Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-15

Sammanträde 2012-11-15

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! Tiden

Sammanträdet fortsätter torsdagen den 15 november 2012 med början kl. 10.00. Läs mer...

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

5 Budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om förbundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, beslut om ett antal ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten m.m. (se bilaga förslag till Budget 2013).

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 28 november 2012.

§3 Förslag till budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om förbundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, beslut om ett antal ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten m.m. (bilaga förslag till Budget 2013)

Dnr 111-636/2012

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2013 för Stockholms stad och inriktning för 2014 och 2015 samt ägardirektiv 2013-2015 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt beslut om förbundsordning Storstockholms brandförsvar, beslut om nytt ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB, be­slut om ett antal ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten m.m.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar inklusive bilaga 15 Förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 38

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Emilia Bjuggren, Yvonne Ruwaida, Björn Ljung, Ann-Margarethe Livh, Stina Bengtsson, Erik Slottner, Christina Elffors Sjödin, Ann Mari Engel, Anders Löwdin, Mehdi Oguzsoy, Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, borgarrådet Rudin, Mats Berglund och Gulan Avci.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behandlingen av detta avsnitt.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd inklusive bilaga 13 Förändring av resursfördelningsmodell för eko­nomiskt bistånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämn­den

Punkt 3, 12, 18, 11

Ordet innehades av borgarråden Ljungberg Schött och Mogert, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Inger Stark, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Karin Rågsjö, Eva Solberg, Isabel Smedberg-Palmqvist, Jonas Eklund, Jackie Nylander, Monika Lindh, Kaj Nordquist, Ewa Larsson, Patrik Silverudd, Markus Nordström, Arba Kokalari, Elisabeth Brandt Ygeman och Awad Hersi.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur och föreningsverksamhet, verksamhet för barn och ungdom

Punkt 8, 30, 3

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Arba Kokalari, borgarrådet Rudin, Mats Berglund, Ann Mari Engel, Jonas Naddebo, Ewa Samuelsson, Ewa Larsson, Cecilia Brinck, Birgitta Holm, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, Salar Rashid och Malte Sigemalm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 3, 15, 25

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Christoffer Järkeborn, borgarrådet Mogert, Ewa Larsson, Måns Almqvist, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Daniel Forslund, Markus Nordström, Jan Valeskog, Inger Stark, Isabel Smedberg-Palmqvist, Karin Hanqvist, Abebe Hailu, Mariana Moreira Duarte, Per Olsson och Johanna Sjö.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Christoffer Järkeborn, Jan Valeskog, Per Olsson, Måns Almqvist, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Gulan Avci, Karin Rågsjö, Johanna Sjö, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Frida Johansson Metso, Abdo Goriya, Åsa Jernberg, borgarrådet Mogert, Daniel Somos, Cecilia Brinck och Emma Lindqvist.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.


R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 3, 23

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Mirja Räihä, Christopher Ödmann, Helen Jäderlund Eckardt, Torun Boucher, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Isabel Smedberg-Palmqvist, Jackie Nylander, Ann-Margarethe Livh, Martin Michel, Eivor Karlsson, Dennis Wedin, Åke Askensten, Karin Rågsjö, borgarrådet Mogert, Berit Kruse och Frida Johansson Metso.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem, Storstockholms brandförsvar inklusive bilaga 15 Förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar

Punkt 24, 22, 38

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


AB Svenska Bostäder, ABFamiljebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 22

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Alla omvandlingar av kommunala hyresrätter ska omedelbart avbrytas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Hyresstopp i bostadsbolagen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 74 ja och 8 nej. Såsom voteringslista nr 12:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Stopp för utförsäljning av kommunala hyresfastigheter. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Decentralisera de kommunala bostadsbolagen – inrätta lokala styrelser där hyresgästerna har majoritet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Förändra godkännandekraven för hyresgäster så att de anpassas efter dagens arbetsmarknad och familjeförhållanden. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Storstockholms brandförsvar inklusive bilaga 15 Förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar

Punkt 38

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nytt yrkande: Miljöpartiet yrkar avslag på förslaget till ny förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar bilaga 15. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 74 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 12:2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd inklusive bilaga 13 Förändring av resursfördelningsmodell för eko­nomiskt bistånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämn­den

Punkt 3, 12, 18, 11

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Människor med funktionsnedsättningar ska kunna säga nej till konkurrensut­sättning av den egna gruppbostaden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Våldsutsatta kvinnor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och kvinnor i aktivt missbruk får stöd, i bland annat jourhem. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd inklusive bilaga 13 Förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Punkt 3

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialnämnden

Punkt 12

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Återinföra kvinnoteamet och förstärka arbetet med hemlösa. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. I samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att jour- och familjehem ska drivas i kommunal regi. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nytt yrkande: Sista meningen i fjärde stycket på sidan 121 ersätts med: Social­nämnden övertar kommunstyrelsens samordningsansvar gentemot Stiftelsen Hotellhem. Staden följer fr.o.m. den 1januari 2013 upp stiftelsens verksamhet via socialnämnden. (M+FP+C+KD)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* sista meningen i fjärde stycket på sidan 121 ersätts med: Socialnämnden övertar kommunstyrelsens samordningsansvar gentemot Stiftelsen Ho­tellhem. Staden följer fr.o.m. den 1januari 2013 upp stiftelsens verksam­het via socialnämnden

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Överförmyndarnämnden

Punkt 18

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 11

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur och föreningsverksamhet, verksamhet för barn och ungdom

Punkt 8, 30, 3

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.


Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 8

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Kulturskolans verksamhet ska utökas och avgifterna sänkas. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Återinför den fria entrén till stadens museer. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 14:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Utarbeta en ny modell för kulturstödet som innebär att det fria kulturlivet kan få verksamhetsbidrag och att bidragen blir fleråriga samt att bonussy­stemet avskaffas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Kilen i Kulturhuset öppnas som gemensam scen för fria kulturutövare. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Utreda ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 30

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Utöka parkteaterns verksamhet i ytterstaden till en åretrunt-verksamhet. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 52 ja och 8 nej. Såsom voteringslista nr 14:2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Punkt 3

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Planera lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, kulturskolan, kom­munala skolor, folketshusföreningar etc. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Punkt 3

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 3, 15, 25

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Punkt 3

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Barngrupperna i förskolan ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under mandatperioden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Vårdnadsbidraget avskaffas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 15:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Alla barn ska ha rätt till 35 timmars förskola per vecka. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 15

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Alla elever ska erbjudas hjälp med läxläsning. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Sommarskola ska erbjudas för elever med behov senast från årskurs sju. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.


Omröstningen utföll med 51 ja och 32 nej. Såsom voteringslista nr 16:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Klasstorleken i tidigare årskurser ska minskas. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 16:4 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

4. Översyn av resursfördelningen i förskolan i likhet med den som gjorts för skolan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Utreda ett framtida system som inte skapar skolsegregering. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 16:5 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

6. Utforma ett förslag om förbud mot avgifter i skolan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 25

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. SISAB ska tillsammans med utbildningsnämnden och trafik- och renhåll-ningsnämnden arbeta fram insatser för att etablera säkrare skolvägar. (S+MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. SISAB ges ett utökat ansvar för att även ta uppdrag från externa beställare för att möta behoven av skollokaler hos fristående skolor. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Skolgårdarna ska inte användas som markreserv för att bygga bostäder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 3, 23

Den under sammanträdet tidigare bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.


Äldrenämnden

Punkt 17

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Utgår

2. Utreda hur ett stort antal utförare inom hemtjänsten påverkar körsträckor, arbetstid bakom ratten, försämrad trafiksäkerhet och ökad miljöpåverkan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 3

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Servicehusen ska finnas kvar som boendeform. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 17:1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Staden ska höja kvaliteten genom att införa och tillämpa en policy för stärkt bemanning och utbildningsnivå i äldreomsorgen. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 23

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Tillhandahålla trygghetsboende till hyror som låginkomsttagare har råd med (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunstyrelsen m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 1, 2, 16

Kommunstyrelsen m.m.

Punkt 1

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför bokslutet för år 2012 arbeta fram ett regelverk för en social investeringsfond i staden med syfte att då låta ett eventuellt överskott från bokslutet vara en grund för en sådan fond. (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 18:1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Göra en oberoende utvärdering av klotterpolicyn som idag felaktigt jämstäl­ler konstformen graffiti med skadegörelse och därmed begränsar yttrandefri­heten. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Skärpt klausul om meddelarfrihet/meddelarskydd samt kollektivavtalslik­nande villkor i verksamheter som drivs på entreprenad eller enligt LOV. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Staden ska utreda en student- och ungdomsbostadsgaranti där staden bland annat erbjuder möjlighet till borgen åt de som behöver det för att kunna få ett hyreskontrakt. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Staden ska utarbeta en tydlig handlingsplan för att antalet ofrivilliga deltids­tjänster i stadens egna och upphandlade verksamheter ska minska. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

6. Stadens budget ska tydligt innehålla de förväntade kostnaderna för pris- och lönekompensation. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

7. Uttala att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år 2030. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

8. Stoppa Förbifarten och använd resurserna till kollektivtrafik. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 75 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 18:2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

9. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

10. Uppvakta regeringen om att intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar i enlighet med resultatet av folkomröstningen. (MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 18:3 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera ett arbete för att erbjuda jobb istället för försörjningsstöd i enlighet med det socialdemokratiska budgetför­slaget med ambitionen att halvera behovet av försörjningsstöd till år 2016. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 18:4 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram ett reviderat förslag till upp­handlingspolicy utifrån de förslag som redovisas i det socialdemokratiska budgetförslaget i denna del. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 24 nej. Såsom voteringslista nr 18:5 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 15.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

13. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare och till 2018. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

14. Staden ska uppvakta regeringen om att få tillämpa 16 års rösträtt i kommun­valet 2014. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

15. Upphandlingspolicyn revideras och att sociala, etiska villkor ska arbetas in och gälla alla upphandlingar. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

16. Staden inrättar en Barnombudsman. (MP)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

17. Stockholms stads mål ska vara att minska utsläppen av växthusgaser till 1,8 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare och till 2018. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

18. Omedelbart sammanställa internationella bedömningar av havsytans läge år 2100. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

19. I stadens uppförandekod och anvisningar om upphandling införa en paragraf om att våra utförare och leverantörer inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis eller skattefria områden utanför EU/EES-området. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

20. Återinföra och revidera handlingsprogrammet för barnkonventionen. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

21. Införa ett nytt system i samverkan med fastighetskontoret, kulturförvalt­ningen och berörda bolag så att marknadshyror inte tas ut för kultur- eller fö­reningsverksamhet med anslag från staden. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

22. Staden ska förbättra möjligheterna för företagande i ytterstaden genom insat­ser för att säkra lokaltillgång för det lokala näringslivet. Som en del av detta ska staden utveckla en strategi för utveckling av stadens centrum och cent­rumanläggningar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

23. Utbyggnad av gruppbostäder och stödbostäder ska prövas i alla nya bostads­projekt. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 48 nej. Såsom voteringslista nr 18:6 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 16.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revisorskollegiet

Punkt 2

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Valnämnden

Punkt 16

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv. Finansförvaltning inklusive bilaga 7 Avgifter m.m. och bilaga 16 Revidering av stadens skolskjutsanvisningar

Punkt 19, 20

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Finansförvaltning

Punkt 20

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2013 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 763,5 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, sfi, flyktingmottagande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 883,6 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 350,0 mnkr.


Finansförvaltning

Punkt 20

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommun­koncernen Stockholm stad.

* kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av finanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansi­ella förutsättningar.

* kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:33 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2013.

* begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:065 per skattekrona för 2013.

* internräntan fastställs till 2,6 procent för 2013.

* internräntan och kreditivräntan för slutna redovisningsenheter fastställ till 2,85 procent för 2013.

* regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 8 till kommunstyrel­sens förslag.

* i övrigt godkänna detta förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för Finansförvaltningen samt, dels förslag till avgifter m.m. enligt bi­laga 7, dels anvisningar för skolskjutsar enligt bilaga 16 godkänns.

* i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2013 för Stockholms stad (Bilaga 11 till budgetutlåtandet)

Förslag till organisatorisk placering av köhantering inom äldreomsorgen samt tillämpningsanvisningar för köhantering

Dnr 327-1133/2012

Motion (2011:70) om särskild satsning på särskilt stöd i grundskolans lägre års­kurser

Dnr 322-2209/2011

Begäran om en redovisning av hur det nya resursfördelningssystemet kommer att fördelas till stadsdelarna

Dnr 323-1008/2012


Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning följande.

Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2013 för Stockholms stad godkänns.

§5 Revidering av ramavtal – SISAB (Bilaga 17 till budgetutlåtandet)

Revidering av ramavtal – SISAB

Dnr 125-1591/2011

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning följande.

Ramavtal mellan staden och Skolfastigheter i Stockholm AB, att börja gälla från och med 1 januari 2013, godkänns.

§6 Motion

Under tiden 6 – 15 november 2012 väcktes och inlämnades följande motion:

(2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP) om ett fritids­hemslyft i Stockholms stad
Dnr 324-1656/2012.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§7 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete un­der de två budgetdagarna.

Borgarrådet Nordin tackade presidiet för ett gott arbete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.30.