Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-03-03

Sammanträde 2008-03-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

3 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

4 Nr 2007:61 av Tomas Rudin (s) om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler. RVIII

5 Nr 2007:64 av Åsa Romson (mp) om borgerlig acceptans av luftföroreningar. RIII

6 Nr 2007:65 av Karin Rågsjö (v) om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. RVII

7 Nr 2007:66 av Karin Rågsjö (v) om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. RVII

8 Nr 2007:67 av Jari Visshed (s) om när moderaterna avser att genomföra sitt vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

9 Nr 2007:68 av Malte Sigemalm (s) om nedgrävning av återvinningsstationer. RII

10 Nr 2007:69 av Malte Sigemalm (s) om stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10). RII

11 Nr 2008:1 av Mirja Räihä Järvinen (s) om Järvalyftet. RV

12 Nr 2008:2 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RII

13 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2008:4 av Ann-Margarethe Livh (v) om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen. RV

15 Nr 2008:5 av Jan Valeskog (s) om fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregerande ombildningskarusellen i innerstaden och närförort. RV

16 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

17 Nr 2008:7 av Jan Valeskog (s) om agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt. RI

18 Nr 2008:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik. RI

19 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

20 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

26 Utl. 2008:13. Taxa för utfärdande av provdrifttillstånd enligt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

27 Utl. 2008:14. Gåva till stiftelsen Stockholm Water Foundation.

28 Utl. 2008:15. Avtal om räddningstjänst mellan Stockholms brandförsvar och Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund. Begäran om omförhandling av räddningstjänstavtal mellan Stockholms brandförsvar och Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 mars 2008.

Rotel VI

29 Utl. 2008:16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL kvartal 3 2007, äldreomsorg.

Rotel VII

30 Utl. 2008:17. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 3 2007 avseende omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen.

Rotel I

31 Utl. 2008:18. IT-program för Stockholms stad.

32 Utl. 2008:19. Utvecklingsmodell - modell för verksamhetsutveckling med stöd av IT.

33 Utl. 2008:20. Riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

34 Utl. 2008:21. Centralupphandling av ramavtal.

35 Utl. 2008:22. Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Hemställan från exploateringsnämnden. Avveckling av Bromma flygplats. Motion av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (båda mp) (2001:52).

36 Utl. 2008:23. Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 januari 2008.

Rotel I+VII+VIII

37 Utl. 2008:24. Avtal mellan Stockholms stad och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset.

Rotel II

38 Utl. 2008:25. Namn för gata inom stadsdelen Midsommarkransen - Tellusgatan.

39 Utl. 2008:26. Namn för gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet - Hjorthagsrampen, Hjorthagsvägen och Hjorthagsmotet.

40 Utl. 2008:27. Namn för gata inom stadsdelen Norrmalm - Birger Jarlspassagen.

41 Utl. 2008:28. Utgående namn för gata inom stadsdelen Sköndal - Frida Elfströms Väg.

42 Utl. 2008:29. Namn för gata inom stadsdelen Vällingby - Solursgränd tillkommer och Hogdalsgatan utgår.

43 Utl. 2008:30. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.

BORDLAGDA MOTIONER

44 Utl. 2007:177. Strategi för att komma tillrätta med Stockholms råttproblem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:10). RIII

45 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

NY MOTION, Rotel VIII

46 Utl. 2008:31. Sänkta taxor och utökade öppettider på stadens simhallar. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2002:34).

Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 3 mars 2008 kl. 16.00

Justerat den 10 mars 2008

Anslaget den 11 mars 2008

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om Vanadisbadets framtid (nr2007:47)

Dnr 328-2452/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om Vanadisbadets framtid.

Kommunfullmäktige hade den 3 september 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Sjöstedt.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2007:48.

§5 Interpellation om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler (nr2007:61)

Dnr 328-4428/2007

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om ett musikcentrum i Västbodaskolans lokaler.

Kommunfullmäktige hade den 26 november 2007 beslutat medgiva att interpel-lationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin och borgarrådet Sjöstedt.

§6 Interpellation om borgerlig acceptans av luftföroreningar (nr2007:64)

Dnr 303-4680/2007

Åsa Romson (mp) hade lämnat in en interpellation om borgerlig acceptans av luftföroreningar.

Kommunfullmäktige hade den 26 november 2007 beslutat medgiva att interpel-lationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Åsa Romson, borgarrådet Hamilton och Torhild Lamo.

§7 Interpellation om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden(nr2007:65)

Dnr 331-4776/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 66, 67, 68 och 69 för år 2007 samt nr 1, 2 och 3 för år 2008.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2008:4) av Ann-Margarethe Livh (v) om nedläggningen av fritidsverksamhet för flyktingbarn på Elektravägen
  Dnr 333-371/2008;

 2. (2008:5) av Jan Valeskog (s) om fiaskot med ombildningarna av hyresrätterna i ytterstan och konsekvenserna av den segregerande ombildningskarusellen i innerstaden och närförort
  Dnr 316-401/2008;

 3. (2008:6) av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm
  Dnr 322-402/2008;

 4. (2008:7) av Jan Valeskog (s) om agerande gentemot regeringen för lånefinansiering av angelägna infrastrukturprojekt
  Dnr 314-403/2008;

 5. (2008:8) av Ann-Margarethe Livh (v) om anställdas deltagande i marknadsföring av alliansens politik
  Dnr 209-434/2008;

 6. (2008:9) av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola
  Dnr 304-435/2008;

 7. (2008:10) av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer
  Dnr 325-446/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Gymnasieskolornas ekonomi

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om gymnasieskolornas ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 2. Satsning på äldrevård som äts upp av lönelyft

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om satsning på äldrevård som äts upp av lönelyft.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Underskott i äldreomsorgen

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om underskott i äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 4. Gymnasieskolorna som resultatenhet

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om gymnasieskolorna som resultatenhet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 5. Sprututbyte, vad har hänt?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om vad som har hänt med sprututbytet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.


Fråga nr 6. Sparkrav på socialtjänst i stadsdelsnämnder

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om sparkrav på socialtjänst i stadsdelsnämnder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 7. Aviserade hyreshöjningar i centrumanläggningar ägda av Boultbee

Margareta Johansson (v) ställde en fråga om aviserade hyreshöjningar i centrumanläggningar ägda av Boultbee.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Margareta Johansson och borgarrådet Axén Olin.

§11 Interpellation om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort (nr2007:66)

Dnr 325-4778/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Karin Rågsjö (v) om orättvis fördelning av ekonomiskt bistånd till SL-kort.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö samt borgarråden Kristersson och Mogert.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.52 – 18.00.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 14 februari 2008

Beslut (14 februari) avseende överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut i fråga om detaljplan för område vid kv. Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villa­stad, Stockholms kommun.

Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av skrivelsen.

Länsrättens beslut

av den 26 februari 2008

Beslut (26 februari) avseende överklagat beslut i kommunfullmäktige (27november 2006) angående Fastställande av skattesats för år 2007.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 111-4245/2006.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 27 februari 2008

Beslut (27 februari) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten beslut (26 juni 2007) avseende Nämndernas arbete med underlag till planering för år 2007 och inriktning för 2008 och 2009 (Budget 2007).

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 111-1001/2006.

§13 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10mars 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Taxa för utfärdande av provdrifttillstånd enligt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor (utl.2008:13)

Dnr 307-1180/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:13 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om taxa för utfärdande av provdrifttillstånd enligt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Taxa om 933 kr per timme vid utfärdande av provdrifttillstånd enligt för­ordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor godkänns.

 2. Taxan införs fr.o.m. den 1 juli 2008.

 3. Kommunfullmäktige godkänner att taxan, årligen från och med den1juli 2008, uppräknas med SCB:s arbetskraftsindex för tjänstemän, preliminära siffror, AKI tk total. Uppräkningen för år 2008 baseras på indexföränd­ringen mellan oktober 2007 och oktober 2006. För påföljande år ska mot­svarande uppräkning göras.

§16 Gåva till stiftelsen Stockholm Water Foundation (utl.2008:14)

Dnr 109-4514/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överlåtande av 50 miljoner som gåva till stiftelsen Stockholm Water Foundation att användas på sätt som regleras i gåvobrev.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Till Stockholm Water Foundation (SWF) överlåts 50 mnkr i gåva att använ­das på sätt som regleras i gåvobrev, bilaga1 till utlåtandet. Gåvobrevet skall utfärdas när Stockholm Vatten AB:s verksamhet i enheten ”SIWI” överlåtits till annan eller den på annat sätt har upphört.

Det antecknades att Berthold Gustavsson (m), Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Stellan Hamrin (v) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§17 Avtal om räddningstjänst mellan Stockholms brandförsvar och Solna/-Sundbybergs brandförsvarsförbund

Begäran om omförhandling av räddningstjänstavtal mellan Stockholms brandförsvar och Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 mars 2008 (utl.2008:15)

Dnr 307-16/2008, 307-842/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal om räddningstjänst mellan Stockholms brandförsvar och Solna/Sundbybergs brandförsvarsförbund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Avtal om räddningstjänst m.m. mellan Stockholms brandförsvar och Solna/-Sundbybergs räddningstjänstförbund godkänns (bilaga 1 till utlåtandet).

§18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL kvartal 3 2007, äldreomsorg (utl.2008:16)

Dnr 327-5291/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL kvartal 3 2007, äldreomsorg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende äldreomsorg godkänns.

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen SoL, kvartal 3 2007 avseende omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen (utl.2008:17)

Dnr 325-5265/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstla­gen SoL, kvartal 3 2007 avseende omsorgen om personer med funktionsnedsätt­ning samt individ- och familjeomsorgen.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Abit Dundar och borgarrådet Kristersson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, för kvartal 3 2007 godkänns.

§20 IT-program för Stockholms stad (utl.2008:18)

Dnr 031-2486/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om gemensam IT-strategi för stadens nämnder och styrelsen för Stock­holms Stadshus AB inklusive dotterbolagen.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Anders Broberg, borgarrådet Jämtin, Susanna Brolin och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Stefan Nilsson (mp) och Susanna Brolin (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. IT-program för Stockholms stad enligt bilaga 4 till utlåtandet godkänns.

 2. IT-programmet ska tillämpas i verksamheterna från 1 juli 2008.

 3. Stadens nämnder ska och styrelsen för Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anmoda bolagsstyrelserna att tillämpa IT-programmet och genomföra en anpassning till den egna verksamheten som en del i verk­samhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssy­stem.

 4. Stadens nämnder ska och styrelsen för Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att anmoda bolagsstyrelserna att säkerställa att IT-programmet efterföljs och att nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

§21 Utvecklingsmodell – modell för verksamhetsutveckling med stöd av IT (utl.2008:19)

Dnr 031-3884/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om utvecklingsmodell för verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunsty­relsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Utvecklingsmodell – modell för verksamhetsutveckling med stöd av IT, godkännes.

 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra och förvalta utvecklings­modellen.

§22 Riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad (utl.2008:20)

Dnr 305-2669/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Axén Olin och Jonas Eklund.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad enligt bi­laga 2 till utlåtandet godkänns.

§23 Centralupphandling av ramavtal (utl.2008:21)

Dnr 020-3164/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om centralupphandling av ramavtal.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Åsa Romson, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Anders Broberg, Paul Lappalainen, borgarråden Livh, Axén Olin och Ruwaida, Joakim Larsson, Stellan Hamrin, Ann-Katrin Åslund, Teres Lindberg, Cecilia Brinck, Malte Sigemalm och Jari Visshed.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Åsa Romsons (mp) och borgarrådet Livhs (v) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

§24 Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Hemställan från exploateringsnämnden

Dnr 314-4285/2007

Motion om avveckling av Bromma flygplats (utl.2008:22)

Dnr 310-1231/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:22 behandlades. Utlåtandet gäller dels en hemställan från exploateringsnämnden om avtal med Luftfartsverket om för­längning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde, dels en motion av Christopher Ödmann och Cecilia Obermüller (båda mp) i vilken de föreslår att flygplatsen bör avvecklas och marken istället användas för bostadsbebyg­gelse.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Jämtin, Ruwaida och Livh.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Tomas Rudin (s) och borgarrådet Söderlund (m) i en ord­ningsfråga angående replikskifte.

I den fortsatta debatten yttrade sig Cecilia Obermüller, borgarrådet Edholm, Jan Valeskog, Ulf Fridebäck, Margareta Cederfelt, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Joakim Larsson, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Samuelsson, Birgitta Wahlman, Eie Herlitz, Torhild Lamo, Teres Lindberg, Berit Kruse, borgarrådet Hamilton, Ann-Katrin Åslund, Per Ankersjö, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Björn Ljung, Gulan Avci, Mehdi Oguszoy, Karin Hanqvist, Jan Tigerström och Sebastian Cederschiöld.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) Cecilia Obermüller (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 januari 2008 (utl.2008:23)

Dnr 307-4721/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:23 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 januari 2008 om revidering av säkerhetspolicy för Stockholms stad.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma yrkande samt miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 2007:177 och 2008:12.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2008:31.

§28 Motioner

Under tiden 12 februari – 3 mars 2008 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

 1. (2008:20) av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet
  Dnr 314-473/2008;

 2. (2008:21) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om kommunal rätt till barn­omsorg på obekväm arbetstid
  Dnr 321-661/2008;

 3. (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om barnperspektiv som incita­ment för bättre beslut
  Dnr 325-662/2008;

 4. (2008:23) av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) om byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand
  Dnr 319-663/2008;

 5. (2008:24) av Per Ankersjö (c) om stadens åtgärder för att uppnå miljökvali­tetsnormerna avseende partiklar (PM10)
  Dnr 303-664/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.16.