Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-05-28

Sammanträde 2007-05-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:10 av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag. RI

3 Nr 2007:13 av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening. RVIII

4 Nr 2007:14 av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur. RVIII

5 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

6 Nr 2007:17 av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. RI

7 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

8 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

9 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

10 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

11 Nr 2007:22 av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde. RVII

12 Nr 2007:23 av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet. RV

13 Nr 2007:24 av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad. RV

14 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

15 Nr 2007:26 av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

16 Nr 2007:28 av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stockholms stad. RI

17 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

18 Nr 2007:30 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti. RVII

19 Nr 2007:31 av Mehdi Oguzsoy (v) om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter. RV

20 Nr 2007:32 av Teres Lindberg (s) om upprustning av ytterstaden. RV

21 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

22 Nr 2007:34 av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete. RI

23 Nr 2007:35 av Ann-Margarethe Livh (v) om kvaliteten på tolktjänster. RV

24 Nr 2007:36 av Jan Valeskog (s) om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen. RIII

25 Nr 2007:37 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av Vägverkets och Banverkets reviderade planer för infrastrukturinvesteringar 2004-2015. RI

26 Nr 2007:38 av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor. RVII

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2007:39 av Inger Stark (v) om nedläggningen av Västbodaskolan. RIV

28 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

29 Nr 2007:41 av Mirja Räihä Järvinen (s) om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista. RIV

30 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

36 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell.

Mem. 2006:23, i vad avser val av en revisor hos Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2007:8, i vad avser val av 17 nämndemän i Solna Tingsrätt, 24 nämndemän i Stockholms Tingsrätt och 29 nämndemän i Södertörns Tingsrätt.

Mem. 2007:11, i vad avser val av två nämndemän till Södertörns tingsrätt.

Mem. 2007:12, i vad avser val av en lekmannarevisor till stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

37 Mem. 2007:14. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel II

38 Utl. 2007:65. Fördelning av 165 mnkr till en snyggare och mer funktionell stad. Hemställan om utökad budget för trafik- och renhållningsnämnden.

39 Utl. 2007:66. Detaljplan för område på Blasieholmen inom stadsdelen Norrmalm (Dp 2000-10845-54).

40 Utl. 2007:67. Namn för gator inom stadsdelarna Råcksta och Vällingby – Vilhelminagatan och Hogdalsgatan.

Rotel III

41 Utl. 2007:68. Reformering av rådande badförbud inom hamnområdet. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud.

42 Utl. 2007:69. Försäljning av fastigheten Sågen 19 i Stockholms kommun. Genomförandebeslut.

Rotel III+II

43 Utl. 2007:70. Ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad.

Rotel VI

44 Utl. 2007:71. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4 2006.

Rotel I

45 Utl. 2007:72. Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006 – 2015.

46 Utl. 2007:73. Förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag. Ansökan från AB Fortum Värme.

47 Utl. 2007:74. Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system.

48 Utl. 2007:75. Organisationsförändringar m.m. inom Stockholm Business Region AB.

49 Utl. 2007:76. Friköpspris för småhustomträtter.

BORDLAGD MOTION

50 Utl. 2007:57. Rådslag mellan politiker och medborgare. Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36). RI

NYA MOTIONER, Rotel VIII

51 Utl. 2007:77. Nybohovs bollplan. Motion av Magnus Hellström (m) (2003:34).

52 Utl. 2007:78. Möjligheten att låta elever gestalta folksagor. Motion av Christer Öhgren (mp) (2004:3).

Rotel I

53 Utl. 2007:79. Inrättande av självförvaltningsorgan för allmänna kommunala verksamheter inom staden. Motion av Torsten Sandgren (v) (2002:61).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (280 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 28 maj 2007 kl. 16.00

Justerat den 4 juni 2007

Anslaget den 5 juni 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om vårdnadsbidrag (nr 2007:10)

Dnr 325-594/2007

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert, Axén Olin, Samuelsson och Livh samt Susanna Brolin.

§4 Interpellation om bidrag till Södra Fot, kulturförening (nr 2007:13)

Dnr 328-597/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om bidrag till Södra Fot, kulturförening.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, borgarrådet Sjöstedt och Ann Mari Engel.

§5 Interpellation om tillgänglig kultur (nr 2007:14)

Dnr 328-626/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om tillgänglig kultur.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, borgarrådet Sjöstedt och Ann Mari Engel.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2007:15.

§7 Interpellation om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. (nr 2007:17)

Dnr 014-682/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Axén Olin, Torhild Lamo samt borgarrådet Mogert.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ,37 och 38 för år 2007.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:39) av Inger Stark (v) om nedläggningen av Västbodaskolan
  Dnr 322-1836/2007;

 2. (2007:40) av Teres Lindberg (s) om Simba
  Dnr 331-1837/2007;

 3. (2007:41) av Mirja Räihä Järvinen (s) om nedläggningen av skolor i Rin­keby-Kista
  Dnr 322-1838/2007;

 4. (2007:42) av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser ge­nom garageutbyggnader på Södermalm
  Dnr 314-1969/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Politisk styrning av stadsvandringar

Åsa Romson (mp) ställde en fråga om politisk styrning av stadsvandringar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.


Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund (m) i en ordningsfråga angående fråga ställd till borgarrådet Sjöstedt som borgarrådet Söderlund vill svara på.

I den fortsatta debatten yttrade sig Åsa Romson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Västbodaskolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Västbodaskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 3. FoU-enheten

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om FoU-enheten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 4. Riktlinjeärendet

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om riktlinjeärendet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Unga vuxna med försörjningsstöd.

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om unga vuxna med försörjningsstöd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Stockholms Stadsmuseums konstvandringar

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Stockholms Stadsmuseums konstvand­ringar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 7. Högdalstopparna

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om Högdalstopparna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 8. Krogdiskriminering

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om krogdiskriminering.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kristersson.

§11 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 21 maj 2007 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2010.

Till ledamot efter Anna Telestam (mp) hade utsetts Paul Lappalainen (mp).

Till ersättare efter Paul Lappalainen (mp) hade utsetts Mats Berglund (mp).

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Stadsrevisionen, Revisorsgrupp 1

av den 27 april 2007

Uttalande om tillämpningen av insynslagen år 2006.

Kommunstyrelsen har år 2006 fullgjort sin skyldighet i enlighet med insynsla­gen.

Dnr 129-1761/2007


Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 3 maj 2007

Beslut (3 maj) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kvarteret Sparsamheten i stadsdelen Skarpnäcks Gård, kommunfullmäktiges beslut (5 mars 2007).

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-381/2007

Regeringsbeslut

av den 3 maj 2007

Beslut (3 maj) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 mars 2006) att anta förslag till detaljplan för område vid Hornstull, i stads­delen Södermalm.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-605/2007

Beslut (3 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (21 juni 2006) att anta förslag till detaljplan för fastigheten Limkakan 3 m.m. i stadsdelarna Gubbängen och Tallkrogen i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Beslut (3 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (24 november 2005) i fråga om detaljplan för fastigheten Ättebacken 10 i stadsdelen Norra Ängby.

Regeringen anser att stadsbyggnadsnämndens beslut bör upphävas.

Beslut (3 maj) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (12 juni 2006) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten Telefonfa­briken 1 m.m. i stadsdelen Midsommarkransen.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2425/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 25 maj 2007

Beslut (25 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17 oktober 2005) avseende Handlingsplan för uppkoppling av bredband till hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen till bredbandsnätet.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 035-2620/2007

§13 Upprop

Kl. 18.01 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 4 juni 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 15, och 23 för år 2006, mem. 8, 11 och 12 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 15 och 23 för år 2006 samt mem. 8, 11 och 12 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:14)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:14 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Karin Hanqvist (s) – leda­mot i utbildningsnämnden, Gilda Cordova (v) – ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, Leila Hassan (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i utbildningsnämnden, en ersättare i stads­delsnämnden Rinkeby-Kista och tre nämndemän.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista för tiden till och med år 2007:

till ersättare: Kerstin Thufvesson (m);

till nämndeman i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010: Bo Wickström (v).

§17 Fördelning av 165 mnkr till en snyggare och mer funktionell stad

Hemställan om utökad budget för trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2007:65)

Dnr 329-486/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av 165 mnkr till en snyggare och mer funktionell stad.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Mats Lindqvist, Jan Valeskog, Lukas Forslund, Anders Broberg, Torhild Lamo och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden får disponera 165 mnkr, avsatta under finansförvaltningen för underhållsarbete i befintligt väg- och trafiknät.

 2. Trafik- och renhållningsnämndens förslag till fördelning av de avsatta medlen för drift- och underhållsåtgärder åren 2007 och 2008 godkänns.

 

§18 Detaljplan för område på Blasieholmen inom stadsdelen Norrmalm (Dp 2000-10845-54) (utl. 2007:66)

Dnr 311-1119/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:66 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för område på Blasieholmen inom stadsdelen Norrmalm (Dp 2000-10845-54).

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Åsa Romson, borgarrå­det Söderlund, Abit Dundar och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Förslaget till detaljplan för område på Blasieholmen inom stadsdelen Norr­malm (Dp 2000-10845-54) fastställs.

§19 Namn för gator inom stadsdelarna Råcksta och Vällingby – Vilhelmina­gatan och Hogdalsgatan (utl. 2007:67)

Dnr 312-1195/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelarna Råcksta och Vällingby – Vilhelmi­nagatan och Hogdalsgatan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Vilhelminagatan och Hogdalsgatan fastställs som namn för gator enligt bifo­gade kartor till utlåtandet.


§20 Reformering av rådande badförbud inom hamnområdet

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18 avseende badförbud (utl. 2007:68, skrivelse 8)

Dnr 667-4934/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reformering av rådande badförbud inom hamnområdet.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Åsa Romson och Mehdi Oguzsoy.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stockholms kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (Kfs 2005:4) § 18 ändras i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.

§21 Försäljning av fastigheten Sågen 19 i Stockholms kommun

Genomförandebeslut (utl. 2007:69)

Dnr 302-1337/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om försäljning av fastigheten Sågen 19 i Stockholms kom­mun.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Martin Michel, borgarrådet Livh, Karin Wanngård, Björn Ljung och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Wanngård (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Försäljning av fastigheten Sågen 19 i Stockholms kommun till Fastighets AB Hornstull till en köpeskilling som uppgår till 149 mnkr godkänns. Fastig­hets AB Hornstull är ett helägt dotterbolag till John Mattson Fastighets AB.

§22 Ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad (utl. 2007:70)

Dnr 303-1287/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Anders Broberg, Åsa Romson, Lukas Forslund, Torhild Lamo, Jan Valeskog och Karin Karlsbro.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Miljöbilsdefinition för Stockholms stad fastställs enligt bilaga 2 till utlåtan­det.

§23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4, 2006 (utl. 2007:71)

Dnr 327-1123/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:71 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 4, 2006.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson och Eivor Karlsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.


§24 Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006 – 2015 (utl. 2007:72)

Dnr 309-4342/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:72 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006 – 2015.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Jämtin, Tomas Rudin, Åsa Romson, borgarråden Livh och Samuelsson, Rolf Könberg, Ann Mari Engel, Stefan Nilsson samt borgarråden Edholm och Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garråden Jämtins (s) och Livhs (v) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Stockholm Business Region AB anmodas att följa upp hur aktionsplanens föreslagna åtgärder återfinns i stadens konkreta politiska beslut under de närmsta åren.

 2. Stockholm Business Region AB ska ansvara för att samordna strategiarbe­tet för hur staden och Stockholms Handelskammare gemensamt ska agera för att nå aktionsplanens uppsatta mål.

 3. Alla nämnder och bolag som är berörda av aktionsplanen uppmanas att ar­beta i enlighet med intentionerna i planen.

 4. Aktionsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas vid det årliga Stockholmsmötet.

§25 Förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag

Ansökan från AB Fortum Värme (utl. 2007:73)

Dnr 329-14/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:73 behandlades. Utlåtandet gäller en ansö­kan från AB Fortum Värme om förvaring av allmänna handlingar härrörande från Stockholm Energi AB och dess dotterbolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Allmänna handlingar enligt vad som anförs i stadsledningskontorets förslag får förvaras hos AB Fortum Värme, tidigare Stockholm Energi AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 9 § 3 st. sekretesslagen (1980:100), dock längst till utgången av år 2010.

§26 Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system (utl. 2007:74)

Dnr 033-605/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:74 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-sy­stem.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och projektspecifikation enligt bilaga till utlåtandet.


§27 Organisationsförändringar m.m. inom Stockholm Business Region AB (utl. 2007:75)

Dnr 021-939/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:75 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om organisationsförändringar m.m. inom Stockholm Business Region AB.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Paulo Silva, Ann Mari Engel och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Paulo Silva (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Organisationsförändringen inom Stockholm Business Region samt bildan­det av ett nytt dotterbolag, Stockholm Business Region Development AB, godkännes.

 2. Bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB enligt bilaga 2 till utlåtandet godkännes.

 3. Bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB enligt bilaga 3 till utlå­tandet godkännes.

 4. Kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med för­slag till styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Busi­ness Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§28 Friköpspris för småhustomträtter (utl. 2007:76)

Dnr 302-1117/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:76 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om friköpspris för småhustomträtter.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Gulan Avci, Åsa Romson, borgarrådet Livh, Joakim Larsson, borgarrådet Samuelsson, Daniel Somos, borgarrådet Mo­gert och Berit Kruse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och Åsa Romson (mp) bifall till socialdemo­kraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Tomträttshavare till enskilt ägda småhus (egna-hem) skall få friköpa små­hustomtmark till riktvärdet 50 % av marktaxeringsvärdet enligt beräkning som framgår av exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

 2. En övergångsregel införs för de tomträttshavare som har ansökt om friköp av sina tomträttsfastigheter innan detta beslut tas. Sådana tomträttshavare skall ges möjlighet att välja det pris som är förmånligast, det vill säga an­tingen 70 % av det marktaxeringsvärde som gällde vid tidpunkten för an­sökan, eller 50 % av marktaxeringsvärdet enligt FFT2006.

§29 Motion om rådslag mellan politiker och medborgare (utl. 2007:57)

Handlingar tillgängliga på nätet

Skrivelse av Leif Rönngren

Dnr 016-3853/2006

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:57 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) i vilken de föreslår att stadens samtliga politiker ges tillgång till e-skrivbord för tillgång till stadens intranät var som helst.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Susanna Brolin, Margareta Johansson, Anders Broberg och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rebwar Hassan (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Susanna Brolin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2006:36) av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 77 och 78 för år 2007.

§31 Motion om inrättande av självförvaltningsorgan för allmänna kommunala verksamheter inom staden (utl. 2007:79)

Dnr 021-3782/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:79 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Torsten Sandgren (v) i vilken han föreslår att staden på försök skall in­rätta självförvaltningsorgan inom stadens samtliga verksamhetsområden.

Ordet innehades av Margareta Johansson, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Mogert, Björn Ljung, Margareta Björk och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Margareta Johansson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2002:61) av Torsten Sandgren (v) avslås.

§32 Motioner

Under tiden 8 – 28 maj 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:20) av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) om ökat stöd till familjehem
  Dnr 325-2107/2007;

 2. (2007:21) av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) om möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen
  Dnr 335-2224/2007;

 3. (2007:22) av Mehdi Oguzsoy (v) om SL-kort som löneförmån till stadens anställda
  Dnr 219-2226/2007;

 4. (2007:23) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda v) om sprututbytes­verksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting
  Dnr 325-2227/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.