. Säkerhetschefer och tydliga ramar för säkerhetsarbetet i stadens förvaltningar och bolag. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2005:68). RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (44 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 25 september 2006 kl. 18.00

Justerat den 2 oktober 2006; anslaget den 3 oktober 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 2 oktober 2006 kl. 15.00.


§3 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26 för år 2006.

§4 Muntlig frågestund

§5 Valkommentarer

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Edholm, Ann-Margarethe Livh, Åsa Romson samt Ewa Samuelsson.

§6 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 11 september 2006

Beslut (11 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (29 maj) avseende Stockholms stads årsredovisning för 2005 och revisionsberät­telser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2005.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 123-1816/2006

Dnr 124-1855/2006

Regeringsbeslut

av den 31 augusti 2006

Beslut (31 augusti) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för fas­tigheten Herresätet 2 m.m. i stadsdelen Hässelby Gård. (stadsbyggnadsnämndens beslut 24 november 2005).

Regeringen avslår överklagandet.


Regeringsbeslut

av den 7 september 2006

Beslut (7 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av kv. Vårdhemmet m.m. i stadsdelen Råcksta. (stadsbyggnadsnämndens beslut 23 februari 2006).

Överklagandet avslås.

Beslut (7 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Farsta 2:1 vid Ågesta Broväg i stadsdelen Larsboda, Farsta och Farsta Strand (stadsbyggnadsnämndens beslut 9 februari).

Regeringen avslår överklagandena.

Beslut (7 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Torshamnsgatan m.m. stadsdelarna Kista, Husby och Akalla, (stadsbyggnads­nämndens beslut 20 mars).

Regeringen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 13 september 2006

Beslut (13 september) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för Stora Essingen 1:34 (stadsbyggnadsnämndens beslut 7 april 2005).

Länsrätten avvisar överklagandet.

§7 Förslag till organisation för samarbete om gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen (utl. 2006:167)

Dnr 310-453/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:167 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag till organisation för samarbete om gemensamma utveck­lingsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en organisation för styrning av samar­bete och gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för Söderortsvisionen i enlighet med vad som anförs i utlåtandet och borgarrådets anförande.

2. Kommunstyrelsen beslutar för sin del att utse tre politiker till den politiska styrgruppen i enlighet med vad föredragande borgarråd anför.

3. Kommunstyrelsen i Stockholms stad beslutar för sin del att tillsätta en parla­mentarisk referensgrupp som ges möjlighet att löpande följa arbetet i den poli­tiska styrgruppen, samt ha inflytande över stadens övriga utvecklingsprojekt i södra ytterstaden.

§8 Förslag om i vilka tidningar kommunfullmäktiges sammanträden skall annonseras (utl. 2006:168)

Dnr 014-1579/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:168 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag om i vilka tidningar kommunfullmäktiges sammanträden skall annonseras.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Annonser om kommunfullmäktiges sammanträden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro och Stockholm City.

§9 Avtal angående huvudvattenledning för leverans av vatten till Strängnäs kommun och utökad leverans av vatten till Ekerö kommun

Hemställan från Stockholm Vatten AB (utl. 2006:169)

Dnr 315-1961/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:169 behandlades. Utlå­tandet gäller en hemställan från Stockholm Vatten AB om avtal angående huvud­vattenledning för leverans av vatten till Strängnäs kommun och utökad leverans av vatten till Ekerö kommun.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

De av Stockholm Vatten AB föreslagna avtalen med Strängnäs kommun respektive Ekerö kommun enligt bilaga 1–4 till utlåtandet godkänns.


§10 Installation av trådlöst nätverk i Rådssalen (utl. 2006:173)

Dnr 036-3277/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:173 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om installation av trådlöst nätverk i Rådssalen. Yttrande från kommunsty­relsens handikappråd utdelades ------------------------------------------------- Bilaga 2.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Anders Broberg, borgarrådet Olofsson samt Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Olofsson (v) samt Cecilia Obermüller (mp) bifall till vänster­partiets och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till trådlöst nätverk i Råds­salen enligt föredragande borgarrådets förslag.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utbyggnad och uppdatering av nätverk i alla lokaler i Stadshuset.

§11 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år (utl. 2006:174)

Dnr 327-178/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:174 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Olofsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till nytt förslag enligt -------------- Bilaga 3.

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§12 Mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn över 14 år (utl. 2006:175)

Dnr 325-3394/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:175 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om mottagande och anordnande av kommunalt boende för ensamkom­mande asylsökande barn över 14 år.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Migrationsverket om motta­gande av ensamkommande asylsökande barn, bilaga 1 till utlåtandet, god­känns.

2. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och Migrationsverket om anord­nande av kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

3. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att inom Stockholm HVB barn & ungdom (hem för vård eller boende) driva verksamheten i enlighet med överenskom­melsen.


§13 Central upphandling av banktjänster (utl. 2006:176)

Dnr 125-3279/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:176 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om central upphandling av banktjänster.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Kommunstyrelsen anmodas genomföra central upphandling av banktjänster.

2. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana bolagen att delta i central upphandling av banktjänster.

§14 Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan (utl. 2006:177)

Dnr 310-3407/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:177 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Billström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Könberg (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen inne­bärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.


§16 Motion om vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning (utl. 2006:27)

Dnr 424-484/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:27 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Lars Rådh (s) i vilken han framför att samhället måste undanröja hinder som finns för personer med olika förutsättningar att delta i ut­bildning.

Ordet innehades av Bo Bladholm (m).

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bo Bladholm (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen inne­bärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§17 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 123, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 170, 171 och 172 för år 2006.


§18 Motioner

Under tiden 5 – 25 september 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2006:29) av Billy Östh och Mats G Nilsson (båda m) om nya fotbollsarenor för Stockholms stora fotbollsklubbar
Dnr 328-3557/2006;

2. (2006:30) av Rebwar Hassan (mp) om kontaktperson/ombudsman för diskriminering i alla skolor
Dnr 322-3634/2006;

3. (2006:31) av Madeleine Sjöstedt m.fl. (alla fp) om bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning
Dnr 328-3765/2006;

4. (2006:32) av Madeleine Sjöstedt (fp) om ombyggnad av Tegelbacken
Dnr 314-3767/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.45.