Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-05-27

Sammanträde 2013-05-27

Datum
Klockan
16:00
Plats

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

2 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RI

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

Dnr 031-1846/2012 (framställd 28/1, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

Dnr 322-150/2013 (framställd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

Dnr 303-151/2013 (framställd 18/2, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:7 av Kaj Nordquist (S) om översyn av hyresnivåerna och konsekvenserna för föreningslivet i Stockholm. RV

Dnr 328-293/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:10 av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet. RI

Dnr 323-380/2013 (framställd 8/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:12 av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen. RV

Dnr 327-382/2013(framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

Dnr 325-564/2013 (framställd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

18 Nr 2013:16 av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad. RVIII

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE Rotel VII

25 Utl. 2013:45. Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Förslag från socialnämnden
Dnr 326-1366/2012

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner) Rotel I

26 Utl. 2013:56. Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen samt gemensam it-service

27 Utl. 2013:57. Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt ny styrelse och lekmannarevisorer för Stockholm Norra Station AB

Rotel I+V

28 Utl. 2013:58. Markanvisning för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 inom stadsutvecklingsområdet Årstafältet

Förslag från exploateringsnämnden
Dnr 302-313/2013

29 Utl. 2013:59. Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Rinkeby med ByggVesta AB och ByggVesta Järva AB samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 för parkering till AB Familjebostäder

Rotel I+VI

30 Utl. 2013:60. Förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet

Förslag från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden
Dnr 303- 497/2013

Rotel II

31 Utl. 2013:61. Genomförandeavtal avseende Nya Trafik Stockholm - ett breddat partsgemensamt trafiksamarbete i Stockholm samt därtill underliggande avtal

Rotel IV

32 Utl. 2013:62. Nytt skolprogram för Stockholms stad "Skola i världsklass"

Förslag från utbildningsnämnden
Dnr 322-1460/2012

Rotel V

33 Utl. 2013:63. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Rotel V+VII

34 Utl. 2013:64. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012
Dnr 327-1897/2012, 325-39/2013, 327-553/2013, 325-403/2013

35 Utl. 2013:65. Riktlinjer om Lex Sarah

Framställan från äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 325-1033/2012

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

37 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön. Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 329-1610/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-2037/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

Dnr 328-2034/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV + RIII

Dnr 308-2204/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

43 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

Dnr 322-444/2012 (bordlagd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII (bordlagd 8/4)

46 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

Dnr 322- 258/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI (bordlagd 8/4)

48 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

Dnr 219-946/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

51 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 310-427/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2013:50. Ett program för sexuell hälsa i Stockholm. Motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S). RVII

53 Utl. 2013:51. Jour- och familjehem i kommunal regi. Motion (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

54 Utl. 2013:52. Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter. Motion (2012:22) av Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (alla S). RVII

55 Utl. 2013:53. "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna. Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V). RVII

56 Utl. 2013:54. Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S). RII+VI

57 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

NYA MOTIONER Rotel VIII

58 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP)

59 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S)

Rotel I

60 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S)

61 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP)

62 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S)

Rotel II

63 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

64 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S)

65 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S)

Rotel VII

66 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen

Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 326-949/2012

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen sker den 3 juni 2013.

§2 Interpellation om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. (nr2012:45)

Dnr 210-1601/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om nya principer för lönesätt­ning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Nordin, Markus Nordström, Karin Rågsjö och borgarrådet Mogert.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:49.

§4 Interpellation om granskningen av Volvo IT-upphandlingen (nr2012:52)

Dnr 031-1846/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om granskningen av VolvoIT-upphandlingen.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Nordin och Ann Mari Engel.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr2012:53 samt nr1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 och 15 för år 2013.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2013:16) av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad
Dnr 328-700/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Oroligheterna i Stockholms förorter den senaste tiden

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om oroligheterna i Stockholms förorter den senaste tiden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Oroligheterna i Husby

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om oroligheterna i Husby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Kulturvärdena och Slussenprojektet

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om kulturvärdena och Slussenprojektet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Generationsklyftan i ytterstaden, hur satsar vi på förortens unga?

Salar Rashid (S) ställde frågan: Generationsklyftan i ytterstaden, hur satsar vi på förortens unga?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Salar Rashid och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Förbifart Stockholm

Borgarrådet Helldén (MP) ställde en fråga om Förbifart Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Helldén och Nordin.

Fråga nr 6. Långtidsarbetslöshet

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om långtidsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Företagsetableringar och arbetstillfällen i ytterstaden

Maria Östberg Svanelind (S) ställde en fråga om företagsetableringar och ar­betstillfällen i ytterstaden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Östberg Svanelind och borgarrådet Larsson.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 29 april 2013

Beslut (29 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 april 2012) avseende Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibe­hållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet, utlåtandet 2002:83 RVI.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 327-117/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 2 maj 2013

Beslut (2 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj 2012) avseende Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan - reviderat inriktningsbeslut för exploatering.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-635/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 2 maj 2013

Beslut (2 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj 2012) avseende Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan - reviderat inriktningsbeslut för exploatering.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-635/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 2 maj 2013

Beslut (2 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj 2012) avseende Värtapiren - reviderat genomförandebeslut för exploatering. Valparaiso och Södra Värtan - reviderat inriktningsbeslut för exploatering.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-635/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 2 maj 2013

Beslut (2 maj) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 april 2012) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbeslut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 314-2155/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 6 maj 2013

Beslut (6 maj) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 29 maj 2012) avseende Förslag till detaljplan för del av fastigheten Stockholm Tobaksmonopolet 4.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 2 maj 2013

Beslut (2 maj) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (17 januari) avseende fråga om detaljplan för detaljplan för fastigheten Nässlan 4 i stadsdelen Midsommarkransen i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 13 maj 2013

Beslut (13 maj) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (18 februari) i fråga om en detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunfullmäktiges beslut förrän ärendet om överprövning av samma kommunala beslut med länsstyrelsens diarienummer 404-8890-13 är slutligt avgjort.

Dnr 311-117/2013


 

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 14 maj 2013

Beslut (14 maj) med anledning av överklagat beslut hos Länsstyrelsen i Stock­holms län (beslut 25 februari 2013) avseende Detaljplan för fastigheten Stock­holm Sätra Stall 1 m.m.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 8 maj 2013

Beslut (8 maj) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (be­slut 27 mars) avseende Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av in­satser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. För­valtningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-2283/2010

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 20 maj 2013

Beslut (20 maj) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 7 februari) avseende Förslag till detaljplan för Nybo­hovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljeholmen.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Dnr 311-2135/2011

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 21 maj 2013

Beslut (21 maj) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 8 februari) avseende Förslag till detaljplan för stadsdelen Bagarmossen, fastigheten Stockholm Proberaren 1.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 22 maj 2013

Beslut (22 maj) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (21 januari) avseende Förslag till detaljplan för fastigheten Sta­ren 18 i stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

§9 Anmälningar

Ordföranden informerade om beslut efter gruppledaröverläggning om nya rutiner avseende bordläggningar och annonsering av fullmäktiges sammanträden.

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 3 juni 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 2)

Valärende i kommunfullmäktige 2013-05-27 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Förslag från socialnämnden (utl.2013:45)

Dnr 326-1366/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:45 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag från socialnämnden om tydliggörande av valfrihetssy­stem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Kaj Nordquist, Christopher Ödmann och Marie Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för vissa gemensamma avtalsregler vid upphandlingar av LSS-verksamheter enligt LOV och LOU samt för egen regi.

2. Avgift för kost vid daglig verksamhet tas bort och ersätts med att utföra­rens pris för lunch vid daglig verksamhet regleras i avtal med staden.

3. Socialnämnden får i uppdrag att i avtal reglera verksamheters särskilda behov gällande öppettider.

§14 Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen samt gemensam it-service (utl.2013:56)

Dnr 123-41/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:56 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bo­stadsbolagen samt gemensam it-service.

Ordet innehades av borgarrådet Helldén, Ann Mari Engel, Julia Finnsjö, borgar­råden Mogert och Nordin, Karin Hanqvist, Jonas Nilsson, Ann-Margarethe Livh, Jan Valeskog och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) och borgarrådet Helldén (MP) bifall till Social­demokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bl.a. återremiss avseende beslutspunkterna nr 1-3,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp borgarrådet Mogerts (S) och borgarrådet Helldéns (MP) gemensamma återremissyrkande avseende beslutspunkterna nr 1-3 i kom­munstyrelsens förslag. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yr­kande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning bifalla beslutspunkterna nr 1-3 i kommunstyrelsens förslag.

På begäran av borgarrådet Helldén (MP) tog ordföranden härefter upp besluts­punkt nr 4 i kommunstyrelsens förslag. Vid propositioner på bifall till eller av­slag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla beslutspunkt nr 4 i kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner ja, har kommunfullmäktige beslutat bifalla beslutspunkt nr 4 i kom­munstyrelsens förslag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 26:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat bifalla beslutspunkt nr 4 i kommun­styrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp beslutspunkt nr 5 i kommunstyrelsens förslag.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla beslutspunkt nr 5 i kommunstyrelsens förslag.

Slutligen tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Mogerts (S) och borgarrådet Helldéns (MP) gemensamma förslag i öv­rigt och Ann Mari Engels (V) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slutade kommunfullmäktige utan omröstning bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Stadens ombud får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s extra bo­lagsstämma rösta om utdelning på totalt 1900 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdel­ningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsför­sörjningsansvar enligt detta ärende.

2. Stockholms Stadshus AB:s ombud får i uppdrag att vid AB Svenska Bostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 655 mnkr, vid AB Familjebostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 925 mnkr samt vid AB Stockholmshems extra bolagsstämma rösta om utdelning på 320 mnkr, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

3. Stockholms Stadshus AB:s ombud får i uppdrag att vid AB Svenska Bostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 680 mnkr, vid AB Familjebostäders extra bolagsstämma rösta om utdelning på 580 mnkr samt vid AB Stockholmshems extra bolagsstämma rösta om utdelning på 190 mnkr, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

4. Avtal om gemensam IT-service (035-785/2009) förlängs i två år, till och med 2016-12-31.

5. Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra ny upphandling, meddela tilldelningsbeslut och teckna avtal för ny leve­rans av gemensam IT-service.

6. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§15 Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt ny styrelse och lekmannarevisor för Stockholm Norra Station AB (utl.2013:57)

Dnr 023-595/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:57 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderade bolagsordningar för Stockholms Stadshus AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, bilagorna 1-50 till utlåtandet, godkänns.

2. Ny styrelse för Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) bestå­ende av ordförande Per Blomstrand (OPOL), ledamöterna Roland Strömgren (OPOL) och Inger Johansson Kjaerbo (OPOL) samt suppleant Hans Pettersson (OPOL) utses.

3. Som lekmannarevisor utses Siv Rodin (FP) och till suppleant i Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses Barbro Ernemo (V).

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§16 Markanvisning för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intensionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 inom stadsutvecklingsområdet Årstafältet

Förslag från exploateringsnämnden (utl.2013:58)

Dnr 302-313/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:58 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från exploateringsnämnden om markanvisning för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 inom stadsutvecklingsområdet Årstafältet.

Ordet innehades av Maria Hannäs, borgarråden Larsson och Helldén samt Maria Östberg Svanelind.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Markanvisningsavtal för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1, enligt bilaga till utlåtandet, godkänns.

§17 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Rinkeby med ByggVesta AB och ByggVesta Järva AB samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 för parkering till AB Familjebostäder

Genomförandebeslut (utl.2013:59)

Dnr 302-312/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:59 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Rinkeby med ByggVesta AB och ByggVesta Järva AB samt markanvisning av del av fastigheten Akalla 4:1 för parkering till AB Familjebostäder.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Awad Hersi, Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid överdäckningen i Rinkeby, Rinkebyterrassen, om­fattande investeringsutgifter om 135 mnkr. Utgifterna för år 2013 ska rym­mas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år be­handlas i budget för 2014. Exploateringsnämnden får i uppdrag att genom­föra projektet.

§18 Förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet

Förslag från exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden (utl.2013:60)

Dnr 303-497/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet.

Komplettering till utlåtandet anmäldes och dukades.

Ordet innehades av borgarråden Ankersjö och Helldén, Stellan Hamrin, Erik Slottner, Jonas Nilsson, Jan Valeskog och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.


Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för bul­ler från industrirelaterad verksamhet, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

Det antecknades till protokollet att Miljöpartiet och Vänsterpartiet ej deltar i be­slutet med hänvisning till sina respektive återremissyrkanden.

§19 Genomförandeavtal avseende Nya Trafik Stockholm – ett breddat partsge­mensamt trafiksamarbete i Stockholm samt därtill underliggande avtal

Avtal med Trafikverket (utl.2013:61)

Dnr 314-253/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandeavtal avseende Nya Trafik Stockholm - ett breddat partsgemensamt trafiksamarbete i Stockholm samt därtill underliggande avtal.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Maria Antonsson och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Avtal med Trafikverket gällande genomförandeavtal avseende Nya Trafik Stockholm samt därtill underliggande avtal gällande störningshantering och nyttjanderätt godkänns.

§20 Nytt skolprogram för Stockholms stad ”Skola i världsklass”

Förslag från utbildningsnämnden (utl.2013:62)

Dnr 322-1460/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från utbildningsnämnden om nytt skolprogram för Stockholms stad ”Skola i världsklass”.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, Johanna Sjö, Jan Valeskog, Markus Nordström, Per Olsson, Ewa Samuelsson, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Frida Johansson Metso, Ann Mari Engel, Tara Twana, borgarrådet Mogert och Mehdi Oguzsoy.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Jan Valeskogs (S) och Per Olssons (MP) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kom­munstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Nytt skolprogram för Stockholms stad ”Skola i världsklass” godkänns med markerade ändringar enligt bilaga 2 till utlåtandet.

§21 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 (utl.2013:63)

Dnr 327-1866/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands­ting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 god­känns.

2. De nämnder som inte har börjat att registrera i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret uppmanas att börja detta arbete.

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012, äldreomsorg

Dnr 327-1897/2012, 325-39/2013, 327-553/2013, 325-403/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:64 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstla­gen (SoL), kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012, äldreomsorg, dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Kaj Nordquist och Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012, äldreomsorg, godkänns.

2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut en­ligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen kvartal 3 år 2012 och kvartal 4 år 2012, godkänns.

§23 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr2013:65.

§24 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr142, 154, 155, 157, 159, 160 och 161 för år 2012 samt nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 34, 50, 51, 52, 53, 54 och 55 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 och 74 för år 2013.

§25 Motioner

Under tiden 30 april – 27 maj 2013 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2013:42) av Åsa Jernberg och Sara Pettigrew (båda MP) om SFI och arbetslivsrådgivning för föräldralediga – en väg för att skapa lika möj­ligheter för etablering på arbetsmarknaden
Dnr 331-748/2013;

2. (2013:43) av Ewa Larsson (MP) om lokalt ansvar för snöröjning och jämställd skötsel av gator och parkvägar i stadsdelen Skarpnäck
Dnr 319-866/2013;

3. (2013:44) av Karin Rågsjö (V) om konkreta åtgärder för att bryta kun­skapssegregationen
Dnr 322-867/2013;

4. (2013:45) av Maria Östberg Svanelind (S) om Kulturhus i Slakthus­området
Dnr 328-868/2013;

5. (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S) om meddelarfrihet i världsklass
Dnr 210-870/2013;

6. (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S) om Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water
Dnr 006-871/2013;

7. (2013:48) av Rana Carlstedt (S) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek
Dnr 321-872/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20