Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-05-26

Sammanträde 2008-05-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:3 av Tomas Rudin (s) om hur målet "Stockholm världens tillgängligaste stad 2010" ska nås. RVII

3 Nr 2008:6 av Jan Valeskog (s) om formen för införande av skriftliga omdömen under de första skolåren i Stockholm. RIV

4 Nr 2008:9 av Mirja Räihä Järvinen (s) om avveckling av Riddersviks trädskola. RI

5 Nr 2008:10 av Eivor Karlsson (mp) om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer. RVII

6 Nr 2008:11 av Elisabeth Brandt-Ygeman (s) om handikappomsorgen i Stockholms stad - tvångskonkurrensutsättning eller valfrihet? RVII

7 Nr 2008:14 av Leif Rönngren (s) om fullmäktiges mål om förebyggande hembesök till äldre. RVI

8 Nr 2008:15 av Jonas Eklund (mp) om smygavvecklingen av lokalt inflytande i planärenden. RII

9 Nr 2008:16 av Jan Valeskog (s) om konsekvenserna av försämrade anslag till äldreomsorgen och av förslaget om nya köregler till äldreboende vilket tvingar äldre att flytta från sina stadsdelar. RVI

10 Nr 2008:17 av Jan Valeskog (s) om majoritetens minskade resurser för bland annat planarbetet i staden vilket leder till stora förseningar och ökade kostnader för bostadsbyggandet i Stockholm. RII

11 Nr 2008:18 av Karin Rågsjö (v) om resultaten av jobbtorgen. RVII

12 Nr 2008:19 av Tomas Rudin (s) om moderaternas vallöfte om att införa en jobbgaranti. RVII

13 Nr 2008:20 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus tomt. RVIII

14 Nr 2008:21 av Teres Lindberg (s) om Järvalyftet som alibi för utbyte av befolkningen och försämringar i välfärden på Järva. RV

15 Nr 2008:22 av Jan Valeskog (s) om problemen med värmeförsörjningen av nybildade bostadsrättsföreningar i områden med lokala fjärrvärmenät. RV

16 Nr 2008:23 av Malte Sigemalm (s) om Aspuddens badhus. RVIII

NY INTERPELLATION

17 Nr 2008:24 av Malte Sigemalm (s) om verksamheten i Skulpturens Hus (fest i stället för kultur). RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:22, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2007:23, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse.
Mem. 2008:3, i vad avser val av tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:5, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, fem nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:8, i vad avser val av tre ledamöter och två ersättare i stadsdelsnämnder och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:10. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Mem. 2008:11. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

25 Utl. 2008:84. Danvikslösen. Överenskommelser med Nacka kommun och Stockholms läns landsting om genomförande och finansiering.

Dnr 314-4909/2007, 314-277/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Utl. 2008:85. Utfyllnad av Värtapiren. Inriktningsbeslut.

Rotel VI

27 Utl. 2008:86. Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre.

Rotel I

28 Utl. 2008:87. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad avseende alkoholförtäring.

29 Utl. 2008:88. Överlåtelse av mark för bostäder inom kvarteret Tältlägret m.m. till Riksbyggen.

30 Utl. 2008:89. Överenskommelse med JM AB om köp respektive upplåtelse med tomträtt för bostäder av delar av fastigheten Lustgården 6 på Kungsholmen. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2008.

31 Utl. 2008:90. Inrättande av ett centralt ändringsråd (Change Advisory Board).

Rotel I+II

32 Utl. 2008:91. Uppgörelse mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) och staden om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser.

Rotel I+V

33 Utl. 2008:92. Förvärv av fastigheter/tomträtter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare.

34 Utl. 2008:93. Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt bolag inom AB Svenska Bostäder-koncernen, till Einar Mattsson Byggnads AB.

35 Utl. 2008:94. Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB.

Rotel I+VII

36 Utl. 2008:95. Införandet av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning.

BORDLAGDA MOTIONER

37 Utl. 2008:12. Genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2004:43). RI

38 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

39 Utl. 2008:58. Snabbare utveckling av smarta energilösningar. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:34). RIII

40 Utl. 2008:59. Dricka vanligt vatten. Motion av Torhild Lamo (v) (2007:32). RIII

41 Utl. 2008:60. Mot nollning. Motion av Inger Stark och Susanna Brolin (båda v) (2007:35). RIV

42 Utl. 2008:75. Barnperspektivet vad gäller ekonomiskt bistånd. Motion av Tomas Rudin (s) (2007:19). RVII

43 Utl. 2008:76. Stockholm som filmhuvudstad. Motion av Roger Mogert (s) (2007:25). RVIII

44 Utl. 2008:77. "Intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:54). RII

45 Utl. 2008:78. Renare stad - "dags att göra något åt Lortstockholm". Motion av Börje Vestlund (s) (2001:69). RII

46 Utl. 2008:79. Stockholms parker och grönområden. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:18). RII

47 Utl. 2008:80. Förbättring av romers situation. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2007:1). RV

48 Utl. 2008:81. Rätten för alla stockholmare över 75 år att få tillgång till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Motion av Leif Rönngren (s) (2007:30). Försöksverksamhet under två år med fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsprövning för pensionärer över 80 år. Hemställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd. RVI

NYA MOTIONER, Rotel II

49 Utl. 2008:96. Parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2007:36).

50 Utl. 2008:97. En bilfri innerstad. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:42).

Rotel VII

51 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20).

Rotel I+III

52 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11).

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:6.

§5 Interpellation om en särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer (nr2008:10)

Dnr 325-446/2008

Eivor Karlsson (mp) hade lämnat in en interpellation om särskild handläggare för att förhindra vräkning av barnfamiljer.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Jackie Nylander, borgarrådet Kristersson samt Margareta Johansson.

§6 Interpellation om avveckling av Riddersviks trädskola (nr2008:9)

Dnr 304-435/2008

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om avveckling av Riddersviks trädskola.

Kommunfullmäktige hade den 3 mars 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Nordin och Berit Kruse.

§7 Interpellation om hur målet ”Stockholm världens tillgängligaste stad 2010” ska nås (nr2008:3)

Dnr 326-215/2008

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om hur målet ”Stockholm världens tillgängligaste stad 2010” ska nås.

Kommunfullmäktige hade den 11 februari 2008 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, borgarrådet Kristersson, Margareta Johansson, Jackie Nylander, Peter Lundén-Welden och Leif Rönngren.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 för år 2008.

§9 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2008:24) av Malte Sigemalm (s) om verksamheten i Skulpturens Hus (fest i stället för kultur)
Dnr 328-1288/2008.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.57 – 17.00.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Redbulls flygevenemang

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Redbulls flygevenemang.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Isen på Gubbängens idrottsplats

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om isen på Gubbängens idrottsplats.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 3. I vilken omfattning sker inspektion av förskolor och skolor i privat regi?

Inger Stark (v) ställde en fråga om i vilken omfattning inspektion av förskolor och skolor i privat regi sker.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Husby sociala forum

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om Husby sociala forum.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Har en anmälare till socialtjänsten rätt att vara anonym?

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om en anmälare till socialtjänsten har rätt att vara anonym.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Situationen på trafikkontoret

Torhild Lamo (v) ställde en fråga om situationen på trafikkontoret.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torhild Lamo och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Hur staden ska arbeta med regionförstoringen i enlighet med an­svarskommitténs arbete

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om hur staden ska arbeta med regionförsto­ringen i enlighet med ansvarskommitténs arbete.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 8. Besparingar på Nytorpsskolan

Inger Stark (v) ställde en fråga om besparingar på Nytorpsskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 – 18.00.

§11 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse, vilken delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 16 maj 2008

Anmälan om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Stock­holms kommun.

Länsstyrelsen beslutar att ändringar ska införas i 3, 5 och 6 §§ av de lokala ord­ningsföreskrifterna för torghandeln i Stockholms kommun.

Dnr 021-472/2008

§12 Upprop

Kl. 18.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 2juni 2008 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 8, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt mem.3, 5, 6, 8 och 10 för år 2008)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8, 19, 21, 22 och 23 för år 2007 samt memorial nr 3, 5, 6, 8 och 10 för år 2008 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (mem. 2007:22), en ledamot i Stockholms konserthusstiftelse (mem. 2007:23), en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), en ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, en leda­mot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem.2008:8).

Val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:19), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2007:21), tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:3), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:5) och en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2008:6) utgår.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2007:8

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Christer Stenberg (m);

Mem. 2007:19

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolags­stämma år 2011:

till suppleant: Ella Bohlin (kd);

Mem. 2008:6

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Per-Åke Unaeus (kd), Siv Dahlman (s), Lennart Nolte (s);

Mem. 2008:8

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Dzenana Sahovic (m);

till ersättare: Andreas Lundin (m);


i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Andréa Inkinen (mp);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Jutta Waller (fp).

Härefter nominerade kommunfullmäktige

Mem. 2008:10

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2008 till och med ordinarie bolagsstämma 2009:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (m);

till ledamot tillika vice ordförande: Mats Hulth (s);

till ledamöter: Bo Bladholm (m), Mikael Söderlund (m), Kerstin Källander (s);

till suppleanter: Lennart Rydberg (fp), Gogos Spiridon (s).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2008:11)

Kommunstyrelsens memorial nr2008:11 om avsägelser och fyllnadsval be­hand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Fredrik Liljeqvist (m) – ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, Gunilla Nordin (m) – ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, Alma Adan (m) – ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Arni Arnasson (m) – ersättare i kyrkogårdsnämnden, Charlotte Svensson (s) – ersättare i trafik- och renhållningsnämnden, Martin Eriksson (m) – ledamot i Rådet för Stockholms skönhet, Susanna Brolin (v) – suppleant i styrelsen för AB Familjebostäder, Camilla Torstensson (kd) – suppleant i styrelsen för AB Stadsholmen, Mats Olofson – suppleant i styrel­sen för S:t Erik Kommunikation AB, Kersti Py Börjeson (s) – revisor för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
suppleant i den till ledamot utseddes ställe.


På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden, en revisor för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning och en nämndeman i Solna tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ledamot: Gunilla Nordin (m);

till ersättare: Fredrik Liljeqvist (m);

i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Fozi Siid (m);

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2008:

till ersättare: Margareta Stavling (s);

i Rådet för Stockholms skönhet för tiden till och med år 2010

till ledamot: Mikael Storåker (m);

i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden till och med ordinarie bolags­stämma 2011:

till suppleant: Gunilla Buhr (v);

i styrelsen för AB Stadsholmen för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:

till suppleant: Ella Bohlin (kd);

i styrelsen för S:t Erik Kommunikation AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma 2011:

till suppleant: Marguerite Sjöström Josephson;

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Sofia Karlsson (fp).

§16 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 33, 34, 35 och 36 på föredragningslistan före punkt nr 25.

§17 Förvärv av fastigheter/tomträtter från AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare (utl.2008:92)

Dnr 023-1083/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:92 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Förvärv av fastigheter/tomträtter från Svenska Bostäder, Stockholms­hem, Familjebostäder till BK Sydväst AB, BK Syd AB samt BK Nordväst AB, helägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, samt försäljning av aktierna i dessa bolag till externa fastighetsägare.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Leif Rönngren, Mehdi Oguzsoy, bor­garrådet Ruwaida, Teres Lindberg, Anders Broberg, Björn Ljung, Rolf Könberg, Susanna Brolin, Tomas Rudin, Zaida Catalán, Rebwar Hassan och Margareta Johansson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Ruwaida (mp) och Susanna Brolin (v) att ärendet återremitteras ---------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§18 Försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt bolag inom AB Svenska Bostäder-koncernen, till Einar Mattsson Byggnads AB (utl.2008:93)

Dnr 023-1084/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av aktierna i Goldcup S 3736 AB, ett helägt bolag inom AB Svenska Bostäder-koncernen, till Einar Mattsson Byggnads AB.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, borgarrådet Ruwaida, Dikran Dison, Mirja Räihä Järvinen, Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya, Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy, Åsa Romson, Inger Stark och borgarrådet Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Ruwaida (mp) och Inger Stark (v) att ärendet återremitteras ---------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§19 Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder till AP Fastigheter AB (utl.2008:94)

Dnr 023-1085/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder till AP Fastigheter AB.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Teres Lindberg, borgarrådet Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Barry Andersson och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), borgarrådet Ruwaida (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) att ärendet återremitteras ------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att yrkandet om kra­vet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed be­slutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§20 Införandet av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL för per­soner med funktionsnedsättning (utl.2008:95)

Dnr 325-244/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införandet av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning.

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Abdo Goriya, Helen Jäderlund Eckardt, Dikran Dison, Eivor Karlsson, Margareta Johansson, Elisabeth Brandt Ygeman, Peter Lundén-Welden, Stefan Nilsson samt borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Margareta Johansson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Ökad valfrihet införs inom boende med stöd i LSS från och med 1 juli 2009 och införande av valfrihetssystem med stöd i SoL införs från och med 1 januari 2010, i enlighet med vad som föreslås i föreliggande ärende.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett ersättningssystem och för­slag till ersättningar/nivåer eller annan utformning samt att föreslå hur transportkostnader ska hanteras. Vidare skall kommunstyrelsen föreslå den övergripande utformningen av handläggningen av den enskildes val.

3. Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialtjänstnämnden ansvara för utbildningar av berörda personalgrupper.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram anvisningar för kommande upphandlingar samt förslag på organisation för framtida ramavtalsupp­handlingar.

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta att utarbeta direktiv och rikt­linjer för valfrihetssystem för personer med funktionsnedsättning i enlig­het med föreliggande ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 12, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2008.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr96, 97, 98 och 99 för år 2008.

§23 Motioner

Under tiden 13 – 26 maj 2008 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2008:47) av Carin Jämtin m.fl. (s) om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete
Dnr 303-1336/2008;

2. (2008:48) av Per Ankersjö (c) om kommunala verksamheter och osund konkurrens
Dnr 305-1370/2008;

3. (2008:49) av Roger Mogert (s) om fler eldar på Valborg
Dnr 328-1402/2008.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.15.