Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-02-12

Sammanträde 2007-02-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:32 av Jan Valeskog (s) om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken. RV

3 Nr 2006:34 av Jan Valeskog (s) om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding. RI

4 Nr 2006:36 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma. RI

5 Nr 2007:1 av Åsa Romson (mp) om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten. RII

6 Nr 2007:2 av Karin Rågsjö (v) om stora skillnader i ohälsa. RVII

NYA INTERPELLATIONER

7 Nr 2007:3 av Malte Sigemalm (s) om Skulpturens Hus. RVIII

8 Nr 2007:4 av Jan Valeskog (s) om stoppad informationskampanj om effekterna av dubbdäcksanvändning i stockholmstrafiken. RII

9 Nr 2007:5 av Jan Valeskog (s) om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stadsdelsnämnderna. RI

10 Nr 2007:6 av Jan Valeskog (s) om högeralliansens syn på, och tillämpning av, riktvärden för trafik- och industribuller vid byggande av bostäder i Stockholm. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

16 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.

Mem. 2006:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare till Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, en revisorssuppleant hos Handelshögskolan i Stockholm samt en revisor och två revisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:16, i vad avser val av en ledamot och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Teknikhöjden – KTH och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:17, i vad avser val av 70 nämndemän.

Mem. 2006:18, i vad avser val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Mem. 2006:19, i vad avser val av en ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdförbunds ideella förenings årsmöte.

Mem. 2006:21, i vad avser val av två vigselförrättare/registreringsförrättare.

Mem. 2006:23, i vad avser val av tre revisorer, varav en ordförande, för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2006:24, i vad avser val av en ledamot och fem ersättare i stadsdelsnämnder och en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden.

Mem. 2006:25, i vad avser val av en lekmannarevisor hos Stockholms Stadshus AB, en lekmannarevisor hos AB Familjebostäder, en lekmannarevisor hos AB Stockholmshem, en lekmannarevisor hos AB Svenska Bostäder, en lekmannarevisor hos Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en lekmannarevisor hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), en lekmannnarevisor hos CentrumKompaniet i Stockholm AB, en lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Vatten AB, en lekmannarevisor hos Stockholms Hamn AB, en lekmannarevisor hos AB Stokab, en lekmannarevisor hos Stockholms Stads Parkerings AB, en lekmannarevisor hos Stockholms Stadsteater AB, en lekmannarevisor hos Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (inkl. dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena), en lekmannarevisor hos Stockholm Business Region AB (inkl. dotterbolaget Stockholm Visitors Board AB), en lekmannarevisor hos Fastighets AB Bangårdsposten, en lekmannarevisor hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en lekmannarevisor hos S:t Erik Markutveckling AB, en lekmannarevisor hos S:t Erik Livförsäkring AB, en lekmannarevisorssuppleant hos AB Stockholmshem Fastighetsnät samt en lekmannarevisorssuppleant hos AB Familjebostäder Fastighetsnät.

Mem. 2006:26, i vad avser val av två suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, två suppleanter i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB, två suppleanter i styrelsen för AB Stokab, två suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, tre suppleanter i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, två suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB och en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB.

Mem. 2006:27, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB.

Mem. 2007:1, i vad avser val av tre ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Mem. 2007:2, i vad avser val av en ersättare i socialtjänstnämnden och sju nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

17 Mem. 2007:3. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel II

18 Utl. 2007:7. Genomförandeavtal för väg E18 Hjulsta – Kista. Förslag från trafiknämnden.

Rotel VIII

19 Utl. 2007:8. Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF Alliansförening. Hemställan från idrottsnämnden.

Rotel I

20 Utl. 2007:9. Arvodering av vissa förtroendevalda.

BORDLAGDA MOTIONER

21 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RI

22 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

23 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

Dnr 412-1388/1997, 412-224/1998
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd). (2004:63). RI

Dnr 023-3823/2003, 023-4364/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RVIII

26 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RIII

27 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RVIII

28 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RII

29 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

30 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

31 Utl. 2006:147. Skydd för Järvafältet. Motion av Michael Athursson m.fl. (c) (1998:69). RII

32 Utl. 2006:149. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005. RV

33 Utl. 2006:150. Krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter. Motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) (2004:8). RV

34 Utl. 2006:152. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RV

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

35 Utl. 2007:10. Policys för upphandling och konkurrensutsättning.

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (194 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 12 februari 2007 kl. 16.00

Justerat den 19 februari 2007

Anslaget den 20 februari 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken (nr 2006:32)

Dnr 316-4479/2006

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i praktiken.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Susanna Brolin och Cecilia Brinck.

§4 Interpellation om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding (nr 2006:34)

Dnr 023-4481/2006

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens representation och arbete i Fortum Värme Holding.

Kommunfullmäktige hade den 27 november 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Axén Olin och Eie Herlitz.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 36 för år 2006 samt nr 1 och 2 för i år.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:3) av Malte Sigemalm (s) om Skulpturens Hus
  Dnr 328-283/2007

 2. (2007:4) av Jan Valeskog (s) om stoppad informationskampanj om effek­terna av dubbdäcksanvändning i stockholmstrafiken
  Dnr 314-320/2007

 3. (2007:5) av Jan Valeskog (s) om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stads­delsnämnderna
  Dnr 326-326/2007

 4. (2007:6) av Jan Valeskog (s) om högeralliansens syn på, och tillämpning av, riktvärden för trafik- och industribuller vid byggande av bostäder i Stock­holm
  Dnr 316-327/2007

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Datum och jobbgaranti

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om datum och jobbgaranti.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Axén Olin.

Fråga nr 2. Planerna för elevrådsombudsmannens verksamhet under 2007

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om planerna för elevrådsombudsmannens verksamhet under 2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Stadens policy för stadsdelarnas föreningsbidrag

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om stadens policy för stadsdelarnas före­ningsbidrag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 4. Integrationsberedningen

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om integrationsberedningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Alvendal.


Fråga nr 5. Omvandling av hyresrätter i allmännyttan

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om omvandling av hyresrätter i allmännyt­tan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 6. Äldreomsorg

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om äldreomsorg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Preventionssamordnare

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om preventionssamordnare.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 8. Lunda Nova

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Lunda Nova.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 9. Jobbgarantin

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om jobbgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Kristersson.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige har inkommit följande skrivelser, vilka delgivits berörda organ:

Stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

av den 14 november 2006

Revisorernas rapport till kommunfullmäktige över granskning av tertialrapport 2 - uppföljning av budget 2006.

Dnr 124-4401/2006

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 22 januari 2007

Beslut (22 januari 2007) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (14 december 2004) avseende Lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Fri­hamnen, Loudden.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 309-3938/2004

Regeringsbeslut

av den 25 januari 2007

Beslut (25 januari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 juni 2006) att anta detaljplan för kv. Iskarnevalen m.m. i stadsdelen Västertorp

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (25 januari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (16 mars 2006) avseende detaljplan för Sätra centrum, södra delen, i stadsdelen Sätra.

Regeringen avslår överklagandena.

Beslut (25 januari) med anledning av överklagande avseende detaljplan för om­råde vid kvarteret Videbusken, kommunfullmäktiges beslut (20 februari 2006)

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-5182/2005

§9 Upprop

Kl. 18.08 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 19 februari 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt 35 på föredragningslistan före punkt nr 21.

§12 Fyllnadsval (mem. 19 och 21 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2006, mem. 1 och 2 för år 2007; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 och 21 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2006, mem. 1 och 2 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning bordlägga ----------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som an­mälts – utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------- Bilaga 4.

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:3; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:3 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Ida Bylund (s) - ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräk­ning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Patrick Krassén (fp) – er­sättare i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Linda Hillner (m) – ersättare i exploaterings­nämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i exploateringsnämnden och fem nämn­demän.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) dels för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2007, dels från ordinarie bolagsstämma 2007 till ordina­rie bolagsstämma 2011

till ersättare: Mustafa Ismail (fp);

till nämndeman för tiden till och med år 2010: Tomas Linder (fp).

§14 Genomförandeavtal för väg E18 Hjulsta – Kista. Förslag från trafiknämnden (utl. 2007:7)

Dnr 314-4522/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från trafiknämnden om genomförandeavtal för väg E18 Hjulsta – Kista.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund, Livh och Ruwaida, Rebwar Hassan, Torhild Lamo, Eie Herlitz, Inge-Britt Lundin, Cecilia Obermüller, Martin Michel, Mirja Räihä Järvinen, Stellan Hamrin, Fredrik Wallén och Per Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Livh (v) och Ruwaida (mp) bifall till vänsterpartiets reser­vation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Livhs (v) och Ruwaidas (mp) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommun­styrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Livhs (v) och Ruwaidas (mp) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 78 ja och 19 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

 1. Genomförandeavtalet mellan Vägverket Region Stockholm och Stock­holms stad för väg E 18 Hjulsta - Kista godkänns.

 2. Stadens andel i projektet får uppgå till netto 665 mnkr i prisnivå 2006-09-01.

 3. Finansieringen får ske genom att ta i anspråk medel för infrastrukturella projekt, som avsatts i bokslut.

 4. Tillkommande drift- och underhållskostnader för trafik- och renhållnings­nämnden får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

 5. Till stadsdirektören delegeras att göra utbetalningar för stadens del av väg E 18 enligt genomförandeavtalet.

§15 Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF Alliansförening. Hemställan från idrottsnämnden (utl. 2007:8)

Dnr 302-4400/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:8 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från idrottsnämnden om förvärv av delar av Zinkensdamms ishall från Hammarby IF Alliansförening.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förvärv av delar av Zinkensdamms ishall godkänns varigenom borgensför­bindelsen för lån till upprustning av hallen enligt kommun­fullmäktiges beslut 8 april 1991 (utl. 1991:70) upphör att gälla.

 2. Köpeavtal med Hammarby IF Alliansförening och Hammarby IF Ishockey­förening angående förvärv av delar av Zinkensdamms ishall för en köpeskilling om 2,1 mnkr godkänns.

 3. Idrottsnämnden medges ökade investeringsutgifter med 2,1 mnkr. Finansie­ring sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande i 2007 års budget.

 4. Idrottsnämnden, genom idrottsförvaltningen, bemyndigas att vidta de åtgär­der som är erforderliga för köpe- och hyresavtalets fullföljande.

 5. Idrottsnämnden uppmanas att noga följa utvecklingen av projektet och vid större avvikelser när det gäller föreningens betalningsförmåga rap­portera till kommunstyrelsen.

§16 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl. 2007:9)

Dnr 019-227/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:9 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Cecilia Brinck med 85 procent, Peter Lundén-Welden med 80 procent och Joakim Larsson med 40 procent fr.o.m. 1 januari 2007 t.o.m. 31 oktober 2010.

Det antecknades att Cecilia Brinck, Peter Lundén-Welden och Joakim Larsson (alla m) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§17 Policys för upphandling och konkurrensutsättning (utl. 2007:10)

Dnr 125-4310/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:10 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om policys för upphandling och konkurrensutsättning.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Jan Valeskog (s) och borgarrådet Axén Olin (m) i en ord­ningsfråga om den korta tiden för oppositionen att sätta sig in i ärendet.

Sammanträdet ajournerades fem minuter.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Jämtin och Ruwaida.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Paul Lappalainen (mp) och Åsa Romson (mp) i en ordnings­fråga om rimligheten av minoritetsåterremiss.

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Axén Olin, Paul Lappalainen, borgarrådet Ruwaida, Åsa Romson, borgarrådet Jämtin, Jonas Eklund, Zaida Catalán, Eivor Karlsson, Ann Mari Engel och borgarrådet Mogert.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Jämtin (s) och Ruwaida (mp) samt Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen, innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarråden Jämtins (s) och Ruwaidas (mp) samt Ann Mari Engels (v) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla återremissyrkandet röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Omröstningen utföll med 43 ja och 52 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§18 Motion om utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad (utl. 2005:204; skrivelse 4)

Dnr 011-1951/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:204 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Inge-Britt Lundin (fp) i vilken hon föreslår att fler vigsel/registreringsförrättare skall utses.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Inge-Britt Lundin (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med Inge-Britt Lundins (fp) yrkande - att

 1. bifalla motionen

 2. uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till en utökning av tider för vigslar och registrering i Stadshuset till att även omfatta sönda­gar

 3. därutöver anföra.

Motionen uppmärksammar det faktum att tiden inte räcker till för stadens vigsel- och registreringsförrättare att hinna med att viga alla som så önskar. Motionären föreslår därför att staden hemställer hos länsstyrelsen om utseende av fler vig­sel/registreringsförrättare i Stockholms stad.

KF/KS kansli instämmer i sitt remissvar i motionärens analys och föreslår bifall till motionen. Kansliet förordar också en utökning av tider för vigslar och registreringar i Stadshuset till att även omfatta söndagar under sommarmåna­derna.

Även länsstyrelsen anser att staden bör överväga att utöka antalet borgerliga vigselförrättare/registreringsförrättare, vilket framgår av en aktuell skrivelse till staden.

Det är glädjande att föredragande borgarråd vill överväga en utökning av anta­let vigsel- och registreringsförrättare. Vi ser dock ingen anledning att av­vakta med frågan ytterligare. Motionen bör därför bifallas.

§19 Motion om uppförandekod i offentlig upphandling (utl. 2006:41)

Dnr 125-2553/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:41 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson (mp) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförande­kod för stadens upphandlingar.

Beslut

Ärendet utgår.

§20 Motion om Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola

Dnr 412-1388/1997

Motion om läraryrket – dags för stolta lärare (utl. 2006:42)

Dnr 412-224/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:42 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) i vilken de föreslår åtgärder för att åstadkomma ”Europas bästa lärare – en förut­sättning för Europas bästa skola”, dels en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår åtgärder för att åstadkomma stolta lärare.

Beslut

Ärendet utgår.

§21 Motion om försäljning av AB Stokab

Dnr 023-3823/2003

Motion om försäljning av AB Stokab till kunderna (utl. 2006:48)

Dnr 023-4364/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:48 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Jan Björklund m.fl. (fp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ger koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB i upp­drag att omgående inleda arbetet med en försäljning av AB Stokab, dels en mo­tion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) i vilken de föreslår en försäljning av AB Stokab till kunderna.

Beslut

Ärendet utgår.

§22 Motion om isbana på Norra Latins skolgård

Dnr 445-1741/2001

Konstfrusen isbana i Vasaparken

Skrivelse av Anders Broberg och Ewa Samuelsson (båda kd) (utl. 2006:62)

Dnr 328-4355/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:62 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Viviann Gunnarsson (mp) i vilken hon föreslår att staden skall anlägga en isbana på Norra Latins skolgård.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:73) av Viviann Gunnarsson (mp) om isbana på Norra Latins skolgård anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§23 Motion om åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen (utl. 2006:65)

Dnr 303-4823/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:65 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Lotta Edholm (fp) i vilken hon föreslår att nödvändiga åtgärder måste vidtas för att rädda den fastighetsnära tidningsinsamlingen i Stockholm.

Beslut

Ärendet utgår.

§24 Motion om upprustning av Tranebergs idrottsplats (utl. 2006:86)

Dnr 445-1855/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:86 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Lars Furehed (s), i vilken han föreslagit att Trane­bergs idrottsplats upprustas.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2001:91) av Lars Furehed (s) anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§25 Motion om skyltning av Stockholms tunnlar (utl. 2006:91)

Dnr 314-3392/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:91 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) i vilken de yrkat att Stockholms tunnlar ska skyltas med namnen på tunnlarna.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och Leif Rönngren.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2004:41) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) anses bi­fallen med vad som föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§26 Motion om Skönhetsrådets avskaffande (utl. 2006:100)

Dnr 009-2392/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:100 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Kristina Alvendal (m) i vilken hon föreslagit en av­veckling av Skönhetsrådet.

Ordet innehades av Kristina Alvendal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2004:32) av Kristina Alvendal (m) om avskaffande av skönhetsrådet anses besvarad i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och till­gången till Internet via telenätet för stockholmarna (utl. 2006:101)

Dnr 035-3762/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:101 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rolf Könberg (m) i vilken han föreslagit förutsätt­ningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenä­tet för stockholmarna.

Ordet innehades av Rolf Könberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2005:57) av Rolf Könberg (m) om den bristande internettillgången för stockholmare anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.


§28 Motion om skydd för Järvafältet (utl. 2006:147)

Dnr 331-1164/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:147 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Michael Arthursson m.fl. (c) i vilken de hemställer att kommunfullmäktige beslutar att sätta igång gemensamt planeringsarbete för att skydda Järvafältets naturvärden tillsammans med Solna, Sundbybergs, Sollen­tuna och Järfälla kommuner och att planeringen bör leda fram till såväl ett natur­reservat som en ”grönområdesöverenskommelse” där kommunerna förbinder sig att inte exploatera grönytan.

Beslut

Ärendet utgår.

§29 Motion om metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden

Återremiss från kommunfullmäktige den 24 oktober 2005 (utl. 2006:149)

Dnr 201-226/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:149 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Anita Habel (v) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att utreda möjligheterna att ta fram ett system för anonymi­serande av anställningsansökningar i syfte att minimera risken för diskriminering av personer med utländsk bakgrund samt ställa krav på motsvarande förfarings­sätt hos de entreprenörer som anlitas.

Beslut

Ärendet utgår.

§30 Motion om krafttag mot antisemitismen i Stockholms förorter (utl. 2006:150)

Dnr 332-1022/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:150 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Jan Björklund och Fredrik Malm (båda fp) i vilken de föreslår att utbildningsnämnden och integrationsnämnden ges i uppdrag att kart­lägga frånvaron från undervisning i ämnena historia och religionskunskap, att skolledare ges stöd så att de vågar ingripa mot extrema och antisemitiska åsikter samt att utforma en rapporteringsplikt om antisemitistiska uttalanden eller trakasse­rier.


Beslut

Ärendet utgår.

§31 Motion om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stock­holms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (utl. 2006:152)

Dnr 334-3825/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2006:152 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att stads­ledningskontoret ska få i uppdrag att analysera förekomsten av diskriminering i Stockholms stad och att diskrimineringskontroller ska kunna användas i det ar­betet.

Beslut

Ärendet utgår.

§32 Motion

Under tiden 23 januari – 12 februari 2007 väcktes och inlämnades följande motion:

(2007:4) av Leif Rönngren (s) om utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal

Dnr 331-623/2007.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.35