Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-12-11

Sammanträde 2006-12-11

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RVIII

3 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

4 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RVIII

5 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

6 Nr 2006:27 av Åsa Romson (mp) om våra trängselavgifter. RIII

7 Nr 2006:28 av Yvonne Ruwaida (mp) om Stockholm som Fairtrade City. RI

8 Nr 2006:29 av Eivor Karlsson (mp) om fosterhemsplacerade barn och unga. RVII

9 Nr 2006:30 av Anna Telestam (mp) om cykelbanors placering. RII

10 Nr 2006:31 av Susanna Brolin (v) om sammanslagning av stadsdelsnämnder. RI

11 Nr 2006:32 av Jan Valeskog (s) om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken. RV

12 Nr 2006:33 av Jan Valeskog (s) om Tegelhuset i Fatbursparken. RIII

13 Nr 2006:34 av Jan Valeskog (s) om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

19 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.

Mem. 2006:7, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:9, i vad avser val av en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i stiftelsen Wilhelm Govenii minne och två nämndemän.

Mem. 2006:10, i vad avser val av en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett ombud i Kommunförbun­det Stockholms län, KSL och åtta nämndemän.

Mem. 2006:11, i vad avser val av en ledamot tillika vice ordförande i stadsdelsnämnd, en ersättare i soci­altjänstnämnden, en ersättare i kulturnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en suppleant i styrelsen för Skolfas­tigheter i Stockholm AB (SISAB), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i utbildningsnämnden, en suppleant i sty­relsen för AB Stokab, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i mark­nämnden, en ersättare i ren­hållningsnämnden, en ersättare i överförmyndarnämn­den, en ersättare i trafik­nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB, en sup­pleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stock­holms Stadshus AB, en ersättare i konsumentnämnden och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

20 Nya valärenden.

Mem. 2006:13. Avsägelser och fyllnadsval.

Mem. 2006:14. Val av övervakningsnämnd.

Mem. 2006:15. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Mem. 2006:16. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.

Mem. 2006:17. Val av nämndemän.

Mem. 2006:18. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2006:19. Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftförbunds ideella förenings årsmöte.

Mem. 2006:20. Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet.

Mem. 2006:21. Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare.

Mem. 2006:22. Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Mem. 2006:23. Val av revisorer hos kommunala nämnder.

Mem. 2006:24. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Mem. 2006:25. Val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag.

Mem. 2006:26. Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I I

21 Utl. 2006:189. Nytt avtal med producenterna avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m.

R o t e l I

22 Utl. 2006:190. Uppföljning av budget 2006 – Tertialrapport 2 - Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 med helårsprognos jämfört med budget.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd: Flyttning av båtuppläggningsplats vid Årstaviken. Liljeholmens stadsdelsnämnd: Översyn av resursfördelning till särskolan (stoppa nedskärningarna i särskolan). Förslag till lokallösning för kulturförvaltningens ledning, administrativa funktioner och avdelningen för kulturstöd – genomförandebeslut.

23 Utl. 2006:191. Arvodering av förtroendevald.

24 Utl. 2006:192. Arvodering av vissa förtroendevalda.

25 Utl. 2006:193. Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007 samt redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen samt sammanträdesarvoden för nya nämnder.

R o t e l I + I I I

26 Utl. 2006:194. Ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB.

R o t e l I I I

27 Utl. 2006:195. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

(behandlas av kommunstyrelsen den 6 december 2006)

BORDLAGDA MOTIONER

28 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RI

29 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

30 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

31 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

32 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RVIII

33 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RIII

34 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RVIII

35 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RII

36 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVI

37 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

38 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

39 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Arthursson m.fl. (c) (1998:69). RII

40 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

41 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RV

42 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RV

43 Utl. 2006:170. Anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2005:39). RVII

44 Utl. 2006:171. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) (2005:69). RVII

NY INTERPELLATION

45 Nr 2006:35 av Roger Mogert (s) om yrkesutbildning för romer. R

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (154 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 11 december 2006 kl. 14.00

Justerat den 18 december 2006

Anslaget den 19 december 2006

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

§1 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 18 december 2006.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Avskrivna interpellationer

Dnr 322-1918/2006, 326-1919/2006, 325-1921/2006

Nina Ekelund (kd) hade återkallat interpellation nr 2006:21 om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs och interpellation nr 2006:22 om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm.

Ewa Samuelsson (kd) hade återkallat interpellation nr 2006:23 om situationen för unga kvinnor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationerna från vidare handläggning.

§5 Interpellation om våra trängselavgifter (nr 2006:27)

Dnr 314-4061/2006

Åsa Romson (mp) hade lämnat in en interpellation om våra trängselavgifter.

Kommunfullmäktige hade den 6 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Åsa Romson, borgarrådet Söderlund och Ann Mari Engel.

§6 Interpellation om Stockholm som Fairtrade City (nr 2006:28)

Dnr 329-4324/2006

Yvonne Ruwaida (mp) hade lämnat in en interpellation om Stockholm som Fairtrade City.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Ruwaida, Axén Olin och Mogert samt Ann Mari Engel.

§7 Interpellation om fosterhemsplacerade barn och unga (nr 2006:29)

Dnr 325-4341/2006

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om fosterhemsplacerade barn och unga.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 30, 31 och 32 för år 2006.

§9 Interpellation om Tegelhuset i Fatbursparken (nr 2006:33)

Dnr 309-4480/2006

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om tegelhuset i Fatbursparken.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton och Annika Billström.

§10 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2006:34.

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 45 på före­dragningslistan före punkt nr 14.

§12 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2006:35) av Roger Mogert (s) om yrkesutbildning för romer
Dnr 331-4750/2006;

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Fixartjänster

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om fixartjänster.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 2. ADHD-elever

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om ADHD-elever.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Gatustädning

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om gatustädning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 4. Miljöavgifter

Annika Billström (s) ställde en fråga om miljöavgifter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Annika Billström och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 5. Båtlinje Hammarby Sjöstad - Nybrokajen

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om båtlinje Hammarby Sjöstad - Nybrokajen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 6. Fixartjänst

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om fixartjänst.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Stadsdelsnämnderna - medborgarförslag

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om stadsdelsnämnderna - medborgarförslag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Parkering på Norrmalm

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om parkering på Norrmalm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Söderlund.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 23 november 2006

Beslut (23 november) med anledning av prövningstillstånd i mål om laglighets­prövning i Kammarrätten (20 april) avseende Citybanan. Regeringsrätten med­delar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att inte meddela prövnings­tillstånd står därför fast.

Dnr 314-2157/2006

Regeringsbeslut

av den 23 november 2006

Beslut (23 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (27 april) avseende detaljplan för område vid kv. Jordbruksministern i stadsdelarna Bagarmossen, Kärrtorp och Skarpnäcks Gård.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (23 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (19 januari) avseende ändring av detaljplan för fastigheten Oporto 1 inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

§15 Upprop

Kl. 16.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§16 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 18 december 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Fyllnadsval (mem. 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt mem. 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ersättare i stadsdelsnämnden Farsta (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), en le­damot i stadsdelsnämnden Kista (mem. 2006:7), en ersättare i stadsdelsnämnden Skär­holmen (mem. 2006:8), en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Wil­helm Govenii Minne, två nämndemän (mem. 2006:9), en ledamot och två ersät­tare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdelsnämnden Lilje­holmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en ersättare i stads­byggnads­nämnden, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett om­bud i Kom­munförbundet Stockholms län, KSL, åtta nämndemän (mem. 2006:10), en leda­mot tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö, en ersättare i soci­al­tjänstnämnden, en ersättare i kulturnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en suppleant i styrelsen för Skolfas­tigheter i Stockholm AB (SISAB), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i utbildningsnämnden, en suppleant i sty­relsen för AB Stokab, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i mark­nämnden, en ersättare i ren­hållningsnämnden, en ersättare i överförmyndarnämn­den, en ersättare i trafik­nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB, en sup­pleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stock­holms Stadshus AB, en ersättare i konsumentnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2006:11).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:13; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:13 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Fredrik Malm (fp) – ledamot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräk­ning med anledning av den uppkomna vakansen.

§19 Val av Stockholms centrums första övervakningsnämnd (mem. 2006:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:14 behandlades. Memorialet gäller val av Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot och två ersättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i Stockholms centrums första övervakningsnämnd för åren 2007-2010:

till ledamöter: Ola V Palm (fp), Solveig Hietala (s);

till ersättare: Staffan Svärd (s).

Inträdesordning för ersättarna

För ledamot tillhörande nedanstående parti

Inträder ersättarna i nedan angiven partiord­ning

m

m, fp, kd, c, mp, s, v

fp

fp, m, kd, c, mp, s, v

kd

kd, m, fp, c, mp, s, v

c

c, m, fp, kd, mp, s, v

s

s, v, mp, c, kd, fp, m

mp

mp, v, c, s, kd, fp, m

v

v, s, mp, c, fp, kd, m

Om det finns mer än en ersättare från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll.

§20 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m. (mem. 2006:15)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:15 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2007,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stock­holm för år 2007,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfarts­hotell för år 2007,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2007,

1.5. en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan för tiden till och med 30 juni 2007,

1.6. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholms läns äldre­centrum för åren 2007-2010

2 att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av revisorer, lekmannarevisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorssuppleanter enligt ------------------------------------------ Bilaga 6.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter samt lekmannareviso­rer och lekmannarevisorssuppleanter hos stiftelser m.m. i ovannämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna

enligt ------------------------------------------------------------------------------ Bilaga 6.

§21 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m. (mem. 2006:16)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:16 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m..

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2007,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2007,

1.3. en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Teknikhöjden-KTH för åren 2007-2009,

1.4. tre ledamöter och tre suppleanter i Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för åren 2007-2010,

1.5. fyra ledamöter och fyra suppleanter i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen för Stockholms län för åren 2007-2010

2 att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och suppleanter enligt ------------- Bilaga 7.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter hos stiftelser m.m. i ovan­nämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna

enligt ------------------------------------------------------------------------------ Bilaga 7.

§22 Val av nämndemän (mem. 2006:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:17 om val av nämndemän behandlades.

Beslut

I enlighet med kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att välja 606 nämndemän för åren 2007 - 2010.

Med bifall till valberedningens förslag - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning

till nämndemän för åren 2007 - 2010 enligt -------------------------------- Bilaga 8.

Val av nämndemän bordlades enligt ---------------------------------------- Bilaga 8.

§23 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2006:18)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:18 om val av gode män enligt fastighets­bildningslagen behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av tre gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2007-2010: Lars Arell (s), Ann-Marie Furumark (s).

§24 Val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårds­förbunds ideella förenings årsmöte (mem. 2006:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:19 om val av ombud och ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdförbunds ideella förenings årsmöte be­handla­des.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds ideella förenings års­möte för perioden 2007-2010:

till ombud: Daniel Valiollahi (m).

§25 Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet (mem. 2006:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:20 om val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot och två ersättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

i Mälardalsrådet för tiden till och med den 14 oktober 2010:

till ledamöter: Kristina Axén Olin (m), Mikael Söderlund (m), Ulf Kristersson (m), Abit Dundar (fp), Ewa Samuelsson (kd), Carin Jämtin (s), Abdo Goriya (s), Dick Urban Vestbro (v);

till ersättare: Kristina Alvendal (m), Ulla Hamilton (m), Rolf Könberg (m), Cecilia Brinck (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), Teres Lindberg (s), Leif Rönngren (s).

§26 Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare (mem 2006:21; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:21 om förslag till länsstyrelsen om vigsel­förrättare/registreringsförrättare behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av fyra vigselförrättare/registreringsförrättare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

till vigsel/registreringsförrättare för åren 2007 - 2010 nominera: Bo Bladholm (m), Inger Koch (m), Hadar Cars (fp), Inge-Britt Lundin (fp), Kersti Py Börjeson (s), Paul Trossö (s), Margarita Pulido (s), Erik Nilsson (s).

§27 Val av ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stock­holms län, KSL (mem. 2006:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:22 om val av ombud och ersättare till för­bundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. utse 54 ombud och 54 ersättare för dessa till Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöten under åren 2007-2011,

 2. bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inkallas vid förfall för ordina­rie ombud,

 3. besluta att sammanträdesarvode skall utgå till ombud och ersättare med sed­vanligt sammanträdesarvode.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ombud och ersättare enligt --------------------- Bilaga 9.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ombud och ersättare till förbundsmöten i Kommunför­bundet Stockholms län, KSL under åren 2007-2011 samt bestämde inträdesord­ningen för ersättarna enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 9.

§28 Val av revisorer hos kommunala nämnder (mem. 2006:23)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:23 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer hos kommunala nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. fastställa indelning av stadens verksamhet i tre revisionsområden i enlighet med ovan angivet förslag,

 2. utse tjugo revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande för revisionsområde 1 (revisorsgrupp 1) för åren 2007-2010

 3. av de tjugo revisorerna utse nio revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande, för revisionsområde 2 (revisorsgrupp 2) för åren 2007-2010,

 4. av de tjugo revisorerna utse elva revisorer, bland dem en ordförande och en vice ordförande, för revisionsområde 3 (revisorsgrupp 3) för åren 2007-2010,

 5. av de tjugo revisorerna utse fem ledamöter - däribland de sålunda utsedda ordförandena i revisorsgrupperna - och fem ersättare i revisorskollegiet för åren 2007-2010,

 6. utse ordföranden i revisorsgrupp 1 till ordförande i revisorskollegiet och utse ordföranden i revisorsgrupp 3 till vice ordförande i kollegiet,

 7. fastställa den ordning i vilken ersättarna i revisorskollegiet skall inkallas till tjänstgöring,

 8. utse fem revisorer, bland dem en ordförande, för granskning av revisors­kollegiets administrativa förvaltning för åren 2007-2010.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av revisorer och revisorsersättare enligt ------- Bilaga 10.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorsersättare hos kommunala nämn­der samt bestämde inträdesordningen för revisorsersättarna enligt ---- Bilaga 10.

§29 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2006:24)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:24 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnderna Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdels­nämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Väl­lingby, Rinkeby-Kista, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen, Norr­malm, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Öster­malm för tiden till och med år 2007,

1.2. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.4. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för tiden till och med år 2007,

1.6. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.7. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.9. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2007,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2007,

1.13. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för tiden till och med år 2007,

1.14. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med år 2007,

1.15. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i överförmyndarnämnden för åren 2007 - 2010,

2. att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och ersättare enligt ---------------- Bilaga 11.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersät­tare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ---------------------------------------------------------------- Bilaga 11.

§30 Val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag (mem. 2006:25)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:25 behandlades. Memorialet gäller val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadshus AB för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.2. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.3. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.4. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.5. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Bostadsför­medling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.6. en lekmannarevisor och en suppleant hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.7. en lekmannarevisor och en suppleant hos Centrum Kompaniet i Stock­holm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.8. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Vatten AB för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.9. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Hamn AB för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.10. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.11. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.12. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.13. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Globe Arena Fastigheter AB inklusive dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.14. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Business Region AB inklusive dotterbolaget Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.15. en lekmannarevisor och en suppleant hos Fastighets AB Bangårdsposten för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.16. en lekmannarevisor och en suppleant hos Micasa Fastigheter i Stock­holm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.17. en lekmannarevisor och en suppleant hos S:t Erik Markutveckling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.18. en lekmannarevisor och en suppleant hos S:t Erik Livförsäkring AB

för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.19 en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stockholmshem Fastighetsnät,

1.20 en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Familjebostäder Fastighetsnät.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt ---------------------------------------------------------------------------- Bilaga 12.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter hos bolag enligt ----------------------- Bilaga 12.

§31 Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.m. (mem. 2006:26, 2006:27)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:26, 27 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadshus AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.2. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Familjebostäder dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.3. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Stockholmshem dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.4. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och sju suppleanter i styrelsen för AB Svenska Bostäder dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.5. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Bostadsförmedling AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.6. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB
(SISAB) fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordfö­rande, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011

1.7. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Centrum Kompaniet i Stockholm AB dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.8. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholm Vatten AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.9. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Hamn AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.10. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för AB Stokab, dels för tiden till och med ordina­rie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.11. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, dels för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med or­dinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.12. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolags­stämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.13. sex ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Globe Arena Fastigheter AB, dels för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med or­dinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.14. sex ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, dels för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med or­dinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.15. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.16. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordina­rie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.17. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholm Business Region AB, dels för ti­den till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med or­dinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.18. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolags­stämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.19. fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB, dels för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.20. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem Fastighetsnät, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2011,

1.21. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Familjebostäder Fastighetsnät AB, dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007, dels från och med ordinarie bolagsstämma år 2007 till och med or­dinarie bolagsstämma år 2011,

1.22. nominerar fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från och med ordinarie bo­lagsstämma 2007 till och med ordinarie bolagsstämma år 2008,

2. att i samband med ovan föreslagna val av suppleanter i styrelserna bestämma den ordning i vilken suppleanterna skall inträda i tjänstgöring.

På förslag av andre vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val ledamöter och suppleanter enligt --------------- Bilaga 13.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som an­mälts – utsåg/nominerade kommunfullmäktige härefter utan omröstning leda­möter och suppleanter i ovannämnda bolag samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt ----------------------------------------------------------- Bilaga 13.

§32 Nytt avtal med producenterna avseende återvinningsstationer för retur­papper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m. (utl. 2006:189)

Dnr 303-4261/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:189 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nytt avtal med producenterna avseende återvinningsstationer för re­turpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Mats Lindqvist, Anders Hellström, Stellan Hamrin och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mats Lindqvists (mp) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ord­föranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Mats Lindqvists (mp) förslag.

Omröstningen utföll med 87 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Avtalet avseende återvinningsstationer för returpapper och förpack­ningsavfall på offentlig platsmark m.m. godkänns.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden bemyndigas att samordna stadens age­rande beträffande sådant avfall som omfattas av producentansvaret.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga tilläggsavtal.

§33 Uppföljning av budget 2006 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 med helårsprognos jämfört med budget

Dnr 113-3712/2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd: Flyttning av båtuppläggningsplats vid Årstaviken

Dnr 302-2374/2006

Liljeholmens stadsdelsnämnd: Översyn av resursfördelning till särskolan (stoppa nedskärningarna i särskolan)

Dnr 322-2433/2006

Förslag till lokallösning för kulturförvaltningens ledning, administrativa funktioner och avdelningen för kulturstöd - genomförandebeslut (utl. 2006:190)

Dnr 308-4281/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:190 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om uppföljning av budget 2006 – Tertialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 med helårsprognos jämfört med budget.

Ordet innehades av Ann Mari Engel samt borgarråden Jämtin och Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Redovisning av del 1 av tertialrapport 2 år 2006 för Stockholms stad god­känns.

 2. Finansförvaltningen medges rätt att, till SISAB, betala ut 7,0 mnkr för hy­resgästanpassning avseende särskolan Mockasinen.

 3. Idrottsnämndens hemställan att senarelägga upprustning av Aspuddens IP p.g.a. fördyringar inom andra projekt godkänns.

§34 Arvodering av förtroendevald (utl. 2006:191)

Dnr 019-4534/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:191 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Åsa Romson (mp) arvoderas (50%) som gruppledare för miljöpartiet från och med den 15 oktober 2006 till och med den 15 november 2006.

Det antecknades att Åsa Romson (mp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§35 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl. 2006:192)

Dnr 019-4592/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:192 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Ann-Katrin Åslund med 75%, Abit Dundar med 30% och Ulf Fridebäck med 20% enligt utlåtandet.

Det antecknades att Ann-Katrin Åslund, Abit Dundar och Ulf Fridebäck (alla fp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§36 Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007 samt redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen samt sammanträdesarvoden för nya nämnder (utl. 2006:193)

Dnr 021-4572/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:193 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007 samt redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen samt sammanträdesarvoden för nya nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till ”Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder” godkänns.
 2. Förslag till komplettering av ”Reglemente för borgarrådsberedningen och borgarråden” godkänns.
 3. Förslag till ändring av ”Reglemente för Stadsrevisionen i Stockholms stad” godkänns.
 4. Föreslagna förändringar i nämndernas reglementen till följd av över­syn/organisationsförändringar godkänns (bilaga 2 till utlåtandet).
 5. Kommunfullmäktige fastställer i föreliggande ärende föreslagna arvodes­belopp för förtroendevalda i äldrenämnden.

§37 Ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB (utl. 2006:194)

Dnr 023-1959/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:194 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Mirja Särkiniemi, Stellan Hamrin, Rebwar Hassan, Erik Wassén och Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Särkiniemi (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Förslag om förändring av bolagsstrukturen inom Stockholm Vatten AB till en koncern med två rörelsedrivande dotterbolag godkänns.

 2. Förslag till nya bolagsordningar godkänns – bilaga 2 till utlåtandet.

 3. Styrelse och lekmannarevisorer i bolagen skall utses enligt vad som anges i förslaget till bolagsordningar.

 4. Försäljning till bokfört värde av Stockholms Stadshus AB:s aktier i Stock­holm Vatten AB till det blivande moderbolaget godkänns.

 5. Styrelsen och VD i Stockholms Stadshus AB respektive det blivande moder­bolaget ska verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande inklusive smärre justeringar såsom namnfrågor för bolagen m.m.

 6. Stockholms Stadshus AB tillsammans med Stockholm Vatten AB får i upp­drag att fastställa den slutgiltiga kapitalstrukturen i respektive bolag.

 7. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att uppmana Stockholm Vatten AB att efter slutligt förslag till struktur återredovisa till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

§38 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m. (utl. 2006:195)

Dnr 303-4483/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:195 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Åsa Romson, Erik Wassén och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunfullmäktiges beslut om gällande taxa den 14 juni 1999 (utl. 1999:12) upphävs.

 2. Taxan för livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll och prövning fast­ställs till 800 kronor i timmen i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.

 3. De beräkningsgrunder som används för fastställande av taxan godkänns.

 4. Riskklassificeringssystemet godkänns enligt aktuell modell som fastställs av livsmedels- och jordbruksverket. Riskklassificeringssystemet ska an­vändas vid fastställande av den årliga avgiften för de objekt som enligt lag omfattas av livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll.

§40 Avskriven motion (utl. 2006:99)

Dnr 327-2140/2005

Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) hade återkallat motion nr 2005:41 om hälsosamtal för äldre boende hemma.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§41 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 100, 101, 147, 149, 150 och 152 för år 2006.

§42 Avskriven motion (utl. 2006:170)

Dnr 327-1953/2005

Margareta Björk och Christer G Wennerholm (båda m) hade återkallat motion nr 2005:39 om anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöver­föring i vårdkedjan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§43 Avskriven motion (utl. 2006:171)

Dnr 326-4495/2005

Kristina Axén Olin och Peter Lundén-Welden (båda m) hade återkallat motion nr 2005:69 om omsorgen om de funktionshindrade.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 17.15.