Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-01-22

Sammanträde 2007-01-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RVIII

3 Nr 2006:30 av Anna Telestam (mp) om cykelbanors placering. RII

4 Nr 2006:31 av Susanna Brolin (v) om sammanslagning av stadsdelsnämnder. RI

5 Nr 2006:32 av Jan Valeskog (s) om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken. RV

6 Nr 2006:34 av Jan Valeskog (s) om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding. RI

7 Nr 2006:35 av Roger Mogert (s) om yrkesutbildning för romer. RV

NY INTERPELLATION

8 Nr 2006:36 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

14 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.

Mem. 2006:7, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:9, i vad avser val av en ersättare i Mälardalsrådet, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii minne och två nämndemän.

Mem. 2006:10, i vad avser val av en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, ett ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ett ombud i Kommunförbun­det Stockholms län, KSL och åtta nämndemän.

Mem. 2006:11, i vad avser val av en ledamot tillika vice ordförande i stadsdelsnämnd, en ersättare i soci­altjänstnämnden, en ersättare i kulturnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en suppleant i styrelsen för Skolfas­tigheter i Stockholm AB (SISAB), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ersättare i utbildningsnämnden, en suppleant i sty­relsen för AB Stokab, en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i mark­nämnden, en ersättare i ren­hållningsnämnden, en ersättare i överförmyndarnämn­den, en ersättare i trafik­nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholm Busi­ness Region AB, en sup­pleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en suppleant i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en ledamot i styrelsen för Stock­holms Stadshus AB, en ersättare i konsumentnämnden och en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mem. 2006:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare till Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

Mem. 2006:15, i vad avser val av två revisorer och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, en revisorssuppleant hos Handelshögskolan i Stockholm samt en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:16, i vad avser val av en ledamot och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en ledamot och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Teknikhöjden – KTH, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum samt en ledamot och en suppleant i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Mem. 2006:17, i vad avser val av 134 nämndemän.

Mem. 2006:18, i vad avser val av tre gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2006:19, i vad avser val av en ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdförbunds ideella förenings årsmöte.

Mem. 2006:20, i vad avser val av en ledamot och två ersättare i Mälardalsrådet.

Mem. 2006:21, i vad avser val av fyra vigselförrättare/registreringsförrättare.

Mem. 2006:22, i vad avser val av sex ombud och sex ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Mem. 2006:23, i vad avser val av fyra revisorer, varav en ordförande, för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, två revisorer i revisorsgrupp 1, två revisorer, varav en vice ordförande, i revisorsgrupp 3 och en ersättare i revisorskollegiet.

Mem. 2006:24, i vad avser val av fyra ledamöter och sjutton ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i kulturnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden och en ersättare i valnämnden.

Mem. 2006:25, i vad avser val av en lekmannarevisor hos Stockholms Stadshus AB, en lekmannarevisor hos AB Familjebostäder, en lekmannarevisor hos AB Stockholmshem, en lekmannarevisor hos AB Svenska Bostäder, en lekmannarevisor hos Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en lekmannarevisor hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), en lekammanrevisor och lekmannarevisorssuppleant hos CentrumKompaniet i Stockholm AB, en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Vatten AB, en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Hamn AB, en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos AB Stokab, en lekmannarevisor hos Stockholms Stads Parkerings AB, en lekmannarevisor hos Stockholms Stadsteater AB, en lekmannarevisor hos Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (inkl. dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena), en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Business Region AB (inkl. dotterbolaget Stockholm Visitors Board AB, en lekmannarevisor hos Fastighets AB Bangårdsposten, en lekmannarevisor hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en lekmannarevisor hos S:t Erik Markutveckling AB, en lekmannarevisor hos S:t Erik Livförsäkring AB, en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos AB Stockholmshem Fastighetsnät samt en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos AB Familjebostäder Fastighetsnät.

Mem. 2006:26, i vad avser val av en ledamot och två suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en ledamot och en suppleant i styrelsen för AB Familjebostäder, en ledamot och en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, en ledamot i styrelsen för AB Svenska Bostäder, en ledamot och en suppleant i styrelsen för AB Stockholms Stads Bostadsförmedling, en ledamot i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), två suppleanter i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB, en ledamot, tillika vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ledamot och två suppleanter i styrelsen för AB Stokab, en ledamot och två suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB, en ledamot och tre suppleanter i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en ledamot och två suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB, en ledamot och tre suppleanter i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB och en suppleant i styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

15 Nya valärenden.

Mem. 2007:1. Val av ledamöter och suppleanter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Mem. 2007:2. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

16 Utl. 2007:1. Arvodering av viss förtroendevald.

17 Utl. 2007:2. Arvodering av förtroendevalda.

18 Utl. 2007:3. Arvodering av vissa förtroendevalda.

19 Utl. 2007:4. Miljöavgiftskansliets överlämnande av datafångst och rapporter från Stockholmsförsöket till trafiknämnden.

Rotel II

20 Utl. 2007:5. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 april 2007.

21 Utl. 2007:6. Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut. Hemställan från trafiknämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

22 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RI

23 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

24 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

Dnr 412-1388/1997, 412-224/1998
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd). (2004:63). RI

Dnr 023-3823/2003, 023-4364/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RVIII

27 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RIII

28 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RVIII

29 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RII

30 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

31 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

32 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Athursson m.fl. (c) (1998:69). RII

33 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

34 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RV

35 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RV

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (117 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 22 januari 2007 kl. 16.00

Justerat den 29 januari 2007

Anslaget den 30 januari 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Avskriven interpellation

Dnr 328-1878/2006

Mikael Söderlund (m) hade återkallat interpellation nr 2006:16 om chockhöjda hyror för ridskolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§4 Interpellation om cykelbanors placering (nr 2006:30)

Dnr 314-4477/2006

Anna Telestam (mp) hade lämnat in en interpellation om cykelbanors placering.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mats Lindqvist, borgarrådet Söderlund och Ann Mari Engel.

§5 Interpellation om sammanslagning av stadsdelsnämnder (nr 2006:31)

Dnr 021-4478/2006

Susanna Brolin (v) hade lämnat in en interpellation om sammanslagning av stadsdelsnämnder.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Susanna Brolin, borgarrådet Axén Olin, Ann Mari Engel och Abit Dundar.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 32 och 34 för år 2006.

§7 Interpellation om yrkesutbildning för romer (nr 2006:35)

Dnr 331-4750/2006

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om yrkesutbildning för romer.

Kommunfullmäktige hade den 11 december 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Kristersson.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 36 och 37 på föredragningslistan före punkt nr 9.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:36) av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma
  Dnr 309-4984/2006;

 2. (2007:1) av Åsa Romson (mp) om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten
  Dnr 314-182/2007;

 3. (2007:2) av Karin Rågsjö (v) om stora skillnader i ohälsa
  Dnr 325-183/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.45 – 17.00.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Resurstilldelningen till skolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om resurstilldelningen till skolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 2. Bostadsbyggande

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 3. Delning av villatomter i strid mot gällande planer

Cecilia Obermüller (mp) ställde en fråga om delning av villatomter i strid mot gällande planer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 4. Framtiden för Tensta konsthall

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om framtiden för Tensta konsthall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 5. Stockholm Vatten

Stellan Hamrin (v) ställde en fråga om Stockholm Vatten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stellan Hamrin och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Tidsplanen för riktlinjerna inom äldreomsorgen

Berit Kruse (s) ställde en fråga om tidsplanen för riktlinjerna inom äldreomsor­gen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Samuelsson.
Fråga nr 7. Åtgärder för genomförande av vattenprogrammet och miljö­programmet

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om åtgärder för genomförande av vatten­programmet och miljöprogrammet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 8. Försörjningsstöd

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om försörjningsstöd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 9. Satsningar på ridsporten

Jari Visshed (s) ställde en fråga om satsningar på ridsporten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 10. Simba

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Simba.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Kristersson.

§11 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 20 december 2006 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2010.

Till ledamot efter Fredrik Malm (fp) hade utsetts Erik Wassén (fp).

Till ersättare efter Erik Wassén (fp) hade utsetts Lena Kling (fp).


§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 30 november 2006

Beslut (30 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (9 februari) avseende ändring av detaljplan för del av kv. Handboken m.m. i stadsdelen Abrahamsberg och Riksby.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 7 december 2006

Beslut (7 december) avseende överklagande i fråga om avvisningsbeslut avse­ende detaljplan för område vid Lingonrisgränd (del av Hässelby Villastad 28:1), kommunfullmäktiges beslut (12 juni).

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2342/2006

Regeringsrättens beslut

av den 12 december 2006

Beslut (12 december) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (beslut 10 juni 2004) avseende bildandet av ett permanent internationellt vat­teninstitut (SIWI).

Regeringsrätten avslår överklagandet och fastställer därför Kammarrättens dom.

Dnr 023-1207/2002

Länsrätten i Stockholms län beslut

av den 22 december 2006

Beslut (22 december) med anledning av överklagat beslut i kommunfullmäktige (27 november) avseende fastställande av skattesats för år 2007.

Länsrätten, som senare kommer att avgöra målet i sak, avslår inhibitionsyrkan­det.

Dnr 111-4245/2006

Länsstyrelsen i Stockholms län beslut

av den 19 december 2006

Beslut (19 december) med anledning av överklagande avseende beslut om att bilda det kommunala naturreservatet Flaten, kommunfullmäktiges beslut (22 november 2004).

Enligt beslut i Länsstyrelsen ankommer det på kommunen att vidta de åtgärder som föranleds av vissa ändringar. I övrigt avslås överklagandena.

Dnr 304-1683/2003, 304-1069/2004

§13 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 29 januari 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2006, skrivelse 1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 12, 18, 19 och 21 för år 2005, mem. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2006) behandlades.

Val av revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), ledamot i stadsdelsnämnden Farsta (mem. 2005:18), ledamot i Kista stadsdelsnämnd (mem. 2006:7), ersättare i Skärholmens stadsdelsnämnd (mem. 2006:8), ersät­tare i Mälardalsrådet, ombud i Svenska kommunförbundets kongress, revisors­suppleant hos stiftelsen Wilhelm Govenii minne och två nämndemän (mem. 2006:9), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, ersättare i Bromma stads­dels­nämnd, ersättare i Liljeholmens stadsdelsnämnd, ersättare i Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd, ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, ersättare i stadsbyggnadsnämnden, ombud i Svenska kommunförbundets kongress, ombud i Kommunförbundet Stockholms län, KSL och åtta nämndemän (mem. 2006:10), ledamot tillika vice ordförande i stadsdelsnämnden Älvsjö, ersättare i social­tjänstnämnden, ersättare i kulturnämnden, suppleant i styrelsen för AB Stock­holm Globe Arena, suppleant i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), suppleant i styrelsen för Stockholms Stadsteater Aktiebolag, sup­pleant i styrelsen för aktiebolaget Familjebostäder, suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB, suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, er­sättare i utbild­ningsnämnden, suppleant i styrelsen för AB Stokab, ersättare i kyrkogårdsnämn­den, ersättare i marknämnden, ersättare i renhållningsnämnden, ersättare i över­förmyndarnämnden, ersättare i trafiknämnden, suppleant i styrel­sen för Stock­holm Business Region AB, suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Parker­ings AB, suppleant i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem, suppleant i sty­relsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ersättare i konsumentnämnden och er­sättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2006:11) utgår.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning bordlägga ----------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med de ändringar som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------- Bilaga 5.

Därutöver utsåg kommunfullmäktige på förslag av valberedningen Bo Bladholm (m) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell efter fram­lidne ledamoten Axel Wennerholm (m) (mem. 2006:16).

§16 Val av ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2007:1)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:1 om val av ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av tre ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skön­het.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige härefter utan omröstning att utse

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för åren 2007-2010:

till ledamöter: Bo Swenson, Kjell Strandqvist, Hans Henrik Brummer, Görel Cavalli-Björkman, Anders Bodin, Mia Torpe, Fredrik von Feilitzen, Martin Eriksson (m), Rolf Lindell (s).

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:2 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Anna Larsen (s) – ersättare i socialtjänstnämnden, Anders Löwdin (s) – ledamot i Bromma stadsdels-
  nämnd - och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i socialtjänstnämnden och sju nämnde­män.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Carina Kemi (s);

till ersättare: Anders Löwdin (s);

till nämndeman för tiden till och med år 2010: Jan Silverudd (fp).

§18 Arvodering av viss förtroendevald (utl. 2007:1)

Dnr 019-4761/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av viss förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Henrik G Ehrenberg med 50% enligt utlåtandet.

§19 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2007:2)

Dnr 019-7/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Emilia Hagberg arvoderas (50 %) som gruppledare för miljöpartiet från och med den 17 november 2006 till och med den 15 oktober 2010.

 2. Under tiden från och med den 17 november 2006 till och med den 31 juli 2007 är Emilia Hagberg föräldraledig på deltid och ersättning motsva­rande 20 % av ovanstående arvode betalas ut.

 3. Stefan Nilsson arvoderas (25 %) som gruppledare under perioden 1 december 2006 till och med den 31 december 2006. Stefan Nilsson ar­voderas därefter (50 %) som gruppledare för miljöpartiet från och med den 1 januari 2007 till och med den 15 oktober 2010.

Det antecknades att Stefan Nilsson (mp) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§20 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl. 2007:3)

Dnr 019-17/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Abdo Goriya och Leif Rönngren med 60% från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007 och till Teres Lindberg med 60% från och med den 1 februari 2007 till och med den 31 december 2007 enligt utlåtandet.

Det antecknades att Abdo Goriya och Teres Lindberg (alla s) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§21 Miljöavgiftskansliets överlämnande av datafångst och rapporter från Stockholmsförsöket till trafiknämnden (utl. 2007:4)

Dnr 314-2721/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:4 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om miljöavgiftskansliets överlämnande av datafångst och rapporter från Stock­holmsförsöket till trafiknämnden.

Ordet innehades av Åsa Romson, borgarrådet Axén Olin, Catharina Tarras-Wahlberg, Torhild Lamo och Per Ankersjö.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen överlämnar med stöd av 15 § arkivlagen handlingar bestå­ende av databaser och rapporter som tagits fram inom miljöavgiftskansliets utvärderingsprogram till trafiknämnden.


§22 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 april 2007 (utl. 2007:5)

Dnr 303-4309/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 april 2007.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Mirja Särkiniemi, Anders Broberg, Torhild Lamo och Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Särkiniemi (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mats Lindqvist (mp) och Torhild Lamo (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, bilaga 2 till utlåtan­det, att gälla från och med 2007-04-01 godkänns.

§23 Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut

Hemställan från trafiknämnden (utl. 2007:6)

Dnr 314-4523/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:6 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från trafiknämnden om reparation av Norrbro.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av reparation av Norrbro omfattande investeringsutgifter om 150 mnkr godkänns.
 2. Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna för år 2007 får rym­mas inom trafik- och renhållningsnämndens investeringsplan för 2007.
 3. Finansiering av investeringsutgifter och investeringsinkomster för efter­följande år får beaktas vid upprättande av kommande investerings­planer.
 4. Finansiering av tillkommande drift- och kapitalkostnader för trafik- och renhållningsnämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204 för år 2005 samt nr 41, 42, 48, 62, 65, 86, 91, 100, 101, 147, 149, 150 och 152 för år 2006.

§25 Motioner

Under tiden 3 oktober 2006 – 22 januari 2007 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

 1. (2007:1) av Yvonne Ruwaida (mp) om förbättring av romers situation
  Dnr 333-124/2007;

 2. (2007:2) av Per Ankersjö (c) om individuell mätning av tappvarmvatten
  Dnr 315-241/2007;

 3. (2007:3) av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) om ”rättvise­märkning” av krogar som inte diskriminerar
  Dnr 329-284/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 18.50.