Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-06-11

Sammanträde 2012-06-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 13.00 behandlas interpellationer.
Kl. 14.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 15.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RI

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1, bordlagd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1, bordlagd 2/4, 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3, bordlagd 2/4, 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4, bordlagd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

Dnr 322-434/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

Dnr 305-549/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

Dnr 031-559/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

Dnr 023-560/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

Dnr 303-561/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

Dnr 327-596/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:17 av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och ombyggnadskraven. RV

Dnr 327-658/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:18 av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden. RV

Dnr 327-659/2012 (framställd 7/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:19 av Eivor Karlsson (MP) om demensteam för äldre i hemtjänsten. RV

Dnr 327-743/2012 (framställd 28/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

24 Nr 2012:20 av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet. RVII

25 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RVIII

26 Nr 2012:22 av Tomas Rudin (S) om kostnaderna för genomförande av nya Slussen. RI

27 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

33 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt och nio nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:19, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2012:1, i vad avser val av fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2012:4, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt och en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte.
Mem. 2012:5, i vad avser val av en ersättare i exploateringsnämnden och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2012:6, i vad avser val av en ledamot i arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet, två ledamöter i stadsdelsnämnder och tre nämndemän i Solna tingsrätt.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

34 Mem. 2012:7. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

35 Utl. 2012:88. Detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01580-54. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 28 maj 2012.

36 Utl. 2012:89. Ändrade skoltaxor för planhyror 2012 - idrottshallar och fotbollsplaner.

Rotel VII+V

37 Utl. 2012:90. Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn inom det sociala området. Förslag från socialnämnden och äldrenämnden.

Rotel VIII

38 Utl. 2012:91. Kulturvision 2030. Förslag från kulturnämnden.

Rotel I

39 Utl. 2012:92. Evenemangsstrategi för Stockholms stad.

40 Utl. 2012:93. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2011, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Rotel I+V

41 Utl. 2012:94. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta med JM Bostad AB. Årstastråket etapp 1. Genomförandebeslut.

42 Utl. 2012:95. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut 5. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 oktober 2012.

Rotel II

43 Utl. 2012:96. Reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhörande anordningar. Inriktningsbeslut.

44 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

45 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

46 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

Dnr 314-2808/2010 (bordlagd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

50 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

51 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

52 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

53 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

54 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

55 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

56 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

57 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

58 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

59 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

60 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

61 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

62 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

63 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

64 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

65 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

66 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

67 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

68 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

69 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

70 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

71 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

72 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

73 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

74 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

75 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

76 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

77 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S). RII

78 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP). RII

79 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

80 Utl. 2012:58. En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S). RII

81 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V). RIII

82 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S). RIII

83 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

84 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

85 Utl. 2012:63. Satsning på personalen inom äldreomsorgen. Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V). RI

86 Utl. 2012:71. Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever. Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S). RIV

87 Utl. 2012:72. Stärkt företagande i Östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54) av Maria Hannäs (V). RV

88 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

89 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). RVII

90 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V). RVII

91 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP). RVII

92 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V). RVII

93 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP). RVII

94 Utl. 2012:86. Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning. Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V). RVII

95 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

NYA MOTIONER, Rotel VII

96 Utl. 2012:97. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering. Motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP).

Rotel VIII

97 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S).

Rotel I

98 Utl. 2012:99. Tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun. Motion (2011:17) av Carin Jämtin (S).

99 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S).

100 Utl. 2012:101. Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter. Motion (2011:71) av Awad Hersi (MP).

Rotel II

101 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S).

Rotel III

102 Utl. 2012:103. Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S).

103 Utl. 2012:104. Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V).

104 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

105 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

106 Nr 2012:26 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens syn på regionfrågan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stockholmsmötet 2012. RI

107 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

§2 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga besva­randet av interpellation nr 2011:52.

§3 Interpellation om Brandstationen i Midsommarkransen – En plats för lokal utveckling i världsklass (nr2011:54)

Dnr 313-2474/2011

Malte Sigemalm (S) hade lämnat in en interpellation om Brandstationen i Mid­sommarkransen – En plats för lokal utveckling i världsklass.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Nordin samt Mats Berglund.

§4 Interpellation om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gym­nasielärare samt yrkeslärare i Stockholm (nr2011:56)

Dnr 322-2476/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om förestående brist på för­skollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

§5 Interpellation om parker och kulturskatter i Västerort (nr2011:52)

Dnr 319-2201/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Awad Hersi, borgarrådet Hamilton samt Ann Mari Engel.

§6 Interpellation om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län (nr2011:57)

Dnr 323-2477/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om den kraftiga överkapaci­teten på gymnasieskolorna i Stockholms län.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 58 för år 2011 samt nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 för år 2012.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkterna nr 104, 105, 106 och 107 på föredragningslistan före punkt nr 28.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:20) av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet
Dnr 326-855/2012;

2. (2012:21) av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm
Dnr 316-856/2012;

3. (2012:22) av Tomas Rudin (S) om kostnaderna för genomförande av nya Slussen
Dnr 311-857/2012;

4. (2012:23) av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst
Dnr 328-858/2012;

5. (2012:24) av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd
Dnr 325-911/2012;

6. (2012:25) av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980
Dnr 325-912/2012;

7. (2012:26) av Jan Valeskog (S) om kommunledningens syn på regionfrå­gan, med anledning av föredrag och diskussioner under Stockholmsmötet 2012
Dnr 309-916/2012;

8. (2012:27) av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera stra­tegiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka
Dnr 314-917/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Socialtjänsten

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om socialtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och König Jerlmyr.

Fråga nr 2. Har du några synpunkter på hur man kan minska hälsoriskerna för trafikanterna i tunnlarna om Förbifart Stockholm blir verklighet?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Har du några synpunkter på hur man kan minska hälsoriskerna för trafikanterna i tunnlarna om Förbifart Stockholm blir verklighet?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. När blir det möjligt med ”tidiga insatser”?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: När blir det möjligt med ”tidiga insatser”?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Koppargården

Mirja Räihä (S) ställde en fråga om Koppargården.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Bostadsbolagens medlemskap i SABO

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om bostadsbolagens medlemskap i SABO.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Allmännyttans medlemskap i intresseorganisationer.

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om allmännyttans medlemskap i intresse­organisationer.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Larsson.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 5 juni 2012

Beslut (5 juni) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 16 mars 2012) avseende detaljplan för fastigheten Dörren 5 i stadsdelen Örby Slott i Stockholms kommun. Mål nr P 2402-12. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i följd varav Länsstyrelsens avisningsbe­slut står fast.

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 18 juni 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4, 5 och 6 för år 2012)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4, 5 och 6 för år 2012 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, sjunämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tings­rätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:16), en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1), en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare till Mälar­dalsrådets rådsmöte (mem. 2012:4), en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ledamot i Bromma stads­delsnämnd och två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2012:6).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Jamila Khan (M), Åsa Engman (M);

Memorial 2011:19

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Jaime Barrios (V);

Memorial 2012:4

i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) för tiden till och med 2014:

till ombud: Annika Hansén-Eriksson (MP);

till ersättare: David Paz (MP);

Memorial 2012:5

i exploateringsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Elin Olsson (MP);


i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Anders Persson (S);

Memorial 2012:6

i arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Awad Hersi (MP);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Hans Tjernström (C);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Abbas Taheri (M).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:7; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:7 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Emilia Hagberg (MP)–ledamot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrel­sen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Emilia Hagberg (MP) – ledamot tillika vice ordförande i trafik- och renhållnings­nämnden, Emilia Hagberg (MP) – ledamot tillika vice ordförande i stadsmiljörådet, Patrik Bálint (S) – ersättare i Bromma stadsdels­nämnd, Nina Wadensjö (S) - ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, Karin Wanngård (S) - ledamot i Stockholm Business Region AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, en ledamot i Stockholm Business Region AB, tre nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt.


Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot tillika vice ordförande: Daniel Helldén (MP);

i stadsmiljörådet för tiden till och med 2014:

till ledamot tillika vice ordförande: Anna Bäcklund (MP);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Per Olof Scheutz Godin (S);

till ersättare: Gabriella Lavecchia (S).

§16 Detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01580-54

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 28 maj 2012 (utl.2012:88)

Dnr 311-685/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:88 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 28 maj 2012 av detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdö-bussarna vid Slussen i stadsdelen Söder­malm.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Maria Hannäs, Björn Ljung, borgar­råden Rudin och Helldén, Christer Mellstrand, Åke Askensten, Erik Slottner, Sebastian Wiklund, Kajsa Stenfelt, Mats Berglund och Mikael Magnusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen innebärande bl.a. återremiss,

dels av borgarrådet Helldén (MP) i första hand återremiss och i andra hand av­slag.

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mikael Magnussons (S) och borgarrådet Helldéns (MP) respektive yrkanden i övrigt samt Maria Hannäs (V) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplanen för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Södermalm, Dp 2011-01580-54 antas.

§17 Ändrade skoltaxor för planhyror 2012 - idrottshallar och fotbollsplaner (utl.2012:89)

Dnr 328-248/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:89 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade skoltaxor för planhyror 2012 - idrottshallar och fotbollspla­ner.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, borgarrådet Edholm, Mehdi Oguzsoy, Billy Östh, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, borgarrådet Sjöstedt samt Ingegerd Akselsson Le Douaron.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Skoltaxor för planhyror fastställs i enlighet med idrottsnämndens förslag att gälla från och med kommunfullmäktiges beslut, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Privattaxor och subventionerade taxor för vuxenverksamhet med mera godkänns i enlighet med idrottsnämndens förslag, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§18 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn inom det sociala området

Förslag från socialnämnden och äldrenämnden (utl.2012:90)

Dnr 325-2603/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:90 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialnämnden och äldrenämnden om överenskommelse mellan Stock­holms stad och den idéburna sektorn inom det sociala området.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Martin Michel, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Christopher Ödmann, Stina Bengtsson, borgarrådet Mogert samt Hanna Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Martin Michel (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn god­känns, bilaga 2 till utlåtandet.

§19 Kulturvision 2030

Förslag från kulturnämnden (utl.2012:91)

Dnr 328-1850/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:91 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från kulturnämnden om Kulturvision 2030 som ska förstärka arbetet med att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ewa Larsson, Ann Mari Engel, Mats Berglund, Monika Lindh, Ewa Larsson, Ariane Bucquet Pousette, Ewa Samuelsson, Arba Kokalari och Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrel­sen innebärande återremiss,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Kulturvision 2030 godkänns, bilaga till utlåtandet.

2. Berörda nämnder ges i uppdrag att implementera Kulturvision 2030.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge berörda bolag i uppdrag att imple­mentera Kulturvision 2030.

§20 Evenemangsstrategi för Stockholms stad (utl. 2012:92)

Dnr 053-1394/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:92 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att ta fram en långsiktig och samlad strategi för att arbeta med eve­nemangsfrågor i enlighet med stadens vision.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, Anders Wallner, Mehdi Oguzsoy, borgarråden Wanngård och Ankersjö, Kaj Nordquist, Ewa Samuelsson samt borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Wallner (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Evenemangsstrategi för Stockholms stad fastställs att gälla för stadens nämnder från och med den 1 juli 2012, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens bolag i uppdrag att fastställa Evenemangsstrategi för Stockholms stad från och med den 1 juli 2012, bilaga 2 till utlåtandet.

§21 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2011, som inte behand­lats av kommunstyrelsen (utl.2012:93)

Dnr 019-623/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:93 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2011, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 juli 2011, som inte be­handlats av kommunstyrelsen godkänns.

§22 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta med JM Bostad AB. Årstastråket etapp 1.

Genomförandebeslut (utl.2012:94)

Dnr 302-481/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut av överenskommelse om exploatering för bostäder inom fas­tigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta och Årstastråket etapp 1.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Maria Östberg Svanelind, Patrik Silverudd samt borgarrådet Helldén.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom fas­tigheten Enskede Gård 1:1 och Årsta 1:1, Årstastråket etapp 1, omfattande investeringsutgifter om 170 mnkr. Utgifterna för 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2013.

2. Exploateringsavtal med JM Bostad AB avseende utbyggnad för bostads­ändamål inom kv. Västända 1 och Enskede Gård 1:1 m.m. i Årsta god­känns.

3. Exploateringsnämnden medges rätt att göra de eventuella ändringar och tillägg i exploateringsavtalet som blir nödvändiga till följd av eventuella ändringar i föreliggande detaljplaneförslag.

4. Försäljning av del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och tillkommande byggrätter för en sammanlagd preliminär försäljningslikvid av etthund­rafjortonmiljonertvåhundraåttiosextusen (114 286 000) kronor godkänns.

§23 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut 5.

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 oktober 2012 (utl.2012:95)

Dnr 302-526/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse om exploatering för bostäder inom detaljplan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, Maria Östberg Svanelind, Daniel Forslund samt borgarråden Helldén, Hamilton och Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom detalj­plan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) omfattande investeringsutgifter om 281 mnkr. Utgifterna för 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2013.

§24 Reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med till­hörande anordningar

Inriktningsbeslut (utl.2012:96)

Dnr 305-225/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhörande anordningar.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Trafik- och renhållningsnämndens redovisade inriktning för strukturering och prioritering av reinvesteringsprogram för gatuytor och kommuncentrala parker med tillhörande anordningar godkänns.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 162, 166, 177 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 och 87 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 och 104 för år 2012.

§26 Motioner

Under tiden 29 maj – 11 juni 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:32) av Karin Rågsjö (V) om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa
Dnr 331-910/2012;

2. (2012:33) av Roger Mogert (S) om handlingsplan mot barnfattigdom
Dnr 325-945/2012;

3. (2012:34) av Jan Valeskog (S) om utformande av en Lönestrategi i Stockholms stad
Dnr 219-946/2012;

4. (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S) om använd­ning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggningen av plantskolan i Hässelby Villastad
Dnr 324-947/2012;

5. (2012:36) av Kaj Nordquist (S) om metoder för att vara konstaterat bäst i världen
Dnr 326-949/2012;

6. (2012:37) av Mats Berglund (MP) om en mer positiv attityd till gatu­konst och graffiti
Dnr 328-950/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 19.27.