Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-11-27

Sammanträde 2006-11-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RVIII

3 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

4 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RVIII

5 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

6 Nr 2006:24 av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s). RI

7 Nr 2006:27 av Åsa Romson (mp) om våra trängselavgifter. RIII

NYA INTERPELLATIONER

8 Nr 2006:28 av Yvonne Ruwaida (mp) om Stockholm som Fairtrade City. RI

9 Nr 2006:29 av Eivor Karlsson (mp) om fosterhemsplacerade barn och unga. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

15 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden och en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.

Mem. 2006:7, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:9, i vad avser val av en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i stiftelsen Wilhelm Govenii minne och två nämndemän.
Utl. 2006:180, i vad avser val av tre ersättare i kommunstyrelsen.

Mem. 2006:10, i vad avser val av en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i marknämn­den, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett ombud i Kommunförbun­det Stockholms län, KSL, en ersättare i socialtjänstnämnden och åtta nämndemän.

Mem. 2006:11, i vad avser val av en ersättare i trafiknämnden, en ersättare i marknämn­den, en ersättare i kulturnämnden, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersät­tare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i överförmyndarnämnden, en ersättare i renhållningsnämnden, en er­sättare i utbildningsnämnden, en ledamot och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en ersät­tare i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ersättare i styrelsen för Skolfastig­heter i Stockholm AB (SISAB), en ersättare i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ersättare i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en ersättare i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en ersättare i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ersättare i styrelsen för AB Stokab, en ledamot i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en ersättare i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB och en ersättare i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYTT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner), R o t e l I

16 Utl. 2006:188. Fastställande av skattesats för 2007.

BORDLAGDA MOTIONER

17 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RI

18 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

19 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

20 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RVIII

21 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:42). RI

22 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

23 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

24 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

25 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RVIII

26 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RIII

27 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RVIII

28 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RII

29 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVI

30 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

31 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

32 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

33 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

34 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RV

35 Utl. 2006:151. En mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:39). RV

36 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RV

37 Utl. 2006:153. Korttidsboende och avlastning utomlands. Motion av Margareta Björk (m) (2004:48). Vidareutveckling av valfriheten med vård utomlands. Motion av Karl Bern (fp) (2004:51). RVI

38 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39). RVII

39 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69). RVII

NYA INTERPELLATIONER

40 Nr 2006:30 av Anna Telestam (mp) om cykelbanors placering. RII

41 Nr 2006:31 av Susanna Brolin (v) om sammanslagning av stadsdelsnämnder. RI

42 Nr 2006:32 av Jan Valeskog (s) om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken. RV

43 Nr 2006:33 av Jan Valeskog (s) om Tegelhuset i Fatbursparken. RIII

44 Nr 2006:34 av Jan Valeskog (s) om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding. R

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (121 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 27 november 2006 kl. 17.00

Justerat den 4 december 2006

Anslaget den 5 december 2006

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

§1 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 4 december 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 16, 21, 22, och 23 för år 2006.

§4 Avskriven interpellation

Dnr 327-2130/2006

Birgitta Holm (m) hade återkallat interpellation nr 2006:24 om infriat vallöfte av (s).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2006:27.

§6 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 40, 41, 42, 43 och 44 på föredragningslistan före punkt nr 10.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:28) av Yvonne Ruwaida (mp) om Stockholm som Fairtrade City
  Dnr 329-4324/2006;

 2. (2006:29) av Eivor Karlsson (mp) om fosterhemsplacerade barn och unga
  Dnr 325-4341/2006;

 3. (2006:30) av Anna Telestam (mp) om cykelbanors placering
  Dnr 314-4477/2006;

 4. (2006:31) av Susanna Brolin (v) om sammanslagning av stadsdelsnämnder
  Dnr 021-4478/2006;

 5. (2006:32) av Jan Valeskog (s) om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken
  Dnr 316-4479/2006;

 6. (2006:33) av Jan Valeskog (s) om Tegelhuset i Fatbursparken
  Dnr 309-4480/2006;

 7. (2006:34) av Jan Valeskog (s) om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding
  Dnr 023-4481/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Betongtransporter på väg eller båt

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om betongtransporter på väg eller båt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 2. Trafik på Stockholms vatten

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om trafik på Stockholms vatten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 3. 30-zoner

Mirja Särkiniemi (s) ställde en fråga om 30-zoner.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Särkiniemi och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 4. Ingen plats för sjuk 81-åring på korttidsboende

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om plats för sjuk 81-åring på korttidsbo­ende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Effekten av att krogar har öppet till kl. 05.00

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om effekten av att krogar har öppet till kl. 05.00.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Vilket analys- och faktaunderlag har majoritetspartierna haft för att skära ned miljöförvaltningen till hälften?

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om vilket analys- och faktaunderlag majori­tetspartierna haft för att skära ned miljöförvaltningen till hälften.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Intäkterna från trängselskatteförsöket

Torhild Lamo (v) ställde en fråga om intäkterna från trängselskatteförsöket.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torhild Lamo och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 8. Bankernas flexibilitet

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om bankernas flexibilitet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 9. Bostadsbolagen och ett ökat socialt och ekonomiskt ansvarstagande

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om bostadsbolagen och ett ökat socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Karin Hanqvist (s) i en ordningsfråga angående finansbor­garrådets närvaro i salen.

§9 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 15 november 2006 att utse nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2010.

Till ledamot efter Gustav Blix (m) hade utsetts Johanna Sjö (m).

Till ersättare efter Johanna Sjö (m) hade utsetts Fredrika Bernadotte (m).

Till ledamot efter Ulf Adelsohn (m) hade utsetts Hugo Nordenfelt (m).

Till ersättare efter Hugo Nordenfelt (m) hade utsetts Håkan Wallensten (m).

Till ledamot efter Per Bolund (mp) hade utsetts Anna Telestam (mp).

Till ersättare efter Anna Telestam (mp) hade utsetts Paul Lappalainen (mp).

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholm

av den 2 november 2006

Beslut (2 november) angående överklagande av Länsrättens dom (26 september) avseende förslag till budget/verksamhetsplan 2006 för kommunfullmäktige m.m.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 123-4713/2005

Kammarrätten i Stockholm

av den 2 november 2006

Beslut (2 november) angående överklagande av Länsrättens dom (14 augusti) avseende Förslag till hamnstrategi för Stockholm.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 309-3360/2005

Regeringsbeslut

av den 2 november 2006

Beslut (2 november) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för område vid kv. Gåshällan i stadsdelen Kärrtorp (stadsbyggandsnämndens beslut 16 mars )

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 9 november 2006

Beslut (9 november) med anledning av överklagande avseende fastighetsplan för del av kv. Kronofogdarne inom stadsdelen Hägersten

(stadsbyggnadsnämndens beslut 13 oktober 2005)

Regeringen avslår överklagandena.

Beslut (9 november) med anledning av överklagande avseende detaljplan för del av fastigheten Stapelbädden 7 m.m. i stadsdelen Gröndal kommunfullmäktiges beslut (3 april)

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-1388/2006

Regeringsrättens beslut

av den 23 november 2006

Protokoll (23 november) med anledning av överklagande (miljö- och samhälls­byggnadsdepartementet 12 maj 2005) i fråga om detaljplan för fastigheten Torkhästen 2 m.m. inom stadsdelen Stora Essingen (stadsbyggnadsnämndens beslut 10 juni 2004).

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut (överklagandena avslås) skall stå fast.

§11 Upprop

Kl. 18.11 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 4 december 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2006 samt utl. 2006:180)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2006 samt utl. 2006:180 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ersättare i stadsdelsnämnden Farsta (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), en ledamot i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2006:7), en ersättare i stadsdelsnämnden Skär­holmen (mem. 2006:8), en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, två nämndemän (mem. 2006:9), en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdelsnämnden Lilje­holmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stads­byggnadsnämnden, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett om­bud i Kommunförbundet Stockholm län, KSL, åtta nämndemän (mem. 2006:10), en ledamot tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i soci­altjänstnämnden, en ersättare i kulturnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en suppleant i styrelsen för Skolfas­tigheter i Stockholm AB (SISAB), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i utbildningsnämnden, en suppleant i sty­relsen för AB Stokab, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i mark­nämnden, en ersättare ren­hållningsnämnden, en ersättare i överförmyndarnämn­den, en ersättare i trafik­nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB, en sup­pleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stock­holms Stadshus AB, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2006:11).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2006:10

i marknämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Camilla Thorstensson (kd);

Mem. 2006:11

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2006:

till ledamot tillika ordförande: Olle Andretzsky (m);

i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden till och med or­dina­rie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Hanna Ekeros (kd);

Utlåtande 2006:180

i kommunstyrelsen för tiden till och med den 18 oktober 2010:

till ledamot: Stefan Nilsson (mp);

till ersättare: Daniel Somos (m), Cecilia Gardner Larsson (m), Yvonne Ruwaida (mp).

§14 Fastställande av skattesats för 2007 (utl. 2006:188)

Dnr 111-4245/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:188 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fastställande av skattesats för 2007.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Jämtin, Åsa Romson, borgarrå­den Edholm, Livh och Samuelsson, Cecilia Önfelt, borgarrådet Mogert, Daniel Valiollahi, Ann Mari Engel, Abdo Goriya, Tomas Rudin, Cecilia Brinck, Karin Rågsjö, Daniel Somos, Mirja Särkiniemi, borgarrådet Söderlund samt Dikran Dison.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till oförändrad skattesats med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till oförändrad skattesats med hänvisning till vänsterpartiets budgetförslag,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kom­munsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrå­det Jämtins (s), borgarrådet Livhs (v) och Åsa Romsons (mp) respektive yrkan­den. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna pro­posi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp borgarrådet Jämtins (s), borgarrådet Livhs (v) och Åsa Romsons (mp) respektive yrkanden för bestämmande av kont­raproposition i voteringen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att anta borgarrådet Jämtins (s) för­slag till kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Jämtins (s) förslag.

Omröstningen utföll med 54 ja och 36 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2007 med kronor 17:78 per skatte­krona.

 2. Begravningsavgift utdebiteras år 2007 med 7 öre per skattekrona.

Röstförklaring avgavs av Åsa Romson (mp) enligt följande.
Vi har avslagit kommunstyrelsens förslag med hänvisning till miljöpartiets förslag till budget 2007.

§16 Avskriven motion (utl. 2006:40)

Dnr 305-3422/2004

Kristina Axén Olin (m) hade återkallat motion nr 2004:42 om vikten av interna­tionell strategi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§18 Avskriven motion (utl. 2006:151)

Dnr 059-3329/2004

Yvonne Fernell-Ingelström (m) hade återkallat motion nr 2004:39 om en mer nätvänlig och mer demokratisk stockholmspolitik.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§19 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 152, 153, 170 och 171 för år 2006.

§20 Avskrivna motioner

Kristina Axén Olin (m) hade återkallat motion nr 2005:30 om nämndbeslut vid återtagande av verksamhet i egen regi, dnr 029-1591/2005;

Margareta Björk och Birgitta Holm (båda m) hade återkallat motion nr 2005:61 om en tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende, dnr 327-4068/2005;

Yvonne Fernell-Ingelström (m) hade återkallat motion nr 2006:15 om vård för äldre i livets slutskede, dnr 327-1923/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.47.