Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-01-28

Sammanträde 2013-01-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI (bordlagd 17/12)

Dnr 016-1333/2012 (framställd 24/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:36 av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever. RIV

Dnr 322-1371/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:38 av Malte Sigemalm (S) om sopsnusk i världsklass? RII

Dnr 303-1490/2012 (framställd 5/11, bordlagd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:40 av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1492/2012 (framställd 5/11, bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:42 av Jan Valeskog (S) om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau. RIV

Dnr 323-1598/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RI

Dnr 302-1599/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:44 av Kaj Nordquist (S) om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som ansvarar för skolrotelns budget? RIV

Dnr 322-1600/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RIV

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:46 av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet - kostnader i världsklass. RV

Dnr 329-1602/2012 (framställd 26/11, bordlagd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:47 av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat. RIV

Dnr 322-1603/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:48 av Roger Mogert (S) om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram. RVII

15 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

16 Nr 2012:50 av Karin Rågsjö (V) om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpassning utförs. RV

17 Nr 2012:51 av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap. RII

18 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

19 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner), Rotel II

26 Utl. 2012:143 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030.

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.
Dnr 314-1226/2012

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel II

27 Utl. 2013:11 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Genomförandeavtal med Sundbybergs kommun samt genomförandebeslut.
Dnr 314-1561/2012

Rotel III

28 Utl. 2013:12 Detaljplan för Beckomberga 1:1 i stadsdelen Beckomberga, Dp 2009-16915-54.

Rotel V

29 Utl. 2013:13 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.
Dnr 327-984/2012

30 Utl. 2013:1 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare.

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.
Dnr 327-620/2012

Rotel V+I

31 Utl. 2013:2 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano - samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB.

32 Utl. 2013:3 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.

Rotel VI

33 Utl. 2013:14 Definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel.

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Dnr 303-871/2012

Rotel I

34 Utl. 2013:15 Arvodering av förtroendevald.

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

36 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 201-166/2012 (bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2012:137. Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar. Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V).

Dnr 309-2043/2011(bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S).

39 Utl. 2012:154 Fler bänkar i stadsmiljön.

Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP).
Dnr 329-1610/2011

40 Utl. 2012:155 Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP).

41 Utl. 2012:156 Jämställd trafik. Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP).

42 Utl. 2012:157 Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S).

43 Utl. 2012:158 Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén. Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S).

44 Utl. 2012:159 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S).

45 Utl. 2012:160 Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S).

46 Utl. 2012:161 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S).

47 Utl. 2012:162 Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City. Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S).

NYA MOTIONER, Rotel VI

48 Utl. 2013:4 Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP).

Rotel VII

49 Utl. 2013:5 Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V).

Rotel VIII

50 Utl. 2013:6 Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP).

Rotel IV

51 Utl. 2013:7 Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S).

Rotel I

52 Utl. 2013:8 Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP).

53 Utl. 2013:9 Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S).

54 Utl. 2013:10 Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 4februari 2013.

§2 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av interpellation nr 2012:33.

§3 Interpellation om skolans brist på stöd till elever (nr2012:36)

Dnr 322-1371/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om skolans brist på stöd till elever.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm, Jan Valeskog och Inger Stark.

Sammanträdet ajournerades på grund av brandlarm mellan kl.16:20 och 16:35.

§4 Interpellation om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden (nr2012:33)

Dnr 016-1333/2012

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Larsson, borgarråden Nordin och Wanngård samt Salar Rashid.

§5 Interpellation om sopsnusk i världsklass (nr2012:38)

Dnr 303-1490/2012

Malte Sigemalm (S) hade lämnat in en interpellation om sopsnusk i världsklass.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2012.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:50) av Karin Rågsjö (V) om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpassning utförs
Dnr 327-1808/2012;

2. (2012:51) av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap
Dnr 314-1809/2012;

3. (2012:52) av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphand­lingen
Dnr 031-1846/2012;

4. (2012:53) av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande
Dnr 329-1847/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Utvärdering av värdet på kommunalt ägda verksamheter

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om utvärdering av värdet på kom­munalt ägda verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.

Fråga nr 2. Om bemanning och hur man kan säkerställa goda arbetsvillkor hos bemanningsföretag som Stockholms stad anlitar

Sara Pettigrew (MP) ställde en fråga om bemanning och hur man kan säkerställa goda arbetsvillkor hos bemanningsföretag som Stockholms stad anlitar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Sara Pettigrew och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 3. Flyttkarusell för 90-åringar – Valfrihet?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Flyttkarusell för 90-åringar – Valfrihet?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Avknoppningarnas konsekvenser

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om avknoppningarnas konsekvenser.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 5. Kontaktfamiljer – är det en bra insats?

Eivor Karlsson (MP) ställde frågan: Kontaktfamiljer – är det en bra insats?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 6. Allhuset i Hässelby

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om Allhuset i Hässelby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut av den 28 november 2012

Beslut (28 november) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 26 september) avseende Anmälan av delegationsbeslut fattade inom SLK, KF/KS kansli, rotlar och partikanslier under 1:a tertialet 1/1 - 30/4 2011.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 013-91/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut av den 17 december 2012

Beslut (17 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (23 april) avseende Godkännande av förslag till detaljplan för Farsta 2:1 Ulle­rudsbacken i stadsdelen Farsta Strand Dnr 2007-36742-54

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 311-449/2012

Kammarrätten i Stockholms beslut av den 14 december 2012

Beslut (14 december) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrät­ten (beslut 5 oktober) avseende Inbjudan New York City Global Partners Sum­mit "Business Innovation and Entrepreneurship, 2 - 4 november 2011.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 005-1843/2011

Mark- och miljödomstolens beslut av den 21 december 2012

Beslut (21 december) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 28 september) avseende Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter), Hantverkar­gatan 71, Dnr 2008-07542-54. Mark- och miljödomstolen avslår överklagan­dena.

Dnr 311-589/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 8 januari 2013

Beslut (8 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 september 2012) avseende Ändrat hundrastområde och ny hundrastgård i Sol­bergaskogen.

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena.

Dnr 667-655/2012

Mark- och miljödomstolens beslut av den 10 januari 2013

Beslut (10 januari) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 29 maj 2012) avseende Förslag till detaljplan för del av fastigheten Stockholm Tobaksmonopolet 4. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut av den 9 januari 2013

Beslut (9 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 april 2012) avseende Årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för Stockholms stad, beslutspunkterna 7, 8 och 9 ang. redovisning av medel som föreslås tas ut av bostadsbolagen (värdeöverföring från bostadsbolagen) samt Revisionsberät­telser avseende samtliga nämnders och styrelsers verksamhet för år 2011 jämte granskningsrapporter för stadens bolag (ansvarsfrihet).

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 124-476/2012

Dnr 123-108/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 januari 2013

Beslut (10 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni 2012) avseende Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idé­burna sektorn inom det sociala området.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-2603/2011

Högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 15 januari 2013

Beslut (15 januari) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (30 november 2012) avseende Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäs­hamns kommun.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-868/2012

Högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 15 januari 2013

Beslut (15 januari) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (6 december 2012) avseende Remiss av Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om riktlinjer och rutiner för sam­ordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Stockholms län enl. SOFS 2008:20.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 326-687/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 17 januari 2013

Beslut (17 januari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni 2012) i fråga om Godkännande av förslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen i stadsdelen Söder­malm, Dnr 2011-01580-54.

Länsstyrelsen avvisar vissa överklaganden och avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-685/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut av den 16 januari 2013

Beslut (16 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni 2012) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder inom de­taljplan Norra 2 (del av Hjorthagen 1:3) Norra Djurgårdsstaden. Genomförande­beslut 5.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-526/2012

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 23 januari 2013

Beslut (23 januari) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (17 december 2012) att anta detaljplan för Albano och Norra Djurgårdsstaden 2:2 m.fl. i stads­delarna Norra Djurgården och Vasastaden, Stockholms stad, Dp 2008-21530-54.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av Plan- och bygglagen att prövning ska ske av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan.

Dnr 311-1564/2012

Mark- och miljööverdomstolens beslut av den 23 januari 2013

Beslut (23 januari) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och mil­jödomstolen (beslut 3 december 2012) avseende överklagande i fråga om detalj­plan för fastigheten Linneduken 1 m.m. i Stockholms kommun. Mark- och mil­jööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

§10 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 8 januari 2013 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Hanna Broberg (M) hade utsetts Anders Blom Hartung (M).

Till ersättare efter Anders Blom Hartung (M) hade utsetts Lorentz Lyttkens (M).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 4februari 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Valärenden, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2013-01-28 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning – enligt ------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 55 på fö­redragningslistan före punkt nr 26.

§15 Valärende, ny mandatperiod

Valärende i kommunfullmäktige 2013-01-28 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning – enligt ------------------------------------------------------- Bilaga 6.

§16 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2012:143)

Dnr 314-1226/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:143 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag från trafik- och renhållningsnämnden om framkomlig­hetsstrategi för Stockholm 2030.

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Ankersjö, Mark Klamberg, bor­garrådet Helldén, Kajsa Stenfelt, Ewa Samuelsson, Malte Sigemalm, Ewa Larsson, Jakop Dalunde, Åke Askensten, Maria Hannäs samt borgarrådet Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 godkänns, bilaga 2 till utlå­tan­det.

2. Giltighetstiden för framkomlighetsstrategin fastställs till och med år 2016.

3. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas att infoga relevanta målsätt­ningar ur framkomlighetsstrategin i nämndens verksamhetsplan för 2013, samt att i samråd med kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäk­tige med förslag på indikatorer för övriga berörda nämnder.

§17 Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Genomförandeavtal med Sundbybergs kommun samt genomförandebeslut (Utl.2013:11)

Dnr 314-1561/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann-Margarethe Livh, Maria Hannäs, Martin Michel samt borgarrådet Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Martin Michel bifall till följande:

Jag yrkar på att ärendet återremitteras för att omarbeta förslaget till en överdäck­ning av Ulvsundaleden i denna del i enlighet med ”Vision Järva 2030 – Remiss­utgåva augusti 2008” samt remissvar från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning enligt protokoll den 24 maj 2012.

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp Martin Michels återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Helldéns (MP) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Trafik- och renhållningsnämnden får genomföra anläggning av ny broför­bindelse mellan Rinkeby och Stora Ursvik till en bruttoinvesteringsutgift om 103 miljoner kronor och en investeringsinkomst om 22 miljoner kro­nor, netto 81 miljoner kronor. Utgifterna ska rymmas inom nämndens in­vesteringsbudget.

2. Genomförandeavtal mellan Stockholms kommun och Sundbybergs kom­mun enligt bilaga2 till utlåtandet godkänns.

§18 Detaljplan för Beckomberga 1:1 i stadsdelen Beckomberga, Dp2009-16915-54 (utl.2013:12)

Dnr 311-1850/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:12 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Beckomberga 1:1 i stadsdelen Beckomberga.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, borgarrådet Helldén samt Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för Beckomberga 1:1 i stadsdelen Beckomberga, Dp2009-16915-54 antas.

§19 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (utl.2013:13)

Dnr 327-984/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:13 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) om överens­kommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Överenskommelsen med Stockholms läns landsting om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående godkänns.

2. Kommunstyrelsen ska underteckna överenskommelsen med Stockholms läns landsting.

§20 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (utl.2013:1)

Dnr 327-620/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:1 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) att teckna över­ens­kommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

följande.

1. Överenskommelsen med Stockholm läns landsting om driften av Web­Care godkänns.

2. Kommunstyrelsen ska underteckna avtal med Stockholms läns landsting om driften av WebCare.

§21 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano – samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB (utl.2013:2)

Dnr 311-1465/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett inrikt­ningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Al­bano samarbetsavtal med Akademiska Hus Stockholm AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 900 studentlägenheter inom Albano till en total investeringsutgift om ca 1420 mnkr godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Svenska Bostäder i upp­drag att teckna erforderliga avtal.

§22 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden (utl.2013:3)

Dnr 311-1384/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Åke Askensten, borgarrådet Larsson samt Björn Ljung.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.

§23 Definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2013:14)

Dnr 303-871/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från miljö- och hälsoskyddsnämnden om definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel.

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Mikael Magnusson, Jonas Nilsson och Jakop Dalunde.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

§24 Arvodering av förtroendevald (utl.2013:15)

Dnr 019-21/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Helen Törnqvist om 15 procent av helt arvode under perioden 2013-01-17 – 2014-01-17.

Det antecknades till protokollet att Helen Törnqvist (C) ej deltog i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Motion om tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten (utl.2011:155)

Dnr 316-340/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:155 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V) i vilken de bl.a. före­slår att en kriskommitté tillsätts för att förbättra förutsättningarna för hyresrätten som boendeform.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Jonas Nilsson, Yvonne Ruwaida, Ann Mari Engel, Daniel Somos, Björn Ljung, borgarrådet Larsson, Salar Rashid, Mehdi Oguzsoy, Maria Östberg Svanelind, Åke Askensten, Jakop Dalunde, Stina Bengtsson, borgarrådet Rudin, Berthold Gustavsson, Jackie Nylander och Awad Hersi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Östberg Svanelind (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Yvonne Ruwaida (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V) om ”Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Motion om ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad (utl.2012:107)

Dnr 201-166/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:107 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon bl.a. föreslår en översyn av personal- och jämställdhetsutskottet.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Tina Ghasemi, Åsa Jernberg, Helen Törnqvist, Ann-Katrin Åslund, Ewa Samuelsson, Ewa Larsson, borgarrådet Wanngård, Inger Stark och Salar Rashid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Inger Stark (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Ett högre prioriterat per­sonal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr137, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 och 162 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 för år 2013.

§28 Motioner

Under tiden 18 december 2012 – 28 januari 2013 väcktes och inlämnades föl­jande motioner:

1. (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan
Dnr 303-1876/2012;

2. (2013:1) av Åsa Jernberg och Awad Hersi (båda MP) om stöd till anti­diskrimineringsbyråer
Dnr 334-114/2013;

3. (2013:2) av Åsa Jernberg och Martin Michel (båda MP) om stöttandet och utvecklandet av det arbetsintegrerande sociala företagandet
Dnr 331-154/2013;

4. (2013:3) av Åsa Jernberg och Ingegerd Akselsson Le Douaron (båda MP) om åtgärdsplan för att stärka lärarnas arbetssituation i staden
Dnr 322-155/2013;

5. (2013:4) av Åke Askensten (MP) om skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön
Dnr 307-156/2013;

6. (2013:5) av Tomas Rudin (S) om Stockholms stads snöröjning
Dnr 303-157/2013;

7. (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S) om upprättan­det av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan
Dnr 328-158/2013;

8. (2013:7) av Jan Valeskog (S) om utökning av anslaget för vidareutbild­ning av barnskötare till förskollärare i Stockholm
Dnr 331-159/2013;

9. (2013:8) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V) om ett kraftigt för­bättrat stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning en­ligt psykiatrireformens intentioner
Dnr 326-160/2013;

10. (2013:9) av Jackie Nylander (V) om sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder
Dnr 316-161/2013;

11. (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) om långsik­tiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad
Dnr 325-162/2013;

12. (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V) om en minskning av de struk­turella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män
Dnr 222-163/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.21.