Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-12-11

Sammanträde 2007-12-11

Datum
Klockan
12:00
Plats
Kommunfullmäktige

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

5 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2007:8, i vad avser val av 5 nämndemän i Solna tingsrätt, 13 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 11 nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:16, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2007:17, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot och en ersättare i exploateringsnämnden, en suppleant i AB Svenska Bostäder, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:20, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Utl. 2007:145. Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB. RIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

7 Nya valärenden.

Mem. 2007:21. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2007:22. Val av ledamöter och ersättare i nämnder.
Mem. 2007:23. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.
Mem. 2007:24. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

8 Utl. 2007:153. Stadgeändring för stiftelsen Fanny Hirsch Minne.

9 Utl. 2007:154. Detaljplan för del av kv. Gamen i stadsdelen Södermalm (Dp 2005-22657-54).

10 Utl. 2007:155. Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet (Dp 2004-05426-54).

11 Utl. 2007:156. Detaljplan för Henriksdalshamnen (etapp 1) i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad (Dp 2004-20921-54).

12 Utl. 2007:157. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin.

14 Utl. 2007:159. Avtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar.

15 Utl. 2007:160. Arvodering av vissa förtroendevalda.

Rotel III

16 Utl. 2007:161. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

17 Utl. 2007:162. Översyn av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Dnr 303-3605/2007, 303-3628/2007, 303-3629/2007

18 Utl. 2007:163. Bolagisering av utrednings- och statistikkontoret (USK).

19 Utl. 2007:164. Utbyggnad av del av Lindhagensgatan. Slutredovisning samt reviderat genomförandebeslut.

20 Utl. 2007:165. Försäljning av f.d. Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut.

21 Utl. 2007:166. Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusboden 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm.

Rotel III+V

22 Utl. 2007:167. AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Torkhuset 1 och 3 i Hammarby Sjöstad. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

Rotel IV

23 Utl. 2007:168. Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.

Rotel V

24 Utl. 2007:169. Tillägg till överenskommelse mellan Stockholms stad och Migrationsverket om mottagande av flyktingar för åren 2007-2009.

Rotel VI

25 Utl. 2007:170. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

26 Utl. 2007:171. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 1 2007, äldreomsorg.

27 Utl. 2007:172. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 2 2007, äldreomsorg.

Rotel VII

28 Utl. 2007:173. Ändring av reglemente för servicenämnden.

Rotel VIII

29 Utl. 2007:174. Ung kultur – i ögonhöjd – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010.

30 Utl. 2007:175. Begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971 Grimsta Ishallsallians.

31 Utl. 2007:176. Avgifter och regler för Kulturskolans verksamheter.

Rotel VI

32 Utl. 2007:183. Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007.

Dnr 320-3446/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 10 december 2007)

33 Utl. 2007:184. Förslag till äldrepeng i tre nivåer. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007.

Dnr 327-3784/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 10 december 2007)

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2007:120. Rätt till heltidstjänst för stadens anställda. Motion av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) (2007:5). RV

35 Utl. 2007:123. Bättre idrottsmöjligheter – trygghetsmärkta spår och områden för spontan utomhusträning. Motion av Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp) (2006:31). RII

36 Utl. 2007:134. Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46). RVIII

37 Utl. 2007:135. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RII

38 Utl. 2007:136. Utvecklande av välfärden, anta utmaningen från Kommunal. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:4). RV

39 Utl. 2007:137. Den borgerliga alliansens förakt för den parlamentariska demokratin och förslag till hur den demokratiska processen ska säkras i staden. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:15). RII

40 Utl. 2007:138. Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen. Motion av Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) (2007:21). RII

41 Utl. 2007:139. Stockholms inflytande över kollektivtrafikens utveckling. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:8). RII

42 Utl. 2007:140. Avgifter vid exponering i det offentliga rummet. Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13). RII

NYA MOTIONER, Rotel III

43 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10).

Rotel V

44 Utl. 2007:178. SL-kort som löneförmån till stadens anställda. Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22).

45 Utl. 2007:179. Stadens personalpolitik. Motion av Roger Mogert och Teres Lindberg (båda s) (2007:24).

Rotel VI

46 Utl. 2007:180. Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg. Motion av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) (2007:12).

Rotel VII

47 Utl. 2007:181. Rätten till skälig levnadsnivå – Stockholm som en attraktiv stad för alla. Motion av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda v) (2007:16).

Rotel VIII

48 Utl. 2007:182. Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (399 kb)
Mötesinformation

Justerat den 17 december 2007
Bo Bladholm

Anslaget den 18 december 2007
Kersti Py Börjeson
Hadar Cars

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 27 november 2007

Beslut (27 november) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (12 juni 2006) avseende motion om snabbutredning av Norviks hamn och förslag till hamnstrategi för Stockholm.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 314-3710/2004

Dnr 309-3360/2005

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 27 november 2007

Beslut (27 november) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 april) avseende fråga om detaljplan för del av fastigheten Nätet 2 m.m. i stadsdelen Södermalm i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-881/2007


Regeringsbeslut

av den 22 november 2007

Beslut (22 november) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (18 januari) i fråga om detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2, i stadsdelen Blackeberg i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 6 december 2007

Beslut (6 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (26mars) avseende Temporär justering av Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 307-1019/2007

Skrivelse från SFI-elever angående SFI-undervisningen i Stockholms stad.

Dnr 322-5064/2007

§2 Upprop

Kl. 12.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 17december 2007 kl.15.00.

§4 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 8, 16, 17, 19 och 20 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005 och mem. 8, 16, 17, 19 och 20 för år 2007 behandlades.

Val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem.2005:19), en ersättare i utbildningsnämnden (mem. 2007:17), en ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ledamot och en ersättare i exploateringsnämn­den (mem.2007:19) och en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd (mem.2007:20) utgår.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§6 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:21 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Hassan Dia (s) – supple­ant i Stockholms Hamn AB

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant, utse ersät­tare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till nämndeman i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010: Pegah Tahmasebi (mp).

§7 Val av ledamöter och ersättare i nämnder (mem. 2007:22)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:22 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. elva ledamöter, bland dem en ordförande, en vice ordförande, och elva ersättare i stadsdelsnämnden Älvsjö, tretton le­damöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsdels­nämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Lilje­holmen, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm för tiden till och med år 2008,

1.2. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio ersättare i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.3. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.4. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.5. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i idrottsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.6. elva ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och elva ersättare i kulturnämnden för tiden till och med år 2008,

1.7. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju ersättare i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.8. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.9. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i servicenämnden för tiden till och med år 2008,

1.10. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2008,

1.11. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.12. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.13. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2008,

1.14. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem ersättare i valnämnden för tiden till och med år 2008,

1.15. tretton ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tretton ersättare i äldrenämnden för tiden till och med år 2008,

2. att i samband med föreslagna val av ersättare bestämma den ordning i vilken ersättarna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och ersättare enligt ----------------- Bilaga 3.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som an­mälts - utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och ersät­tare i ovannämnda nämnder och styrelser samt bestämde inträdesordningen för ersättarna enligt ----------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

§8 Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser (mem. 2007:23)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:23 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2008,

1.2. sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för år 2008,

1.3. en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse för åren 2008-2011,

1.4. en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden för åren 2008-2010,

1.5. två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Tyrestasko­gen för åren 2008-2010,

2 att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av ledamöter och suppleanter enligt ------------- Bilaga 4.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ledamöter och suppleanter hos stiftelser i ovannämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna enligt ---- Bilaga 4.

§9 Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser (mem. 2007:24)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:24 behandlades. Memorialet gäller val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2008,

1.2. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stock­holm för år 2008,

1.3. två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för år 2008,

1.4. en revisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2008,

1.5. en revisor hos Stockholms stads arbetstagares understödsstiftelse för åren 2008-2009,

1.6. en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Tyrestaskogen för åren 2008-2009

2 att i samband med föreslagna val av suppleanter bestämma den ordning i vil­ken suppleanterna skall inträda till tjänstgöring.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av revisorer och revisorssuppleanter enligt ----- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser i ovan­nämnda styrelser samt bestämde inträdesordningen för suppleanterna

enligt ------------------------------------------------------------------------------ Bilaga 5.

§10 Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB (utl.2007:145)

Dnr 023-3967/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:145 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Laboratorieservice AB.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Hamilton, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Erik Wassén, Ann Mari Engel och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s), Cecilia Obermüller (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2 till utlåtandet) daterat den 4 oktober 2007 av samtliga aktier i Stockholm Vatten Laboratorieservice AB till Steins Laboratorium AB, dotterbolag till Eurofins Sverige AB, godkänns.

 2. Överlåtelsen enligt avtal (bilaga 3 till utlåtandet) daterat den 5 oktober 2007 av samtliga aktier i Stockholm Vatten Byggprojekt AB, till SWECO VIAK AB, godkänns.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Stadgeändring för stiftelsen Fanny Hirsch Minne (utl.2007:153)

Dnr 149-3575/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:153 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadgeändring för stiftelsen Fanny Hirsch Minne.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadgeändring för stiftelsen Fanny Hirsch Minne godkänns.

§12 Detaljplan för del av kv. Gamen i stadsdelen Södermalm (Dp 2005-22657-54) (utl.2007:154)

Dnr 311-3955/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:154 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för del av kv. Gamen i stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för del av kv. Gamen i stadsdelen Södermalm, Dp 2005-22657-54, fastställs.

§13 Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet (Dp 2004-05426-54) (utl.2007:155)

Dnr 311-3957/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:155 behandlades. Utlåtandet gäller detalj­plan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet.

Ordet innehades av Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet, Dp 2004-05426-54, fastställs.

§14 Förslag till detaljplan för Henriksdalshamnen (etapp 1) i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad (Dp2004-20921-54) (utl.2007:156)

Dnr 311-3958/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:156 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till detaljplan för Henriksdalshamnen (etapp 1) i stadsdelen Södra Hammar­byhamnen, del av Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Joakim Larsson, Ann Mari Engel, Abit Dundar och Mats Lindqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Ann Mari Engels (v) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för Henriksdalshamnen (etapp 1), i stadsdelen Södra Hammarby­hamnen, Dp2004-20921-54, fastställs.

§15 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av utlåtande nr 157 och 158 för år 2007.

§16 Avtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om nyttjande av tunnlar (utl.2007:159)

Dnr 302-4713/2007

Ärendet utgår.

§17 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2007:160)

Dnr 019-4753/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:160 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Abdo Goriya, Leif Rönngren och Teres Lindberg med 60 % från och med 1 januari 2008 till och med 31 december 2008 enligt ut­låtandet.

Det antecknades att Abdo Goriya, Leif Rönngren och Teres Lindberg (alla s) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§18 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor (utl.2007:161)

Dnr 307-3243/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:161 behandlades. Utlåtandet gäller Stock­holms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton och Mats Lindqvist.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor godkänns i en­lighet med utlåtandet.

 2. Stadens nämnder ska bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete i enlig­het med utlåtandet.

 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana stadens bolagsstyrel­ser att bedriva ett aktivt olycksförebyggande arbete i enlighet med utlå­tandet.

§19 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin (utl.2007:157)

Dnr 303-4274/2007

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2007:157. Utlåtandet gäller ett ärende om taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hus­hållsavfall m.m. samt slam och latrin.

Ordet innehades av Per Ankersjö, Mats Lindqvist, Jan Valeskog, borgarrådet Söderlund, Åsa Romson, Torhild Lamo och Anders Hellström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) och Torhild Lamo (v) bifall till miljöpartiets reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mats Lindqvists (mp) och Torhild Lamos (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 1 januari 2008, godkänns i enlighet med bilaga till utlåtandet.

§20 Reviderad renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattande före­skrifter om avfallshantering och Avfallsplan 2008 – 2012 (utl.2007:158)

Dnr 303-4278/2007

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2007:158. Utlåtandet gäller ett ärende om revi­derad renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattande föreskrifter om avfallshantering och Avfallsplan 2008 – 2012.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Mats Lindqvist, Jan Valeskog, bor­garrådet Hamilton, Torhild Lamo och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Mats Lindqvist (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torhild Lamo (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mats Lindqvists (mp) och Torhild Lamos (v) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­mun­styrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Reviderad renhållningsordning för Stockholms kommun, innefattande före­skrifter om avfallshantering (bilaga 4 till utlåtandet) och Avfallsplan 2008 - 2012 (bilaga 5 till utlåtandet), godkänns.

§21 Översyn av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2007:162)

Dnr 303-3605/2007, 303-3628/2007, 303-3629/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:162 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från miljö- och hälsoskyddsnämnden om översyn av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Åsa Romson och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) och Åsa Romson (mp) bifall till so­cialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

§22 Bolagisering av utrednings- och statistikkontoret (USK) (utl.2007:163)

Dnr 023-3876/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:163 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bolagisering av utrednings- och statistikkontoret (USK).

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Teres Lindberg, Karin Rågsjö, Cecilia Obermüller, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, borgarrådet Mogert samt Tord Bergstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och Cecilia Obermüller (mp) bifall till socialde­mo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kom­mun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Utredningen ”Bolagisering av utrednings- och statistikkontoret, Solving Bohlin & Strömberg 2007-06-20”, bilaga 4 till utlåtandet, godkänns.

 2. Överföring av verksamheten vid utrednings- och statistikkontoret per den 1 januari 2008 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag med firma Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) godkänns.

 3. Historisk statistikinformation med underlag överförs till kommunstyrel­sen.

 4. Ändring av reglementet för stadsbyggnadsnämnden per den 30 juni 2008 godkänns i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.

 5. Den ekonomiska regleringen mellan stadsbyggnadsnämnden och Utred­nings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) sker enligt i utred­ningen, bilaga 4 till utlåtandet, föreslagna principer.

 6. Förslag till bolagsordning för Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn), bilaga 3 till utlåtandet, godkänns.

 7. Utrednings- och statistikkontoret avvecklas den 30 juni 2008.

 8. Styrelse och lekmannarevisorer i Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011 enligt följande:

Ledamöter: Jörgen Kleist, ordförande, Susanna Höglund, vice ordförande, Carl-Erik Aroseus

Suppleanter: Ann-Charlotte Nilsson och Mikael de Faire

Lekmannarevisor: Lars Munters

Lekmannarevisorssuppleant: Håkan Apelkrona.

9. Styrelsen för Stockholms Stadshus AB, stadsbyggnadsnämnden samt styrelsen för Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) ska verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförandet inklusive smärre justeringar såsom namnfrågor för bolaget.

§23 Utbyggnad av del av Lindhagensgatan.

Slutredovisning samt reviderat genomförandebeslut (utl. 2007:164)

Dnr 302-3910/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:164 behandlades. Utlåtandet gäller en slut­redovisning samt reviderat genomförandebeslut om utbyggnad av del av Lindhagensgatan.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Cecilia Obermüller, borgarrådet Söderlund och Eie Herlitz.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

§24 Försäljning av f.d. Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun

Genomförandebeslut (utl. 2007:165)

Dnr 302-3989/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:165 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om försäljning av f.d. Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Peter Lundén-Welden, Abit Dundar, Björn Ljung och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Försäljning av f.d. Barnbyn Skå, del av Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun till Santesson Fastigheter i Oxelösund AB (under namnändring till Höstlyckan AB) godkänns. Köpeskillingen uppgår till 70 mnkr.

§25 Överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försäljning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusboden 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm (utl. 2007:166)

Dnr 302-4679/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:166 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse mellan staden och Fabege AB omfattande försälj­ning av fastigheten Apotekaren 22, friköp av tomträtten till Bocken 46, förvärv av Visthusboden 1-3, förvärv av Orgelpipan 5 samt markanvisning för kontor och bostäder inom Norrmalm 2:62 i stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jari Visshed, Barry Andersson och borgarrådet Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avtal med Fabege Stockholm AB och Fastighets AB Redlab avseende förvärv av byggnaderna på tomträtterna till Orgelpipan 5 och Visthusbo­darna 1-3 samt upphörande av tomträttsavtalen till nämnda fastigheter, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns. Köpeskillingen uppgår till totalt 325,0 mnkr.

 2. Avtal med Fabege Lästis AB avseende försäljning av marken till den med tomträtt upplåtna fastigheten Bocken 46 för en köpeskilling om 66,2 mnkr, bilaga 3 till utlåtandet, samt markanvisningsavtal med Fabege Lästis AB för bostäder och kontor inom fastigheten Norrmalm 2:62, bi­laga 4 till utlåtandet, godkänns.

 3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheterna Visthusboden 1-3 till ett pris om högst 300,0 mnkr till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ges i uppdrag att förvärva mark och byggnader på fastig­heterna Visthusboden 1-3 till samma pris.

 4. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att sälja mark och byggnader på fastigheten Orgelpipan 5 till ett pris om högst 175,0 mnkr till Banverket.

 5. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av affärsöverenskommelserna beträffande Orgelpipan 5, Visthusboden 1-3 samt Bocken 46.

 6. Avtal med Fabege V6 AB om försäljning av Apotekaren 22 för 780,0 mnkr godkänns och fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra de åt­gärder som erfordras för affärens genomförande.

 7. Exploateringsnämndens begäran om en utökning av investeringsbudgeten för 2008 om 325,0 mnkr, varav 90,0 mnkr avser förvärv av Orgelpipan 5 och 235,0 mnkr avser förvärv av Visthusboden 1-3 godkänns. Finansie­ring sker genom utökat finansieringsbeting under finansförvaltningen.

 8. Fastighetsnämndens begäran om kompensation för årliga resultatbortfall om 21,5 mnkr vid försäljningen av Apotekaren 22 får prövas i särskilt ärende om justering av budget 2008.

§26 AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Torkhuset 1 och 3 i Hammarby Sjöstad

Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande (utl.2007:167)

Dnr 023-4227/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Familjebostäders förvärv av fastigheten Torkhuset 1 och 3 i Hammarby Sjöstad.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Ann Mari Engel, Mehdi Oguzsoy, Barry Andersson, Susanna Brolin, Anders Broberg, borgarrådet Mogert, Leif Rönngren och Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

AB Familjebostäders förvärv av Torkhuset 1 och 3 i Hammarby Sjöstad, godkänns.

§27 Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet (utl.2007:168)

Dnr 321-1751/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:168 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverk­samhet.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Mirja Räihä Järvinen, Eivor Karlsson, Per Ankersjö, borgarrådet Mogert, Susanna Brolin, Emma Lindqvist, Ann-Katrin Åslund, Cecilia Brinck, Inger Stark, Magnus Johansson, Erik Slottner och Berit Kruse.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s), Eivor Karlsson (mp) och Susanna Brolin (v) bi­fall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma re­servation i kommunstyrelsen exklusive återremissyrkandet.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet en­ligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns.

 2. Köreglerna för förskoleverksamhet gäller samtliga kommunala förskolor.

 3. Kommunstyrelsen ska utveckla e-tjänsten för köhantering inom förskola samt ta fram en plan för när de nya intagnings- och kvargåendereglerna ska träda i kraft.

 4. De enskilt drivna förskolor som vill ingå i kommunens system för köhan­tering har möjlighet till detta och omfattas då av köreglerna.

§28 Tillägg till överenskommelse mellan Stockholms stad och Migrationsverket om mottagande av flyktingar för åren 2007-2009 (utl.2007:169)

Dnr 333-4113/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:169 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillägg till överenskommelse mellan Stockholms stad och Migrations­verket om mottagande av flyktingar för åren 2007-2009.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket godkänns.

§29 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 25, 26 och 27 efter punkt nr 31.

§30 Ändring av reglemente för servicenämnden (utl.2007:173)

Dnr 661-3727/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:173 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av reglemente för servicenämnden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ändring av reglemente för servicenämnden godkänns i enlighet med bilaga till utlåtandet.

§31 Ung kultur – i ögonhöjd – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007 – 2010 (utl.2007:174)

Dnr 324-1907/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:174 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till ny plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm.

Ordet innehades av borgarråden Sjöstedt och Mogert, Ann Mari Engel, Mats Berglund, Kerstin Wickman, Cecilia Brinck, Monika Lindh och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande återremiss,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mats Berglund (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande åter­remiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes Mats Berglunds (mp) och Ann Mari Engels (v) förslag i övrigt för att fastställa motiveringen för återremissen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag. So­cialdemokraternas förslag i sakfrågan hade därmed fallit.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Kulturnämndens förslag till strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm återremitteras med hänvisning till vad föredragande borgarråd an­för.

§32 Begäran om förlängt borgensåtagande för lån 0450383971 Grimsta Ishalls­allians (utl.2007:175)

Dnr 328-2506/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:175 behandlades. Utlåtandet gäller en be­gäran om förlängt borgensåtagande för Grimsta Ishallsallians.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads borgensåtagande för lån 0450383971 förlängs med fem år till den 30 september 2014.

 2. Idrottsnämnden ska tillse att Grimsta Ishallsallians uppfyller sina avtalsenliga åtaganden för underhåll och reparationer av ishallen.

§33 Avgifter och regler för Kulturskolans verksamheter (utl.2007:176)

Dnr 328-4263/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:176 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avgifter och regler för Kulturskolans verksamheter.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel, Kerstin Wickman, borgarrådet Mogert, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Mats Berglund, Per Ankersjö, Cecilia Brinck, Susanna Brolin, Karin Rågsjö, borgarrådet Samuelsson, Malte Sigemalm, borgarrådet Livh och Birgitta Holm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s), Mats Berglund (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrå­det Mogerts (s), Mats Berglunds (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Mogerts (s), Mats Berglunds (mp) och Ann Mari Engels (v) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Avgifter och regler för Kulturskolans verksamheter fastställs att gälla fr.o.m. den 1 januari 2008 enligt bilaga 2 och bilaga 3 till utlåtandet.

 2. Kulturnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur icke fasta avgifter för extra kostnadskrävande verksamheter samt avgifter för särskilda projekt och kurser ska kunna inrymmas i av­giftssystemet.

 3. Kulturnämndens begäran om att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur­nämnden att i sitt ställe besluta om Kulturskolans avgifter för 2009 och framåt avslås.

 4. Kulturnämnden ges i uppdrag att, under förutsättning av beslut i tertial­rap­port 2/2007 om att överföring av ansvaret ska ske, återkomma till kom­mun­fullmäktige med förslag på hur avgifterna i Rinkeby kulturskola suc­cessivt ska kunna anpassas till de avgifter som gäller för den samlade Kulturskolan.

§34 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreom­sorgen (utl.2007:170)

Dnr 327-2308/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:170 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äld­reomsorgen.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Helen Jäderlund Eckardt, Olle Andretzky, Margareta Johansson, Margareta Björk, Berit Kruse, Eivor Karlsson, Jackie Nylander, Birgitta Holm, Karl Bern och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreom­sorgen godkänns, bilaga 3 till utlåtandet.

 2. Riktlinjer för prövning av bistånd m.m. i äldreomsorg (Dnr 423-6871/1999, reviderade i december 2001) upphör därmed att gälla.

§35 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 1, 2007, äldreomsorg (utl.2007:171)

Dnr 327-4419/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:171 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 1, 2007, äldreomsorg.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 2 2007, äldreomsorg (utl.2007:172)

Dnr 327-3792/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:172 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § socialtjänstla­gen SoL, kvartal 2 2007, äldreomsorg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen godkänns.

§37 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007 (utl.2007:183)

Dnr 320-3446/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:183 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007 om ersätt­ningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Margareta Johansson och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Stefan Nilsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i valfrihetssystemet fast­ställs att gälla från och med den 1 juli 2008.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om närmare villkor för ersätt­ning samt villkor för tomplatsutnyttjande och andra motsvarande kom­mersiella frågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§38 Förslag till äldrepeng i tre nivåer

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007 (utl.2007:184)

Dnr 327-3784/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:184 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 26 november 2007 om förslag till äldrepeng i tre nivåer.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Leif Rönngren, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Margareta Johansson och Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (s), Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Föreslagna ersättningsnivåer fastställs gälla från och med den 1 juli 2008 till och med den 31 december 2008 i enlighet med utlåtandet.

 2. Föreslagna indexmodeller för vård- och omsorg och för lokalkostnad gäller från och med 1 januari 2009 i enlighet med utlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§39 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 120, 123, 134, 135, 136, 137, 138, 139 och 140 för år 2007.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 177, 178, 179, 180, 181och 182 för år 2007.

§40 Motioner

Under tiden 27 november – 11 december 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:41) av Jan Valeskog (s) om principerna inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevue­parken
  Dnr 311-5070/2007;

 2. (2007:42) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om en bilfri innerstad
  Dnr 314-5072/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.20.